งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 117
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญาภา    แสงสุรัตน์
1. นายอลงกรณ์    เขาสถิตย์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายชานน    กมลโกศล
1. นายมนพ    จักษา
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายเจริญลาภ    โพนสุวรรณ์
1. นางสาวสิทธิญา    หอมทอง
4 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีรพงศ์    รุ่งเรือง
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
5 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษณพงษ์    เกตุไทย
1. นางสาวทิพย์สุดา    ญาณโกมุท
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    ยาจันทร์
1. นายธนนันท์    กลั่นบุศย์
7 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกฤต    รุจิระชุณห์
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์    สมุทรดนตรี
8 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวมยุรฉัตร    แซ่ตั้น
1. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
9 11 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายณัสม์สพัศ    ทรัพย์โภค
1. นายวุฒิพงษ์    ทรัพย์ผล
10 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายศุภมิต    รัตนเสถียร
1. นายถาวร    หวานชะเอม
11 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายอัมฤทธิ์    ไกลหอม
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
12 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐนนท์    ยาคำ
1. นายพงษ์พันธ์    แก้วอนันต์
13 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายบุลเสฏฐ์    วงค์จำปา
1. นางสาวกัลยาลักษณ์    พงษ์เจริญ
14 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์ตะวัน    ฝั้นหัวครั้ง
1. นางอารี    คำปู่
15 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นาย ศิริชัย    แขกรัมย์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
16 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายชาตรี    โหมดเขียว
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
17 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายนรินทร    นาคมังสัง
1. นายทัศนัย    บุญลือ
18 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ล้อมอุณานนท์
1. นายภัทระ    กิ้มเฉี้ยง
19 28 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายชโนดม    ไพรดี
1. นายวีรวิชญ์    ผลประเสริฐมาก
20 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายพลากร    อัคฮาดศรี
1. นายชัยธัช    โพธิ์สุวรรณ
21 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายปรเมษฐ์    พรมสุริย์
1. นายนริศ    ศรีนวล
22 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนิติกาญจน์    นิลอ่อน
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
23 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายยุทธพงษ์    สุกรีวนัฏ
1. นางสาวสุรัชญา    นิชเปี่ยม
24 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายภูริพงษ์    พรหมเมศ
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
25 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายนิวัฒน์    ทองดง
1. นายสมชาย    ทองโต
26 39 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    กรรณสูตร
1. นางสาวธัชมัย    ภัทรมานิต
27 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายปกรณ์เกียรติ    สวัสดิ์ภักดี
1. นางจารุพรรณ์    อินจวงจิรกิตติ์
28 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายเจตวรรษ    ฟุ้งเฟื่อง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
29 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิศักดิ์    สิทธิแสงชัย
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
30 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายมาวิน    แซ่ลิ้ม
1. นายวีระ    หวังวิมาน
31 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายอดิศักดิ์    สองมา
1. นางสาวสุนันทา    โภชเจริญ
32 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายณัฐดนัย    วิชาเดช
1. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
33 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายภาณุพงศ์    แสนวงศ์ใน
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................