งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฟาริด    ผกาทอง
2. นางสาวปิยะธิดา    พรมคุณ
3. เด็กหญิงธนารัตน์    ยังสว่าง
4. เด็กหญิงปริศนา    กลิ่นหอม
5. เด็กชายเตวิช    ทองวิลัย
6. เด็กชายกฤตนัย    มีชัยเจริญ
7. เด็กชายพุฒิพงศ์    สาสนิท
8. เด็กชายธนชัย    ดุใจ
9. เด็กชายชัยวรชาติ    กลัดพวง
10. เด็กชายชาญนคร    เอี่ยมเอิบ
11. เด็กชายอานันต์    พรมคุณ
12. เด็กหญิงฉัตราภรณ์    ธันวานนท์
13. นางสาวสาวิกา    กาญจนะวสิต
14. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แสงคำ
15. เด็กชายชลันธร    ริ้วดำรงค์
16. นางสาวร่าเริง    แสงจริง
17. นางสาวพรพรรณ    ทองภิลา
18. เด็กชายอาทิตย์    ตองอ่อน
19. นายดนุนันท์    ชวนอยู่
20. นางสาวอภิญญา    ประภารัตน์
21. เด็กหญิงวริศรา    รักไทยนิยม
22. เด็กหญิงอรพินท์    จันลออ
23. เด็กหญิงสใบทิพย์    นาคสวัสดิ์
24. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีจำปาทอง
25. เด็กหญิงธิดารัตน์    แอตาล
26. เด็กหญิงภัสราภา    เนตรจินดา
27. เด็กหญิงอารียา    ปัสสา
28. เด็กหญิงวิชญาดา    มาดชิด
29. เด็กหญิงสิริกัญญา    คงขำ
30. เด็กหญิงธิติสุดา    อุ่นศิลป์
31. เด็กหญิงสุรัสวดี    สมพงษ์
32. เด็กหญิงอาทิติญา    แสนสุก
33. เด็กหญิงทัศนี    รุ่งศิริ
34. เด็กหญิงนิตยา    พาชื่นใจ
35. นางสาวอมรรัตน์    มณีศรี
36. นางสาวจตุพร    ซ่อนกลิ่น
37. นางสาวภัทรนันท์    ภมรพล
38. นางสาวพรชนัน    เสนีวงค์ ณ อยุธยา
39. เด็กหญิงชนิดา    กลิ่นหอม
1. นายทวีศิลป์    ในจิต
2. นายธนวิณ    แจ่มเจริญจิตต์
3. นายนวเฉลิม    แก้วไพฑูรย์
4. นายพัฒนโรช    เจริญยุทธ
5. นายภูริชญ์    ศรีปัญญา
6. นางวัชราพร    เจริญยุทธ
7. นายอธิชาติ    สวัสดี
8. นางเฉลิมศรี    คชเพชร
2 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายสุบรรณ    เพชรสัมฤทธิ์
2. นายภัทรดร    หอมศิริ
3. นายเบญจพงษ์    โหมดศิริ
4. เด็กชายทรงยศ    เสือสมิง
5. นางสาวเบญจวรรณ    ยศโชติ
6. นายกฤษณะ    น่วมวัฒน์
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อิศระภักดี
8. นายวสันต์    คงเกิดผล
9. เด็กชายฐาปกรณ์    ยิ่งถาวร
10. เด็กชายอรรถพล    สมงาม
11. นางสาวสุจิตรา    ปลื้มจิตต์
12. นายภาณุพงศ์    แน่นหนา
13. เด็กชายวีรวิชญ์    จิรโชติจารุวงศ์
14. เด็กหญิงสาวิกา    โสมดี
15. นางสาวชนิกานต์    ตุ่มศิริ
16. เด็กหญิงธมลวรรณ    ยศโชติ
17. เด็กหญิงอัมพร    มายนอก
18. เด็กหญิงรัชดาภา    อวยพร
19. เด็กหญิงอรดา    แดงเจริญ
20. นางสาวกันยา    อยู่เจริญ
21. นางสาวธนาภรณ์    มังกรแก้ว
22. นางสาวจิรวดี    แหยมศิริ
23. เด็กหญิงโยสิตา    สิมะโรจนา
24. เด็กหญิงณัฐธิดา    อึ้งไถ่
25. เด็กชายชาญชัย    วัยวุฒิ
26. นายวริศ    ศิริเลิศพรรณา
27. เด็กชายธนากร    สุขทัศน์
28. เด็กชายอมรเทพ    สีหมอก
29. เด็กหญิงพัชรากร    ชมจิตร์
30. นายศิวกร    เสวตคัน
31. นางสาวบุญฑริกา    เหรียญเจริญ
32. นางสาวจารุวรรณ    ซ่อนกลิ่น
1. นางกมลพันธ์    พยัคเกษมโสภณ
2. นางมณฑา    ถนอมสิงห์
3. นายสมศักดิ์    อินทรจันทร์
4. จ.ส.อ.สมาน    รักจันทร์
5. นางสาวสิทธิญา    หอมทอง
6. นายสิทธิโชค    ไหมทอง
3 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ดีคำโป๊ส
2. เด็กหญิงชลันดา    พุกนิลฉาย
3. นายฉัตรชัย    อรรถบัญชา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    เชื้อวงศ์พรหม
5. เด็กชายนที    สว่างเนตร
6. เด็กชายนวพล    เชื้อวงศ์พรหม
7. นางสาวนังจะ    -
8. นายนุจรินทร์    วัจนะ
9. นายปรมาภรณ์    ร่มโพธิ์รี
10. นายปิยะพงษ์    พุกปาน
11. เด็กหญิงพรพิมล    ผลอุดม
12. นายภคพงษ์    ศรบัว
13. นางสาวสุภกันต์    สวัสดิ์กนก
14. เด็กชายมงคล    บุญเส็ง
15. นางสาวจรัญญาณี    เพ็งอุ่น
16. เด็กหญิงยุภาวรรณ์    นิยมสุข
17. เด็กหญิงรุ่งนะภา    ถาพาคุย
18. เด็กหญิงวาสนา    มีสุข
19. นางสาวเจนจิรา    ภุมรินทร์
20. เด็กชายศรราม    ศรีจู่
21. เด็กหญิงปภาวี    หงษ์เวียงจันทร์
22. เด็กหญิงศิริพร    ตินภูมี
23. นางสาวสุภกานต์    สวัสดิ์กนก
24. เด็กชายสมพร    ปิ่นแก้ว
25. เด็กชายสหพล    กากี
26. เด็กชายสหรัฐ    จุฬา
27. นางสาวสายใจ    มีสุข
28. นางสาวสินจัย    สุ่มมาตย์
29. นางสาวสุธิดา    ตองแก้ว
30. นางสาวสุธิดา    ยิ้มโสภา
31. เด็กหญิงสุพินญา    ศรีเจริญ
32. เด็กหญิงหงษาวดี    จันทร์ทอง
33. นางสาววารุณี    เขตสูงเนิน
34. เด็กชายอาทิตย์    ประเสริฐจันทร์
35. นางสาวอุทุมพร    วันทอง
36. นายฉะเอ    -
37. นางสาวปริมมิตรา    บุญเส็ง
38. นางสาวไพลิน    วันทอง
39. เด็กชายพีรพัฒน์    อาคมเวช
1. นางสาวจิรัตติกาล    ถิ่นกาญจน์วัฒนา
2. นางทัศนีย์    จันโทมา
3. นายพนัส    ประกายวิชากุล
4. นายสมชาย    ศรีจู
5. นายสรายศ    จันโทมา
6. นายอิศรา    สุสดี
7. นางสาวเพ็ญพลอย    ก้านเหลือง
4 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายกษิดิศ    ขาวสอาด
2. นายโสฬส    เพียนอก
3. นายธีรภัทร์    โทบุราณ
4. นายวีรพงษ์    รัตนชูศรี
5. นายสหรัฐ    พรหมจันทร์
6. เด็กชายวัชรากร    จุลแก้ว
7. เด็กหญิงปฐมาวดี    ไม้สนธิ์
8. เด็กหญิงภูริชญา    โทบุราณ
9. นางสาวปิยวรรณ    ตงตันเผ่า
10. เด็กชายธนากร    ดวงไสว
11. เด็กหญิงชลธิชา    จันทรสูต
12. เด็กหญิงปุณยนุช    มาลีสา
13. เด็กชายกานต์    ทองสาร
14. เด็กชายวุฒิพงษ์    อรุณโน
15. นายณรงค์ชัย    ธนะสุทธินันท์
16. เด็กชายจตุรงค์    ตะพานทอง
17. นายบัญชา    ฉิมไพบูลย์
18. นางสาวภาวิณี    ชะชาตย์
19. เด็กหญิงชลลดา    ห่อหุ้ม
20. เด็กหญิงกรพรรณษา    ทวีผล
21. เด็กหญิงวราภรณ์    สุธรรมา
22. เด็กหญิงมนทกานต์    พึ่งศิริ
23. เด็กหญิงกรรณธิมาพร    เหล็กสูงเนิน
24. เด็กหญิงกุลธิดา    ชมชื่น
25. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ขันแก้ว
26. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ไชยศร
27. เด็กหญิงสุภาวดี    สีเขียว
28. เด็กหญิงบังเอิญ    หมวดน้อม
29. เด็กชายบัณฑิต    คำพยา
30. นายภาคิไนย    ศรีเมืองกันท์
31. เด็กหญิงชัชฎาพร    บัวบุตร
1. นายจักรพงษ์    วงษ์สง่า
2. นางสาวชญานิน    ทรงบัวผัน
3. นายธงชัย    ตาพาลี
4. นางบุษบา    ศิริจันโทภาส
5. นางสาววิจิตรา    รัตนไชย
5 7 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรุจิรา    เฮงศิริ
2. นายเพชรรัตน์    รุ่งเรือง
3. นายกิตติภูมิ    ปั้นหยัด
4. นายวรมัน    วงษ์แก้ว
5. นายเจษตวัฒน์    ธรรมสอน
6. นายปฏิพัทธ์    แต่แดงเพชร
7. นายชาญณรงค์    แก้วเขียว
8. นายเศกสรรค์    สุกร
9. นายณัฐพงษ์    มณีวงษ์
10. นายธีระยุทธิ์    สมคิด
11. เด็กชายปรมี    ปานคล้าย
12. เด็กหญิงนัทธมน    กลั่นบุศย์
13. เด็กชายวงศธร    ดีคล้าย
14. เด็กชายฐิติเดช    อินทรรักษ์
15. เด็กชายศิริชัย    อ่างแก้ว
16. เด็กชายฐิติวัสส์    สารีวงษ์
17. เด็กชายภูดิท    คุณพันธ์
18. นายภัทราวุธ    ศรีรุ่งเรือง
19. นางสาวกาญจนา    คำจันทร์
20. เด็กหญิงสุตาภัทร    รื่นดอนไพร
21. เด็กหญิงสุภัสรา    นันทสังข์
22. เด็กหญิงสิรีธร    แดงละมูล
23. เด็กชายกฤษฎิ์    พรหมชนะ
24. เด็กหญิงจีรวรรณ    พรหมมา
25. เด็กหญิงชญานี    แสงเพ็ชอ่อน
26. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เกชุน
27. เด็กชายปรเมนทร์    ดอนเจดีย์
28. เด็กหญิงสุทธิดา    สาระสาลิน
29. เด็กหญิงสุพิชชา    ตะพัง
30. นางสาวพันธ์กานต์    เหมือนคำ
31. นางสาวมัลลิกา    ลำใย
32. นางสาวพนิดา    ตะพัง
33. นางสาววัชรภรณ์    งาช้าง
34. นางสาวฐิติชญา    หอมชื่น
35. นางสาวฐิติวรดา    หอมชื่น
36. เด็กหญิงสุวนันท์    จันทร์ยวง
1. นายชาตรี    ชะโลธร
2. นายนฤดล    โพธิ์ทอง
3. นางสาวพจนา    ตะพัง
4. นางสาวรุ่งกาญจน์    วิเศษสิงห์
5. นายวรพงษ์    สุขเจริญพร
6. นายสุกิจ    ภู่ไพโรจน์
7. นางสาวอรวรรณ    จินดานิล
6 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนลินภัสร์    วิริยธนวงศ์
2. นางสาวพรชิตา    มณีภาสวรเดช
3. นางสาวสุกฤตา    นาคน้อย
4. เด็กหญิงอติญา    อรุณเนตร
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ภิกขุวาโย
6. เด็กหญิงภัทรพร    อัศวเลิศปัญญา
7. เด็กหญิงสิริกมล    รัตนาวากุล
8. นางสาวกมลชนก    เอี้ยวสกุล
9. นางสาวโยษิตา    จันทชีวกุล
10. นางสาวศุภาวีร์    ธีระโชติวัฒน์
11. นางสาวปัณฑารีย์    โสภิพงษ์
12. เด็กหญิงนันท์นภัส    พรนาวากุล
13. เด็กหญิงอารยา    สุรทานต์นนท์
14. นางสาวชนัญญา    เมธมโนศักดิ์
15. เด็กหญิงเพ็ญรตี    สีชื่น
16. เด็กหญิงกลันทิกา    อมรวรสิน
17. นางสาวขวัญนคร    เพชรเย็น
18. นางสาวพิชชาพร    เพชรี
19. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงวรภัทร    วีระเมธี
21. นางสาวปิยธิดา    วงศ์สุวรรณ
22. นางสาวพิชชาภา    เพชรี
23. นางสาวณิชนันท์    เพลินศิลป์
24. นางสาวปุณญาวีร์    ลิ้มนิธิธรรม
25. นางสาวทักษพร    หมอกยา
26. นางสาวพัณณิกา    นนท์ธีรกร
27. เด็กหญิงกุลสินี    วาจาสุวิมล
28. นางสาวพิมพ์ดาว    พวงพิลา
29. นางสาววรศรัณ    ศรแจ่ม
30. นางสาวกฤติยาภรณ์    สนเพ็ชร
31. นางสาวกุลปริยา    พัฑฒพงศ์วัฒน์
32. นางสาวลลิตา    งามมโนพรชัย
33. เด็กหญิงกัลยรักษ์    ก้านสัญชัย
34. เด็กหญิงจิติมา    โฆษิตสุขเจริญ
35. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุขจิตต์
36. นางสาวขนิษฐา    จันทรอิ่มเอิบ
37. เด็กหญิงกัญญาภัค    วุฒิรักขจร
1. นายจู้ตั้น    ชนะวรรณโณ
2. นางสาวดวงรัตน์    ชีววิวรรธน์
3. นายวันชาติ    นามเกิด
4. นายวีระศักดิ์    โชติรัตนศักดิ์
5. นายสกล    วงษ์มั่น
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    สายประยงค์
7. นายอนุพงษ์    ศรีทินกร
8. นางสาวโสภา    นาคทอง
7 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายชนาภัทร    บุตรดา
2. นายอติชาต    หาทรัพย์
3. นายจิรวัฒน์    เหลืองอ่อน
4. เด็กหญิงจิตตรัตน์    คูณทอง
5. นางสาวสุพรรณี    เชนรัมย์
6. นางสาวอรุชา    เจริญผล
7. เด็กหญิงศศิธร    แซ่ปึง
8. นางสาวดาริน    จันทำ
9. เด็กหญิงศิวรินทร์    จันทมาลา
10. เด็กหญิงจารุนันท์    มะสูงเนิน
11. นางสาวมนทิรา    พอดี
12. เด็กหญิงบงกช    แสงเกิด
13. นายปัญญา    รวมทรัพย์
14. นายศุภณัฐ    รักอารมณ์
15. เด็กหญิงเนตรนภา    วาปีทำ
16. นายอาทิตย์    เมฆจันทร์
17. นางสาวชลิตา    โมลา
18. นางสาวขวัญชนก    จุมจันทร์
19. เด็กหญิงเมธาวี    เจริญดี
20. นางสาวสุคนทิพย์    นพโสภณ
21. เด็กหญิงสาวิตรี    สังเกต
22. เด็กหญิงปัญญาพร    หงษ์ทอง
23. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์อนันต์
24. เด็กหญิงนงนภัส    พรมประเสริฐ
25. เด็กหญิงนิรชา    ชำนิ
26. นางสาวเจนจิรา    จรุณแสง
27. นายนันทวัฒน์    ทองโคตร
1. นางสาวณิชกานต์    นำผล
