สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาววรณัน   รอดปฐม
2. นางสาววิรมน  รอดปฐม
3. นายสุทธิเจตน์  โสขุมา
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมลชนก   นทกุล
2. เด็กหญิงสุวัสา  พวงทอง
 
1. นายคุณาวุฒิ   ศรีปัญญา
2. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวปัทมภรณ์   บุญญาวรกุล
2. นางสาวหัตถการณ์  ฤกษ์ปรีชา
 
1. นายคุณาวุฒิ   ศรีปัญญา
2. นายพีระพงษ์   จันทร์หอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวเพชรกะรัต  ดาวเรือง
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวชญานิน   พวงศรี
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวนรมล   พิมพ์จำปา
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวลินิน  โอชวิทูรพจน์
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิลันชลี  แซ่ฟุง
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวกชกร  เกียรติศรศรี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ก่อเกียรติอาภา