สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 19 1. นางสาวสุพัตรา  อยู่เจริญ
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 20 1. นางสาวขนิษฐา  วรชัย
2. นางสาวชาญกิจ  เหล่มาน
3. นางสาวพรชิตา  ต้อสาย
 
1. นางสาวถิรนันท์  แสงชาตรี
2. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
2. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางวิไล  มณีโชติ
2. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐาทิพย์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา