สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=9 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 พนัสพิทยาคาร 64 17 7 88 85 7 0 2 92
2 พานทอง 28 19 13 60 50 19 7 8 76
3 หัวถนนวิทยา 18 15 12 45 41 13 15 10 69
4 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 11 18 12 41 39 12 8 7 59
5 ท่าข้ามพิทยาคม 9 6 5 20 18 10 6 4 34
6 สวนป่าเขาชะอางค์ 8 4 4 16 19 5 3 6 27
7 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 6 16 17 39 29 20 9 5 58
8 เกาะจันทร์พิทยาคาร 6 12 8 26 17 23 10 10 50
9 ทุ่งเหียงพิทยาคม 5 12 10 27 19 19 11 13 49
10 วัฒนานุศาสน์ 4 3 5 12 9 10 8 7 27
11 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 3 5 4 12 11 10 3 8 24
12 อุทกวิทยาคม 3 1 3 7 6 2 3 5 11
13 ประชาสงเคราะห์ 2 3 0 5 7 2 2 5 11
14 นันทนวิทย์ 1 4 4 9 7 10 5 8 22
15 บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
16 เพลินจิตวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 6 3
รวม 168 136 104 408 359 165 90 104 614