หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ บำรุงสินโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางจันทรัสม์ สุรกุลโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี โรจนพรโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางประภา วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แว่นจันลา โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมนรัตน์ นิชเปี่ยมโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงศรี จันพิทักษ์โรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน รับศิริเจริญโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ฉิมไทยโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ชิวรัมย์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวนิด ดอนมอญโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวปริยา จิตพัมนากุลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางงามจิตร เฉลยทรัพย์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางศุลีพร พัฒนกุลโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษยา ราศีมินโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางพรรณี แสงอรุณโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสมรส กอน้อยโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล หนูหล้าโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ สมัคการโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางฉัตตพิรุฬห์ ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล ปัทมาวิวัฒน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายเสริมวิทย์ แม้นเจริญโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ กิรัมย์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวอังสุดา ปะทังเวโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางรุจิรา สังสะนะโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
7. นางสมศรี รวมครบุรีโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายภคินี ยืนยงโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวลักขณา ถนอมเงินโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางจริยา หาญกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายพงษ์ศิลป์ เกิดกำบทโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ พงษ์จรูญโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวจันทรา แสนโคตรโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางพูนศรี รัตนวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางรัฐชนก ลิ้มสว่างพูลวัตถุโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวกนกประภา ขาวเผือกโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นางสาวคนึงนิจ สารังงามโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย เสงี่ยมจิตร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
8. นายเอกพงษ์ แอดไธสงโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
9. นางรสรินทิพย์ คงบริบูรณ์โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุภาพร ทองจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
11. นางสาวทิตติยา ฤทธิ์โตโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง ทานิสุทธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิรดา เสาธงทองโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เอียงประคองโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางจิรนันท์ ปิ่นเกิดโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ธิราชรักษ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นางสาวสูญญตา หรือเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางสาววรัญญา คำตรงโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
7. นางสาวนิตยา พวงพุกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. นางสาวอำไพร ปักโคนังโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวดวงรัตน์ นพไชยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชูชื่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สมบูรณ์ยิ่งโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายวรรธนะ สังสะนะโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัติกาล ทองคำโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ชูชื่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สมบูรณ์ยิ่งโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายวรรธนะ สังสะนะโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัติกาล ทองคำโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวิภา ทินวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวลัดดา เต๋จ๊ะโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิ่มนวล กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายเศวต เรืองนุชโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีวิภา ทินวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวลัดดา เต๋จ๊ะโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิ่มนวล กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายเศวต เรืองนุชโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน อุดมเดชนวรัตน์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวรัชนีพร บุตรกูลโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางอรนิชา แม่นทรงโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางบูรณา พันธุ์ธรรมโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน ว้าถูกใจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา นาเคนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ดาวไธสงโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ รอดพันธ์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายประภาส นันทวิสิทธิ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวนิภา แคภูเขียวโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางจันทนา ธรรมสะเรโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
6. นางณกัญญา พึ่งเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. นางรัชนี จำรูญโรจน์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้งโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุรัช เด่นสุวรรณธิมาโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ประชุมโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ บุญสงค์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญมี บำรุงสินโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ขวัญนอนโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสุทาริกา กุลทองโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางประไพภัค นันทวิสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวซูรีตาร์ เขียวแพรโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางลำไพ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางสุชาดา เวศสุวรรณโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายชิด วงค์ใหญ่โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางศศิธร พันธ์พรมโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นายสงวน เคืองบุญทดโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรีโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ยั่งยืนโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ไชยราชโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
5. นายพิชัย วรพิพัฒน์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
6. นายเสรี อังศิริโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ เนตรธิยาโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ อธิราชโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรรณธิภา พันธ์ศรีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางวรกุล พรทวีสุขโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวรจนีย์ ไชยศรีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางศศิธร ทิพนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิดา จันทร์เจ็กโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เพียราษฎร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววิยกร เหลือผลโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณฑกานต์ ยืนนานโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณัธดา วรรณโวหารโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสุตาภา สินสุวัฒนากุลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นางวัลลิกา หวันวงศ์โรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาธิป แพลูกอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางบุศริน โคนเคนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายมณฑล นำพะวาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี แก้วนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิศรุต วงศ์เพชรชารัตโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายศกุนต์ ก้อนแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเมทินี รัตนะสิทธิ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ แสงเหลาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นายนที มีชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสุจิตรา วรพุฒโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายประวัติชัย อินทวิชัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารถ กาจีนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ตันเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายพงษ์ณรินทร์ อุเทนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุณ เลขพัฒน์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
5. นางสาวมยุรี วรรณพิรุณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษดา วรรณขามโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวบุษดี จันทะสุระโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมุกดา เข็มมุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสุกัลยา วงค์ใหญ่โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพล ห้วยทรายโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายธวัชชัย กุนเสนโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายมาโนช ศรีวรนันท์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายอาริยะ อุทัยวรรณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี พุฒจันทร์หอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวชนิดา เข็มกลัดโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรำพึง โพธิ์ศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร ชายกวด โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เข็มเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา ชุดทองม้วนโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางมณฑา มหะพรหมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายปัญญวัฒน์ ศิริรักษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ภูนามูลโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี ศรีโสภาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางอังคณา สังสะนะโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์โรงเรียนแปลงยาวพิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนี พูนสุขวัฒนาโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางอรัญญา ไพบูลย์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสำอางค์ นิลพัทธ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ นพรัตน์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุขสำราญโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอางค์ นิลพัทธ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ นพรัตน์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุขสำราญโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวธนพร พิสูจน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พัดขุนทดโรงเรียนสิริวัวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายประจักษ์ พุทธเจริญโรงเรียนแปลงยาวพิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสาริศา ทวีตาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ อินจาดโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุลโรงเรียนสิริวัวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรารัตน์ เขินประติยุทธโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายสมภพ ดวงชอุ่มโรงเรียนสิริวัวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายสมพร เกิดแก้วโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชชาภา จันทร์นราโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เจริญสุขโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวยาภรณ์ หมื่นหาญโรงเรียนสิริวัวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวพัชรี มะลิวัลย์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสร้อยศรี วงศ์สุวรรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวศรีสุข เข็มมุขโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางวิภาดา พรรษาดวงชอุ่มโรงเรียนสิริวัวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ คงเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะโรงเรียนแปลงยาวพิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายประดับ จงหารโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ แจ่มแจ้งโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นางยุวดี จูงจันทร์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางบังอร กุลหิรัณย์มณีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปริญญา มั่นประเสริฐโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมลัทธิ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายเฉลิม รวมครบุรีโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ กรสีโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิรมล สุยะเสียนโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสุรเชฎฐ์ จันทันโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสันติ มงคลแสนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายมิตร คันทีโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางกฤษณา ณัฐคุณานนท์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชัย มานะวะโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายสมชัย มานะวะโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล จันทร์โสภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสมสกุล จันทร์โสภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย เจริญเมืองโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา อึ่งแดงโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุษา อึ่งแดงโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายกิตติชัย เจริญเมืองโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นายณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร วรรณนภาลัยโรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร วรรณนภาลัยโรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นายสมหมาย ตั้งจิตโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายณัทภพ จึงโรจนนุกูลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปวีณ โคนะโรโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นายโกมล แก่นแก้วโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ เยอเจริญโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวพัชรา มนต์กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย โมกชัยสงโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นายณัฏฐนิช เรืองโอชาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นายณฐภณ บุตรวันโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
7. Mr.Zachary Paul Gaverโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
8. นางหัชยา บุตรวันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพิศ เยอเจริญโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวพัชรา มนต์กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย โมกชัยสงโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐนิช เรืองโอชาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นายณฐภณ บุตรวันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. Mr.Zachary Paul Gaverโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
8. นางหัชยา บุตรวันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนฤมล พงศโรจน์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสุนทรี เนาแสงโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาววรรณภัสสร สิมศิริวัฒน์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางสาววรินทร์พร หลายประสิทธิ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
7. นางเมธาพร ยศยิ่งโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
8. นางสาวเทพติยา ศิริโวหารโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
9. นางสาวมาลีนาน ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
10. MissShannon Marie Lewisโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
11. นางกันยารัตน์ ถาวรโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล พงศโรจน์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสุนทรี เนาแสงโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาววรรณภัสสร สิมศิริวัฒน์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางสาววรินทร์พร หลายประสิทธิ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
7. นางเมธาพร ยศยิ่งโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
8. นางสาวเทพติยา ศิริโวหารโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
9. นางสาวมาลีนาน ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
10. MissShannon Marie Lewisโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
11. นางกันยารัตน์ ถาวร โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ รอดเอี่ยมโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ ภูวนกลกรรมโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร บุญตาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ กัญจนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางนิติมา มีชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. MissCidy Ceerโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. นางสาวนิตยา ศรีอาษาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
8. นางสาวกิ่งแก้ว พานนท์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
9. นางสาววรารักษ์ จิตต์หมวดโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ สิทธิพลโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
11. MissJessica Lynneโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
12. นางสุรีย์พร นกเผือกโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ รอตเอี่ยมโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ ภูวนกลกรรม โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร บุญตาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ กัญจนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางนิติมา มีชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. MissCidy Ceerโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. นางสาวนิตยา ศรีอาษาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
8. นางสาวกิ่งแก้ว พานนท์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
9. นางสาววรารักษ์ จิตต์หมวดโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ สิทธิพลโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
11. MissJessica Lynne โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
12. นางสุรีย์พร นกเผือกโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ จุฑาทัศน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันทมลโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุดประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยาพร บุญเฉลียวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางจำลอง ประสารบุญโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ศรีเกษมโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
7. Mr.Meinard Varquezโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. MissSonja Tervo Desnickโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
9. MissAnneliese Humlโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
10. นางชุลีพร ริ้วทองโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ จุฑาทัศน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันทมล โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุดประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยาพร บุญเฉลียวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางจำลอง ประสารบุญโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ศรีเกษมโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
7. Mr.Meinard Varquezโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. MissSonja Tervo Desnickโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
