สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศุภศักดิ์  สารภี
 
1. นางสาวปรียานันท์  ขวัญเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 1. นายธนาธิป  มาลากาญจน์
 
1. นางสาวปรียยานันท์  ขวัญเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือพงษ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  วงค์นะที
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาริฉัตร  สิขา
 
1. นางสาววัชรินทร์  วงศ์นะที
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   จิรวุฒินันท์
 
1. นางสาวนิภา   บุญเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นายดิษฐวัฒน์  ภวชัยยันต์
 
1. นางสาวดารุณี   อุคำพันธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนากานต์  ศิริรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์   ศรีคุณ
3. นางสาวเบญจพร  แซ่ซิ่ว
 
1. นางสาวอติพร   โรจนะมี
2. นายณรงศักดิ์   ด้วงมาก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกวินวัชร์   ตั้งมั่นวิวัฒน์
 
1. นางสาวอติพร   โรจนะมี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 29 1. นายจงรักษ์   ริตุ
 
1. นายณรงศักดิ์   ด้วงมาก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกันตพัฒน์   กุญชร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงวรรณรี   คำสมจิตร
3. เด็กหญิงสิรีธร   เดชบุญช่วย
 
1. นายพงษ์รพี   มาตตะโก
2. นายศักดา  เถาวัล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 1. นายธนาธิป   มาลากาญจน์
2. นายภาณุพงศ์   จีหนู
3. นายอำนาจ  เต็งศรีประเสริฐ
 
1. นายพงษ์ระพี   มาตตะโก
2. นายศักดา  เถาวัล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาววรณัน   รอดปฐม
2. นางสาววิรมน  รอดปฐม
3. นายสุทธิเจตน์  โสขุมา
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกาญจนพร   ไพรรื่นรมย์
2. เด็กหญิงฉัตรีญาณ์   นิธิโสภณพัฒน์
3. เด็กหญิงปภัทตา   สิงห์แสง
 
1. นายพงษ์รพี   มาตตะโก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พู่ทอง
2. เด็กหญิงนะภเกตน์  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงนาราภัทร  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมคุณ
5. เด็กหญิงเพชรี  ตั้งธีระสัมพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภนอมคล้าย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 19 1. เด็กหญิงธนพร  ขำเจริญ
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.98 เงิน 16 1. นางสาววิศรุตา  ศรีสะกุณี
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายอัมรินทร์  ดีนาน
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายสุทธิพจน์  วงศ์เพชรธัม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิทยา  ศรีอุชา
2. นางสาวเบญจพร  แซ่ซิ่ว
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายสุทธิพจน์  เพชรวงศ์ธัม
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชพร   วรรณวลีพจน์
2. เด็กหญิงกนกพร   แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงกรกนก   หน่องพงษ์
4. เด็กหญิงจิดาภา   ประวันเนา
5. เด็กชายณัฐกานต์   มะโนวัง
6. เด็กชายธนกฤต  เรืองจรูญ
7. เด็กหญิงธนาภา   งามเชย
8. เด็กหญิงนิรชา   ทศดอน
9. เด็กหญิงบุญยนุช   รักประดิษฐ์
10. เด็กหญิงปาณิศา   ไตรยศ
11. เด็กหญิงวาสนา   ชนะ
12. เด็กหญิงวิจิตรา   ยุติการ
13. เด็กชายศรันยู   ภูคำวงษ์
14. เด็กหญิงอริสา   วงศ์ธรรม
15. เด็กหญิงเมธากานต์   เหล็กดี
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
2. นายคุณาวุฒิ   ศรีปัญญา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมลชนก   นทกุล
2. เด็กหญิงสุวัสา  พวงทอง
 
1. นายคุณาวุฒิ   ศรีปัญญา
2. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวปัทมภรณ์   บุญญาวรกุล
2. นางสาวหัตถการณ์  ฤกษ์ปรีชา
 
1. นายคุณาวุฒิ   ศรีปัญญา
2. นายพีระพงษ์   จันทร์หอม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรีญาณ์   นิธิโสภณพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวเพชรกะรัต  ดาวเรือง
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริยากร  กิติพูน
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวชญานิน   พวงศรี
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทิพเนศ   เอี่ยมสะอาด
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัสรินทร์   สวัสดีสุขสกุล
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัชพร   ปานดำ
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
2. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวนรมล   พิมพ์จำปา
 
1. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจงรักษ์   ริตุ
2. นายดิษฐวัฒน์  ภวชัยยันต์
3. นายทัตเทพ  วรรณวลีพจน์
4. นายอินทราชัย  สระบุตรดี
 
1. นายชยพล   นันทวการ
2. นายปรีชา  สังข์เสือโพธิ์
3. นายภานุ   อินอิ่ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาวัสนันต์  หุ่นศาสตร์
 
1. นางสาวปรารถนา   วงษ์อุดม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัทมาภรณ์   สาธร
 
1. นางสาวปรารถนา   วงษ์อุดม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงวีนา   มณเฑียร
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวลินิน  โอชวิทูรพจน์
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภควัตร   อุ่นกาย
 
1. นายภานุ   อินอิ่ม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลักษิณา  กวาตรา
 
1. MissOphelia  Asentista
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนวลัย  ชั้นดีศริริการย์
 
1. MissOphelia  Asentista
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พู่ทอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ก่อเกียรติอาภา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบัณฑิตา  แซ่เห
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ก่อเกียรติอาภา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอักษิณา  กวาตา
 
1. นางสาวกชกร  เกียรติศรศรี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายใจสิงห์  มาเจริญรุ่งเรือง
 
1. Mr.Jerson  Gamalo
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  หลิน
 
1. Mr.Jerson  Gamalo
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวีนา  มณเฑียร
 
1. MissXiao Yan  Shao
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนภัสวรรณ  ล้ำเลิศชูเกียรติ
 
1. MissXiao Yan  Shao
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมิซากิ  ซูงาโน่
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พรหมบุตร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิลันชลี  แซ่ฟุง
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวกชกร  เกียรติศรศรี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ก่อเกียรติอาภา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรียานันท์   คำสา
2. เด็กหญิงสิริยากร   กิติพูน
3. เด็กหญิงสิรีธร   เดชบุญช่วย
 
1. นางสาวรจนา   ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์   กสิวัฒน์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายชิษณุพงศ์   วสุสิริศักดิ์
2. นายสุรชัย   ชาญไชย
 
1. นายธนาพล   ทองอ่อน
2. นายอิสรานุวัฒน์   สังข์ซ้อน
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นายปวเรศ  วศินอนุรักษ์
2. นายเกริกเกียรติ   อมรสู่สวัสดิ์.
 
1. นายธนาพล   ทองอ่อน
2. นายอิสรานุวัฒน์   สังข์ซ้อน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.56 เงิน 4 1. นายวิศรุต   จตุทิพย์โกมล
2. นายเกริกเกียรติ   อมรสู่สวัสดิ์.
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ก่อเกียรติอาภา
2. นายธนาพล   ทองอ่อน
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 21 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหาบาล
2. นายติณณภพ   ปิยะกุลวรวัฒน์ .
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ก่อเกียรติอาภา
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงปภัทตา   สิงห์แสง
2. เด็กหญิงวรภัทร   ดวงโทโคตร
3. เด็กชายวิชชากร   ศิริคำ
 
1. นางสาวรจนา   ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์   กสิวัฒน์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 11 1. นางสาวปัทมาภรณ์   สาธร
2. นางสาวสวรินทร์   สาธร
3. นางสาวโสภาพรรณ   สมศรี
 
1. นายไชยพร   สุธารักษ์
2. นายอิสรานุวัฒน์   สังข์ซ้อน