สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิตฐา  จุติผล
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี
2. นางสาวศรัณยา  บุบผาตะนัง
3. นางสาวสุจิตรา  พิศวงวิไล
4. นางสาวอริสรา  ขาวดอกไม้
5. นายแสงเพชร  โฉมมะณี
 
1. นางทานตะวัน  เทียมถนอม
2. นางสาวศิริจันทร์  พิมพ์บูลย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงมุสิตา  วุฒิยา
3. เด็กหญิงสาริกา  ภูวารคำ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอียมพิบูลย์