งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวัลย์    แก้วจำนงค์
2. เด็กหญิงธนกร    บุญส่ง
3. เด็กหญิงกัลยกร    มีแสงเงิน
4. เด็กหญิงเกสรา    ปราคำ
5. เด็กหญิงพันธกานต์    กองเพิ่มพูล
6. เด็กหญิงแพรวา    ภู่อยู่
7. เด็กหญิงพิชชาพร    กาบตุ้ม
8. เด็กหญิงสรสิริ    ไพโรจน์
9. เด็กหญิงชญาดา    บุตรดา
10. เด็กหญิงณิชากร    จิตต์เอื้อ
11. เด็กหญิงพรรษา    อภิโช
12. เด็กชายธนวัฒน์    วัฒนะโชคชัย
13. เด็กชายชินาวัตร    ประฐมธานี
14. นางสาวจีรารัตน์    บินซาเล็ม
15. นายกรรณวัฒน์    หุตะโกวิท
16. นางสาวชลลดา    บุญเนตร
17. นางสาวทราย    ชุ่มแจ่ม
18. นางสาวญาณิกา    ศรีมงคล
19. นางสาวณัฎฐิกาญจน์    เพ็งใย
20. นายเจษฎา    โอรสสร้อยสำอางค์
1. นางจารุวรรณ    พึ่งฉิม
2. นายนเรศร    แสงอุไรสิทธิ์
3. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
4. นายอนุวัฒน์    วัฒนาเมธี
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัณย์    สิทธิธางกุล
2. เด็กชายสัญชัย    อริยเวธุวงศ์
3. นายธนา    ขำน้อย
4. นายณรงค์วุฒิ    สุขกล่อม
5. เด็กชายพิชิต    ลาชสุวรรณ์
6. เด็กชายปุรเชษฐ์    พาลีบุตร
7. เด็กหญิงนรินทร์ธาดา    ทองวงศ์
8. เด็กหญิงนริศรา    สร้อยสน
9. เด็กชายอภินันท์    อินทเกษร
10. เด็กหญิงสุภาพร    สุขหร่อง
11. เด็กหญิงนุช    โกย
12. เด็กชายธนวุฒิ    สุทธิธรรม
13. นายกรรชัย    สังข์ศาสตร์
14. เด็กหญิงปาริฉัตร    อินทร์พัทธ์
15. นายบุญลาภ    จันทร์โชติ
16. นายสุทธิรักษ์    กระต่ายจันทร์
17. นางสาวอรทัย    ไชยคำ
18. เด็กชายพลพล    จันทร์ตรี
19. เด็กชายอิฐสรา    วัฒนาลัย
20. เด็กชายเจตน์    ม่วงสาลี
1. นางสาวธิดา    หาดอ้าน
2. นางสาวผุสดี    ช่อลัดดา
3. นางสาวศศิประภา    อาจคำพัน
4. นางสาวสมรรัตน์    มีสุข
5. นายสีขริน    โชติวรรณ
6. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิดา    ทองคำ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์    เจริญพร
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์    วงศ์ชูจันทร์
4. เด็กหญิงคณัสนันท์    ช่องชลธาร
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เวชยา
6. เด็กหญิงน้ำฝน    วิชาเงิน
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์    สุขสมบูรณ์
8. เด็กหญิงสุธิตา    ไชยเดช
9. เด็กชายสุรพงษ์    โคตรแก้ว
10. เด็กหญิงจิดาภา    เพียรพิทักษ์
11. เด็กชายสุทธิพงศ์    ปิทอง
12. เด็กหญิงณัฐธิพา    อัมพรทิพย์
13. เด็กหญิงสุชานันท์    หิรัญเขต
14. นางสาวแสงจันทร์    ม่วงแขก
15. นายกิตติพร    ทองสุ่น
16. เด็กชายณัฐพงษ์    สว่างแสง
17. เด็กชายสรสิช    ลิ้มฮะสูน
18. นายชลนัยน์    แสงวิจิตร์
19. เด็กชายณัฐวัตร    พันธุ์โภชน์
20. เด็กชายภูวดล    โพธิชัย
1. นายจิรวัฒน์    สุทธาวงศ์
2. นางสาวปพิชญา    เสียงประเสริฐ
3. นายวัฒนา    อ่อนสำลี
4 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวพล    ใจเย็น
2. เด็กชายณัฐพล    คงกะพัน
3. เด็กชายปราโมทย์    กลั่นขำ
4. เด็กหญิงกนกพร    ใจงาม
5. เด็กหญิงกัญจนา    ไกรสรเสนา
6. เด็กหญิงกันต์กมน    สายทอง
7. เด็กหญิงเจนจิรา    ลมพิเศษ
8. เด็กหญิงเปมิกา    มูลจิตร์
9. เด็กหญิงพรนภา    สุระสุรางค์
10. เด็กหญิงพิชชานันท์    โคกแก้ว
11. เด็กหญิงมาริสา    เฉิดฉาย
12. เด็กหญิงรัตนวดี    เฉิดฉาย
13. เด็กหญิงสุพรรษา    วุธนู
14. เด็กหญิงอรัญญา    สุภาพรม
15. เด็กชายชัยรัตน์    ศรียา
16. เด็กชายอภิสิทธิ์    เซี่ยงม้า
17. เด็กชายวรรณภูมิ    มะลิวัลย์
18. เด็กชายกิตติภพ    นนท์ลักษณ์
19. เด็กหญิงเอมมิกา    สังข์ทอง
20. เด็กชายภัครพงษ์    สุวรรณมาลี
1. นายศิริศักดิ์    เหมือนบัว
5 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรีดา    ประทุมทอง
2. เด็กชายพงษ์ธร    ทองบุญ
3. เด็กชายชรันดร์    กระแสร์สาย
4. เด็กชายวรวัฒน์    ทรัพย์เชาว์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ศรศิลป์
6. เด็กหญิงบุณยานุช    อ้วนศรี
7. เด็กหญิงภานุมาส    ศรีวิลัย
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    แก้วกัลยา
9. เด็กชายชลสิทธิ์    สมฟอม
10. เด็กหญิงฐิตพิชา    รักมั่น
11. เด็กชายกฤษดา    จิตตรีชัย
12. เด็กชายชัยวัฒน์    โคมทอง
13. เด็กชายศราวุธ    บุตตาแสง
14. เด็กชายรณกร    หอมชื่น
15. นายพงศกรณ์    รุ่งเต่า
16. นางสาวพลอยไพลิน    หอมชื่น
17. นางสาวสมฤดี    ขำชม
18. นายภูวนารถ    ขาวสำลี
19. นางสาวสุพิณณา    เพ็งเมือง
20. เด็กหญิงนิศารัตน์    แสงสุข
1. นางกัญญาดา    ทศพร
2. นางจันทร์ทิพย์    บุญไทย
3. นายดนัย    อ่อนคำ
4. นางสาวนิตย์ยา    ทองบุญ
5. นายปุญญพัฒน์    ประเสริฐรอด
6. นายเอกรินทร์    กลัดเชื้อ
6 8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกตุเกษม    วัจนะประพันธ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร    คล้ายอ้น
3. เด็กชายสรินทร์    ชินมิตโต
4. เด็กชายบวร    เลิศปิติโกวิท
5. เด็กหญิงภัทรลดา    พุทธิสมบัติ
6. เด็กชายภาสวิชญ์    สมประเสริฐศรี
7. นายอนิรุต    หิมะมาน
8. เด็กชายชิติพัทธ์    ถนอมทรัพย์โภคา
9. เด็กชายณัฐสุต    ถนอมทรัพย์โภคา
10. นายนพณัฐ    คณิตสุทธิวงศ์
11. เด็กหญิงยศรวี    เฮงรวมญาติ
12. เด็กหญิงสิรินารถ    สุทธิพร
13. เด็กหญิงขวัญกมล    ปิยะนิจดำรง
14. เด็กชายนันธวัฒน์    สมภักดี
15. นายสิทธิพล    ศรีมานะสุวรรณ
16. นายสัณหณัฐ    ดนตรี
17. เด็กชายรังสิมันตุ์    ยันต์มงคล
18. เด็กชายชัชวาลย์    พันธ์สระน้อย
19. เด็กหญิงสุธิมา    สุธาทรัพย์
20. นางสาวรมิตา    ยันต์มงคล
21. เด็กชายธีรวัฒน์    กาวไธสง
1. นายธงทอง    สุวรรณะ
2. นางนวรัตน์    ศรีอักขรกุล
3. นายบุญส่ง    เหมือนแย้ม
4. นายรณชัย    ถ้ำทอง
5. นายสุทธภพ    ศรีอักขรกุล
6. นายองอาจ    วงศ์วิริยากร
7 11 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติภา    บัวเขียว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ถ้วยสุริยา
3. เด็กหญิงเดือนนภา    กระแสสืบ
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ดอนจันทร์
5. เด็กหญิงพินิตตา    คล้ามมาก
6. เด็กหญิงวิภาพรรณ    วรรณเผือก
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    รอดบุญพา
8. เด็กชายกิตตินันท์    กันทุกข์
9. เด็กชายธราธร    ใชยา
10. เด็กชายภูมิพัฒน์    ผดุงวงษ์
11. เด็กชายเสรี    ชูประสิทธิ์
12. เด็กหญิงจิตศญาณ์    ไตยปักษ์
13. เด็กหญิงธนิกา    มากเจริญ
14. เด็กหญิงศศิวิมล    ทรัพย์เสถียร
15. เด็กหญิงวิภาพร    จันทพันธ์
16. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    ภาคอุบล
17. นายณัฐวุฒิ    ภาควิชา
18. นายเกรียงศักดิ์    ภาคทรัพย์ศรี
1. นายทรงพล    พึ่งสมศักดิ์
8 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุฌาดา    เดือนนวล
2. เด็กหญิงลักษิกา    เจริญสุข
3. เด็กหญิงธิษณามาดี    ฮวดขำ
4. เด็กหญิงณัฐสมา    ดิษผล
5. เด็กหญิงกษมา    แสงอ่อน
6. เด็กหญิงนริศรา    ยกให้
7. เด็กหญิงภาริณี    วงศ์วิเชียร
8. นางสาวสกาวรัตน์    ถนอมทอง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสงสำลี
10. เด็กหญิงเปรมกมล    สระทอง
11. เด็กหญิงพรปวีณ์    บุญยงค์
12. เด็กชายวุฒิชัย    จิววะสังข์
13. เด็กหญิงนวนันท์    บุญปก
14. นางสาวกาญจนา    เจริญวัย
15. นายศราวุธ    นิสกุล
16. เด็กหญิงณัฐวรา    หาญณรงค์
17. เด็กหญิงบงกช    นามกร
18. เด็กชายธันวา    ดวนสิงห์
19. นายพันธกานต์    ขำวิจิตราภรณ์
20. นายชายใหญ่    นรากร
1. นายขจรศิษฎ์    ชุมพร
2. นายนัฐชา    โพธิ์ศรี
3. นายปราโมทย์    เที่ยงตรง
4. นางสาวศุภรัสมิ์    ทองทา
5. นายอนุกูล    แว่นประโคน
6. นายอัษฎางค์    เดชรอด
9 19 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุวดี    เอี่ยมปา
2. เด็กหญิงสโรชา    รุ่งเรือง
3. เด็กชายฐิติกานต์    คะมะ
4. เด็กหญิงณิชากร    ธนสิทธิโชค
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์    กลัดกลีบ
6. เด็กหญิงเฉลิมพร    ชมภูพันธ์
7. นายอนิรุธ    แจ่มพลาย
8. นายกรรชัย    ธนสิทธิโชค
9. นายอรุณเจริญ    นาคเนียม
10. นางสาวสุณีรัตน์    ใจยะสัน
11. นางสาวณัฐชญา    คำเอี่ยม
12. นางสาวประกายวรรณน์    ขุนภักดี
13. นางสาวฐิติมา    ญัติพันธ์วาวงศ์
14. นางสาวเบญจมาพร    เจือไทย
15. นางสาวสุภาพร    ลิ้มประเสริฐ
16. นางสาวหัทยา    สิทธิโชติ
17. นางสาวอมรรัตน์    มุกดาสาคร
18. นางสาวอรุณี    อยู่บ้านแพ้ว
19. นางสาวพรรณภา    อินคล้าย
1. นางสาวชนามาศ    แผลงเดชา
2. นางสาวณัฐภัทร    ชัยวงษา
3. นายวีระ    สุขสวัสดิ์
4. นางสาวอรุณี    ไล้ทิม
5. นางสาวอุมาภรณ์    วงศ์วิสิฐศักดิ์
6. นางสาวเปรมสุรีย์    ฤทธิมงคล
10 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเดช    พินิจจันทร์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ    กุลมา
3. นายนนทวัฒน์    จันทร์ศรี
4. นางสาวขนิษฐา    รู้ฤกษ์
5. เด็กหญิงนวพร    ตันเศวฉัตร
6. เด็กชายระพีพัฒน์    จันทร์แดง
7. นางสาวนวภัส    เลิศกีรติ
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ตรีเพชร
9. เด็กชายธัญกร    พินิจจันทร์
10. นางสาวดารณี    กลิ่นมาลี
11. นางสาวศรัญญา    สมคิด
12. เด็กชายพีรภัทร    ผุดผ่อง
13. เด็กหญิงไอริน    เผ่าจินดา
14. เด็กชายธนวัต    แจ่มจันทร์
15. นายพีรศักดิ์    กัณสวัสดี
16. เด็กชายสุรสินธุ์    จันทรักษา
17. เด็กชายจิรัฏฐ์    พูลหนองรี
18. นางสาวอรุณวรรณ    ทิพย์เนตร
19. เด็กชายพงศ์ศักดิ์    วงษ์ขาว
20. นายวัชเรนทร์    สุขเมือง
1. นางสาวณรรฐมน    ผึ่งผาย
2. นายธรรมธร    เทพทิตย์
3. นางสุมาลี    จันทร์ศรี
4. นางสาวเจมจิรา    หินแก้ว
5. นางสาวแวววรรณ    จันทร์ชูกลิ่น
11 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายศิริชัย    แขกรัมย์
2. นายเจนวิทย์    จันทร์ช่วง
3. นายมงคล    ดำริสินชัย
4. นายวรเชษฐ์    เปียปั่น
5. นายศุภณัฏฐ์    โอภาสวงศ์
6. นางสาวธมลวรรณ    ภู่พูลเพียร
7. นางสาวนันทิชา    ปานอุทัย
8. เด็กชายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
9. เด็กชายฌมิณพัทธ์    ปรัชญาปิติกุล
10. เด็กหญิงรัชต์ธร    หมวกรอง
11. เด็กหญิงปิยฉัตร    วัฒนสกุล
12. เด็กหญิงภควดี    พวงดอกไม้
13. เด็กหญิงชฎารัตน์    ไชยภักดี
14. เด็กหญิงปัณรส    ดำรงศักดิ์
15. เด็กหญิงนิชาพร    สมศรีอักษรแสง
16. เด็กหญิงปณิดา    จันทร์เพ็ญ
17. เด็กหญิงพิราทร    ฤทธิ์โชติ
18. นางสาวปราณชนก    สวัสดิ์ชัย
19. เด็กหญิงเวธกา    โฮกอ่อน
20. เด็กหญิงพนัชกร    ขวัญเต่า
21. เด็กหญิงณัฐนิช    ทองคำ
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
12 28 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพากร    พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงมัชณิมา    พรหมอินทร์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สมบูรณ์
4. เด็กหญิงนิสา    มาเถิด
5. เด็กหญิงทัศนียวรรณ    แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงสุธารัตน์    สำอางอินทร์
7. เด็กชายจิรายุ    โหมกลันเทียะ
8. นางสาวเมทิยา    โภคทรัพย์
9. นางสาวสุธนี    ทับทิมสุข
10. นางสาวศิริวรรณ    นักเจริญ
11. นางสาวประภาศรี    กลัดเสวก
12. นายภาณุวัฒน์    ตันเจริญ
13. นายอรรถพล    เชียงเจริญ
14. นายภานุมาศ    สุจริตใจธรรม
15. นายธีรเดช    โสภารัตน์
16. นางสาวพิมพ์ศิริ    พ่วงศิริ
17. นางสาวนราลิน    รินราช
18. เด็กหญิงสันต์ฤทัย    นุ่งสวัสดิ์
19. เด็กหญิงสุวรรณา    โฉมสอาด
20. นายนาวิน    โสทศิลป์
1. นางชมัยนุช    วรรณพุฒ
2. นายปราโมทย์    สุขสำราญ
3. นายมาโนช    ศรีวรนันท์
4. นายรังสรรค์    วรรณพิรุณ
5. นายสมชัย    มานะวะ
6. นายสราวุธ    คำพูน
13 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมินทรา    ใจท้วม
2. เด็กหญิงลำไพ    อาจนนลา
3. เด็กหญิงเจนณิสา    มณีวงศ์
4. นางสาวมะลิ    ต่างใจ
5. เด็กหญิงเจนจิรา    มณีวงศ์
6. เด็กหญิงวิภาดา    แน่นอุดร
7. เด็กหญิงมัลลิกา    ตุ้มทอง
8. เด็กหญิงศรัญญา    คำมันตรี
9. เด็กหญิงฐานิดา    ฉาบพิมาย
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ฉิมสอาด
11. นางสาวชนิดา    เอียดสี
12. เด็กหญิงวิชุดา    พุทธปัญโญ
13. เด็กหญิงณัฐธิดา    หาบุบผา
14. เด็กหญิงกิ่งกนก    เลิศฟ้า
15. นางสาวกมลลักษณ์    เผือกเพี้ยน
16. นายปิติ    ยกใหญ่
17. นายสุรวุฒิ    ประไพสิทธิ
18. เด็กหญิงจรรยพร    ลุนลา
19. เด็กชายพบพระ    สายยุกุล
20. เด็กหญิงอัญมิกา    พึ่งบุญ
21. นางสาวทิพภรินทร์    ศิริมงคล
1. นางทัตทยา    ผ่องพันธ์
2. นางสาววรรณพร    สง่าเมือง
3. นางสุรีย์พร    ปานศรี
4. นางสาวอรอนงค์    รักเดช
5. นายเสกสรรค์    น้อยเหนื่อย
6. นางสาวแก้วกาญจน์    เกาะแก้ว
14 30 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวภารดี    ลานอก
2. เด็กหญิงชัญญานุช    สุตตะภวานนท์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    ทองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อ่วมภูมิ
5. นางสาวบุษยา    จันทร์เกษม
6. เด็กหญิงนุชจรี    จูนิยม
7. เด็กหญิงชนาภา    รอดเจริญ
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทิมทอง
9. นางสาวจุฑามาศ    ครองชีพ
10. นางสาวภัสรา    ลานอก
11. นางสาวสุนิสา    โพธิ์อ่ำ
12. นางสาวเบญจพร    บัวน้อย
13. เด็กหญิงอาทิตยา    พิตนอก
14. เด็กหญิงธีรณา    เกษบรรณ
15. เด็กชายชลทิตย์    โชติกันตะ
16. เด็กหญิงภัทราวดี    มงคลวิวัฒน์
17. เด็กหญิงจิราภรณ์    ครองชีพ
18. นายประณพ    พิณทอง
19. เด็กชายณัชพกร    แซ่ตั้ง
20. เด็กหญิงสุคนธา    พึ่งพรหม
21. นายศราวุธ    ม่วงเปีย
1. นางสาวจราพร    เทพาลุน
2. นางสาวปนัดดา    จำปาทอง
3. นางสาวปาริชาต    ปั้นแพทย์
4. นางพัชรี    คงเมือง
5. นายมารุต    จันญะฉาย
6. นางสาวสำเริง    ศรีพลอย
15 31 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรศักดิ์    เดชพจน์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    บุญแม่น
3. เด็กชายภัคพล    อ่อนนุ่ม
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์    บัวลอย
5. เด็กหญิงโชติกา    สุวรรณพรม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ผลอรรถ
7. เด็กชายชัชวาลย์    อ่อนนุ่ม
8. เด็กชายชาญชัย    โควนิช
9. เด็กชายนิกร    คำภาสอน
10. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ราชสีห์
11. เด็กชายพุฒิเมธ    ร้อยกรอง
12. เด็กหญิงกัญญาภัค    เกมะหายุง
13. เด็กหญิงปรารถนา    วันนาหม่อง
14. นายธนาพล    นาเวช
15. เด็กหญิงวันวิสา    ทองสุพรรณ
16. นายจักรพงษ์    เข็มเล็ก
17. นายสุทัช    มีแป้
18. นายสิทธิชัย    บุทโรจน์
19. นางสาวสุรัสวดี    อบอุ่น
1. นายกฤษฎางค์    ไวยนันท์
2. นายประสิทธิ์    ปราชญ์ศรี
3. นางพรรณพร    โพธิจันทร์
4. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
5. นางรัตนา    พานทอง
6. นางสุพัตรา    สุดสวัสดิ์
16 33 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เวชสภา
2. เด็กหญิงวิจิตรา    พูนเกษม
3. เด็กหญิงสุวนันท์    ฉิมกุล
4. เด็กหญิงวรรณฐิภา    จิตสุทธิญาณ
5. เด็กหญิงภัคจิรา    ศรีสถาพร
6. เด็กหญิงกชกร    เปี่ยมเดชา
7. เด็กหญิงชนัญชิดา    ทองชุบ
8. เด็กหญิงนฤมล    ถามะพันธ์
9. เด็กหญิงกฤตติยา    ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงปนัดดา    กงล้อม
11. เด็กหญิงสมาพร    ตุ้มเพ็ชร
12. เด็กชายพันธิตร    ป่าไม้ทอง
13. เด็กชายอภิชัย    โพยนอก
14. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่อั้ง
15. นายธนกฤต    สิริจุลพัฒน์
16. เด็กชายทิวานนท์    หอมเทียน
17. เด็กชายวัฒนา    ภูคดหิน
18. เด็กชายธีระวัฒน์    เยี่ยมญาติ
19. เด็กชายชิษณุพงค์    สุมาตรา
20. เด็กชายปรีดา    ผุยผา
21. เด็กชายเจษฎากร    ชัยชนะ
1. นาย อดิสร    พึ่งสาย
2. นางสาวชลดา    โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี    พรมใย
4. นายสงกรานต์    ขจรนาม
5. นางสุขุมาลย์    มณฑปใหญ่
6. นายโอฬาร    โชติวุฑฒากร
17 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ไชยแสง
2. เด็กชายปรเมศ    ปัญญาวัน
3. เด็กหญิงศศิธร    ประวาฬ
4. เด็กชายนพกร    พรสุต
5. เด็กหญิงรัตติยากร    บุญจง
6. เด็กหญิงพรรณภา    ศรีดี
7. เด็กหญิงอภิชญา    เกตุสวัสดิ์
8. เด็กชายณัฐวัตร    วงศ์เสน
9. เด็กหญิงสุดาพร    ชูอุุ้ย
10. เด็กชายเบญจพล    เชื้อสุข
11. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แสงสว่าง
12. เด็กหญิงอริศรา    นาเหนือ
13. เด็กหญิงพลอยภัสชา    เป็นศิริ
14. เด็กหญิงชุติมณฑน์    สงวนรัตน์
15. เด็กหญิงศศิกานต์    ขำอ่อน
16. เด็กชายประไณย    อินทไทร
17. เด็กชายเอกพจน์    ผันผ่อน
18. เด็กชายธีรพงศ์    สมพร
19. เด็กชายกีรติ    เปรมสุวรรณ
20. เด็กหญิงอุษา    ชมสะอาด
21. เด็กชายธนาวุฒิ    คณานิตย์
1. นางสาวปสุตา    ศรีชญานนท์
2. นายวิศว    พิมพา
3. นายสิปปกร    วินิจฉัย
18 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณณภา    กีรติวิชญา
2. เด็กหญิงผกามาส    บุญศรี
3. เด็กหญิงอรทัย    แสงโชติ
4. เด็กหญิงชญาดา    หวังสป
5. เด็กหญิงชลลดา    แจ่มจันทร์
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แช่มปรุง
7. เด็กหญิงรัชดาพร    ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงรัญชิดา    ทองอ่อน
9. เด็กหญิงวารินทร์    กบขุนทด
10. เด็กหญิงพรวดี    พูลสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอลิษา    ละครไชย
12. เด็กหญิงณัฏฐินี    แก้วขุนทอง
13. เด็กหญิงนิศามณี    พลโลก
14. เด็กหญิงปณิษา    นาคะปักษิณ
15. เด็กหญิงพรนภัส    ฐิตะวิริยะยศ
16. เด็กหญิงรัชนีกร    แสงสุรินทร์
17. เด็กหญิงสโรชา    งามตา
18. เด็กหญิงปิยธิดา    ชาติชำนาญ
19. นางสาวกิตติยา    อิ๋วสวัสดิ์
20. นายปวริศร์    ปยุตเรืองกิตติ์
1. นายพนม    ทองสุ่ม
2. นางสาวภาวิณี    โม้อุ่น
3. นางสาวศิริพร    ปานสง่า
4. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
5. นางสาวอรอุษา    คำดวง
6. นายไพรัช    แดงเพ็ชร
19 44 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 0 1. เด็กหญิงนันฑิตา    นาชารี
2. เด็กหญิงภิรญา    โชคกิตติสิทธิ
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา    วงษ์วิไล
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร    จันทร์แจ่มหล้า
5. เด็กหญิงสุจารี    วังหลัง
6. เด็กหญิงวรรณนิสา    บุญแสวง
7. เด็กหญิงมโนชา    ไพโรจน์
8. เด็กหญิงจิรนันท์    โคระชาติ
9. เด็กหญิงวิลาสินี    เลือดน้ำชล
10. เด็กหญิงอัญชลี    ศรีพืชผล
11. เด็กหญิงวชิราพร    วงศ์คำมา
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เพียดงมัน
13. นางสาวจิตฑิมาภรณ์    พันธุ์หอ
14. นางสาวเรืองรัตน์ดา    สีแดง
15. นางสาวอ้อย    วารี
16. เด็กหญิงสุนีรัตน์    เซี่ยงหว่อง
17. นางสาวเสาวลักษณ์    พิมพ์เครื่อง
18. นางสาวปรีดาภรณ์    ฟุกคุ่ย
19. นางสาวรัตติยากรณ์    ฟุกคุ่ย
20. นางสาวนพวรรณ    จงเปรมชาติ
1. นายเสกสิทธิ์    ชาวบางงาม
20 45 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายธันวา    บำรุงศิลป์
2. นายพีระพงศ์    สุทธิวัฒน์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง    ทา
4. นายชนวีร์    หวานฤดี
5. นายณัฐวุฒิ    บำรุงกิจ
6. นายจักรกริช    ชื่นบุญ
7. เด็กหญิงราณี    หลีอวน
8. เด็กหญิงศิริวรรณ    แน่นหนา
9. เด็กหญิงวนิดา    พรสุวรรณ
10. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    แดงบุญ
11. เด็กหญิงฐิตินันท์    จันทวีวัฒน์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์    คำวงษ์
13. เด็กหญิงสงกรานต์    บรรจงการ
14. เด็กชายภคพล    บุฝ้าย
15. เด็กหญิงนวลจันทร์    หล่ำเสน
16. เด็กหญิงนวพรรษ    อารัศมี
17. เด็กหญิงเปรมกมล    พรสุวรรณ
18. นายชัชวาลย์    หวานฤดี
19. นายเชาว์วรรณ    สร้อยศรี
20. นายชัยวัฒน์    ไชยพงษ์
1. นางฉวีวรรณ    เขตต์สาคร
2. นายณรงค์    จันทะภา
3. นางนารี    ผิวงาม
4. นายสำเริง    ศรีสิทธิชัยสกุล
5. นายสุรเทพ    โสภาพร
21 46 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฉายดาว    พงษ์ดี
2. เด็กหญิงนิสา    มุขทอง
3. เด็กหญิงสุวัฒนา    ลิ้มสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิตรลดา    ประทีปเมือง
5. เด็กหญิงเจนจิรา    เขียวไสว
6. เด็กหญิงรวงข้าว    ประสพ
7. เด็กชายอานนท์    สร้อยศรีคำ
8. เด็กหญิงรัตนา    ไทยมอญ
9. เด็กชายคุณานนท์    หมื่นภักดี
10. เด็กชายสรศักดิ์    สร้อยศรีคำ
11. เด็กชายสิทธิโชค    สุดแสง
12. นายสุวรรณ    จันทร์เรือง
13. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญยะรังสรรค์
14. เด็กหญิงอทิตยา    เงินงาม
1. นางสาวชนากานต์    วัชเรนทร์สุนทร
2. นายนพรัตน์    ภักมี
3. นายบรรลือฤทธิ์    ดำดี
4. นายสมชาย    ใจมั่น
22 48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานนท์    ทาหาร
2. เด็กชายวีระศักดิ์    ทองวีระกุล
3. เด็กชายธนพล    นุตรักษ์
4. เด็กชายนัฐพงษ์    ชูเนตร
5. เด็กชายภาณุวิชญ์    ขำคง
6. เด็กชายธนนน    ขจรคติมา
7. เด็กชายชานาธิป    อบมาสุ่ย
8. นายนพรัตน์    ชูเนตร
9. เด็กชายนธี    นันทเลิศ
10. เด็กชายวิทวัส    วิมลประภา
11. เด็กหญิงญาณี    หนูหน่าย
12. เด็กหญิงสุจิรา    มาลาภิรมณ์
13. เด็กหญิงปภาวี    มาลีเมาะ
14. เด็กหญิงณิชาภัทร    อบมาสุ่ย
15. นางสาวพัชราภรณ์    ทนสูงเนิน
16. เด็กหญิงอารีรัตน์    มีเบ้า
17. นางสาวนิลุบล    คงกาเนปะ
18. นางสาวอารียา    คนเที่ยง
19. เด็กชายสัญชัย    สุขสมกิจ
20. นายวีระศักดิ์    สมบุญ
1. นายณรงค์    ขจรคติมา
2. นายมนตรี    เฉยดี
23 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปาลิตา    ศรีจันพล
2. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
3. นางสาวสายชล    บัวขาว
4. นางสาวอชิรญา    สุวัฒนประดิษฐ์
5. นางสาวกนกวรรณ    แก้วจินดา
6. นางสาวหนึ่งฤทัย    ผ่องสุภา
7. นางสาวสุภาวดี    สมานวรกิจ
8. นางสาวปรางค์ชมภู    สุทธิจิตต์
9. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
10. เด็กหญิงอรทัย    พบบุปผา
11. เด็กหญิงบุญรักษา    นารถศรีทา
12. เด็กหญิงรัตติกาล    แซ่ฉิน
13. เด็กหญิงพรรัตน    สังข์ประเสริฐ
14. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุมงคล
15. เด็กหญิงวรรณลิสา    ทองสว่าง
16. นางสาวสุพรรษา    สุขภิรมย์
17. เด็กหญิงณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
18. เด็กหญิงพรวลัย    มหาบูรณะ
19. เด็กหญิงอิสริยา    ฮัววานิช
20. นางสาวปาริชาต    มาทะฤทธิ์
1. นางณัฎฐกัญญา    เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายดรุณี    มีป้อม
3. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
4. นางสาวสุปรานี    สัมฤทธิ์
5. นางสุภาภรณ์    ต่วนศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................