สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนันทิษา  สุขใส
2. เด็กหญิงเขมรินทร์  พันธุโพธิ์
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นางสาวศิริวรรณ  ปิ่นดอกแก้ว
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองจุน
2. นางสาวประไพศรี  เอี่ยมบุญช่วย
3. นางสาวอาภาวลัย  แดงประเสริฐ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  สาระเกตุ
2. เด็กชายภูมิทัศน์  ชื่นจิตร
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 17 1. นางสาวนันท์ธิดา  เตชสิรีไชยรัต
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกีรติ  ลาภทวีสุขอนันต์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
3. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นางสาวขนิษฐา  วรชัย
2. นางสาวสุจิตรา  พิศวงวิไล
3. นางสาวอาภาวลัย  แดงประเสริฐ
 
1. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอรุโณทัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศิริจันทร์  พิมพ์บูลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ขวัญแก้ว
 
1. นางทานตะวัน  เทียมถนอม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31.83 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายภาณุ  สกุลฉินวัฒนชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายนันท์ธิดา  เตชสิรีไชยรัต
2. นางสาวศศิมา  นิยมวงศ์
 
1. นางทานตะวัน  เทียมถนอม
2. นายภาณุ  สกุลฉินวัฒนชัย