สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 11 1. นายชัยณรงค์  อุทิรัมย์
2. นางสาวฑิฆัมพร  จันทอง
3. นายนิสสรณ์  อัคพิน
4. นายพงศกร  บูรณ์เจริญ
5. นายภูวรินทร์  เทพวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน