สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 19 1. เด็กหญิงธนพร  ขำเจริญ
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.98 เงิน 16 1. นางสาววิศรุตา  ศรีสะกุณี
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายอัมรินทร์  ดีนาน
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายสุทธิพจน์  วงศ์เพชรธัม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรีญาณ์   นิธิโสภณพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาวัสนันต์  หุ่นศาสตร์
 
1. นางสาวปรารถนา   วงษ์อุดม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงวีนา   มณเฑียร
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภควัตร   อุ่นกาย
 
1. นายภานุ   อินอิ่ม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรียานันท์   คำสา
2. เด็กหญิงสิริยากร   กิติพูน
3. เด็กหญิงสิรีธร   เดชบุญช่วย
 
1. นางสาวรจนา   ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์   กสิวัฒน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายชิษณุพงศ์   วสุสิริศักดิ์
2. นายสุรชัย   ชาญไชย
 
1. นายธนาพล   ทองอ่อน
2. นายอิสรานุวัฒน์   สังข์ซ้อน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นายปวเรศ  วศินอนุรักษ์
2. นายเกริกเกียรติ   อมรสู่สวัสดิ์.
 
1. นายธนาพล   ทองอ่อน
2. นายอิสรานุวัฒน์   สังข์ซ้อน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.56 เงิน 4 1. นายวิศรุต   จตุทิพย์โกมล
2. นายเกริกเกียรติ   อมรสู่สวัสดิ์.
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ก่อเกียรติอาภา
2. นายธนาพล   ทองอ่อน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 21 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหาบาล
2. นายติณณภพ   ปิยะกุลวรวัฒน์ .
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ก่อเกียรติอาภา
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงปภัทตา   สิงห์แสง
2. เด็กหญิงวรภัทร   ดวงโทโคตร
3. เด็กชายวิชชากร   ศิริคำ
 
1. นางสาวรจนา   ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์   กสิวัฒน์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 11 1. นางสาวปัทมาภรณ์   สาธร
2. นางสาวสวรินทร์   สาธร
3. นางสาวโสภาพรรณ   สมศรี
 
1. นายไชยพร   สุธารักษ์
2. นายอิสรานุวัฒน์   สังข์ซ้อน