สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกร  มัศยาอานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีรักษา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมนาด  ธานี
 
1. นายเอกภพ  ศรีรักษา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิโชติ
 
1. นายอภิญญาวุฒิ  วิโรจน์เวชภัณฑ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยกร  สงวนวิชัยกุล
2. นางสาวชนิดา  มีคุณเอี่ยม
3. นางสาวนันทิตา  เมืองกรุง
4. นางสาวนันทิมา  เมืองกรุง
5. นางสาวบุญนารี  ลาภบุญทรัพย์
6. นางสาวอชิรญาณ์  หวาดเปีย
 
1. นางสาวศศิประภา  รัตนวราหะ