สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศุภศักดิ์  สารภี
 
1. นางสาวปรียานันท์  ขวัญเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 1. นายธนาธิป  มาลากาญจน์
 
1. นางสาวปรียยานันท์  ขวัญเมือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   จิรวุฒินันท์
 
1. นางสาวนิภา   บุญเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นายดิษฐวัฒน์  ภวชัยยันต์
 
1. นางสาวดารุณี   อุคำพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกวินวัชร์   ตั้งมั่นวิวัฒน์
 
1. นางสาวอติพร   โรจนะมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 29 1. นายจงรักษ์   ริตุ
 
1. นายณรงศักดิ์   ด้วงมาก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกันตพัฒน์   กุญชร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงวรรณรี   คำสมจิตร
3. เด็กหญิงสิรีธร   เดชบุญช่วย
 
1. นายพงษ์รพี   มาตตะโก
2. นายศักดา  เถาวัล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 1. นายธนาธิป   มาลากาญจน์
2. นายภาณุพงศ์   จีหนู
3. นายอำนาจ  เต็งศรีประเสริฐ
 
1. นายพงษ์ระพี   มาตตะโก
2. นายศักดา  เถาวัล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกาญจนพร   ไพรรื่นรมย์
2. เด็กหญิงฉัตรีญาณ์   นิธิโสภณพัฒน์
3. เด็กหญิงปภัทตา   สิงห์แสง
 
1. นายพงษ์รพี   มาตตะโก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พู่ทอง
2. เด็กหญิงนะภเกตน์  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงนาราภัทร  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมคุณ
5. เด็กหญิงเพชรี  ตั้งธีระสัมพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภนอมคล้าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริยากร  กิติพูน
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม