สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงผกามาศ  มาลัย
2. เด็กหญิงวันวิสา  อินทรเกษตร์
3. เด็กชายสหรัฐ  ฤกษ์สำราญ
 
1. นางสาวสุรัตติญา  สุขีทรัพย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรรณ์ลภา  เหมะมินทร์
 
1. นางสาวศิริพร  เหรียญประดับ