2. นางสาวนุชนารถ    มโหธร
3. นายองอาจ    วรรณวิสิทธิ์
8 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาคริต    ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กชายจิรายุส    โพธิพิพิธ
3. เด็กชายจิรันตน์    พิพิธวิจิตรการ
4. นายนเรศ    สังข์ศิริ
5. นายปิยวรรฐ    ยิ้มเยาะ
6. นายภูสิทธิ    แววมณี
7. นายวีระชัย    คนคล่อง
8. นายวรัญญู    สายโสภา
9. นายธีรพงศ์    พรามอนงค์
10. นายธงไชย    แก้วทอง
11. นายณัฐวุฒิ    คชรัตน์
12. เด็กชายวาสนา    เปรมปราโมทย์
13. เด็กหญิงสาวิตรี    กันอรุณ
14. เด็กหญิงนิศาชล    ฆังคัสสะ
15. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีประเสริฐ
16. เด็กหญิงนิภาภัทร    เหมือนเผ่าพงศ์
17. เด็กหญิงอินทิรา    วารีหลั่ง
18. เด็กหญิงจตุพร    ทองอุดม
19. เด็กหญิงกัญชญา    บุญพยนต์
20. นางสาวสุทธิดา    หอมสุคนธ์
21. เด็กหญิงกานต์ทิตา    ซุ้นเจริญ
22. นางสาวสุนีย์    นามนา
23. นางสาวศุภานัน    แจ้งกระจ่าง
24. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ซุ้นเจริญ
25. นางสาวพิไลรัตน์    วัฒนธรรม
26. เด็กหญิงศศิกาญจน์    พุฒกลัด
27. เด็กหญิงสุทธิดา    วรวัตร์
28. เด็กหญิงสุภัทรา    ใจกัน
29. เด็กหญิงมนัสนันท์    แก้วสุวรรณ
30. เด็กหญิงอรจิรา    กิจเดช
31. นางสาวกรุณา    แสงอ่ำ
1. นายชวลิต    กำมะหยี่
2. นายฐปนนท์    ศุภรัตน์ธัญญา
3. นายธรรมรงค์    อิ่มเอิบ
4. นายประพจน์    แย้มทิม
5. นางสาวรุ่งทิพย์    บุญมี
6. นายอาคเนย์    ชูอรุณ
7. นายอุทัย    จงแพ
8. นางอุบลรัตน์    พังจุนันท์
9 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรรักษ์    โพธิ์หิรัญ
2. นายชนินทร    ธารนาถ
3. นายลัทธชัย    เต๋จ๊ะยา
4. นายนัฐพล    บุญสอาด
5. นายอนุกูล    ชลนาคเกษม
6. นายวินัย    ทรัพย์สิน
7. นายรชต    โพธิ์เย็น
8. นายพชรพล    กองพรหม
9. เด็กชายทยานนท์    สุภาศาสตร์
10. เด็กชายธีรเมธ    สุภาศาสตร์
11. เด็กชายบัณฑิต    รุณรุจี
12. นางสาวเบญญาภา    ไวยครุฑ
13. เด็กชายภูวดล    สุภาเพียร
14. นายเกรียงไกร    กิจอนันต์
15. นางสาวอัฐฉรา    เชิดฉาย
16. เด็กชายธีรวัฒน์    เทียนบูชา
17. นางสาวปทุมทิพย์    พุทธรักษา
18. นางสาวธนัญดา    ทองศิลา
19. นางสาวชนิกานต์    ทาสี
20. นางสาวเอมอร    เกตุฉาย
21. นางสาวอริสา    เสือคำราม
22. นางสาวณัฐชา    บุญกัลยา
23. นางสาวสายป่าน    ภูมิณี
24. นางสาวอารียา    สืบศรี
25. นางสาวนวพร    บุญลาโภ
26. เด็กหญิงปิยณัฐ    สาลีสุข
27. เด็กชายวิริศ    เสร็จแตง
28. นายวุฒิโรจน์    ฟ้ากลาง
29. นายเจนภพ    พรหมจันทร์
30. นายกิตติชัย    เกตุสุวรรณพร
31. เด็กหญิงมีนา    กัลยา
32. เด็กหญิงธิดารัตน์    ไทรรัตน์
33. นายฤทธิเกียรติ    การสมทรัพย์
34. เด็กหญิงเจนจิรา    ทองแฉล้ม
35. เด็กหญิงวราภรณ์    ชลเทพ
36. เด็กหญิงบุญสิตา    เรืองประยูร
37. นายบุญฤทธิ์    จันมั่น
38. เด็กหญิงศุภนารี    ตุ้ยสา
39. เด็กหญิงพรไพลิน    จับแก้ว
40. นางสาวแสนแก้ว    ทาสี
1. นางสาวนิภาวรรณ    ปรีเปรม
2. นายบรรจง    ศรีภูพาน
3. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
4. นายวิชา    จันทราวิสุทธิ์
5. นายสนิท    บุญประจักษ์
6. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
7. นายอดุลย์    ทรงโอวาท
8. นางอัญชลี    พงษ์แตง
10 12 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมิลตา    สุดแดน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    น้อยศรี
3. เด็กหญิงจิรพร    สิมมา
4. นางสาวจิราภรณ์    ศิลมี
5. เด็กหญิงจิริสุดา    นาระโท
6. นายณัฐพล    โพธิ
7. เด็กชายธีรภัทร์    บุญชูวงศ์
8. เด็กหญิงนพสินธุ์    สิงทา
9. เด็กหญิงอริศรา    ด่านระงับ
10. เด็กชายนิติธร    ผ่องใส
11. นางสาวนิรบล    ชุมพล
12. นางสาวนุชนาถ    ด่านประชุม
13. นางสาวปรียานุช    สวยสด
14. เด็กชายปิยะ    ด้วงแก้ว
15. เด็กชายพชร    จันทร์เกตุ
16. นายพัสวัส    ผุยวันดี
17. เด็กหญิงรังสิมา    กิตติ
18. นางสาววรรณดี    ชินหู
19. นางสาววรรณนิพา    น้ำทรัพย์
20. เด็กชายวรินทร์ธร    สร้อยจำปา
21. นางสาววันวิษา    มณฑาลพ
22. นายวิชัย    ผาย้อย
23. เด็กหญิงศรัญญา    หอมใสย
24. เด็กหญิงศศิปรียา    อ้นมงคล
25. เด็กชายทศพล    วงษ์แสง
26. นางสาวศิริวรรณ    นามละคร
27. นายศิริโชค    แพนลา
28. นายสรวิศ    อินทร์น้อย
29. เด็กหญิงสิรินยา    สารพล
30. เด็กหญิงสุจิตรา    เครือเพ็ง
31. เด็กหญิงสุปรีดา    บุญผาย
32. นางสาวหนึ่งฤทัย    กงแก้ว
33. เด็กหญิงอุบลรัตน์    กล่ำทอง
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พาทอน
35. นางสาวฐิติวรดา    สินธุเจริญ
1. นายกรานต์    แผ่นพรหม
2. นางสาวสนธยา    ตันปิรักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    กล้าเกิดผล
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายศรุต    ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวจิตตยาพร    สุขศรี
3. นายปัญญา    กิตติโทวงษ์
4. นายวิชาวัฒน์    บุดดาบุญ
5. นายพรภัทร    นิลเทพี
6. เด็กชายปราชญา    ศุภวัฒน์
7. นางสาวสรวงสุดา    โสสืบ
8. นางสาวมุฑิตา    นาควิจิตร
9. เด็กหญิงศุพรรณญา    ทาริยะวงศ์
10. เด็กชายดาบชัยณรงค์    ชัยแสงฤทธิ์
11. นางสาวจันทิมา    ต้นแพง
12. นายอิศเรฎ    พูลพินิจ
13. นายไตรรัตน์    กฤษณา
14. เด็กชายณรงค์เดช    วิศวามิตร
15. เด็กชายวีรชน    รัสมี
16. นายชิษณุพงศ์    กันเนื่อง
17. เด็กชายชินศักดิ์    จิตรตรง
18. นางสาวพีรดา    มูลคำ
19. นางสาวกัลญารัตน์    นามจำปา
20. นางสาวสุชานาถ    สุขใส
21. นางสาวชินาภา    คงกระพันธ์
22. นางสาวเจนจิรา    สุวรรณภูมิ
23. นางสาวสุพัตรา    สินสุพรรณ์
24. นางสาวประภัสสร    ทองอยู่
25. นางสาวรุ่งอรุณ    ศรีสุข
26. นางสาวภาณุมาศ    เกษมศรี
27. นางสาวพิชญา    ชิ้นอ่อน
28. นางสาวภัคจิรา    การบรรจง
29. นางสาวพิมพ์ชนก    วงษ์พล
30. นางสาวอัจฉรา    จันทร์ตา
31. นางสาวพัทธ์ธีรา    เมฆเคลื่อน
32. นางสาววิไลภรณ์    อร่าม
33. นางสาวณัฐกานต์    แสนบุญเรือง
34. นางสาวทิพรัตน์    โคตะระ
35. นางสาวอภิริยา    ทันพุทธ
1. นายจินดา    กิมกูล
2. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
3. นายทรัพย์สมบูรณ์    มหาเมฆ
4. นางสาวธีรภรณ์    ธนารักษ์
5. นายปริญญา    กล้าผจัญ
6. นายพากเพียร    โตอินทร์
7. นางสมพร    เสาะการ
8. นายอมร    ดีช่วย
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    มโนรังสีมรกต
2. นายภัทรมินทร์    โปร่งแสง
3. นายศรุต    อุดมโภคา
4. เด็กหญิงวัลลภา    ศริสม
5. นางสาวอรรัมภา    รัตนสุคนธ์
6. นายฐานุพงษ์    สุทธิพงศ์พานิช
7. นางสาวธนภรณ์    ศรีสำราญ
8. นายธงไชย    อ่อนเที่ยง
9. นายธนภัทร    กิจหว่าง
10. นายปริญญ์    เตชัปฐมานนท์
11. เด็กหญิงวิกานดา    สงวนสัตย์
12. เด็กชายประชา    โชคชัยมงคล
13. นายธนวัฒน์    สิทธิเดชดำเกิง
14. นายเกียรติศักดิ์    ช่อทับทิม
15. นายฉันทรัฐ    บัวคำ
16. นางสาวเกวลิน    อ่อนน้อม
17. นายรชฏ    เกิดประดับ
18. นางสาวรัตนา    ส่งเสริม
19. นางสาวพิรยา    พุทธยาง
20. นางสาวเปรมฤทัย    อวยชัย
21. นางสาวนลินี    อินทมุสิก
22. นางสาวศิริลักษณ์    พุทธรักษา
23. นางสาวสุลีพร    แซ่เอี้ยว
24. นางสาววิภาพร    พงค์ธรรม
25. นางสาวชลลดา    รุ่งหรุ่ม
26. นางสาวกนกวรรณ    จันทรวิชัย
27. เด็กหญิงศศิวิมล    มูลผม
28. เด็กหญิงณัชชา    เอี่ยมมี
29. เด็กหญิงนัดดา    กุลกรรณ์
30. เด็กหญิงปิยะฉัตร    สอดสุข
31. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    นาคพันธวงศ์
32. เด็กหญิงณัชชา    แตรครบุรี
33. เด็กหญิงอนุธิดา    มาคงกุล
34. นายวัชรพล    คงหมวก
35. นายเกียรติเกรียงไกร    เทียนทอง
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
2. นายสมาน    แตงวงศ์
3. นายสิทธิพงษ์    ลพานุวรรตน์
4. นางสุพิศ    กลิ่นบุปผา
5. นางสุวรรณี    ทับทิมโต
6. นางเพลินพิศ    ลพานุวรรตน์
13 16 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายอธิษฐาน    กาศมณี
2. นายทัศนัย    เชี่ยวชาญ
3. นายณัฐพล    เฉ่งกระโทก
4. นายฐาปกรณ์    ภูดวงจิต
5. นางสาวกนกอร    มะลิปรีดากุล
6. นางสาวนพรัตน์    รัศมี
7. เด็กชายปฎิภาณ    ทาทอง
8. นางสาวจิราภา    แซ่เตียว
9. เด็กหญิงอนุสรา    สงสะเกตุ
10. เด็กชายโชคอนันต์    สุขน้อย
11. เด็กหญิงสุพรรณี    สายบุญยงค์
12. เด็กหญิงพรไพลิน    คุณสนอง
13. เด็กหญิงปัญญาพร    สมบัติหล้า
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เมาะเซาะ
15. นางสาวพิลาภรณ์    ซ่อนนอก
16. นายวีรภัทร    ศรเพ็ชร
17. นางสาวปณิดา    พงสา
18. เด็กหญิงวิสาขมาส    จิตร์จำนงค์
19. เด็กชายจรัญ    จอกแก้ว
20. เด็กชายจิระธาดา    จันทะโยธา
21. เด็กชายจักรพงศ์    วรรณวัฒน์
22. เด็กชายสืบตระกูล    เทพขุนทด
23. เด็กหญิงศศิประภา    บุญรังษี
24. เด็กชายอนัตตา    โยชน์ชัยสาร
25. นายสุรศักดิ์    มาลาสวัสดิ์
26. เด็กหญิงจรรยพร    บัวบาน
27. นายวิทยา    มั่นสนธิ์
28. เด็กชายพัชรพล    อ่วมกระทุ่ม
1. นางกัลยาณี    อนะมาน
2. นายพรชัย    อนะมาน
3. นางสาวอรชา    บุญเย็น
14 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวินี    อารมณ์ดี
2. เด็กหญิงวันดี    พูลผล
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ฟั่นเขียว
4. เด็กหญิงอินทิรา    พัวพันธ์
5. เด็กหญิงวนัสพร    ่อ่อนดี
6. เด็กหญิงกนกอร    สุวรรณพางกูร
7. เด็กหญิงศศิวิมล    สุรสิงห์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์    จันทร์อิ่ม
9. เด็กชายอภิรักษ์    มาลีษร
10. เด็กชายเฉลิมชัย    สำราญ
11. เด็กชายชิษณุพงศ์    สายพานทอง
12. เด็กชายสหศวรรษ    เสมี
13. เด็กชายศุภโชค    บุษย์ศรี
14. นางสาวเก็จมณี    สุเมธพิพัฒน์
15. นายภาสกร    พุฒไกรเลิศ
16. นายบดีพล    เสมีภัทรภร
17. นายวรพงษ์    พากเพียร
18. นางสาวภาวินี    นุขุนทด
19. นางสาวบัณฑิตา    พัฒนะถาวร
20. นายวชิรพรรษ์    กองแสวง
21. นายจีรพันธ์    มิตรทอง
22. นางสาวณิชารีย์    จูเจริญ
23. นางสาวกาญจนาภรณ์    ชนชนะกุล
24. นางสาววรรณา    จุฬานนท์
25. นางสาวธัญญาเรศ    ศรีฉ่ำ
26. นายสมรักษ์    บุญแท่น
27. นางสาววชิรา    สุสระ
28. นางสาวชนิตา    ฉัตรทอง
1. นางสาวประภาศรี    กระจ่างทอง
2. นายอกนิษฐ    ชูอรุณ
15 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายธุวานนท์    มะโนสา
2. นายศักดิธัช    สิงห์ทอง
3. นายอนุรักษ์    วันเพ็ญ
4. เด็กหญิงโรสิตา    บุญแจ้ง
5. นายอรรถโกวิท    อินทมาตร
6. นายรัตนชัย    ทรัพย์ปราชญ์
7. นางสาวรักษิณา    ศรีเดช
8. เด็กชายยุทธพงษ์    เผดียงฉันท์
9. เด็กชายชัยลักษณ์    ศรีหวัง
10. นางสาวเบียทิคส์    เสือน้อย
11. เด็กชายพงศธร    คำหลำ
12. เด็กชายณัฐพงษ์    ปัญญายงค์
13. เด็กชายชัยอนันต์    แดงหนู
14. นางสาวศิรินทรา    เถื่อนแก้วสิงห์
15. เด็กหญิงปวีณา    กิ่งแก้ว
16. เด็กหญิงสสิพงษ์    โพธิ์ทองดี
17. เด็กหญิงเทพสุรีย์    ไวว่อง
18. เด็กหญิงปาริชาติ    กิ่งแก้ว
19. เด็กหญิงณัฐนันท์    นาคหัสดี
20. เด็กหญิงวารุณี    รัตนมณี
21. เด็กหญิงสุวพร    กองยอด
22. เด็กหญิงชลลดา    สุขสุแพทย์
23. เด็กหญิงกุลธิดา    แสงรอด
24. เด็กหญิงสุมิตรา    พันธุ์สุมา
25. เด็กหญิงรุ้งนภา    สุภาเกษม
26. เด็กหญิงสิริมา    สุขวิเศษ
27. เด็กหญิงพรนัชชา    อยู่เจริญ
28. เด็กหญิงวริยา    มีอำนาจ
29. เด็กหญิงธารีรัตน์    จันทะบูรณ์
30. นางสาวอินทิรา    เจือไธสง
31. นางสาวเบญจมาศ    สุทธิโรจน์
32. เด็กหญิงลลิตา    ประสพศักดิ์
33. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์    รุจิณรงค์
34. เด็กหญิงรัตนาพร    ปัญญาไวย
35. เด็กหญิงวิลาสิณี    ประจำพวก
1. นายกรพจน์    พูลเมือง
2. นายโดม    นะทะปาน
16 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    หอมนาน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    อินทรสอาด
3. เด็กหญิงนพมาส    ต่วนเครือ
4. เด็กหญิงนัฐจิรา    ทรัพย์อยู่
5. เด็กหญิงพนิดา    ธงเพ่ง
6. เด็กหญิงศรัญญา    ภูผิวแก้ว
7. เด็กหญิงศิริพร    หนูศรีใส
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ศรีมูล
9. นางสาวชวาลา    ฉิมหาพาลี
10. เด็กหญิงธัญจิรา    ธรรมลังกา
11. เด็กหญิงเจนจิรา    นกทอง
12. นางสาวพิชญาภา    บุญล้ำ
13. นางสาววารินทร์    แก้วระย้า
14. นางสาวอรุณวัลย์    เข็มทอง
15. นางสาวอัจฉรา    เอกจีน
16. นางสาวสุพัตรา    ฤทธิ์คง
17. นางสาวนลัท    วรภากรณ์
18. นางสาวทิพย์วรรณ    ตั้งสายัณห์
19. นายปฏิพล    เจตน์จำลอง
20. นางสาวศศลักษณ์    อวิคุณประเสริฐ
21. นายธนเดช    โอภาสธัญกร
22. นายนนทพัทธ์    โพธิ์อิ่ม
23. นายนนทวัฒน์    เสนาะเสียง
24. นายกาญจนวัฒน์    ลักเซ้ง
25. นายสหรัฐ    อำไพ
26. นายอุเทน    ทองรุณ
27. นายชวัลวิทย์    พงศกรรังศิลป์
28. นายธนัญชัย    เจริญอภิศักดิ์
29. เด็กหญิงมุฑิตา    เสริมทวีทรัพย์
30. เด็กหญิงเบญจามาศ    ชมชื่น
31. เด็กชายธนัทเสฏฐ์    เจตน์จำลอง
32. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ    จุ้ยนิ่ม
33. เด็กหญิงศศิธร    กล้วยเครือ
34. เด็กชายวรากร    ศิริเรือง
35. เด็กหญิงอารยา    ทองศรี
36. นายภูวดล    สินเสงี่ยม
37. เด็กหญิงสรัญญา    สุพรรณพงศ์
38. นางสาวกานต์พิชชา    ต๊ะคิงษา
39. นางสาวหทัยชนก    มังกรทอง
1. นายคชภัค    สถิตย์ธฤดี
2. นางจุฑามาศ    อวิคุณประเสริฐ
3. นายธนชัย    พงษ์นาค
4. นางสาวธนพร    เทพรักษา
5. นางปฏิมา    ชนินทร์เศรษฐ์
6. นายวรวุฒิ    เสาเงิน
7. นายสมพล    แจ้งจรัส
8. นายสามารถ    ทรัพย์เย็น
17 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐกานต์    หมั่นคำ
2. นางสาวมทนาลัย    วงศ์แสนสุข
3. นายธีรศักดิ์    ยงยิ่ง
4. นายสุรศักดิ์    พรคำแก้ว
5. นายเกียรติศักดิ์    ภูคำ
6. นายณัฐพล    บำรุงพล
7. นางสาวศิริลักษณ์    อะโนดาษ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แก้วมณี
9. นางสาวจีรวรรณ    พันสว่าง
10. นายดนุสรณ์    พรมสันเทียะ
11. นางสาวพัชราพร    แสนประเสริฐ
12. นางสาวสุกัญญา    ชุ่มศรี
13. นางสาวกัญญารัตน์    พลชาลี
14. เด็กหญิงพรรณพัสษา    ชะอุ้มผล
15. เด็กชายนรินทร์    จันทร์อ่อน
16. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีใส
17. เด็กชายพีระพงษ์    แก้วอุดร
18. นางสาวลลิตา    แผ้วสูงเนิน
19. เด็กชายประสิทธิ์    ประจิต
20. นางสาววนัชพร    ขุมเงิน
21. เด็กหญิงนิรชา    แสนขุนทด
22. เด็กหญิงพรสวรรค์    นาลา
23. เด็กหญิงกุลกาญน์    ฮวลเจริญ
24. นางสาววิชชุตา    แก้วพิกุล
25. เด็กหญิงชนม์นิภา    ขุนทอง
26. เด็กชายศุภักกร    ภักดีรัตน์
27. เด็กหญิงเปลวเทียน    โพธิ์จันทร์
28. นางสาวนฤมล    ฤทธิบูลย์
29. นางสาวจุฑามาศ    หลินวานิตย์
30. นางสาววรัญญา    ศรีพนม
31. นายสิทธิพร    ปัจจัย
32. นางสาวศิริพร    พลขันฑ์
33. เด็กชายธรรมสรณ์    ฆ้องเถื่อน
34. นายรุ่งรดิศ    ศรีใส
35. นายธนวัฒน์    วิปุละ
1. นายณรงค์    ทารัตน์
2. นางทุติยาภรณ์    ผิวคล้ำ
3. นางสาวพิมพ์พรรณ    ลีลา
4. นางรุ่งจิตร    สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน    ทรัพย์สิน
6. นายเทวาฤทธิ์    ผุยวันดี
7. นายเสน่ห์    มาโค
8. นางเสาวลักษณ์    ผ่องจิต
18 27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวภา    ดิษฐชัยภูมิ
2. นายฑีฆภัส    สนธินุช
3. นายชัชวาล    อาสาสนา
4. นางสาวนันทฉัตร    ทัศนภักดี
5. นายวีระศักดิ์    ประวัติดี
6. นางสาวศิวาพร    อัครธนเศรษฐ์
7. นายวีระศักดิ์    ไชยเหล่าจั่น
8. เด็กชายพิสิษฐ์    นิจศรีวงษ์
9. นายกิตติพศ    แจ่มจักษุ
10. เด็กชายภูมิไผท    รอดหมิ่น
11. นายจักรกฤษณ์    โพธิ์อ้น
12. นางสาวลักษิกา    ชิดเชื้อ
13. นายอนพัทย์    ชะยะ
14. นางสาวนันตรัตน์    อร่ามเรือง
15. นายคเณศ    ศิริพัฒน์เกิดพงษ์
16. เด็กชายจิรายุ    นิ่มนวล
17. เด็กหญิงณัฐฐิกา    จันทร์เภา
18. เด็กชายอิทธิพงษ์    แสงกฤษเพ็ชร์
19. นางสาวเพชรรัศมิ์    พิทักษ์กุล
20. นางสาวพิชชาพร    เพิ่มพิบูลย์
21. นางสาวปภัสสร    ชูชาติ
22. นางสาวอาภัสสรา    บุญมาเลิศ
23. นายฐิติกันต์    แสงสุวรรณ
24. เด็กหญิงสิริยุภา    ชำนาญแก้ว
25. นายภิวานนท์    จันทร์ชูช่วย
26. นายนพพล    สารสุวรรณ
27. นางสาวพิลาสินี    สุขเปรมจิตต์
28. เด็กชายพัฒพงษ์    เคียงพิมาย
29. เด็กหญิงกรกนก    ศิริพัฒนาศิลป์
30. นางสาวอรณิศา    บุญรอด
31. นางสาวเกศินี    จันทร์มณี
32. เด็กหญิงรัตนา    อนุเวช
33. นางสาวพรวิสา    บุดดาเลิศ
34. เด็กหญิงอริยา    จุมผา
35. เด็กหญิงจีรชญา    หิรัญภัทรเวช
36. เด็กหญิงวีรยา    แสงอินทร์
37. เด็กหญิงจิดาภา    มั่นคง
38. นางสาวญาณิน    กระจ่างวงศ์
39. นางสาวสิริรัตน์    สมประสงค์
1. นางจริยาภรณ์    ศิริพร
2. นายธนาชัย    บางยี่ขัน
3. นายวิรัตน์    สินชู
4. นายวิษณุ    ธิรามนต์
5. นางสาวอัจฉริยา    นาคอ้าย
19 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    แก้วประสาน
2. นางสาวประภาพร    วัยเจริญ
3. เด็กชายปุณณวิช    เทพมณี
4. เด็กชายณัฐพล    วุฒิมากูล
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    นามบุญลือ
6. เด็กชายศรายุทธ    เกตุอุ่น
7. เด็กชายเหมราช    เหมตาล
8. เด็กชายภูธเรศ    จั่นเจริญ
9. เด็กหญิงดารารัตน์    เทพมงคล
10. เด็กหญิงนฤมล    หนูแย้ม
11. เด็กหญิงสุพัตรา    วระวิสันต์
12. เด็กชายพุทธิพงษ์    คีหะกูล
13. เด็กหญิงรนัชชา    สีหะวงษ์
14. นางสาวอรณิชา    ไทยนาพา
15. นายเกรียงไกร    พาเจริญ
16. เด็กหญิงกัลยา    เพ็งบุบผา
17. เด็กหญิงศุภรัตน์    อินเสก
18. เด็กหญิงสุฑามาศ    ขุนแก้ว
19. เด็กหญิงธนัชชา    มะโนมัย
20. เด็กหญิงกันทิมา    บุตรสาลี
21. เด็กหญิงจิตติมาศ    จงสมจิตต์
22. เด็กหญิงชรินรัตน์    สุขเทพ
23. นางสาวปัญฑารีย์    บุญเถื่อน
24. นางสาวเพชรอักษร    เพ็งบุบผา
25. นางสาวญาดา    ทองจันทร์
26. นางสาวชนิกานต์    งามประยูร
27. นางสาวชนานันท์    บุญเลิศ
28. นางสาวขวัญกมล    บุญธรรม
29. นางสาวสุมินตรา    อิ่มอุไร
30. นายอรรณพ    วันเทวิน
31. นายอนุชา    ไทยนาพา
32. เด็กหญิงอภิชญา    เข็มราช
33. เด็กชายภาณุเดช    จันทร์ศรี
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
2. นายปวีณ    โคนะโร
3. นายศักดิ์เกษม    จันทร์ศิริกุล
20 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ตระกูลทับทิมดี
2. เด็กชายศุภชัย    ประสพ
3. เด็กชายภัทรบิฐ    แก้วไสล
4. นายศุทธา    นารีรักษ์
5. นายเธียรวิพรรธ์    จันทนะสุต
6. นายศุภกร    นารีรักษ์
7. นายกิตติธัช    วรเลิศ
8. นางสาวศุภางค์    ชุมพลวงค์
9. นายณัฐสิทธิ์    วัดโต
10. นายกันต์ธีร์    เอื้อประเสิรฐ
11. นายกัมพล    เรืองอร่าม
12. นายณัฐิพล    แสนกันยา
13. นายฌัลล์    รุ่งเจริญ
14. นางสาวปนัสดา    จูโพธิ์แก้ว
15. นางสาวนันทัชพร    วรามิตร
16. เด็กหญิงชัชชนก    วรสวัสดิ์
17. เด็กชายนันทวัฒน์    สันติกุล
18. นางสาวกนกกร    ปานทัพ
19. เด็กหญิงนุชนาฎ    สังขพงษ์
20. นางสาวสุทินา    เสาะสมบูรณ์
21. นางสาวกิตติวรา    ดวงแก้ว
22. นางสาวขวัญฤทัย    บุญเยี่ยม
23. นางสาวลัดดาวัลย์    นามสุวรรณ
24. นางสาวขนิษฐา    ทองสุทธิ์
25. นางสาวจันทากานต์    ปานช้าง
26. นางสาวชญานินทร์    สังขพงษ์
27. นางสาวชนากานต์    สมหา
28. เด็กหญิงพิพัทภรณ์    โพธิ์บาย
29. นางสาวณัฐมล    พุดตาล
30. เด็กหญิงนันทิดา    นุตตโยธิน
31. เด็กหญิงพิชามญชุ์    เกตุชูโชติ
32. เด็กชายภูวนัตถ์    สุขศรี
33. เด็กหญิงจิราพร    ส้มแหงม
34. นายณัฐวุฒิ    ท่านัทธี
35. เด็กหญิงวกุลทิพย์    ศิริบงกช
36. เด็กชายธรรมนูญ    ท้าวทอง
37. นางสาวผริตา    กันนิกา
1. นายนิกร    บุตรราช
2. นางบุญเรียบ    เจริญขำ
3. นายประมวล    พ่วงหงษ์
4. นายพันธุ์เทพ    คล้อยนาม
5. นางภัญญภา    อินทรปัญญา
6. นายวิฑูรย์    สถิตยานุรักษ์
7. นายสันติสุข    สุขสมัย
8. นางอัญชลี    ศาลากิจ
21 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายมณฑล    ปิยะศิริพนธ์
2. นายชัยวัฒน์    กำพร้า
3. นายณัฐกรานต์    ดงเทียมศรี
4. นายจักรกฤษณ์    พรหมทอง
5. นายชลพัฒน์    เสวีวัลลภ
6. นายธนวัฒน์    บัวขาว
7. นางสาวทิพย์รัตน์    แข็งเขตรกรรณ์
8. นายอรรถพล    ภู่ประกา
9. เด็กหญิงกัญวรา    เหลี่ยมศร
10. เด็กหญิงกฤติมา    แก้วจันทร์
11. นายอภิสิทธิ์    เทพอาสน์
12. นายณัฐพันธ์ุ    หรั่งเอี่ยม
13. เด็กหญิงปาลิตา    วิเศียรศาสตร์
14. เด็กหญิงณัฐมล    แท่นกลาง
15. นายจิระวัฒน์    จาบทอง
16. เด็กหญิงจิราพร    ปานเขียน
17. นางสาวอัญชลีกร    ดอนธงขวา
18. นางสาวยุพารัตน์    อินทยุง
19. นางสาวศิริรัตน์    ทองกล่ำ
20. นางสาวณัฎฐกานต์    โสมศรี
21. นางสาวสุกัญญา    คงอยู่
22. นางสาววราภรณ์    อุยขำ
23. นางสาวนันทวัน    แสงทอง
24. นางสาวชนาพร    ฮวดใช้
25. นางสาวสุภาวดี    แสงทอง
26. นางสาวนุชธิดา    ธรรไพศาล
27. นางสาวอาทิตยา    มาตุ้ม
28. นางสาวรัตติกาล    อินหล้า
29. นางสาววาสินี    ศรีสมบัติ
30. นางสาวศิริพร    สายพรหม
31. นางสาวชยาภรณ์    คงอยู่
32. นางสาววรรณาลักษณ์    เพ็ชรล้อมทอง
1. นางชนากาณต์    เชื้อทอง
2. นายธีรวัตร    คันธชัย
3. นายธีระพร    ไวยครุฑธี
4. นางสาวประภาศรี    พงษ์สุชล
5. นายมนัสชัย    ตุ้มทอง
6. นางรชตวรรณ    ธรรมโชติ
7. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
8. นายเอนก    แจ่มคล้าย
22 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    เหมาะเหม็ง
2. เด็กชายอัครพนธ์    พินธุมา
3. นายก้องกมล    ขาวเจริญ
4. นายธกร    เนื่องกำเหนิด
5. นายสุรพงษ์    ปานอ่ำ
6. นายนที    นาคมงคล
7. นายกำพลศักดิ์    จั่นศิริ
8. นายภพณพงศ์    จั่นศิริ
9. นางสาวชลาลัย    ผงผาย
10. เด็กชายกิจติศักดิ์    บุญญาอาภากิจ
11. นายภาณุเดช    ปังพูนทรัพย์
12. นางสาวศศิพรรณ    เตอิน
13. นางสาวอิศราพร    พลายเถื่อน
14. เด็กหญิงนิศากร    จันทร์ขาว
15. เด็กหญิงสุภาพร    พิภพ
16. เด็กหญิงชลธิชา    นิลสูตร
17. นายสุพัฒนพงษ์    วานิชสุขสมบัติ
18. เด็กหญิงพรพิมล    สุกหอม
19. นางสาวสุกัญญา    คงศร
20. เด็กชายชนินทร์    จันทบาล
21. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์    สมเสงี่ยม
22. เด็กหญิงศรีสกุล    มากมูล
23. เด็กชายนิติพัตน์    ชาญเกียรติพงศา
24. เด็กหญิงจิรวรรณ    ทองสุข
25. เด็กหญิงกฤษณา    สิงห์ทอง
26. เด็กหญิงกันยารัตน์    ราศรี
27. เด็กหญิงชลันธร    แซ่อึ้ง
28. เด็กหญิงสุปรียา    ระโหฐาน
29. นายวันชัย    แสนประเสริฐ
30. นายชวิศ    ธีระชาติ
31. เด็กชายศิวัช    ปานอ่ำ
32. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีพันธ์
1. นายจิระเกียรติ์    บุญศรี
2. นายวิศวชัย    คงศร
23 33 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงษ์สร    อินทร์สร
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    ซาลัง
3. เด็กชายศุภกร    วงศ์ณิชากร
4. นางสาวบุญธิชา    ศรีทรัพย์
5. นางสาวอทิติยา    นาคะประเสริฐกุล
6. นางสาววรินธร    จินตโกศล
7. เด็กหญิงกันธิชา    หวานแหลม
8. เด็กหญิงฐิติยา    พึ่งสุนทร
9. นางสาวกานต์มณี    ทองหลำ
10. เด็กหญิงวิรัลยุพา    สะเทียนรัมย์
11. เด็กหญิงตุลยา    สารโพคา
12. นางสาวพรนิภา    รุ่งเรือง
13. เด็กหญิงทักษรพร    สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
14. นางสาวจิรีจิษษ์    ยอดอนันตกุล
15. เด็กหญิงจุฑามาศ    จงเจริญ
16. เด็กชายวุฒิชัย    ช่วยหนู
17. นางสาวสุนิตา    วงศ์สกุล
18. นางสาววันทนีย์    มาลี
19. นางสาวอรรัมภา    กล้าหาญ
20. นางสาวศิรประภา    วงศ์สกุล
21. นางสาวพรพรรณ    ทาทอง
22. นางสาวพลอยไพลิน    ดีวิจิตร์
23. นางสาวสุภาวรรณ    ศิริวงศ์ศิลป์
24. เด็กหญิงสุจิตรา    ชูศาสตร์
25. เด็กหญิงนันทภัค    ช่างแก่ว
26. เด็กหญิงศศิประภา    สุทัศนมาลี
27. เด็กหญิงวรดา    พุทไธสง
28. เด็กหญิงสุญาณี    สุขเฟลือง
29. เด็กหญิงชลธิชา    วงษาสืบ
30. นางสาววนิตฐา    จุติผล
31. นางสาวสุขสันต์    สว่างวงศ์
32. เด็กหญิงอรวี    พรหมเนียม
33. เด็กหญิงลักษณา    พงษ์สุ่ม
34. เด็กหญิงศิริวรรณ    ซาววงค์
35. เด็กหญิงพรธิมา    นะราชรัมย์
36. เด็กหญิงณัฐสินี    โภคินวพันธ์
1. นางสาวกิตติมา    กรุดอ่ำ
2. นายกิตติศักดิ์    แก้งทอง
3. นางสาวจันทิมา    เชาว์ปัญญานนท์
4. นายธนาวัฒน์    ทองใบ
5. นายพิชิต    พงษ์เจริญ
6. นายศราวุธ    วงศ์อิน
7. นางสาวสิริมนต์    โกศัยดิลก
8. นางสาวอรุณรัตน์    แจ้งแสง
24 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายสุธี    สุดสงวน
2. เด็กชายวรรักษ์    รุ่งเรือง
3. นายจุมพล    วรยศ
4. เด็กหญิงพิยะดา    พูลจีน
5. นายเศรษฐกิจ    รุ่งเรือง
6. นายกฤตภาส    มารศรี
7. นายปณกรณ์    อินทรามะ
8. นายวรรธนะ    อินทรัพย์
9. เด็กชายกฤษฎา    มีลึก
10. เด็กชายชวิศ    สรรพ่อค้า
11. นายยศดนัย    ภู่ทอง
12. นายณัฐพล    นามตะ
13. เด็กหญิงนิศารัตน์    อิ่มสอาด
14. เด็กชายสรวิศ    สุริโย
15. นายทรงพล    บัวบาน
16. เด็กชายสิทธิเวช    สาทางกูล
17. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองใบ
18. เด็กชายรชต    โตบัณฑิต
19. เด็กหญิงธนพร    สอนอาจ
20. เด็กหญิงเวณิกา    ผดุงวิทยากร
21. นางสาวกมลรัตน์    สีทอง
22. นางสาวสุธิดา    พวงเกตุ
23. นางสาวนุจรีย์    หอมหวล
24. นางสาวปาริฉัตร    เสมาเงิน
25. นางสาวจุฑาทิพย์    เชื้อบุญ
26. นางสาวมลทิรา    แสงรุ่งเรือง
27. นางสาวดลฤดี    จรัสอุไรธรรม
28. นางสาวณัฐกานต์    ฉุนหอม
29. เด็กหญิงชญาดา    โมกงาม
30. นางสาวพรทิพา    ภู่ภักดี
31. เด็กหญิงนัฐวรรณ    คล้ายวงษ์
32. นายแสงชัย    นุ่มทอง
33. นายธนพล    พุ่มขจร
1. นางวัชรี    สุขประเสริฐ
2. นายวิศิษฐ์    สุดสงวน
3. นายสองเมือง    พันธุรัตน์
4. นายสาโรจน์    สุขประเสริฐ
5. นางสาวเกศริน    พลราช
25 38 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเมทินี    แน่งน้อย
2. นายเจษฎา    เอื้อสลุง
3. นายสยามรัฐ    สิงห์เกื้อ
4. นายมนตรี    ย่อมไทยสงค์
5. นายณัฐพล    คำพลึก
6. เด็กชายจิรพงศ์    ขันนาค
7. นางสาวกุลปรียา    ดิษสลุง
8. นายอานัน    วานยุทโช
9. นายวันเฉลิม    ดิษสลุง
10. เด็กชายเจษฎา    ศิริสลุง
11. เด็กหญิงเอมิกา    แสนตระกูล
12. นายณัฐพงษ์    แสนสุข
13. นายอภินันท์    กลิ่นจันทร์
14. นายสุขวิทย์    สลุงใหญ่
15. นายอาณัติ    ขยันสลุง
16. นายวสันต์    เงินสลุง
17. นายนพดล    ควรคำนึง
18. นางสาววิรินยา    งานสลุง
19. นางสาวฟ้ารุ่ง    แดนชัยภูมิ
20. นางสาวธัญยาพร    แหยมเจริญ
21. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง    หนูหน่าย
22. เด็กหญิงสายชล    เภาโพธิ์
23. เด็กหญิงธิติมา    บรรดา
24. เด็กหญิงชลธิชา    เอื้อสลุง
25. เด็กชายชลสิทธิ์    เขื่อนแก้ว
26. เด็กหญิงกวิสรา    ลาพิมพ์
27. เด็กหญิงชลธิชา    สลุงอยู่
28. นายชนานนท์    พูลหลำ