9. MissClaire Humlโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
10. นางชุลีพร ริ้วทองโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิดา วัฒนกิจวิชัยโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวภัคภิณญา ภูมินทร์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายพิบูลย์ โปตะวนิชโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศศิมาพร หลักคำพันธ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ สุระเสนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
7. MissEunice Mactulad Rogadorโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
8. นางสาวปาริชาต วงษ์แก้วโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธิดา วัฒนกิจวิชัยโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวภัคภิณญา ภูมินทร์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายพิบูลย์ โปตะวนิชโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิศิมาพร หลักคำพันธ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ สุระเสนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
7. MissEunice Mactulad Rogadorโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
8. นางสาวปาริชาต วงษ์แก้วโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา แสงสุวรรณโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. MissDuan Xintingโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. MissWang Diโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. MissZhuang Juanjuanโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวWang Juโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. MissZhang Linqi โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. นางสาวจุไรรัตน์ บุ้นสุนเฮ็งโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา แสงสุวรรณโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. MissDuan Xintingโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. MissWang Diโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. MissZhuang Juanjuanโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นายWang Juโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. MissZhang Linqiโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. นางสาวจุไรรัตน์ บุ้นสุนเฮ็งโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกันย์ชิสา เรืองพรหมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวิชิต บุรัตน์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางละออ บูรณะภักดีโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวชญาดา ขยันคิดโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวเชาวนี ก้อนขาวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
7. นางทิพภาพรรณ สุนันโทเจริญโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
8. MissSharon Boquino Lesaspiโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
9. นายเกรียงไกร พงจรูญโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางกันย์ชิสา เรืองพรหมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายวิชิต บุรัตน์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางละออ บูรณะภักดีโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวชญาดา ขยันคิดโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวเชาวนี ก้อนขาวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
7. นางทิพภาพรรณ สุนันโทเจริญโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
8. MissSharon Boquino Lesaspiโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
9. นายเกรียงไกร พงจรูญโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสิรพงศ์ นพรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทร&กรรมการ
2. นายวจนกรณ์ อุดมรัตนะพันธ์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายสราวุธ อนีฆาศรีนนท์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ กันจาดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเรโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสายันห์ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ เหลือศิริโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ศิละกุลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ วงศ์สระคูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ศิละกุลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ วงศ์สระคูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนวพงศ์ เก็มกาแมนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวาณุวัฒน์ คงเม่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภา แก้วกระจายโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยา สาลาดโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเบญจภา แก้วกระจายโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยา สาลาดโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาพร เจือพานิชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางจิรนันท์ จันทโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวอาภาพร เจือพานิชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ จันทโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ไชยเมืองพลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งามโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมุทร สุวรรณบุตรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางดลพร ชื่นสมบัติโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญานุรักษ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวรัตกันฑ์ ฤทธิ์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญานุรักษ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวรัตกันฑ์ ฤทธิ์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีสุลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายธีระ วรรณเกตุศิริโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโชติก ทรัพย์ดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวาณุวัฒน์ คงเม่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา จำปาทองโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต จิตรขันตรีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายลิขิต จิตรขันตรีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสรัญญา จำปาทองโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายธนกร ปลั่งกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาณุวัฒน์ คงเม่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายวาณุวัฒน์ คงเม่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกุศล รักษาสุขโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นายวิเชียร รักษาทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายพัชรพลธ์ มีถิ่นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ พรมทองโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นายกุศล รักษาสุขโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นายพัชรพลธ์ มีถิ่นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญา สุเสนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางสาววัลภา ยงพฤกษาโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ บุญเขียวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาววัลภา ยงพฤกษาโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกัญญา สุเสนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสรเทพ แมนเมืองโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาววัลภา ยงพฤกษาโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิไล ใจไธสงโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นางอภิญญา ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสรเทพ แมนเมืองโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวยุวดี ไพสาลีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางอภิญญา ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลำไพร นาคสุขโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรดาทิพย์ อยู่สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางลำไพร นาคสุขโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรดาทิพย์ อยู่สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี แก้วมณีโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รอดสมโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ วงษ์สุดโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางนภธนัญกรณ์ ฮวดสวาสดิ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ อุ่นเรือนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัทปภา ทองมั่นคงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อาจปาสาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ รักษาสุขโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวาสนา พิมพ์ยงยางโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางอนงค์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวาสนา พิมพ์ยงยางโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นางอนงค์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยพร เมฆโหราโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
2. นายนพพร วิไลพัฒน์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิญชา นาศรีโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางวรรณพร ศรีบุญลอยโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวเด่นดวง แสงจันทร์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางปัญริสา อุไรโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางชวนพิศ พงษ์รอดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ พงษ์รอดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางปัญริสา อุไรโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
2. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาสน์วิทยากรรมการ
2. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสายันห์ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสมรส กอน้อยโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายวรรณรัตน์ เหลือศิริโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณชุรีย์ เกิดมาตรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุพิชฌา เจริญรักษ์โรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวปริญญาภรณ์ บุษบากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ชะระจำนงค์โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]