สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  จรรยาเวช
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีราคม
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 19 1. นางสาวสุพัตรา  อยู่เจริญ
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววนิตฐา  จุติผล
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงสมพร
2. เด็กหญิงศศิธร  ดิษเล็ก
3. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวถิรนันท์  แสงชาตรี
2. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 20 1. นางสาวขนิษฐา  วรชัย
2. นางสาวชาญกิจ  เหล่มาน
3. นางสาวพรชิตา  ต้อสาย
 
1. นางสาวถิรนันท์  แสงชาตรี
2. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนันทิษา  สุขใส
2. เด็กหญิงเขมรินทร์  พันธุโพธิ์
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  เสถียรพานิช
2. นางสาวพรชิตา  นาคพวง
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
2. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นางสาวศิริวรรณ  ปิ่นดอกแก้ว
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชิต  ทักษิณ
2. เด็กชายธนาวุธ  สีโสภณ
3. เด็กหญิงภาวิดา  ฉายสุริยะ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองจุน
2. นางสาวประไพศรี  เอี่ยมบุญช่วย
3. นางสาวอาภาวลัย  แดงประเสริฐ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  สาระเกตุ
2. เด็กชายภูมิทัศน์  ชื่นจิตร
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 17 1. นางสาวนันท์ธิดา  เตชสิรีไชยรัต
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกีรติ  ลาภทวีสุขอนันต์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
3. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นางสาวขนิษฐา  วรชัย
2. นางสาวสุจิตรา  พิศวงวิไล
3. นางสาวอาภาวลัย  แดงประเสริฐ
 
1. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี
2. นางสาวสุธิดา  วิมลภัก
3. นายแสงเพชร  โฉมมะณี
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
2. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางวิไล  มณีโชติ
2. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวพรชิตา  นาคพวง
2. นางสาวอาภาวลัย  แดงประเสริฐ
 
1. นางวิไล  มณีโชติ
2. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุครมี
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรญา  อยู่มั่น
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวเชษฐ์ธิดา  วิรุณภักดิ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กิจทิพย์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวฐิตามร  จำรัสสกุล
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัชร์  แก้วกัลปพฤกษ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัทรตา  สุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสา  จ้อยสนิท
 
1. นางสาวภัณฑิลา  มีใยคชภัค
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิตฐา  จุติผล
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐาทิพย์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐาทิพย์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอรุโณทัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศิริจันทร์  พิมพ์บูลย์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ขวัญแก้ว
 
1. นางทานตะวัน  เทียมถนอม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31.83 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายภาณุ  สกุลฉินวัฒนชัย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี
2. นางสาวศรัณยา  บุบผาตะนัง
3. นางสาวสุจิตรา  พิศวงวิไล
4. นางสาวอริสรา  ขาวดอกไม้
5. นายแสงเพชร  โฉมมะณี
 
1. นางทานตะวัน  เทียมถนอม
2. นางสาวศิริจันทร์  พิมพ์บูลย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายนันท์ธิดา  เตชสิรีไชยรัต
2. นางสาวศศิมา  นิยมวงศ์
 
1. นางทานตะวัน  เทียมถนอม
2. นายภาณุ  สกุลฉินวัฒนชัย
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ฉิวรัมย์
2. เด็กชายภูมิทัศน์  ชื่นจิตร
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาสนา  โตหลาย
 
1. นายณฤทธิ์  หมื่นแยง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐปนีย์  เจริญสุข
 
1. นางสาวอรพิน  คำเหลือ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุจิตรา  พิศวงวิไล
 
1. นางสาวอรพิน  คำเหลือ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงมุสิตา  วุฒิยา
3. เด็กหญิงสาริกา  ภูวารคำ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอียมพิบูลย์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เย็นเปิง
 
1. นางสาวมนิสากานต์  ฉ่ำชืน