งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 110
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนจินันท์    พิมพ์ทอง
1. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวคริสต์    สังข์ทอง
1. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรหม    ประคองวงค์ศรี
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุปัญญา    ทองมอญ
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    ศิริพุฒ
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
6 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริลักษณ์    รูจีพันธ์
1. นางสาวภมรรัตน์    โพธิ์สัตย์
7 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรชยา    สมจิตร
1. นายวิทูร    วันโท
8 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายศรัณย์    พงษ์สมบูรณ์
1. นายถาวร    หวานชะเอม
9 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริลักษณ์    รักษาพล
1. นางสาววราภรณ์    แก้วกระจ่าง
10 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล    รอดสุด
1. นายธนรัฐ    อยู่สุขเจริญ
11 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายนันทนัช    ชาวไร่อ้อย
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
12 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายชัชนันท์    ภวะคงบุญ
1. นายสามารถ    อยู่ยั่งยืน
13 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์ตะวัน    ฝั้นหัวครั่้ง
1. นางอารี    คำปู่
14 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรพรรณ    ทองประเสริฐ
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
15 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    มูลสวัสดิ์
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
16 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนวันต์    นาเสาร์
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
17 27 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาววารุณี    มะโนวัง
1. นายวัชรพงษ์    วงษ์สอาด
18 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาวรรณ    ม่วงขาว
1. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
19 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพรรณ    มีอยู่
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
20 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจริญญา    พุ่มคำ
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
21 31 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรกานต์    บุตรสี
1. นางสาวณีระชา    โพธิ์บัว
22 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    อรรถกฤษณ์
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
23 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ    ขันรักษา
1. นายสุรชัย    พลมาก
24 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิสา    สุวรรณธัย
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
25 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ดิษกร
1. นายปิยะพงษ์    แว่นสุวรรณ
26 39 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายธนากร    ภูบาลชื่น
1. นางสาวกัลยา    สอนทิม
27 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายนวิน    เทียนโชติ
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
28 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรา    แก้วเกล้า
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
29 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพรรณ    จันทร์เสวก
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
30 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์    วีระสุขสวัสดิ์
1. นางสาวสุนันทา    โภชเจริญ
31 49 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกาจฐา    ขันขาว
1. นายอรรถพงษ์    ชมพักตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................