สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐกานต์  ทาแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 11 1. นายชัยณรงค์  อุทิรัมย์
2. นางสาวฑิฆัมพร  จันทอง
3. นายนิสสรณ์  อัคพิน
4. นายพงศกร  บูรณ์เจริญ
5. นายภูวรินทร์  เทพวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนัญญา  ราชพรรณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป  รุ่งอนุวงศ์
2. เด็กชายเอกพล  นันทพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณิศา  พลเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน