รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงมธุรดา  ฮวดเจริญ
 
1. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวพัชรี  แก้วเรียน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ชีวาจร
 
1. นางสายันห์  นาน้ำเชี่ยว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธัญรัตน์  ยนต์สุวรรณ
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญกระจาย
2. เด็กหญิงนันทพร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายวิทยา  ชุติรัตนพันธ์
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์   ท้าวเพ็ชร
2. นางพรรณี  แสงอรุณ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกุลธิดา  เสมอภาค
2. นางสาวพุธศจิ  ใคร่ครวญ
3. นางสาวอรทัย  แก้วคำ
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์   ท้าวเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรญานี  แย้มศรี
2. เด็กหญิงวรรษพร  ขุนทร
 
1. นางสาวนฤมล  หนูหล้า
2. นางสาวเจษฏาภรณ์  รสกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายธนิษฐา  แซ่เตีย
2. นางสาววาสนา  หอระตะ
 
1. นางรัศมี  วัฒนอรุณวงศ์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายสันติ  วงศ์กำภู
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวสุพัตรา  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวรัญญา  คำตรง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงดวงหทัย  นันทวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงนพเกตุ  พงษ์สีดา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ไกรสวรรค์
 
1. นางสาววรัญญา  คำตรง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวบุษยา  เฉลียง
2. นางสาวปฏิมาภร  อ่อนละมุล
3. นางสาวรัตนา  สุวรรณมงคล
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
2. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกิติพงษ์  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  คนหมั่น
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
2. นายพรเทพ  พรมตา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นางสาวพรรณธิภา  ทองตา
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เหลาเป
 
1. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐพงษ์  ยุวรรณศรี
 
1. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤตยา  ใหม่พุมมา
2. เด็กหญิงชนากานต์   ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไทยประเสริฐ
 
1. นางสาธิกา  โกติรัมย์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกัญจน์ชฎา  ทองคำ
2. นางสาวธันยพร  ยฆะเสม
3. นายพงศธร  โกษลาเกษม
 
1. นางสาวปริมประภา   สุขสวัสดิ์
2. นางสาววิลาวัลย์  ยั่งยืน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจักรินทร์  เกตุมา
2. เด็กชายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. เด็กหญิงศรีไพลิน  ทองอินทร์
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธีระวัฒน์  เฉลิมญาติ
2. นายภัทรพงศ์  ลิมปวัฒนะ
3. นายสิทธิชัย  เทพเดช
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดีหะกุล
2. เด็กชายศิรชัช  แซ่เติน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจิตรลดา  อินทศรี
2. นางสาวพลอยปภัส  พงศ์อมรธรรช
3. นางสาววราภรณ์  สุวรรณราช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิชชา  เสรีพาณิชย์การ
2. เด็กชายภาสกร  จตุรัตน์
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เตียงกูล
 
1. นางสุจิตรา  วรพุฒ
2. นางภาวิณี  เลิศสำรวยพันธุ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์เกษ
2. นางสาวสุกัญญา  โคตรเสนา
3. นางสาวเบศจมาศ  นันทะโสภา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายนราธิป  ประสานสุข
2. เด็กชายรัชพล  สัฆทิพย์
 
1. นางสาวดารณี  พุฒจันทร์หอม
2. นางสาวมุกดา  เข็มมุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายณัฐนันท์  คันโธ
2. นายปัญญาวุฒิ  สุขสำราญ
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพชรรัตน์
2. เด็กชายอมรเทพ  เสือคำ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายอครเดช  ขวดสะอาด
2. เด็กชายอนุสรณ์  ลี้กังวาน
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มกลัด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองฟัก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไอซิม
3. เด็กหญิงชลิตา  บุญท้วม
4. เด็กชายผดุงศักดิ์  วิมลภักตร์
5. เด็กหญิงอธิติญา  พูลบุตร
 
1. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
2. นางอังคณา  สังสะนะ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. นางสาวจิราภรณ์  บัวศรี
2. นางสาวธนัดดา  ตันนพรัตน์
3. นางสาวปนัดดา  ตันยี่กุล
4. นางสาวปัณฑิตา  สมศรี
5. นางสาวศศิวิมล  พุกศร
 
1. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
2. นางอังคณา  สังสะนะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจิตติมา  อาจจุฬา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทัศริยา  บุญกล่อม
4. เด็กหญิงศศิวิภา  พิมพิไสย์
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สาลีหอม
 
1. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
2. นายวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธันย์ชนก  ทุนสิน
2. นางสาวธิดาพร  โพศิริ
3. นางสาวนัฏชยา  นารถสมบูรณ์
4. นางสาวนัฐชาฎา  ดุษฎี
5. นางสาวพิมพจี  วงสุวรรณ์
 
1. นางสาวภคินี  เขินประติยุทธ
2. นางสาววรารัตน์  เขินประติยุทธ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขอดทอง
2. เด็กหญิงปภาวดี  อังคณา
3. เด็กหญิงปวีณา  หลงน้อย
4. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวเขียว
5. เด็กหญิงเกตุศิริ  จิ๋วน้อย
 
1. นายอาทิตย์  พัดขุนทด
2. นางสาวยาภรณ์  หมื่นหาญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นายพรชัย  แรตเจริญ
3. นางสาวศิริวรรณ  อินทรักษ์
4. นางสาวอนุสรา  อวนนวล
5. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายณัฏฐพล  รุ่งโรจน์
2. นายณัฐดนัย  พรมพิทักษ์
3. นางสาวดาริณี  แสนสำอางค์
4. นายธีรรักษ์  วาจาดี
5. นายธีรวัฒน์  เหล่าสาร
6. นายธีรวุฒิ  วาจาดี
7. นางสาวนัฐติการณ์  ภูมิพันธ์
8. นางสาวนัยน์ปพร  เนินภู
9. นางสาวรัตนา  จันทา
10. นายวฤพัฒน์  วาจาดี
11. นายวัชระสิทธิ์  ผลถาวรสุข
12. เด็กหญิงศิริยา  วาจาดี
13. นายสันติชัย  จันทร์สมุทร
14. นางสาวสุพัตรา  วาจาดี
15. นางสาวอรนลิน  ศรีลาชัย
16. นางสาวอาทิตยา  วาจาดี
17. นางสาวเพ็ญนภา  หอมทรง
18. นางสาวโชติกา  เสธา
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
3. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
4. นางสาวพิชชาภา  จันทร์นรา
5. นายวุฒิไกร  ชายกวด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายภาคิน  สีดาน้อย
 
1. นายประสิทธิ์  โภควัฒน์สกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวนัทมล  สิริศักดิ์ธรารักษ์
 
1. นายประสิทธิ์  โภควัฒน์สกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวธัญจิรา  แสนเจริญสุข
2. นายมณฑล  บัวทอง
 
1. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวพิชชาภา  จันทร์นรา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายวรวัฒน์  รักษาชาติ
2. นางสาวอังศุมาลิน  ศิริพันธ์
 
1. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ศรีสุริยประทีป
2. นางสาวกชกร  คุณสามารถ
3. นางสาวกรรติกา  ไพรบึง
4. นางสาวกฤติยาพร  พัดจีบ
5. นางสาวจิราภา  โพธิ์ชัย
6. นางสาวจุฑาภา  กิจนุกูล
7. นางสาวพัชริดา  ทรงเจริญ
8. นางสาวรพีพร  จูมชัย
9. นางสาววริสรา  คะวิลัย
10. นางสาวเบญจมาศ  เวชสถล
 
1. นางสาวศรีสุข  เข็มมุข
2. นางซองทรัพย์  นนทเกษม
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสุข
2. เด็กหญิงครองทรัพย์  ดับโศรก
3. นายธนพล  ชนิกานนท์
4. เด็กหญิงธันชนก  นาคมโนธรรม
5. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริพอง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินรัตน์
7. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  แซ่เตียว
8. เด็กชายพงษ์วุฒิ  ขันอาสา
9. เด็กหญิงพลอย  วีระสิน
10. เด็กชายมนตรี  แซ่อึ้ง
11. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลศรี
12. เด็กหญิงศิริประภา  ศุภริท
13. เด็กหญิงสิริกันยา  แซ่อุ่ย
14. เด็กหญิงสุชาดา  ประวัติสิทธิ์
15. เด็กหญิงโชติรส  จันทร์อุดร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
3. นางสาววิยกร  เหลือผล
4. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายศิริธร  ช่วยสงคราม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวพัชรี  วรรณสาร
2. นางสาววาสิณี  วังแก้ว
 
1. นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล
2. นายสุรเชฏฐ์  จันทัน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงเนนันชญา  สิงชาติ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรพิชชา  พันธ์เพ็ง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชุติมา  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวปิยวรรณ  สินสืบผล
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายพงศกร  เทียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายอาคเนย์  มณฑา
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธนทัต  โฉมศรี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายนรินทร์  ระจิโรจน์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวณิดา  บุญวาที
2. เด็กหญิงศุภานัน  ชัชวาลโชคทรัพย์
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายศิฑารัตน์  อ่อนถาวร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอาภัสรา  บุญมา
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  โอดรัมย์
2. เด็กหญิงอมิตา  ชื่นรัมย์
3. เด็กชายอาทิตย์  งามลม
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวลัดดา  นาคพงษ์
2. นายวุฒิชัย  โพธิ์ชัยประดิษฐ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ทองกล่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายชโนดม  ไพรดี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายศรายุท  สังข์วรดี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  กระโห้แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรยา  พรมชัย
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  สัชนะกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดาวใส
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาววิลาวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  โหมกลันเทียะ
2. เด็กหญิงทัศนียวรรณ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์
5. นายธีรเดช  โสภารัตน์
6. นางสาวนราลิน  รินราช
7. เด็กหญิงนิสา  มาเถิด
8. นางสาวประภาศรี  กลัดเสวก
9. นางสาวพิมพ์ศิริ  พ่วงศิริ
10. นายภาณุวัฒน์  ตันเจริญ
11. นายภานุมาศ  สุจริตใจธรรม
12. เด็กหญิงมัชณิมา  พรหมอินทร์
13. นางสาวศิริวรรณ  นักเจริญ
14. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นุ่งสวัสดิ์
15. นางสาวสุธนี  ทับทิมสุข
16. เด็กหญิงสุธารัตน์  สำอางอินทร์
17. เด็กหญิงสุวรรณา  โฉมสอาด
18. นายอรรถพล  เชียงเจริญ
19. นางสาวเมทิยา  โภคทรัพย์
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
2. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
3. นายสมชัย  มานะวะ
4. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
5. นายสราวุธ  คำพูน
6. นายปราโมทย์  สุขสำราญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิศา  กิติวงศ์
3. นายธนากร  ปริทา
4. เด็กชายวรากร  ศรีเมือง
5. นายวิทวัฒน์  นามมนตรี
6. นายอนุรักษ์  บุญกรรเชียง
 
1. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
2. นายสราวุธ  คำพูน
3. นายปราโมทย์  สุขสำราญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกวีรัตน์  จิตรสำราญ
2. นายคมกฤช  ทองบุญชู
3. นายศิวัช  ระวังเหตุ
4. นายอธิบดี  ขำเจริญ
5. นายอาณกร  งามทรัพย์มณี
 
1. นายศักดิ์เกษม  จันทร์ศิริกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกันทิมา  บุตรสารี
2. เด็กหญิงกัลยา  เพ็งบุบผา
3. นางสาวขวัญกมล  บุญธรรม
4. เด็กหญิงจิตติมาศ  จงสมจิตต์
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วประสาน
6. นางสาวชนานันท์  บุญเลิศ
7. นางสาวชนิกานต์   งามประยูร
8. เด็กชายชนินทร  นาพิทา
9. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขเทพ
10. นางสาวญาดา  ทองจันทร์
11. เด็กชายณัฐพล  วุฒิมากูล
12. เด็กหญิงดารารัตน์  เทพมงคล
13. เด็กหญิงธนัชชา  สีหะวงษ์
14. เด็กหญิงธนัชชา  มะโนมัย
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยะหัตตะ
16. เด็กหญิงนฤมล  หนูแย้ม
17. นางสาวประภาพร   วัยเจริญ
18. นางสาวปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
19. เด็กชายปุณณวิช  เทพมณี
20. เด็กชายพิเชษฐ์  คล้ายสุวรรณ
21. เด็กชายภูธเรศ  จั่นเจริญ
22. เด็กชายศรายุทธ  เกตุอุ่น
23. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
24. เด็กหญิงศุภรัตน์  อินเสก
25. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิลปคอง
26. เด็กหญิงสุฑามาศ   ขุนแก้ว
27. เด็กหญิงสุพัตรา  วระวิสันต์
28. นางสาวสุมินตรา  อิ่มอุไร
29. นายอนุชา  ไทยนาพา
30. เด็กหญิงอภิชญา  เข็มราช
31. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
32. นายอรรณนพ  วันเทวิน
33. นายเกรียงไกร  พาเจริญ
34. เด็กชายเพชรอักษร  เพ็งบุปผา
35. เด็กชายเหมราช  เหมตาล
 
1. นายปวีณ  โคนะโร
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์ศิริกุล
3. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ชาภักดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
3. นางสาวกัญญารัตน์  คงมี
4. นายขจรศักดิ์  บานเย็น
5. นางสาวคณิศา  คำแฝง
6. เด็กหญิงจตุพร  แรกเรียง
7. เด็กหญิงจารวี  วงษ์ทอง
8. เด็กหญิงชลธิชา  ดรฮี้
9. นายฐิทติพงษ์  วันเพ็ญ
10. นางสาวณัฐริกา  เภาเนือง
11. นายณัฐวุฒิ  คณะสุข
12. เด็กหญิงธนัญญา  สามีรัมย์
13. นายธนาคาร  ไพรสิงห์
14. นายธนาวัฒน์  บุญเนตร
15. นายธนาวุฒิ  พริ้งเพราะ
16. นายธนิศร์  ทองคำ
17. เด็กหญิงนรินทร์  จันทา
18. นางสาวนันธมน  สุรินธรรม
19. เด็กหญิงนิระชา  บุญทัด
20. เด็กหญิงน้ำฝน  ต้นวงศ์
21. เด็กหญิงบุษกร  เกาะงาม
22. นางสาวปณิตา  คำแฝง
23. นายปรัชญา  ศรีสุขโข
24. นายพนมศักดิ์  นิ่มน้อย
25. นายภูมิภูชิต  พรพรม
26. นางสาววิลาสินี  เพชรเลิศ
27. เด็กชายสรายุทธ  มณีรัตน์
28. นายสราวุท  ดวงจิตร
29. นายสุภัค  อรุณรัตน์
30. เด็กชายสุภัท  อรุณรัตน์
31. นางสาวสุภาพร  เหมกุล
32. นายอดิศร  อยู่ยัง
33. เด็กหญิงอรลักษณ์  นนท์กระเสม
34. นางสาวอรอุมา  ศรีสมุทร
35. เด็กชายเด่นชัย  เพชรเลิศ
36. เด็กหญิงเมธินี  บุญรอด
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
2. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
3. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
4. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
5. นางโสภิต  มูลดามาตร
6. นายวรพงษ์  เจริญผล
7. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
8. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายสุรัตน์  ภูสีน้ำ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายภูมิภูชิต  พรพรม
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  นพกาล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรวรรณ  คือประโคน
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบัณฑิต  สิงหาชารี
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรวรรณ  คือประโคน
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายปิยะรัตน์  โสภาภาค
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  รังควิภา
 
1. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวมณฑกาล  วิจิตรศิลป์
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกนกวรรณ  นพรัตน์
2. นายฐาปกรณ์  โชคเหมาะ
3. นางสาวนพรัตน์  สุปะวา
4. นายนัชรินทร์  อาจหาญ
5. นางสาววรรณภา  เกตุศรี
6. นายศักดิ์รินทร์  เกาะกวาง
7. นายสิทธิชัย  เข็มมลฑา
8. นางสาวสุรางค์  นามขันธ์
9. นางสาวสุวิมล  บัวแสงใส
10. นางสาวอาริยา  ขอนสัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
3. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายฐาปกรณ์  โชคเหมาะ
2. นายนพกร  บุญตา
3. นางสาววรรณภา  เกตุศรี
4. นายศักดิ์รินทร์  เกาะกวาง
5. นางสาวสุรางค์  นามขัน
6. นางสาวอาริยา  ขอนสัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
3. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
4. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงธนพร  สายคำ
3. เด็กหญิงนันต์นภัส  กิรัมย์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สะกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
2. นางสาวปวีณ์ศยา  ยัคลา
3. นางสาววรรณมณี  โอสถานนท์
4. นางสาววิริยา  วงศ์เทศ
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิทธิ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วันทะนะ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สายคำ
4. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญพาด
5. เด็กหญิงธนัชพร  พันธุปัท
6. เด็กหญิงธิวารัตน์  วงค์เงิน
7. เด็กหญิงนพเกตุ  อุบลราช
8. เด็กหญิงนฤมล  ธรรมะ
9. เด็กหญิงพรกมล  ฤกษ์งาม
10. เด็กหญิงพรไพลิน  ลี่เส็ง
11. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วัฒนา
12. เด็กหญิงรักษิตา  มณีทูล
13. เด็กหญิงรัตนพร  ถิ่นสถิต
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกุสุมา  งามเลิศจริยกุล
2. นางสาวจิรวรรณ  นาดี
3. นายชานน  มูและ
4. นางสาวทัดดาว  ชลูดทอง
5. นางสาวปาริชาติ  ห่วงฮุย
6. นางสาวพรรณิดา  ศรีพระจันทร์
7. นางสาวรัชนีกร  ดีสำโรง
8. นายสมพร  แสงสว่าง
9. นางสาวสุนทรี  ลือนาม
10. นางสาวอรนุช  แสนแก้ว
11. นางสาวเจนตนา  แก่นสุวรรณ
12. นางสาวเบญจรัตน์  ชะลัมย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
2. นางสาวเชาวนี  ก้อนขาว
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายกิติศักดิ์  พลอยสา
2. นายพิพัฒน์  ดีสุด
3. นายอติชาติ  แก้วนาดอน
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพิมธกานต์  หลายทอง
 
