สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขพงษ์ไทย
 
1. นางสาวเรืองศิริ  รัตนศรีมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกชนพรรณ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายสหนนท  ไชยบุตร
 
1. นางสาวเรืองศิริ  รัตนศรีมงคล
2. นางสาวศิราณี  วงค์วิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอภิชาติ  เวชกิจ
 
1. นางสาวเรืองศิริ  รัตนศรีมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฐชัย  ชูสังข์
2. เด็กชายสมเจตน์  สงสังข์
3. เด็กชายอภิชาติ  เวชกิจ
 
1. นางสาวสุรัตติญา  สุขีทรัพย์
2. นางสาววิไลวรรณ  นาคสังข์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐฐ  วงศ์ดี
2. เด็กหญิงปฏิพรรณ  ทองห่อ
 
1. นางสาวพรปรีณัน  ศิริมาลาตัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจิรภัทธ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวศิริพร  เหรียญประดับ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงวีรดา  ทะนาสินธ์
2. เด็กชายสมศักดิ์  ดวงแก้ว
 
1. นางนันทนัช  ปสังคมาน
2. นางอารยา  สุวรรณศร