หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพนอ อุฐบุญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา เพชรสังข์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางพนิตอนงค์ ประเสริฐพรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุชน์ เกิดปรางโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางอรพินทร์ เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุณี กัณหาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัย บุตรนนท์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ศรีสมัยโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชวนพิศ สนเอี่ยมโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายคนึงศักดิ์ คงพิสุทธิ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ประพันธ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางปรารถนา ศุภกังวานโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวิจิต นิ่มนวลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ วีระคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ศรีไสวโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางศุทธภา อัครเจษฎากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจีรภรณ์ ฮึงเสงี่ยมธนากรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกรณ์ บุตรสนมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางธีรนันท์ ชูสกุลเกรียงโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรีย์ นิลสุขาโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
5. นางนราภรณ์ มานะโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นางเรณู เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางณัฐชญาดา แวววุฒินันท์โรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา มูลบัวภาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางขวัญนภา แพงจันทร์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ วงษ์แก้วโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ รัตนทิพย์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ สาพิมานโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ศรีศาลาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี วาปีเนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พุกอินทร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี เมษสุวรรณกุลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช รักธรรมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายประจักษ์ ส่องสว่างโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ท่าเขโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นางคำนึง ผุดผ่องโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ศิริวรรณโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ เหล็กเพชรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายนิทัศน์ ขาวโพธิ์พระโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางณิชาภา ศรีวัฒนะโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ใจ ชาวนาโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางจรินทร จิตโอภาสโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จึงสว่างโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อนันต์บุญเลิศโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณดี น้ำฟ้าโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร สุจิตโตสกุลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
6. นางประไพพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปิติทรัพย์สกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้าโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มุกดาหารโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมุตทิตา ก้านบัวโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตติยา เจียรนัยวิวัฒน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ เจริญงามทรัพย์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชนิกานต์ บุญราศรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
8. นางสาวนภาพร พินภิรมย์โรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
10. นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญูโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ สุขสว่างโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจริญโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ เนาว์อุดมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายเสวตร โคตรนาราโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
5. นางนาตยา ฐานิสสโรธรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
6. นางมยุรี ตรีวุฒิกชกรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ทิพย์รัตน์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวิไล ศุขวัฒน์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางไพวัลย์ ทองทุมโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงนภา เครืออยู่โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางอัมภา วรกลีบโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางประนอม รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ทิพย์รัตน์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวิไล ศุขวัฒน์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางไพวัลย์ ทองทุมโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงนภา เครืออยู่โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางอัมภา วรกลีบโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางประนอม รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายประจวบ วิสมลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถาพร วิชกูลโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธเวคินโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนารี ถึกสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางทัสสนา บุณยรัตนสุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวาสนา เกษีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอาริยา สำนักนิตย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชรี ปิโยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ สายดาราสมุทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี จันทรคาตโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจริยา ขมสนิทโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร เกื้อกูลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ รัตนติกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี โพธิ์ทองโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางพันดา กรกิจกานต์กุลโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวภคมน เอมอิ่มโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสุธาสินี กิมเต๊กโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นายไพโรจน์ กิมเต๊กโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
8. นางจุรีพร แน่นนันท์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวกัลยา อนันตชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสรัชฌา ตันธนาธิปโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี อุตถาโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทิพย์ธาราโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุรีพร ยิ่งสุขโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวรชาดา สมสวยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุกฤตา พุ่มทองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางวิลาวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทินมณี ทองดีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายจักชัย เจริญศรีโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลิตตา เคล้าจันทร์โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย สมณะโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภา พัฒนาภาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ ทองสนธิโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา พิศิลป์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพนิดา เรืองสวัสดิ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุณัฐวรรณ พรหมภักดีโรงเรียนพานทองกรรมการ
6. นายฉัตรชัย หัสดรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางอัจฉรา จักรแก้วโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
8. นางไข่ขวัญ เตชะมาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสุขุมา รัชนีศิริภาพโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายภักดี สุขพันธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนทิพย์ ทองตาโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวรรณภา ดำรงค์ไชยโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางวิภารัตน์ นวชาติสกุลโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางชฎาวรรณ กองพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไล เหลืองอ่อนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณทิพา เพ็งหล่อโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสมใจ หน่ายคอนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายสุชน แพงไพรีโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายปรีดา จันทะวงษาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฏ ศรีสันต์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ประภา ชุมชัยโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกันยา ทองเฟื่องโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นายบุญชัย รัตนมโนพรโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวภา ศาสน์ประดิษฐ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร สถานพงษ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางยุภาพร ทองเอี่ยมโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ลาภอุดมพันธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวันทนา แจ่มกังวาลโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันชัย นพพิบูลย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางดวงพร วัฒนกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอำพล หิรัญลักษณ์สุตโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรุฒม์ สุนนทราชโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล ติยะวิสุทธิ์ศรีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ โปปัญจมะกุลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ตั้งเตือนใจโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชกร อินทสังข์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวบุษกรณ์ วงศ์นิกรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา เกตุแก้วโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ตั้งเตือนใจโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชกร อินทสังข์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวบุษกรณ์ วงศ์นิกรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา เกตุแก้วโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เงาะจันทราโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวศศิพิมล พิกุลทองโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายนาวี พลเจริญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณษา ภู่ดายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายสุเนตร สุขทวีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เงาะจันทราโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวศศิพิมล พิกุลทองโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายนาวี พลเจริญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณษา ภู่ดายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายสุเนตร สุขทวีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา รื่นจิตร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมธุรดา ตันเจริญโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นายประเสริฐ มิ่งเมืองโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางพรใจ โพธิ์เงินโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีหริ่งโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวันทนา ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย นิ่มนวลโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวสิรีรัศมิ์ ศรีสูงเนินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสิริมา บุญชูโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภิญญา พ้นภัยพาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา วโนทยานโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภีพรรณ ใจอารีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพร รักจรรยาบรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวสุฐานิฏฐ์ ภัทรวิบูลกิจโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมณฑิรา นิยะมะโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ตุลารักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แน่นนันโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เอกปัตโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมใจ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร คำบุบผาโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลา พันลึกโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี เลี่ยงกี่โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย สุโขโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ วงษาโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพรพรรณ ตอรบรัมย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศลิษา สิงห์โตทองโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวนิรมล อดทนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ กุลกั้งโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล หาทรัพย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเตือนใจ อินโอภาสโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางณัฐวรา ทุมมาไวโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปกรแก้ว ฆ้องศรีโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฏฐชัย รักษาสุขโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจีราวรรณ สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ประวุฒิโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เพิ่มพงษ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรนิษฐ์ คำนาคโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพชรดา ชื่นศิริโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจริยา ภัทรปิยวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา แก้วลอยโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เหลี่ยมแฉ่งโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางศุภวรรณ รักษาสุขโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ทวีสุวรรณพรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิมล สุนทรสโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ธรรมานุสารโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวพิชชญา เทพอาษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ดิษฐพริ้มโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจินตนา สะอาดเอี่ยมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบุหงา ใจดีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวิมล สุนทรสโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ธรรมานุสารโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวพิชชญา เทพอาษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ดิษฐพริ้มโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจินตนา สะอาดเอี่ยมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบุหงา ใจดีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ศิรวรเวทโรงเรียนวัดนาวังหินกรรมการ
3. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒กรรมการ
4. นายธนาเสฏฐ์ ชัชวาธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์วันครู ๒๕๐๐กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางระเบียบ จิตอารีโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายนฤเบศร์ วงษ์เกตุโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ โรจน์รุ่งศศิธรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายจงรักษ์ ดวงใจโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สมวิจิตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายสุวรรณ บัวศรีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรวีวัลย์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุธิพรรณ เมืองพงษาโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นายคมสันต์ จงแจ่มใสโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล เต็งศรีโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
3. นายภัทรนันท์ เกษศรีรัตน์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นายสุบิน สุขเดชโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายธนิศ วงศ์เสถียรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิษณุ เหลืองอ่อนโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณธิพา ประสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นายโรจน์ไชโย กุลวงศ์โรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
10. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายมนูญ เชื้อชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญลักษณ์ ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมคิด กลับดีโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายมนูญ เชื้อชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญลักษณ์ ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมคิด กลับดีโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมนูญ เชื้อชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญลักษณ์ ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมคิด กลับดีโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมนูญ เชื้อชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญลักษณ์ ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมคิด กลับดีโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
6. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
8. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการ
10. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการ
10. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
6. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
8. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
7. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
9. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ เชื้อชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญลักษณ์ ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมคิด กลับดีโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissKira Lrabel Cantojosโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Charles Edward Rissโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. Mrs.Raquel Montejoโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคัทริน สอนแสนสุขโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางรองรัตน์ เอกรังษีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Charles Edward Rissโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Rey Villamoraโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ อารีสิริมงคลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางธัญพร วิสมลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา ทองแก้วโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายปกป้อง เพชรโสมโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นางประภาสิริ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรนาถ แก้วทุยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ หวังดีโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. Mr.Peter Lee Nieldโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางอนุช แสงเจริญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนพร ขุนเที่ยงโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณกร นาคอินทร์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ พุกอินทร์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. Ms.Lovella Julian Tamayoโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. Mr.Reyman Dela Cruz Dseoโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. Ms.Maria Teresa A Anascoโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางปิยนุช ขันทะกาศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวสุภารัตน์ อัญทะโสโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีราม โฉมระโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณนา โปรยานนท์โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางเกศเกล้า อธิคมภาษิตโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. Ms.Lovella Julian Tamayoโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
6. Mr.Reyman Dela Cruz Dseoโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. Ms.Maria Teresa A Anascoโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุภารัตน์ อัญทะโสโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ เบญจพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวันทณี ธุถาวรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางรัตนา นันทพรวิญญูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. Mr.Fon Rene Njieโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. Mr.Karikari Kennethโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
8. Mr.Joeser Venderโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
9. นางรื่นฤทัย วิชกูลโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ เบญจพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวันทณี ธุถาวรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางรัตนา นันทพรวิญญูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. Mr.Fon Rene Njieโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. Mr.Karikari Kennethโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
8. Mr.Joeser Venderโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
9. นางรื่นฤทัย วิชกูลโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา กระแสร์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธาริณี เหลืองขจรชัยโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางกัญญาณี วงศ์เสถียรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Jerome Geraldez Gliponeoโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสมนึก สังข์ทองโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุรี ลือชาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายวรัญญู เลิศสุวรรณวงษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ปิติทรัพย์สกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ประสมพันธ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสมนึก สังข์ทองโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธาริณี เหลืองขจรชัยโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. Mr.Jerome Geraldez Gliponeoโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางกัญญาณี วงศ์เสถียรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวบงกช จันทร์สุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
8. นางสาวศศิลักษณ์ เกตุจรุงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวยดา ลีตะกานนท์ชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพันธ์ทิพา เปียสังข์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวชัชริน เจริญศรีโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุขโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. Mr.Cai Dongyangโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
9. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียวโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
10. นางสาวภัทราวรรณ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพิชญา โพธิ์ทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวยดา ลีตะกานนท์ชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพันธ์ทิพา เปียสังข์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวชัชริน เจริญศรีโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุขโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. Mr.Cai Dongyangโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
9. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียวโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
10. นางสาวภัทราวรรณ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพิชญา โพธิ์ทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายภมรเทพ บุตรด้วงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภมรเทพ บุตรด้วงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ชมพูนิมิตโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย บัวชัยโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ ยางเอนโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางพัชริสา โกแมนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. Mr.Alex De Graciaโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
7. นางน้ำเพชร เกตานนท์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ อัศวจารุวรรณโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สมทีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช พัดเย็นชื่นโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาววันนิภา ทองเหลืองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Alex De Graciaโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบุญญาภา พิกุลแก้วโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวอุบลรัตน์ ฐานไชยยิ่งโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด วงษ์สุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฏ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพาไชย โชติพันธุ์โสภณโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
4. นางสาวอัญชนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทสมาน ศรีมงคลโรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุธน สถิตวุฒิคุณโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงวิทย์ หริมเจริญโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ สมวิจิตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุธน สถิตวุฒิคุณโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงวิทย์ หริมเจริญโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ สมวิจิตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสุธน สถิตวุฒิคุณโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงวิทย์ หริมเจริญโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ สมวิจิตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเกษริน ภัคธนกุลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางชไมพร ธะช่วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววริมน ปัญญาวัชรคุณโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสำอาง ลีลาภิรมย์ชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกำชัย เสนากิจโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางศุทธภา อัครเจษฎากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบุญเจือ ทรัพย์ทวีผลบุญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิตรดา ศรีชมภูโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวปณัตดา ธุถาวรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายกำชัย เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางประภา อุดมผลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจิตรดา ศรีชมภูโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำชัย เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวนันทกาญจน์ มหาชนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวปาจรีย์ สุวรรณศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปณัตดา ธุถาวรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ สุขใสโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาววริศา ภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาววริศรา ภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางกัณฑ์ธิมา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางกัณฑ์ธิมา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สนธิวงศ์เวชโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายหัสนัย บุญชุ่มโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวเรณู โพธินิยมโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ แลกะสินธุ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายธวัฒน์ชัย บุญศรีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย บุญชุ่มโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสินชัย ไทยเจริญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายหัสนัย บุญชุ่มโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศวัสมน แป้นพิมพ์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย บุญชุ่มโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศวัสมน แป้นพิมพ์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ แก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนพนัฐ จ้อยทองโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ชัย บุญศรีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ไทยเจริญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ชัย บุญศรีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ไทยเจริญโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวลีพรรณ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร พิทักษ์โพธิ์งามโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพร พิทักษ์โพธิ์งามโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวลีพรรณ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ เจือจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทะนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ เจือจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทะนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาริยาพร พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราเวช ใบเงินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภคะภณ แหยมตั้งโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวริศรา บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุปราเวช ใบเงินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายภคะภณ แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม แว่นแก้วโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภารัตน์ ไวขุนทดโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ปะวะเสริมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประกิจ ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลี เอียดแก้วโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายนิวัฒน์ ปรีชารัตน์โรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายจตุพล สมทวีศิลป์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพจนา ทองคำแท้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางบรรทม ตุ้มปี่สุวรรณโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจารุนันท์ ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางบรรทม ตุ้มปี่สุวรรณโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจารุนันท์ ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา อมรประดิษฐ์กุลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวลีพรรณ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอาริยาพร พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุนีย์ แก้วอุไร 081-8596912Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]