รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงจริยา  กรุดมินบุรี
 
1. นางสาวชไมพร  เปรมอำพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนวุฒิ  วัชรเสถียร
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
 
1. นางหัฐธภรณ์  พิทยาภิรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายอนุกูล  หีบแก้ว
 
1. นางสาวฐนิพิชญ์  บัวสด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  คัมภีรปกรณ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒนาภากรณ์
3. เด็กหญิงอธิชา  ชนประทาน
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
9 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำแดง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
2. นางสาวนารีรัตน์  เครือสังข์
 
10 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1. นางสาวจำปา  ไร่เกษมสุข
2. นายพีระพัฒน์  พุกทอง
3. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
2. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
11 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวจันทกานติ์   เจระทน
2. นางสาวหฤทยา   พุกเจริญพร
3. นางสาวอรปรียา  สุภาภรณ์ประดับ
 
1. นายอานุภาพ   เอมประณีตร์
2. นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชัญญา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางวงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิกานต์  ท้วมวรเดช
2. เด็กหญิงวรนารี  ท้วมมีชัย
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
2. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายชวินธร  สิริพิพัฒน์วรคุณ
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายวสวัตติ์  สร้อยทอง
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสุชาญ  วิวัฒน์เศรษฐชัย
 
1. นางสมจิตต์  ติณจินดา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวพรนภัส  กุลอึ้ง
 
1. นายมนตรี  เหรียญไพโรจน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิริญา  หมวกไหม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  สาตประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
2. นางสาวศมลพัชญ์  พัฒน์ปภพชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายปฏิญญา  รังรักษ์ถาวร
2. เด็กชายวศิน  ทักษิณวราจาร
3. เด็กชายอัจฉริย์  วสีโชติพงศ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพศุตม์  สระศรีทอง
2. นายภาณุพงศ์  สุขเจริญยิ่งยง
3. นายวศิน  ลิ
 
1. นางจุไรรัตน์  ปึ้งผลพูล
2. นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายจาตุรพงศ์  รักพยัคฆ์
2. นายชินวัฒน์  จันทร์ตรง
3. นายรุจิภาส  อภิพัฒน์สกุล
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  สุขขี
2. เด็กหญิงปพิชญา  โกยแก้วพริ้ง
3. เด็กชายศุภกร  พัฒนวศิน
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายบรรพต  คงตรง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แผ้วโคกสูง
3. เด็กหญิงแจ่มนภา  วิชยประชา
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาววิภาวี  วิมานบรรพต
2. นางสาวศุภมาศ  กุลนรัตน์
3. นางสาวสิริกร  เตชะมวลไววิทย์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชยพล  นิติชาคร
2. นายณัฐภัทร  เพ็งวันพุฒ
3. นายธีรพันธ์  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
2. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณณภา  ไชยชัชวาล
2. เด็กหญิงสรัลธร  เขื่อนแก้ว
 
1. นางลักษณ์  ทรงธรรม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง
2. เด็กชายธเนศพล  รักษา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวมณฑิชา   ศิริรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
2. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายก้องเกียรติ  ไทยนิยม
2. นายสรวิศ  อินทรวงศ์ศักดิ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายชาครีย์  พุทธชาดเสวี
 
1. นางกัลธิมา  จึงเกรียงไกร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจิรญวิวัฒนศิลป์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร   อังสุนันทวิวัฒน์
2. เด็กชายภูรินทร์  ภู่พร้อมพันธุ์
3. เด็กชายเอกดนัย  เอื้อวิทยา
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณภัทร  เพ็ชรศรีกุล
2. นายปรินทร  มโนมัยเสาวภาคย์
3. นายวงศกร  เสริมเจริญกิจ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางจุติมา  จันทร์ตระกูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคุณานนต์  ลีฬหะกร
2. นายธีร์  อุดมล้ำเลิศ
3. นายสุวิจักขณ์  ตั้งอารมณ์มั่น
 
1. นางสาวอัญชานา  นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. นางสาวพลอยไพลิน  มิ่งทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เศษสวย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. เด็กหญิงอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจิณห์จุฑา  พิทยพิบูลย์
2. นางสาวอารียาพร   ขาวผ่องอำไพ
 
1. นายปราโมทย์   น้ำยาง
2. นายมนต์ชัย  สิทธิจันทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายกิตติธัช  เลิศไตรกุล
2. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
3. นายวีรภัทร  อุปริพุทธฺิ
 
1. นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สนธิชัย
2. เด็กหญิงกัญญณัต  อาทรวรกุล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมพร   กิตติบัญชากุล
3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีรัตนาพร
 
1. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชัยนันท์  สิริลาภพร
2. นายวิโรจน์  เหมบัณฑิตย์
3. นายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก
 
1. นายปรีชา  สุศิืริ
2. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายทัตพร  ดีถาวร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. เด็กชายภัคพล  วันเนา
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายชินกรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนพัทย์  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลสีดา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ์  นันทะวงค์
2. นายวรวิทย์  ศรีชัย
3. นางสาวเพ็ญผกา  สังขพันธ์
 
1. นางสาวกานดา  บุตรแก้ว
2. นางสาวศิริอร  มุสิกเจียรนันท์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายพรเทพ  อิ่มสุวรรณ
2. นายมาวิน  ถิรานันท์
3. นายสิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
2. เด็กหญิงพันวรรษา  กัสยากร
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
2. เด็กชายวทัญญู   สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนิชาดา  เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวนีนนิมมาน  ยอดเมือง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อยู่รัตน์
2. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
2. นางสาวสิริรักษ์  สันติทวีฤกษ์
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ภูผาโลน
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  บุญมีบุตร
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หางนาค
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนพร  แก้วดี
2. เด็กชายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงณฐอร  ทองหุล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชลดา  พรมนัส
2. นางสาวณิษา  นามสมบูรณ์
3. นายปกาศิต  โสมาศรี
4. นางสาวอารียา  ผ่านพรม
5. นางสาวอุไรรัตน์  ชมขวัญ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวพัทธมน  วาดเขียน
3. นางสาวรัตน์ทัตยา  ปิ่นเสริมสูตรศรี
4. นางสาวสาวิตรี  สุขจิตย์
5. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. เด็กชายฐปกร  กำปนาด
3. เด็กชายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กชายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
5. เด็กชายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรทัย
2. นางสาวธนัชชา  ปัญญสิน
3. นายธิติวุฒิ  ไตรวิทยากร
4. นายบวรเมษฐ์  ปฏิมาพรเลิศ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  มัณฑการ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วันอาวงษ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายพัชร  นิติศรีวรกุล
2. นายภาณุวิชญ์  สระอุบล
3. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
4. นายวิศรุต  ศิวสุนทร
5. นายเชาว์วัฒน์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองเยื้อง
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกริกเรืองปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  วรรธนะวิภาต
4. เด็กหญิงมณฑิตา  สุทธิชูชีพ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริไกรกุล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
2. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสภา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. นางสาวกรวิภา  แก้วกาหลง
2. นางสาวกุลณัฐ  ชาวนา
3. นางสาวจรัสศรี  ตาทิพย์
4. นายณัฐกานต์  สังขดี
5. นายนนทกร  หมอยาดี
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวกิตติภา  ธนิกกุล
3. นางสาวฐิตาพร  คำภิระอิน
4. นายรุ่งโรจน์  แก้วศรี
5. นางสาวอักษร  นิลอาทิ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีษะเนตร
3. นางสาวจุรีรัตน์  ประมวล
4. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
5. นางสาวธนาวดี  พอใจ
6. นางสาวธัญชนก  สรึมงาม
7. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
8. นางสาวนภัสวรรณ  ตั้งทวีวัฒนวงษ์
9. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
10. นางสาวพรชนิตร์  ศรีนิธิศาสตรากร
11. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมชาติ
12. นายวิชัย  ยอดใส
13. นางสาวสุปรียา  จอกเกล็ด
14. นางสาวอติมา  วงศ์สาโรจน์
15. นางสาวอมรัตน์  ชัมพูชนะ
16. นางสาวโมนารี  วงศ์สาโรจน์
17. นางสาวโสมรัลดา  ทองวัน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
3. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นายวิญญู  คงสถิตย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นายกรพัฒน์  พันธ์งาม
3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา
4. นางสาวกุลยา  คงเวท
5. นางสาวจินตรา  วรพันธ์พิทักษ์
6. นางสาวจุฬานี  จันทร
7. นายณัชนน  เสลาคุณ
8. นายทวีทรัพย์  นาคา
9. นางสาวทิพย์สุดา  ภัทรจิตตรา
10. นายปัญณาวัตน์  ทองโสม
11. นางสาวปุณที  เมฆตรง
12. นางสาวพรนภา  ใจดี
13. นางสาวพิชญาภา  เมตตาประสพกิจ
14. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
15. นายรัชชานน  จิตสุภาพ
16. นางสาววิภาดา  ก้งทอง
17. นายวิัชระศิริ  สมจารย์
18. นายสิรศักดิ์  วันเอนตะ
19. นายอนุวิทย์  บรรเทา
20. นายเกียรติศัก  กึ่งพิลา
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายกาญจนฤกษ์  โกศลวรรธนะ
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. นางสาวกุลธิดา  ภู่จำปา
4. นายชวินทร์พล  ดีวงษา
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  โคจีจุน
6. นางสาวนฤมล  ฟองไซร้
7. นายนิธิกร  แก้วลำหัด
8. นายบริพันธ์  ประสงค์
9. นางสาวบุญฑริกา  มีบริบูรณ์
10. นายปกรณ์  โตชาติ
11. นายพรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน
12. นางสาวพลอย  พรมมานอก
13. นายพัชรวัฒน์  ทองสินธ์
14. นางสาวพิชชาพร  วิกรัยทวีพงษ์
15. นายมนัสนันท์  เชาระกำ
16. นางสาววราภรณ์  พรมวาส
17. นางสาวสุชญา  ปานาพรม
18. นายสุเมธ  อินหอม
19. นายอิทธิพัทธ์  กาญจนาธีระ
20. นายเจษฎากร  นาตาแสง
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
3. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
4. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
5. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชลธิชา   แซ่เตีย
2. นายชัยนันท์   คำม่วง
3. นายณัฐยศ  โตพงษ์เกษม
4. นายธงทศ  พันธุ์แก้ว
5. นายธนกฤต  แซ่เล้า
6. นายธนาศักดิ์  เจะมะอ๊ะ
7. นางสาวธัญมน  กระวนกิจ
8. นายปรัญชญ   จิตพิบูลย์
9. นางสาวปวีณา   พึ่งอำนวย
10. นางสาวพัสวี   ภาณุวงศ์
11. นายพีรพล   โอฬารตระกูล
12. นางสาวภัทราภรณ์   จันทร์สมุทร
13. นายภูธเนศ   สระแก้ว
14. นางสาววรญา   ทรัพย์นาค
15. นายวรายุ  เสริมรัตน์
16. นางสาวศิริฉัตร   คงทน
17. นายสิทธิศักดิ์  แสงโสภณ
18. นายหิรัญ  สกุลศรีขจร
19. นายอัครพนธ์  นีรชรานุสรณ์
20. นายเกียรติศักดิ์   ชอบระเบียบ
 
1. นายนฤพล  แป้นทอง
2. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
3. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
4. นางสาวกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
5. นางอังคณา  ตติรัตน์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กชายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวปราณปรียา  สุระพล
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวพร้อมพร  พันธุ์โชติ
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. เด็กหญิงเรณุกา  ศรีเมือง
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงฑุลิกา  เดชเกตุ
2. เด็กชายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายชยุต  ทรัพย์รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภู่ภัสสร
 
1. ม.ล.โสภาวรรณ  เอี่ยมชื่น
2. นางกรกมล  มินมุนินทร์
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายปิยพงษ์  คงเมือง
2. นางสาวอารยา  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
3. นางสาวกุลธิดา  ตุ้มวารี
4. นางสาวณัฐมน  เตื่อยตุ่น
5. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
6. นางสาวประติมากร  อุินต๊ะคำ
7. นางสาวรุจิลดา  ศิริเมตตานนท์
8. นางสาววมิณตา  เสริมเจริญกิจ
9. นางสาวอธิชา  คมสุภาพ
10. นางสาวเจณิตา  มีสบาย
 
1. พระครูปลัดเชิด  ถิรปญโญ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวจิลมิกา  บุญรอด
2. นางสาวณมน  ชื่นวงศ์นาม
3. นางสาวณัฐวรา  ศิริถม
4. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
5. นางสาวนันธิญา  ศรีทา
6. นางสาวมุขสุดา  แรงจบ
7. นางสาวรติมา  ชัยศรี
8. นางสาวสริตา  ธานี
9. นางสาวอารียา  สุตะคาน
10. นางสาวเปี่ยมรัก  บุญโยรส
 
1. นายคนึง  เดชแสงศรี
2. นายอรรณพ  โกวิทวิบูล
3. นายศักดิ์รินทร์  แป๊ะอุ้ย
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวครองขวัญ  พงศ์ประจักษ์กุล
2. นางสาวชญานุช  วระมูล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. นางสาวนภาพร  ตันโชกี
7. นางสาวนุชวรา  วันดี
8. เด็กหญิงสุกรรณิกา  ตันโชกี
9. เด็กหญิงสุภาพร  ชุ่มแจ่ม
10. นางสาวอรนุช  บุตรสีทา
11. นางสาวอรยา  อึ๊งดำรง
12. นางสาวอรัญญา  หุ่นหลา
13. เด็กหญิงอัญชลี  เรืองศรี
14. เด็กหญิงอารียา  ร่มเย็น
15. เด็กหญิงเพราพิลาศ  มังกรศักดิ์
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกนิษฐา  อานามนารถ
2. นางสาวกุลธารินท์  ธรรมสืบศักดิ์
3. นางสาวจรรยพร  โพธิสละ
4. นางสาวชลลดา  อุตรใส
5. นางสาวณิชกานต์  ศรีวัฒกพงศ์
6. นายธนกฤต  ชื่นฤทัย
7. นายธนาธิป  เพชรทอง
8. นางสาวธาราทิพย์  บรรจง
9. นางสาวนทีกานต์  ทาญาติ
10. นายปัญธนัตย์  ชูรัตน์
11. นางสาวรัตนาภรณ์  หมวดไธสงค์
12. นางสาวศิรินภา  เกตพิลา
13. นายอิทธิพล  มีวอน
14. นางสาวเก็จมณี  ขุนประดา
15. นายโกษา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายสนธยา  ปาวัน
2. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
3. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
4. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายณัฐกิิิตติ์  ผิวขำ
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศิลา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ทรัพย์มี
2. นายนพดล  บุญศรี
 
82 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
2. เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
 
83 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายธีรพงษ์  ถนอมยศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ลังกา
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา  ทองแย้ม
 
84 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกุลรัตน์  แซ่แต้
2. นางสาวสิริธร  ลิมปภาส
 
1. นางผุสดี  โมกวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สุขเจริญ
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เยาวขันธ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  แก้ววิเศษ
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. นายทวีรัชต์  ตรีสุพัฒนศิลป์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวิสา  วงค์ธรรมมา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวแสงรวี  คลังมณี
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นางสาวอาริยดา  ศรีอัมพร
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นางสาวอารีวัลย์  ดีใจยิ้ม
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  เลาหศรีสกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายจักรกฤษณ์  บัวเล็ก
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลป์ดอนบม
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จิตจันทึก
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กหญิงมนัชพร   ปานดำ
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
2. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งพิรุณ  บุญเปล่ง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินธิรา  เสนารักษ์
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายชยากร  ยุกตะนันทน์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธิติวุฒิ  จันทร์เปี่ยม
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายแก้วโปร่ง
2. เด็กชายกัมชัย  ตั้งวรางกูร
3. เด็กชายภีมวัจฒ์  ลิ้มโพธิ์แดน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
2. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงวรินทร   อุ่นเสมาธรรม
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายประพัฒน์  เมฆขลา
2. นายมาวิน  แซ่อึ้ง
3. นายวัชรพงษ์  พลลาภ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสาววารุณี  อาจหาญ
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  หมั่นดี
2. นายจักรพันธุ์  อินมาลา
3. นายปิยวัฒน์  ชัยปรีชา
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายธนกร  ภูภากรณ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนพล  สายทอง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงจิราพร   โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชยาภรณ์  อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายอนิรุต  หิมะมาน
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กหญิงณัฐกร  มัศยาอานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีรักษา
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสจีย์  ศรีอินทร์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิโชติ
 
1. นายอภิญญาวุฒิ  วิโรจน์เวชภัณฑ์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศรัณญ์  ศานติวัตร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินดา  เจียรจรัสรัตน์
 
1. นายนายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นายวิฑูรย์  เนียมนาค
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิระดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายเอกณัฐ  ลุผลแท้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. นายฐาปนัฐ  ธรรมเที่ยง
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงณฤดี  สุวรรณทัต
 
1. นางสาวนาถนภา  ช่อชั้น
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
 
1. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
2. นางสาวธนพร  คุ้มคลองโยง
3. เด็กหญิงธัญญากุล  ฉันท์พลากร
4. เด็กหญิงนฤทัย  ชำนาญยา
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
6. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
7. นางสาวปนิดา  บุญนาคแก้ว
8. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
9. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
3. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
7. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
8. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวชนกานต์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายธนายุต  ศรีตะวัน
5. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
6. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
7. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
8. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
9. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
10. นายวรทย์  มลคล้ำ
11. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
12. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
13. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
15. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
4. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
3. เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
4. เด็กชายธนพล  สายทอง
5. เด็กชายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
6. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
7. เด็กชายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
8. นายพศวัต  คชเดช
9. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
10. เด็กชายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
11. เด็กชายพาสุข  แววศรี
12. นายภคดล  แถวเพีย
13. นายภูวิศ  แถวเพีย
14. เด็กชายศรัณญ์  ศานติวัตร
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นายกฤตธภัทร  ประสพศรี
3. นายธนายุต  ศรีตะวัน
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
7. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
8. นายวรทย์  มลคล้ำ
9. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
10. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
11. เด็กชายสุทธิกร  เกษมุนี
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
4. นายสุชีพ  เพ็ชรคล้าย
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
2. เด็กชายธนพล  สายทอง
3. เด็กชายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
4. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
5. นายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
6. นายพศวัต  คชเดช
7. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. เด็กชายพาสุข  แววศรี
9. นายภคดล  แถวเพีย
10. นายภูวิศ  แถวเพีย
11. นายวัชรพงศ์  กาญจนวรุตม์
12. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
6. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
7. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงบวร  เลิศปิติโกวิท
9. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
10. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
11. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
12. นางสาวรมิตา  ยันต์มงคล
13. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
14. นายรุจดนัย  ยันต์มงคล
15. เด็กชายสรินทร์  ชินมิตโต
16. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
17. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
18. เด็กหญิงสิรินารถ  สุทธิพร
19. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
20. นายอนิรุต  หิมะมาน
21. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
3. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
5. นายบุญส่ง  เหมือนแย้ม
6. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงกชกร  เปี่ยมเดชา
2. เด็กหญิงกฤตติยา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เวชสภา
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองชุบ
5. เด็กชายชิษณุพงค์  สุมาตรา
6. เด็กชายทิวานนท์  หอมเทียน
7. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
8. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่อั่ง
9. เด็กชายธีระวัฒน์  เยี่ยมญาติ
10. เด็กหญิงนฤมล  ถามะพันธ์
11. เด็กหญิงปนัดดา  กงล้อม
12. เด็กชายปรีดา  ผุยผา
13. เด็กชายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสถาพร
15. เด็กหญิงวรรณฐิภา  จิตสุทธิญาณ
16. เด็กชายวัฒนา  ภูคดหิน
17. เด็กหญิงวิจิตรา  พูนเกษม
18. เด็กหญิงสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
19. เด็กหญิงสุวนันท์  ฉิมกุล
20. เด็กชายอภิชัย  โพยนอก
21. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
6. นาย อดิสร  พึ่งสาย
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนดล  กังอิ่ม
2. เด็กชายธนวิชญ์  บุญยาคม
3. เด็กชายพลัฎฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
4. เด็กชายพีรกานต์  ทั่งทอง
5. เด็กชายสหรัฐ  เรืองขจร
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  มโนรถกุล
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล
3. เด็กหญิงวีรยา  ความมานะ
4. เด็กหญิงสิริกร  ธาวนพงษ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  เจือแก้ว
6. เด็กหญิงอิสราภร  ใจสมุทร
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
2. นายชยุต  ยงกิจเจิญ
3. นายรัชต์พงษ์  สมศรี
4. นางสาววรรณนิสา  ปานสิริธนาโชติ
5. นายเมธัส  เมฆวรากุล
6. นายเมธาสิทธิ์  จิโรจน์ไพศาล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นายลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
2. นายณัฐวัชร  รุ้งวิโรจน์
3. นายรัฐศาสตร์  จันดากุล
4. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
5. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
6. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกมลชนก  เอี้ยวสกุล
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  สนเพ็ชร
3. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจิตต์
5. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ก้านสัญชัย
6. นางสาวกุลปริยา  พัฑฒพงศ์วัฒน์
7. เด็กหญิงกุลสินี  วาจาสุวิมล
8. นางสาวขวัญนคร  เพชรเย็น
9. เด็กหญิงจิติมา  โฆษิตสุขเจริญ
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภิกขุวาโย
11. นางสาวชนัญญา  เมธมโนศักดิ์
12. นางสาวณิชนันท์  เพลินศิลป์
13. เด็กหญิงณิชากร  บุญทอง
14. นางสาวทักษพร  หมอกยา
15. นางสาวนลินภัสร์  วิริยธนวงศ์
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนาวากุล
17. นางสาวปัณฑารีย์  โสภิพงษ์
18. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
19. นางสาวปุณญาวีร์  ลิ้มนิธิธรรม
20. นางสาวพรชิตา  มณีภาสวรเดช
21. เด็กหญิงพรพันธ์  พุทธประเสริฐ
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่ลิ้ม
23. นางสาวพัณณิกา  นนท์ธีรกร
24. นางสาวพิชชาพร  เพชรี
25. นางสาวพิชชาภา  เพชรี
26. นางสาวพิมพ์ดาว  พวงพิลา
27. เด็กหญิงภัทรพร  อัศวเลิศปัญญา
28. เด็กหญิงภาวีณีย์  โชติอนันต์คงภัส
29. นางสาวลลิดา  จรรยาอังกูร
30. นางสาวลลิตา  งามมโนพรชัย
31. เด็กหญิงวรภัทร  วีระเมธี
32. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
33. เด็กหญิงสิริกมล  รัตนาวากุล
34. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
35. เด็กหญิงอติญา  อรุณเนตร
36. เด็กหญิงอารยา  สุรทานต์นนท์
37. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
38. นางสาวโยษิตา  จันทชีวกุล
 
1. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นายสกล  วงษ์มั่น
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สายประยงค์
5. นายอนุพงษ์  ศรีทินกร
6. นางสาวดวงรัตน์  ชีววิวรรธน์
7. นายวันชาติ  นามเกิด
8. นายวีระศักดิ์  โชติรัตนศักดิ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวกานต์มณี   ทองหลำ
3. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา   วงษาสืบ
6. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ซาลัง
8. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
9. เด็กหญิงณัฐสินี  โภคินวพันธ์
10. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
11. เด็กหญิงทักษรพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก่ว
13. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
14. เด็กชายพงษ์สร  อินทร์สร
15. เด็กหญิงพรทิพย์  กรอบทอง
16. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
17. นางสาวพรนิภา  รุ่งเรือง
18. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
19. นางสาวพลอยไพลิน  ดีวิจิตร์
20. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
21. นางสาววนิตฐา  จุติผล
22. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
23. นางสาววรินธร  จินตโกศล
24. นางสาววันทนีย์  มาลี
25. เด็กหญิงวิรัลยุพา  สะเทียนรัมย์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยหนู
27. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
28. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซาววงค์
30. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
31. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
32. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศาสตร์
33. เด็กหญิงสุญาณี  สุขเฟลือง
34. นางสาวสุนิตา   วงศ์สกุล
35. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
36. นางสาวอทิติยา  นาคะประเสริฐกุล
37. เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิโรจน์
38. เด็กหญิงอรทัย  ไวจันทึก
39. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
40. เด็กหญิงอรวี  พรหมเนียม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายธนาวัฒน์  ทองใบ
5. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
6. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
7. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
8. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายกิตติภพ  ใจตาบ
2. เด็กชายกิติศักดิ์  เสือเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
4. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
5. นายคมกริช  บุญชู
6. เด็กชายจักรพันธ์   อินทรศร
7. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
8. เด็กหญิงชนกกานต์  วิเศษโส
9. เด็กหญิงชนิกานต์  ปิดตามานัง
10. นางสาวชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
11. นางสาวชุติมา  เมินหา
12. เด็กหญิงณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
13. นายณัฐพล  ทองโต
14. เด็กชายธนดล  วงษ์สุวรรณ
15. เด็กชายนววิช   ตนประเสริฐกุล
16. เด็กหญิงนิลุบล  พวงสุก
17. เด็กชายปณต  คล้ายจินดา
18. นางสาวปภัสรา  พ่วงเปีย
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดเจริญ
20. นางสาวภคมน  กลิ่นอาจ
21. นายภวัคร  วรสันต์
22. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
23. เด็กชายวัชรัตน์  อ่อนแสง
24. เด็กชายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
25. นางสาววันทนา  ก่อธรรมเจริญ
26. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  อินทร์มณี
27. นางสาวศุภรดา  เสริมสาธนสวัสดิ์
28. นางสาวสิรีธร  ปิยภัณฑ์
29. นางสาวสุพิชชา  วะรงค์
30. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งสุวรรณ
31. นางสาวสโรชา  เครือเพ็ง
32. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญศรี
33. นางสาวอรทัย  บรรเลงส่ง
34. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ทองสัจจา
35. เด็กหญิงเบญญทิพย์   รุ่งอินทร์
36. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
37. นางสาวไอรินลดา  สุทธิโรจน์รักษา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
6. นายมงคล  อรุณฉาย
7. นายชาญศิลป์  นันโท
8. นายมนัญชัย  ปิยรัตน์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายปกาศิต  โสมาศรี
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวเสาวภาค  ทบวงษ์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายปัญจพัฒน์   ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายนภา   บุระเนตร
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวฐิตินันท์  โถสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายปิยเลิศ  จิระรัตนเมธากร
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำสีแก้ว
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
 
1. นายสหภัส  สว่างวงศ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  จินวรรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เรืองตระกูล
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวอริสรา  อัศวพงศ์ศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวอนัญญา  ธนะรุ่ง
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชูดำ
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษรากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เจียม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาญจนพันธุ์
4. เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ  เปลี่ยนวงษ์
5. เด็กหญิงกิดาการ  พานุรัตน์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทัน
8. เด็กหญิงงามเนตร  วัสแสง
9. เด็กหญิงจาสิณันภ์  อินทรเนตร
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒน์พานิช
11. เด็กหญิงณัชชา  พรอนันต์จิรกร
12. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดสำเนียง
13. เด็กหญิงบงกช  อำพาส
14. เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วชาลี
15. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
16. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวรษา
17. เด็กหญิงประภัสสร  อนุชัยกิจธรรม
18. เด็กหญิงปริฉัตร  เชื้อฉ่ำหลวง
19. เด็กหญิงปริญญาพร  รำแพน
20. เด็กหญิงปรีญฉัตร  จวนรุ่ง
21. เด็กหญิงปรียาดา  ห้องกุหลาบ
22. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผิวขำ
23. เด็กหญิงปาณิสรา  รื่นทิม
24. เด็กหญิงพรรณสา  เผ่าพงษ์
25. เด็กหญิงพันวษา  จำปาทอง
26. เด็กหญิงรินรดา  ทิพย์กองลาด
27. เด็กหญิงวริศรา  บัญชีเจริญ
28. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
29. เด็กหญิงสายใหม  แผลงศร
30. เด็กหญิงสุทธิษา  สอนเสนา
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มิ่งทองคำ
32. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
33. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
34. เด็กหญิงอภิญญา  เติมต่อ
35. เด็กหญิงอรดา  พิบูลย์ศิลป์
36. เด็กหญิงอาริสา  ยือรัมย์
37. เด็กหญิงอารีภรณ์  จันทร์หอม
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
39. เด็กหญิงเมธาวี  ภักดี
40. เด็กหญิงแสงอรุณ  ทั่งสุข
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นายศุภกิจ  จำรัสสมบูรณ์
3. นางสุทิน  สิริโยธิน
4. นายประพันธ์   ลือชัยคาม
5. นายพงศ์พิพัฒน์   ทองสหธรรม
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวกุลจิรา  ขุมเพชร
2. นางสาวกุลิสรา  สระทองวี
3. นางสาวจุฑามณี  สิงห์ใหญ่
4. นางสาวจุไรลักษณ์  ป้องเกษม
5. นางสาวชลธิชา  ศรีสงคราม
6. นายชัยชนะ  แซ่พร่าน
7. นางสาวณีรนุช  เกื้อกูล
8. นางสาวดวงดาว  ช่วยเล
9. นางสาวทิพานัน  สาตรพันธ์
10. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
11. นางสาวธมกร  เพ็งคำ
12. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
13. นางสาวบุษบา  เตน่า
14. นางสาวบูชุ  หมื่อแล
15. นายปฐมพงศ์  สิงห์น้อย
16. นางสาวปรายฟ้า  โรจน์ธนากร
17. นางสาวปวีณา  พันธ์สุข
18. นางสาวพร  แซ่จ๊ะ
19. นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์
20. นายพิจิตร  บัวงาม
21. นางสาวพิมสาย  บุญปัน
22. นายพีรพงษ์  ลีอุดมโชติ
23. นายพีรพล  ฤทธิ์เนติกุล
24. นายภาคภูมิ  รัตนเสถียร
25. นางสาวภาวิดา  วิไล
26. นางสาวมธุชา  จิตวรนาถ
27. นางสาวมูซอ  รุ้งแสง
28. นายวจีโรจน์  สารขัติ
29. นางสาววรรณา  การุณบริรักษ์
30. นางสาววรรธยา  ญาตินันทกิจ
31. นายวัฒนา  ปัญญาแดง
32. นางสาววาทิตา  พริ้งเพลิด
33. นายสมคิด  ศิริวิภา
34. นายสิริพงษ์  แซ่สง
35. นางสาวสิริวิภา  วงษ์พฤกษา
36. นายสุชาติ  สฤษดิ์ทองกุล
37. นายสุรศักดิ์  ดงยะโสภา
38. นายอนันต์  ณรงค์ชัย
39. นางสาวอนุธิดา  ต้องเดช
40. นางสาวเนตรชนก  วติวุฒิพงศ์
 
1. นายกนก  เรืองอนุสรณ์
2. นายธนัท  แจ่มจำรูญ
3. นายยงยุทธ  วรรณสาธพ
4. นายจิโรจ  จิรวนิช
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
2. เด็กชายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
4. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
5. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. เด็กหญิงปนัดดา   ชูสาย
7. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
9. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีกัญจนวิโรจน์
2. เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ
3. เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เทพประเสริฐ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ตันเจริญ
6. เด็กชายภัทรพล  ทองเหลือง
7. เด็กหญิงวารีรัตน์  บุญพันธุ์
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นายรัชชานนท์  น้อมรับพร
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายคณิน  สินธพเรืองชัย
2. นางสาวจนิสตา  กลับทับลัง
3. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
4. นายฑิฏิพันธ์  หงษ์ดำ
5. นางสาวณัชมล  บัวคำ
6. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
7. นายวรายุทธ  รักพงษ์
8. นายวศิน  นิ้มเจริญโรจน์
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวชินกฤติ  ทามาศ
4. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
5. นายนิวัฒน์  นาคนวล
6. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
7. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฏาพันธุ์
8. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
9. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
10. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวศริณดา  บุญถูก
3. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
2. เด็กหญิงชิณานันท์    ไชยสีหา
3. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิรินุพงศ์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ศิรินุพงศ์
6. เด็กหญิงศิรดา   เหมวรรณานุกุล
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจามีกร  เรือนคง
2. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
3. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
4. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
5. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
6. เด็กหญิงวีรดา  พีชสิงห์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
8. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกานต์พิชชา  แหวนวงศ์
2. นางสาวชญาณ์นันท์  ชนินทร์ตระกูล
3. นางสาวณฐมณฑ์  งามกนก
4. นางสาวณัฐกฤตา  เลิศพงษ์อารยะ
5. นางสาวณัฐชานันท์  จารุอัครพัฒน์
6. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
7. นางสาวพภัสสรณ์  จารุอัครพัฒน์
8. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
9. นางสาวสินีภัคฐ์  พรหมชัยวัฒนา
10. นางสาวสุชัญญา  ชื่นตา
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นางสาวจรรยา  นพศิริ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
3. นางสาวชุติกานต์  ลอยดารา
4. นางสาวนุษรา  เส็นหลำ
5. นางสาวมณฑิรา  อ่อนดี
6. นางสาวรินรดา  รัตนมณีศิลป์
7. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
8. นางสาวไอรินทร์  พิพัฒนราพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกชามาศ  สีสมุทร
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
5. เด็กหญิงช่อผกา  กระจายแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ไหมพรม
9. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  เชขุนทด
10. เด็กหญิงอนุธิดา   เย็นเสมอ
 
1. นายอาทร  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
3. นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว
4. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  หันทำเล
2. เด็กหญิงกุลพรภัสร์  เอกพงษ์อาริยะ
3. เด็กหญิงจินตา  เจนสัจวรรณ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักพงษ์
5. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
6. เด็กหญิงปารดา  รัชพันธุ์
7. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โค้วตระกูล
9. เด็กหญิงมนต์ชิตา  พาอินทร์
10. เด็กหญิงสรัญพร  หาวารี
11. เด็กหญิงอัญรัตน์  สินธพเรืองชัย
12. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
2. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
3. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
4. นางสาววรารัตน์  รัตนตรัยวงศ์
5. นางสาวศรุดา  บุญภา
6. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
7. นางสาวศุภาวดี  เสือโภชน์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
2. นายรชานนท์  น้อมรับพร
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจุฑาภา  บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานี  ดอกจันทร์
3. นางสาวณรินทร์ชา   เริงฤทธิ์
4. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
6. นางสาวสริญญ์  นิธิกุลตานนท์
7. นางสาวอภิชญา  เกษตระกูล
8. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  อนันทสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญ
4. เด็กหญิงธิศวรรณ  นุ่มน้อย
5. เด็กหญิงประวินนา  ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจวาส
7. เด็กหญิงภานิดา  สีมะลุน
8. เด็กหญิงรัชนก  ต่างสกุล
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  หันทำเล
2. เด็กหญิงคณสมน  อภิการสกุลชัย
3. เด็กหญิงจิดาภา  แสงอังคนาวิน
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักพงษ์
6. เด็กหญิงธนัชพร  พวงนาค
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญหาญ
8. เด็กหญิงประกายกุล  บุญเดช
9. เด็กหญิงปารดา  รัชพันธุ์
10. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
11. เด็กหญิงพรพรรณ  วัชชวัลคุ
12. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์จักร์
2. นางสาวช่อทิพย์  ชัยภูมิ
3. นางสาวธัญวรรณ  พลอยรัมย์
4. นางสาวธิติกานต์  สหวิศิษฏ์
5. นางสาวปภัสรา  กะจะนอก
6. นางสาวปิยนุช  เอี่ยมชื่น
7. นางสาวสิรภัทร  ทรวงทองหลาง
8. นางสาวอุษณีย์  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชญาณ์นันท์  ชนินทร์ตระกูล
2. นางสาวณัฐชานันท์  จารุอัครพัฒน์
3. นางสาวณัฐณิชา  เอกอนุกูล
4. นางสาวทัศพร  พัฒนภาศัย
5. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
6. นางสาวประภาวรินทร์  นิจวิภาศิริกุล
7. นางสาวพภัสสรณ์  จารุอัครพัฒน์
8. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
9. นางสาวสินีภัคฐ์  พรหมชัยวัฒนา
10. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายนทีธร  อยู่บุรี
2. นายนิรันดร์  ประจวบสุข
3. นายวัชราวุธ  บุญเรือง
4. นายอภิรักษ์  อมรสวาทศิลป์
5. นายเดชาพล  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจิรภัทร  สมทรัพย์
2. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
3. นายพงศกร  เกิดวิเชียร
4. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตู้เพชร
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ตรัยศิริมงคล
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายไทเลอร์  เชฟแบสเตียน โคล
 
1. Mr.Jeffrey  Roberts
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายนันท์ธนิก  ตันติวัสดาการ
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภานันท์
 
1. Mr.Mr. Andrew  Dvans
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวรัญชิดา  ยุกแผน
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายสิรภพ  วิชัยขัทคะ
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอภิชยา   ชัยธนะภิญโญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   จรูญรักษ์
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชุติกาญจน์  คัมภีร์
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายสัณห์ชยพล   ลิ่วเกษมศานต์
 
1. นางฐิติรัตน์   แจ้งคำ
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางสุวรรณา  พิบูลศาสนสกุล
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอภิชนา   นัยพัฒน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   จรูญรักษ์
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  พลอยเกษม
2. เด็กหญิงนพวรรณ  คุณสาร
3. เด็กหญิงนวพรรณ  คุณสาร
4. เด็กหญิงอรปรียา  อนันตวิไลเลขา
5. เด็กหญิงเปรมศิรา  รักเรียน
 
1. Mr.Renato  JR Lantacon
2. Mrs.Marza  Delose Caunca
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สืบพลาย
2. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
3. เด็กหญิงณธษา  เตชธรธนาคูณ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   แป้งหอม
5. เด็กหญิงพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  นิลพุ่ม
2. นายธีรพงษ์  ทับทิมบัว
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายกิตติกร  โตรื่น
2. นายณัฐวุฒิ  พูลเกิด
3. นายธนิสร  รุ่งรักษ์สันติ์
4. นายรัฐการ  ชุ่มวารี
5. นางสาวศศิปรียา  ผลสุขขา
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เจริญวรชัย
2. นางสาวจันทร์นภา  ผลทิพย์
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกิตติภัส  ทรัพย์ชูกุล
2. นางสาวธนัชชา  บุญกันภัย
3. นางสาวพรสินี  จิตรโรจนรักษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วีระโยธิน
5. นางสาวอติกานต์  ลักษณะกุลบุตร
 
1. Mr.Allan  Balceta
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญยุพา  สุวรรณดารา
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสมา
 
1. นางเฉิดฉันท์  รัตน์ปิยะภากรณ์
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวสุวิมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายสมภพ  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวอิงครัศม์  ไกรปรีชาสิทธิ์
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอุสนา  ศรนารายณ์
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณิชกานต์  นาคา
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกัญญา  มะโนแสง
 
1. Mr.Kazuya  Watanabe
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กอเจริญวิทย์
2. เด็กหญิงสุลิลธร  ปุงปอพาน
 
1. นายธีรเชษฐ  ปราชญ์ธนจตุพร
2. นางสาวจุุฬารัตน์  ดวงแก้ว
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายปุณยพัฒน์   ธนะสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสุพร  ปาละวงศ์
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวถนอมวรรณ  เงินงาม
2. นางสาวสาธิตา  หาเรือนชีพ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ทองดี
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายคีรี  คีรีวัฒน์
2. นายสรวิศ  วัดจินดา
 
1. นายธวัชชัย  ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยดำ
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ตุ๊เสงี่ยม
3. เด็กชายนพชาติ  พุ่มระย้า
4. เด็กชายพิชิต  จันทร์จรูญ
5. เด็กชายพีรพล  ยางงาม
6. เด็กชายพีรยุทธ  ยางงาม
7. เด็กชายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
8. เด็กชายแอ้น  ยี่รวย
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  สมพล
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤติภาส   ชิโนรักษ์
2. เด็กชายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
3. เด็กชายธนานนท์   ชาวโพงพาง
4. เด็กชายนพรัตน์   เผ่ามงคล
5. เด็กชายปนพ   เอี่ยมลือนาม
6. เด็กหญิงปริญา  รักษาศรี
7. เด็กชายวุฒิกร   เจริญทรัพย์ศรี
8. เด็กชายวุฒิชัย   วุ่นฉิม
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. นายชาญวิทย์  เจิมสุวรรณ
3. นายธนพงษ์  เนตรสกุล
4. นายธัญญะ  มาสถิตย์
5. นายพิพัฒพงษ์  ไชยนันท์
6. นายภูธเรศ  ภัทรประพัทธ์
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายนรวีร์  ไตรดวงเงิน
2. นายนิรุจน์  ลิมจงจิตร์
3. นายปฐมพงษ์  ศิหิรัญ
4. นายศิวพล  สมพงษ์
5. นายอาลิ คาเร็น  ราห์มัน
6. นายเอกภพ  เสกทวีลาภ
 
