สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
 
1. นายกนก  เรืองอนุสรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
 
1. นายกนก  เรืองอนุสรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
 
1. นายสหภัส  สว่างวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลจิรา  ขุมเพชร
2. นางสาวกุลิสรา  สระทองวี
3. นางสาวจุฑามณี  สิงห์ใหญ่
4. นางสาวจุไรลักษณ์  ป้องเกษม
5. นางสาวชลธิชา  ศรีสงคราม
6. นายชัยชนะ  แซ่พร่าน
7. นางสาวณีรนุช  เกื้อกูล
8. นางสาวดวงดาว  ช่วยเล
9. นางสาวทิพานัน  สาตรพันธ์
10. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
11. นางสาวธมกร  เพ็งคำ
12. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
13. นางสาวบุษบา  เตน่า
14. นางสาวบูชุ  หมื่อแล
15. นายปฐมพงศ์  สิงห์น้อย
16. นางสาวปรายฟ้า  โรจน์ธนากร
17. นางสาวปวีณา  พันธ์สุข
18. นางสาวพร  แซ่จ๊ะ
19. นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์
20. นายพิจิตร  บัวงาม
21. นางสาวพิมสาย  บุญปัน
22. นายพีรพงษ์  ลีอุดมโชติ
23. นายพีรพล  ฤทธิ์เนติกุล
24. นายภาคภูมิ  รัตนเสถียร
25. นางสาวภาวิดา  วิไล
26. นางสาวมธุชา  จิตวรนาถ
27. นางสาวมูซอ  รุ้งแสง
28. นายวจีโรจน์  สารขัติ
29. นางสาววรรณา  การุณบริรักษ์
30. นางสาววรรธยา  ญาตินันทกิจ
31. นายวัฒนา  ปัญญาแดง
32. นางสาววาทิตา  พริ้งเพลิด
33. นายสมคิด  ศิริวิภา
34. นายสิริพงษ์  แซ่สง
35. นางสาวสิริวิภา  วงษ์พฤกษา
36. นายสุชาติ  สฤษดิ์ทองกุล
37. นายสุรศักดิ์  ดงยะโสภา
38. นายอนันต์  ณรงค์ชัย
39. นางสาวอนุธิดา  ต้องเดช
40. นางสาวเนตรชนก  วติวุฒิพงศ์
 
1. นายกนก  เรืองอนุสรณ์
2. นายธนัท  แจ่มจำรูญ
3. นายยงยุทธ  วรรณสาธพ
4. นายจิโรจ  จิรวนิช