งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุริยา    คุณโคตร
1. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
2 2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุจรี    หอม
1. นางวิไล    กอบบุญวดี
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    ญาณวโร
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคงคา    เพชรนิล
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    บำรุงศรี
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
6 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    นวมสุคนธ์
1. นายวิรัช    เขียวชะอุ่ม
7 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทรายแก้ว
1. นายอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
8 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรพินท์    ฟ้าหวั่น
9 16 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ไทยปาล
1. นางสมทรง    เตชะ
10 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธารทิพย์    ทองสุข
1. นางสาวธิดารัตน์    ทิพย์บุญทอง
11 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดีกลาง
1. นางสาวกัลยาลักษณ์    พงษ์เจริญ
12 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร    ธิริ
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
13 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    มุ่งมงคล
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
14 23 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัสสมล    มากมีีทรัพย์
1. นายนวราช    อภัยวงศ์
15 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญดา    คงลายทอง
1. นางศิริลักษณ์    อุบลน้อย
16 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เบ้าสุภี
1. นางอนุวรรณ    กิตติสุคนธ์
17 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ดาวใส
1. นางสาวสุพัตรา    เฮงจันทร์
18 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมษา    หิ้วพิมาย
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
19 31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์    เก้าสกุล
1. นางสาวชณัฐดา    พงค์ศักดิ์
20 32 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    ราชฤทธิ์
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
21 33 โรงเรียนราชินี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฤดี    สุวรรณทัต
1. นางสาวนาถนภา    ช่อชั้น
22 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสิมา    ภู่เจริญวัฒน์
1. นางสาวเกศริน    พลราช
23 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนิสษา    แสงอรุณ
1. นายไพบูลย์    ธีระสุนทรไท
24 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    รัชชุรัตน
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
25 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลอดภัย    พลิคามินทร์
1. นายทวีทรัพย์    เมืองมีทรัพย์
26 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอกสตรี    คล้ายบรรจง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
27 44 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญธิชา    มณีรัตน์
1. นางสิรีพุมเรียง    เพียรจรัส
28 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันจิรา    ละม้ายเมือง
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
29 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพันธ์ณัฏฐา    โพธิเกษม
1. นายพันธศักดิ์    โพธิเกษม
30 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญรักษา    นารถศรีทา
1. นางณัฎฐกัญญา    เดชชนาพรสิทธิ์
31 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวี    บุญภา
1. นางสาวสาวิตรี    รุ่งศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................