1. นางสาวสมพิศ   เยอรเจริญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญา   พูนพัชรพัฒน์
 
1. นางสาวมาลีนาน  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายศุภมงคล  เรืองเดช
 
1. นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมอาภรณ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   พรหมสถิตย์
 
1. นางสาววรารักษ์  จิตต์หมวด
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวศุภมาศ  วงษ์สายยัน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิพล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงโชติรส    คำหรุ่น
 
1. นางสาววราภรณ์  สุดประเสริฐ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธนันตชัย  สุขมา
 
1. นางชุลีพร   ริ้วทอง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกรกมล  เข็มลาย
2. นางสาวชวัลลักษณ์  แสงทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
4. เด็กชายภากร  เช่นขาว
5. นางสาวสุนิตา  ดวงสิน
 
1. นางสาวศศิมาพร  หลักคำพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลชนก  ชื่อมณีสวรรค์
2. นายชนาธิป  จันทะราช
3. นางสาววัชรินทร์  ต่วนประสิทธิ์
4. นางสาวศุภานัน  เฉลยไตร
5. นางสาวสรินยา  พิมพ์กิ
 
1. นางสาวสุทธิดา  วัฒนกิจวิชัย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงพิชญา  วนิชย์ธัญญาทรัพย์
 
1. นางศสิธร  เฮ็งเจริญ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองบัว
 
1. นางสาวปวีณา  แสงสุวรรณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายวัชรพล  วารุทัย
2. นางสาววิมลรัตน์  ภักดีพรหมา
 
1. นางสาวชญาดา  ขยันคิด
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกรีนา  อัศวตระกูล
2. นายณัฐวุฒิ  โอสถานนท์
3. นางสาวณิชารีย์  บุญรักษา
4. นายธีรวัฒน์  วรรณศิริ
5. นางสาวนลินี  ทวีธนวิกัย
6. นางสาวบุษยพรรรณ  เรืองฤทธิ์
7. นางสาวพัชรี  จิตสำราญ
8. นายวันทา  กำลัง
9. นางสาวอารีรัตน์  ยะอนันต์
10. นางสาวเหมือนฝัน  ติรวรรณรัตน์
 
1. นายรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธิติมา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พนมสุขเจริญ
3. เด็กหญิงศศิชา  สันติเวทย์วงศ์
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
2. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจุฑามณี  เนาแสง
2. นางสาวบุปผา  คมขำ
3. นายภานุพงศ์  เกตุสมิง
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
2. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธีรนาถ  ตระกูลสุข
2. นางสาววรรณศิการ  พึ่งน้ำ
3. เด็กหญิงอนัญญา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวบุศรินทร์  ถ้วยงาม
2. นางสาวปิยะมาศ  บุญเศษ
3. นางสาวสุพรรษา  คล้ายเมือง
 
1. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชัญญา  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภูวดล  ผูกโอสถ
2. เด็กชายหรรษธร  พันธ์ธรรม
 
1. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  สนโศรก
2. นางสาวสิรินยา  พ่วงศิริ
 
1. นายสมุทร.  สุวรรณบุตร
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพศ  เจริญพร
2. เด็กชายจักรกฤษ  สุขขะ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางสาวพรรณี  หล่ออุดมพันธ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายคงศักดิ์  คะวิลัย
2. นายทรงวุฒิ  ศรีวัฒนะ
 
1. นายธีระ  วรรณเกตุศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์คำภู
 
1. นางจิรนันท์  จันทโชติ
2. นางสาวศิริพร  ชาญสมิง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายชินภัทร  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายสุรวิศิษฎ์  เข็มประดับ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  พิมพิสาร
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกนกนิภา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวกัญญารัตน์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายรัชชานนท์  โสธรวนาวงศ์
2. นายวรวุฒิ  แสงสุข
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายนำพาพงศ์  วาสะศิริ
2. นางสาวรัชต์พงษ์  ศรีทอง
 
1. นายธีระ  วรรณเกตุศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกอร  ทิสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชัญญา  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงโชติรส  คำหรุ่น
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุรีรัตน์
2. นางสาวสุพัตรา  พรมนา
3. นางสาวโยษิตา  อุทัยรัตน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวณัฐธิกานต์  เวียงสมุทร
2. นางสาวปาลินี  สายโสภา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายธีระ  วรรณเกตุศิริ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
3. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
2. นายวรวุฒิ  พรวนกระโทก
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายธนากร  แก้ววิจิตร
2. เด็กชายสุทัศน์  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กชายอดิศร  นรสิงห์
 
1. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายจิรวัฒน์  ต่างสันเทียะ
2. นายธนากร  วงศ์กำภู
3. นายศุภกฤษณ์  วระชุน
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายธนพร  ใยทา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุเสนา
3. เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกัญญา  สุเสนา
2. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวนัทรียา  ขอดแสง
2. นางสาวสุวิมล  สุขุม
3. นางสาวเจนจิรา  ศักดิ์สูง
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่เฮง
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงธัญกร  มานอก
4. เด็กหญิงนารินทร์  วงค์หิรัญ
5. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีเคลือบ
6. เด็กชายอิทธิชัย  นิยมสุข
 
1. นางรดาทิพย์  อยู่สุข
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์สนิท
2. นางสาวคันธรส  ปานามา
3. นางสาวปนัดดา  โถทอง
4. นางสาวภาวินี  พลวงศ์
5. นางสาวศิริพร  ประชาเขียว
6. นางสาวสุภาวดี  สุพจนวดี
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นายสรเทพ   แมนเมือง
3. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เพ็งบุบผา
2. เด็กชายกันตนพ  ปรัชญสุนทร
3. เด็กหญิงนาฎอนงค์  ส่องแสงจันทร์
 
1. นางสาวสุดใจ  วงษ์สุด
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพลอยไพลิน  ตุงเกษม
2. นางสาวสิตานัน  มณีสุวรรณ
3. นางสาวสุนันทา  เครืออยู่
 
1. นางเบญจา  เดชสุภา
2. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนิศาชล  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงบุณยาพร  พลสีลา
 
1. นายสรเทพ  แมนเมือง
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. นายวิศรุต  นพวงศ์
2. นางสาวสาวิตรี  ขันคามโภชน์
3. นางสาวสุวัฒนา  จันทร์ศิริ
 
1. นางเพ็ญศรี  แก้วมณี
2. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุเสนา
2. เด็กหญิงวิมลมณี  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  โคตรลุน
 
1. นางวาสนา  พิมพ์ยงยาง
2. นางลำไพร  นาคสุข
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวปานตะวัน  พันธ์ศรีสุข
2. นางสาววรกมล  โทสีทา
3. นางสาวศิริวิมล  บรรยงค์
 
1. นางวาสนา  พิมพ์ยงยาง
2. นางลำไพร  นาคสุข
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลพยุหะ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โอสถานนท์
3. เด็กหญิงโศภิสรา  เตโพธิ์
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนิติญา  ถี่มาพัด
2. นางสาววรรณพร  กองทำ
3. นางสาวศิริญาพร  ถ้วนถี่
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวธนพร  พิสูจน์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วังหล้า
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมูล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนฤมล  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  งาเกษม
3. นางสาวสาวิตรี  หอมหวล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  สมศรี
 
1. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
2. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติภพ  นพศิริ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
3. นางสาวอัคเรศ  หมื่นพิชิต
 
1. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
2. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจิตรทิวา  ลิ้มสุขศิริ
2. นางสาวอาภานันท์  วรรณพิรุณ
3. นายเมษ  ฉันทะโกโส
 
1. นางวรรณชุรีย์  เกิดมงคล
2. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
147 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
2. เด็กหญิงภิรมพร  ปู่เค้อว
 
1. นางณกัญญา  พึ่งเกษม
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหมณี
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญสุข
2. เด็กชายปารเมษ  วิมลภักตร์
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล