งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 105
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจตุพล    แสงทอง
1. นายไชยพัฒน์    สังขรักษ์
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวุฒิ    พุทธรังษี
1. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกิตต์    อรุณเจริญ
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถพล    ชีพนุรัตน์
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
5 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    กองปัญญา
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุกิจพิพัฒน์    สุขธนะไพศาล
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
7 8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันธวัฒน์    สมภักดี
1. นายอาสา    เข็มจินดา
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิลักษณ์    เรืองพยัคฆ์
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
9 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ปั้นทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
10 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เหลืองยั่งยืน
1. นายถาวร    หวานชะเอม
11 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    หอมสุข
1. นางสาววราภรณ์    แก้วกระจ่าง
12 16 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภกิตติ์    บัวดอกไม้
1. นางวนิดา    จันทมณี
13 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยกร    นวสิทธิ์
1. นายปราโมทย์    เที่ยงตรง
14 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ    เกวียนวงษ์
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
15 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุพงศ์    เพ็ญเลี้ยง
1. นางอารี    คำปู่
16 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนัทเสฏฐ์    เจตน์จำลอง
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
17 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลศิษฎ์    คุ้มพะเนียด
1. นายรัตนโชติ    ศรีแปลก
18 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพล    ชำนาญปืน
1. นายวรีะพงษ์    กิ้วภูเขียว
19 26 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคนัสนันท์    เผือกดี
1. นายพิทักษ์    สุดโต
20 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิสิทัต    พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
1. นายวัชระ    เปรมปรีดิ์
21 28 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรมัตถ์    สัชนะกูล
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
22 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    สร้อยคำ
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
23 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภรดา    ผอบเพชร
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
24 32 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    คงดี
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
25 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวัช    อิ่มรัตนรัก
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
26 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ฉัตรทอง
1. นายกัมปนาท    โนนศรี
27 36 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พรประเสริฐ
1. นายวงศกร    อึ๊งแสงจันทร์
28 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายนัฐพล    อนันตริยกุล
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
29 38 โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัศนัย    นวลพิน
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
30 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนรัตน์    ดิษฐวิมล
1. นายทวีทรัพย์    เมืองมีทรัพย์
31 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชนันท์    บัวบาง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
32 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    รัตนาสมจิตร
1. นายธัญญากร    ธรรมกาย
33 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    เวชสถล
1. นายจักราวุธ    ทิศกระโทก
34 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสสิพงษ์    แก้วเปี้ย
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
35 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิศ    ครุฑพันธุ์
1. นางสาวอุทุมพร    ปุญญศรี
36 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณาธิป    พรมอ่อน
1. นายกรพัฒน์    เรียนเวช
37 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    เพ็งบุปผา
1. นางสาวกฤติกา    เอี่ยมสอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................