1. นายสมถวิล  ผาเจริญ
2. นายชายชาตรี  บุมี
3. นางสาวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวขนิษฐา  แซ่ตั้ง
2. นายดนุเดช  เมืองมา
3. นางสาวธัญญธร  แก้วบ้านแพ้ว
4. นายประดิษฐ์  พ่อค้าข้าว
5. นายมาฆะ  จะค่า
6. นายยศนนท์  ทัพนันท์
7. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
8. นางสาวศศินา  อยู่ดี
9. นายสรนันท์  ทัพนันท์
10. นางสาวสุรางคนางค์  พันธ์มณี
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
2. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
3. นางสุวภา  ลีละศิธร
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายกันต์ฐรัตน์  บัวคลี่
2. นายกีรติ  เจียรจินดารัตน์
3. นางสาวชัชศจี  อุปการดี
4. นางสาวณัชภัทร  สว่างจันทร์
5. นายบัณฑิต  พลแสน
6. นายปกรณ์  ปานเผือก
7. นางสาวพภัสสรณ์  งามรัศมีวงศ์
8. นายพรหมภพ  สุพรรณนพ
9. นางสาวศิริญญา  วงศ์เรือน
10. นางสาวอัญชิสา  นิยมกูล
 
1. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
3. นายณัฐพร  แตงอ่อน
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงชุติญาดา  โชติวรอนันต์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธิติวงศาอุดม
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  เภกะนันทน์
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จิตติพรไพศาล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คำดี
 
1. นางสุปราณี   ปัพรังศรี
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวณัฐมน  หันหาบุญ
2. นางสาวดลฤดี  น้อยคูณ
3. นางสาวนพมาศ  เทียนแก้ว
4. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสารีกิจ
5. นางสาววรรณพร  กลั่นจิตร
 
1. นางสุปราณี   ปัพรังศรี
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
2. เด็กหญิงพิณรินทร์  สมมุติ
3. เด็กหญิงวรรณลักษ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอสุจริตสิริกุล
3. เด็กหญิงรัตนมน  รัตนรวมการ
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกุล
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เพ็ญสว่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  ชัยภักดี
2. นางสาวณัฐกุล  คำพินิจ
3. นางสาวศศลักษณ์  ศรุติสุต
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางณัฐธนพร  เชาวปานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจพาณิชย์
2. นางสาวรติรัตน์  ซิงค์
3. เด็กหญิงอาริสา   วงศ์สกุล
 
1. นางสาววดายุ   ปฏิสนธิ
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. นางสาวปนิดา  มั่นจิต
2. นายสมชาย  มาตะรักษ์
3. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1. นางสาวกัลยรักษ์  เจริญสุข
2. นางสาวพรหงษ์  วงศ์รัตนโกเมศ
3. นางสาวรวีพัฒน์  จิวัฒนาสุข
 
1. นางเครือวรรณ์  ตันตระกูล
2. นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายธนภณ  เขม่นกิจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  วิโรจน์เตชะ
 
1. นางสาวรัศมี  มงคล
2. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายวิศรุต  อริยขจร
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวมินิสาร  ชัยสุภา
2. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
2. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายจิรพันธ์  โตเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกฤษณะ  แก้วบุญไสย์
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธนาภา  ไชยดำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
2. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายณัฐภัทร  รัศมีโสรัจ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวเอื้อย  เจริญ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  ยอดภิญญาณี
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางลภัสรดา  ศิริเขตรกิจ
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชยานันต์  กิตติธีรธำรง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  นนทศิริ
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวพิจิตรา  ศิริวัฒน์
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แจ่มปรีชา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์
 
1. นางสาวพิรุณศิริ   หล่มวงษ์
2. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาวัณย์ลักษณ์
2. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายวรภัทร  ใบบัว
2. เด็กชายอดิศร  สอนกล่อม
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายเอกชัย  ตะบองเหล็ก
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองดี
2. นางสาววรรณกร  ธนธนานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวชลกานต์  รัชตะวาณิชย์
2. นางสาวเบญจวรรณ์  จันทร์เวียง
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์  วีระยุทธวัฒนะ
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. เด็กชายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นางสาวพรรณิภา  บุตรเอก
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายชัยพล  ลิมปวุฒิวรานนท์
2. นายธนวัต  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกษิดิ์พิชญ์   วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางอุทุมพร   ชื่นวิญญา
2. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทะจันทร์
2. เด็กหญิงอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  กิตติพงษ์พัฒนา
2. เด็กชายธนกร   ศรียาภัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางกัลยา  ช่องชนิล
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นนทสวัสดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรุณรัตน์  หงษ์ศรีจินดา
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล
2. เด็กชายวริศ  กิจณรงค์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายณฐกร  หล่ำพร้อย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรมเมตตา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พันธ์
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายชาตรี  แสงสงคราม
2. เด็กชายสัญชัย  ศรีราตรี
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายพลช  อาจสามารถ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวภัชรา  ประทุมมาลย์
2. นายสุรณรงค์  เปี่ยมแจง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายสิทธา  นามณี
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวปภาดา  สุดสายเนตร
2. นายปัญจพล  พุ่มพวง
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายพิรุฬห์  แสงใส
2. นายไชยภัทร  ตันติวรโชติ
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายถวัลย์  พรหมนรกิจ
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชวกรณ์  มณีรัตน์
2. นายสิทธิชัย  อังกูรมหาสุข
 
1. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวภารัชวีร์  ภูมิิมาศ
2. นางสาวสุธิดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นายสุปัญญา  ยังศิริ
 
301 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ขำน้อย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โกเทริปู
3. เด็กหญิงพิชยา  ทีดี
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
302 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวคณิศร  มูลวัง
2. นายคุณานนต์  เสรีเศวตรัตน์
3. นางสาวธีราพร  สระแก้ว
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายเกษม  สูรย์ราช
 
303 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายธรรมนูญ  วันชะเอม
2. นายพีรกานต์  เกรียงศรี
3. นายพีรพงษ์  คำสงคราม
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายสราวุธ  ราชจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  เอื้อมงคลานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวดลยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวภัทรสุดา  ยะบุญวัน
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
306 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายจิรา  ซาลวาลา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ภักดีบุญ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนบดี   วรกิจธำรงค์
2. เด็กชายสิทธิพล   เลขกลาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายธนาพงษ์  สิทธิโชคตระกูล
2. นายปรินทร์  เมปริญญา
3. นายศิรภพ  ลิ้มประไพพงษ์
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายภาณุ  สาดพุ่ม
2. นายวสุพล  วรวราชัย
3. นายศุภกร  เบญจวิกรัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงปริยากร  พรสุทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงรัฎฐภรณ์  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นำทีมพูนทรัพย์
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นายณัฐกฤตา  ดีดศรี
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  อำพล
2. เด็กหญิงพรหมพร  รัตนจงกล
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสายชล  กุลละวณิชย์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายมณีกาญจน์  กรองรักษ์
2. นางสาวศรินธร  วชิรวิทยากุล
3. นางสาวอุไรวรรณ  ประคองวงศา
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
2. นางสาวรัชนี  นารถเจริญกิจ
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายฐาปากรณ์  หัฎฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีรณัฐ  สุภาพร
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมเสน
 
1. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองปัญญา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวชุติประภา  ชัยแสน
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวณิชนันทน์  เจียงวัฒนชัยกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  ซิ้มสกุล
3. นางสาวประติภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงชมน์นิภา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงพาทย์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนโพธิพรกุล
4. เด็กหญิงภคมนต์  บรรเลิงจิต
5. เด็กหญิงสุภาพร  รักนาค
6. เด็กหญิงเกื้อจิต  เพ็งลี
 
1. นางสาวสุภาพ  แจ้งจำรัส
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกนกนาถ  นพบาล
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงปนัฏฐา  พุ่มแสง
4. เด็กหญิงปรีชญา  มัดทองหลาง
5. เด็กหญิงปาณิศา  นิมากรณ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางผ่องพรรณ  จิรเกียรติโชดก
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวชลธิชา  ศรีฤทธิ์
2. นางสาวธันยา  ทองชั้น
3. นางสาวภัคจีรา  บุญสืบวงษ์
4. นางสาวรัตตินันท์  พัชรวุฒิพันธุ์
5. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
6. นางสาวอนัทธิภา  ศรภักดี
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางสุวรรณ์  หัถมารถ
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวปิยรัชนี  ไวยธิศรี
3. นางสาวศิริพร  คชเสี้ยม
4. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
5. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
6. นางสาวเยาวลักษณ์  โททอง
 
1. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ฉิมวงศ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   ประสพถิ่น
3. เด็กหญิงอลิน   แสนชัยชนะ
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งภาธร
2. นางสาวธัญสิริ  สิงคะปะ
3. เด็กหญิงภรสุภา  สมบัติศิริ
 
1. นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ
2. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวชนิตย์นัยน์  อับดุลเลาะห์
2. นางสาวธมนวรรณ  รุ่งเรือง
3. นายสุไลมาน  วายะโยะ
 
1. นางสาวดาราณี  เรืองพานิช
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณัฐพงศ์  ปรีอปรัง
2. นายตุลธร  ก้องไตรภพ
3. นายพีรวุฒิ  จงศุภนิมิต
 
1. นางวรารัตน์  พูลมี
2. นางจิราวดี  โคตรภูมิ
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงกนกอร  บัวแดง
2. เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงศิริแก้ว  ผกาแดง
 
1. นางจุฑามาส  โกมลมรรค
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลืองคำ
2. เด็กชายศุภวิช  เจริญผล
3. เด็กชายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาวพิทยา  กุศลปฏิการ
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นายพิษณุ  โสรา
2. นางสาวศุจินทรา  จันนาค
3. นางสาวไพลิน  เทียมแสน
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
2. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวศรัณยา   แสนรัง
2. นางสาวศิณีนาถ  ไทยสวี
3. นางสาวอรญา  รุ่งโลหะเรืองรอง
 
1. นางสุนันทา  ไพศาลศิลป์
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จินตอัจฉริยะ
2. เด็กชายธนธัช  รณเกียรติ
3. เด็กชายมนัสวิน  หัดโนนตุ่น
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤตเมธ  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีกันชัย
3. นายชยมงคล  วิจิตรไพศาล
 
1. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม
2. นางสาววิภาดา  ไหมทอง
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวณัฐชา  โสตติสถาพรชัย
2. นายถิรวุฒิ  เนียมสุวรรณ
3. นายนัณทวัช  แก้วบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ยอดบัว
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีทัศน์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
2. เด็กหญิงวริยา  จันทร์เจียวใช้
3. เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. นางสาวจริยา  มูสิกสังข์
2. นางสาววิภาดา  แซ่โล่ง
3. นายอภิสิทธิ์  เชิดพานิชย์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวฐิติมา  เรืองไชย
2. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
3. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมทอง
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงมุสิตา  วุฒิยา
3. เด็กหญิงสาริกา  ภูวารคำ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอียมพิบูลย์
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรเรือง
2. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
3. เด็กหญิงรัตนวลี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกรเลิศมงคล
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. นายนิตินัย  ภูดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แสร์ภู่
3. นางสาวเบญจมาศ  พรมภักดี
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชชาภรณ์  เจริญวงศ์
2. นางสาวรตนกมล  พรชีวทิพย์
3. นางสาวรุวัยดา  พิลา
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงอรุณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชยาภัม
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. เด็กชายธนัท  แสงกิ่ง
2. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
3. เด็กชายนรภัทร  สินขุนทด
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายนที  ชินรัตน์
2. นายภาณุวัฒน์  ซื่อตรง
3. นางสาวอรทัย  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวทวินันท์  ดั่งดาวดึงส์
2. นางสาวพัชมณฑ์  เผือกเอม
3. นางสาวอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
2. นายวิทวัส  ปงใฝ่
 
344 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายศราวุฒิ  ชูยศ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
345 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กชายมณฑล  เอี่ยมอำไพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
346 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. เด็กชายภคพล  เต็มเจริญสุข
3. เด็กชายสุรินทร์  สีม่วง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
 
347 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูพฤกษ์   มงคลจักรวาล
2. เด็กชายสุรพงษ์   สร้อยเกษร
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
2. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานนท์
 
348 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  ปานพลอย
2. เด็กชายปฏิพล  ตุงคุณะ
 
1. นางดวงพร  สมทิพย์
2. นางสาววิภาพร  แก้วเนียม
 
349 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายพัทธิ์ชนก  รุ่งแจ้ง
 
1. นายปรีชา   จันทร์ชัย
 
350 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นพดุลย์เดช
 
1. นางสาวณฤภัค  อาจวัตร์
 
351 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วีรสิทธิ์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
352 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายกรวัฒน์  บุญตอบ
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
353 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรัตม์  สุนทโรทก
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์
 
354 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
355 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์   โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
356 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงติณณา  ทองรงค์
 
1. นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง
 
357 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
358 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
359 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นางสาวสุรภา  สนองผัน
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
360 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสจีพรรณ  บุญเตปิณ
 
361 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายอนุกูล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญธรรม
 
362 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายวุฒิชัย  ตั้งเจริญศิริวงศ์
 
1. นายวีรกร  กีสุริยา
 
363 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
364 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์พรกุล
2. เด็กชายวิทยา่  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
 
365 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายธนาตย์  ราชู
2. เด็กชายสิริโภค  สิงห์อำพันธุ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