สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  จรรยาเวช
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีราคม
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงสมพร
2. เด็กหญิงศศิธร  ดิษเล็ก
3. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวถิรนันท์  แสงชาตรี
2. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชิต  ทักษิณ
2. เด็กชายธนาวุธ  สีโสภณ
3. เด็กหญิงภาวิดา  ฉายสุริยะ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี
2. นางสาวสุธิดา  วิมลภัก
3. นายแสงเพชร  โฉมมะณี
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวพรชิตา  นาคพวง
2. นางสาวอาภาวลัย  แดงประเสริฐ
 
1. นางวิไล  มณีโชติ
2. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุครมี
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรญา  อยู่มั่น
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวเชษฐ์ธิดา  วิรุณภักดิ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กิจทิพย์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวฐิตามร  จำรัสสกุล
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐาทิพย์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา