สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือพงษ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  วงค์นะที
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชพร   วรรณวลีพจน์
2. เด็กหญิงกนกพร   แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงกรกนก   หน่องพงษ์
4. เด็กหญิงจิดาภา   ประวันเนา
5. เด็กชายณัฐกานต์   มะโนวัง
6. เด็กชายธนกฤต  เรืองจรูญ
7. เด็กหญิงธนาภา   งามเชย
8. เด็กหญิงนิรชา   ทศดอน
9. เด็กหญิงบุญยนุช   รักประดิษฐ์
10. เด็กหญิงปาณิศา   ไตรยศ
11. เด็กหญิงวาสนา   ชนะ
12. เด็กหญิงวิจิตรา   ยุติการ
13. เด็กชายศรันยู   ภูคำวงษ์
14. เด็กหญิงอริสา   วงศ์ธรรม
15. เด็กหญิงเมธากานต์   เหล็กดี
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
2. นายคุณาวุฒิ   ศรีปัญญา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัชพร   ปานดำ
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
2. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอักษิณา  กวาตา
 
1. นางสาวกชกร  เกียรติศรศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนภัสวรรณ  ล้ำเลิศชูเกียรติ
 
1. MissXiao Yan  Shao