29. นายเฉลิมวงศ์    โพธิ์ศรี
30. นางสาวพิมพกา    เกิดสลุง
31. เด็กหญิงสุวารี    มีชาญ
32. เด็กหญิงชุติมา    พูลสวัสดิ์
33. นางสาวศิริพร    สุขสลุง
34. เด็กหญิงรตนพร    เรืองสุวรรณ
35. เด็กหญิงอังสุมาลี    แก้วเสนา
1. นางสาวกชพรรณ    ลาพิมพ์
2. นางกรกนก    หาญไชยนะ
3. นางสาวจตุพร    เหลืองทอง
4. นายนิเรก    นาน้ำเชี่ยว
5. นายพรชัย    สีผาย
6. นายวรวิทย์    คำพลึก
7. นายวิเชียร    ยังเจริญ
8. นางสาวสิรินุช    ฉายประทีป
26 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ฤทธิ์    สนิทไทย
2. นายโชคอรุณ    เตียงสระน้อย
3. นายอภิวัฒน์    รุ่งเรือง
4. นางสาวณัฐยา    ดาทอง
5. นายณัฐกรณ์    ทองอิน
6. นายสุภัคณัช    ศรีหวาด
7. เด็กชายอาคเนย์    คงเอียด
8. เด็กชายวศิน    รักบุญ
9. เด็กชายธนภูมิ    ผันอากาศ
10. เด็กชายศุภกร    ชาพา
11. เด็กหญิงจิราภรณ์    พิมพ์มีลาย
12. เด็กหญิงุสุภาวดี    ทองจุล
13. เด็กชายจิติศักดิ์    สุริยนต์
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สืบศิริ
15. เด็กชายตะวัน    บุญเพ็ง
16. เด็กชายญาณภัทร    นราพงษ์
17. นางสาวคณิตฐา    จุ้ยแตง
18. นางสาวฟ้าสาง    สุวรรณประเสริฐ
19. นางสาวพนิดา    ศรีจันดา
20. นางสาวพิมลพร    ทวีโคตร
21. เด็กชายวุฒิชัย    จันนี
22. เด็กหญิงนันท์นลิน    เพ็ชรหิน
23. เด็กหญิงสุพัตตรา    พิมพ์ชัยศรี
24. เด็กหญิงภูริตา    บรรทะกิจ
25. เด็กหญิงพรวิภา    สุริยะ
26. เด็กหญิงปภาภรณ์    ขันดี
27. นายณัชพล    สังข์ช่วย
28. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์    เกื้อกูล
29. เด็กหญิงสริตา    ตันสถิตย์
30. เด็กชายนาวิน    จิตรมนตรี
31. นายณฐพงศ์    สันโดษ
32. นางสาวจุฑามาส    มะณีแสง
1. นายนิคม    คำภีระ
27 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติรัตน์    มั่นคง
2. นางสาววรรณยุกต์    เนื้อนุ่ม
3. นางสาวมนัสมล    ชูผล
4. นางสาวธันย์ชนก    ชาวตวันตก
5. นางสาวชนาภา    สวนสวรรค์
6. นางสาวอภิญญาณ    ทรหด
7. นางสาวจิราพัชร    สร้อยสำอางค์
8. นางสาวปทุมมาส    ร้อยแก้ว
9. นางสาวเบญจลักษณ์    เทศเกิด
10. นางสาวสวรรยา    ปู้กุลณี
11. นางสาวแพรพลอย    ทองจีน
12. นายธีรพล    พงษ์นาค
13. เด็กหญิงชลดา    เสาใบ
14. เด็กหญิงกรรณิการ์    อั๋นฉิม
15. เด็กหญิงอุบลวรรณา    เอี่ยมสุข
16. เด็กหญิงอรุณี    คุ้มศิริ
17. เด็กหญิงญดาวรรณ    แก้วประดับ
18. เด็กหญิงณัฐกฤตา    อิ่มฉ่ำ
19. นายริฑิต    นาคเนียม
20. นายวรวิทย์    เดือดใจ
21. นายกฤตภาส    บุษราคำ
22. นายจตุพร    บัวประคอง
23. นายไชโย    เขียวคลี่
24. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    บุตรเมือง
25. เด็กชายนาถวัฒน์    ฉ่ำมะนา
26. เด็กชายณัฐวัตร    พึ่งมี
27. เด็กชายศักดินา    คะศรีทอง
28. เด็กชายณัฐวัตร    ยังละออ
29. เด็กชายพนธกร    เมืองสมัย
30. เด็กชายธันวา    บุญหรรษา
31. เด็กชายสุรธวัธ    สังข์สี
32. เด็กชายธวัชชัย    คำเขียน
1. นางสาวพิศุทธิ์    เกิดรอด
2. นายสรศักดิ์    สะสวย
3. นายอนุชิต    มีแสง
4. นายโสภณ    แสงอยู่
28 42 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสริตา    สาลี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    วัสธรรม
3. นายจุฑาวัฒน์    ทองยา
4. นางสาวณัฐพร    มีชัย
5. นางสาวหนึ่งฤทัย    กลิ่นประทุม
6. นายอภิชาติ    บุตรสามี
7. นายนันทพร    มหาเทพ
8. นายอำพล    พุกทอง
9. นายทศพร    ริมสังข์
10. นายอธิวัฒน์    สวัสดี
11. นายธเนศ    วังหาญ
12. นายภัทรพงษ์    จับจิตร
13. นายพีรพงษ์    ริมสา
14. นายสุทัศน์    อ่อนสำลี
15. นายศิริวัฒน์    ธูปเกิด
16. นางสาวกนกพร    แนบเนียน
17. นายนัฐกานต์    ฉิมกรด
18. เด็กชายสุวพัชร    มุสิกะพันธ์
19. เด็กชายสุรสิทธิ์    จั่นนิล
20. เด็กหญิงนันทนา    บุญจู่
21. เด็กหญิงพุทธิดา    แจ้งท้วม
22. เด็กหญิงวรรณิสา    เกิดพิทักษ์
23. เด็กหญิงวิมุตา    อยู่สุข
24. เด็กหญิงน้ำฝน    บัวทรัพย์
25. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ศรีขอดแก้ว
26. เด็กหญิงตรีรัตน์    นาคสังข์
27. เด็กหญิงศุภนิดา    ศรีทองอินทร์
28. เด็กหญิงช่อแก้ว    จั่นนิล
29. เด็กหญิงอารียา    หาเขียว
30. เด็กชายณัฐพล    ดียิ่ง
31. เด็กชายยุทธภูมิ    ขัตติยะบุตร
32. เด็กหญิงอภิญญ์    พึ่งน้อย
33. นายวีรภัทร    ครุธาโรจน์
34. นายสิทธิกร    ดำขา
35. นายวัชรากรณ์    ศรีทองอินทร์
36. นายเกรียงไกร    คุ้มปรางค์
1. นางคารมณ์    จงจงประเสริฐ
2. นางธารทิพย์    ฉัตรวิริยาวงษ์
3. นายพนธกร    ฤทธิ์ทอง
4. นางวรลักขณ์    พึ่งละออ
5. นายวิชา    พัฒนชัยววิทย์
6. นายสถิตย์    ช้างพลายบัว
7. นายสายชล    โพธิ์ตุ่น
8. นางเครือวัลย์    อ่อนศรี
29 44 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรัตน์    สุนิกุล
2. นายจักรกฤษณ์    จันทร์ดวงเด่น
3. นางสาวกชกร    เทพทิตย์
4. นายคณธร    อ้องาม
5. นายจตุรงค์    จุลเดช
6. นายจิรวัฒน์    พรหมมาศ
7. นายนีรนุช    กระเหรี่ยง
8. นายปถวี    โกญจนาท
9. นายปวรุตม์    กรานคำ
10. นายรัฐธรรมนูญ    สุขประเสริฐ
11. นายวรากรณ์    แพงเที่ยง
12. นายสุรชัย    พวงทอง
13. นางสาวปิยะนันท์    บ้วนนอก
14. นางสาวลัดดาวัลย์    จันทรชิต
15. นางสาวศิวพร    สร้อยสกุล
16. นายธนพล    โพธิ์ศรี
17. นางสาวปิยนุช    บุญศรี
18. เด็กหญิงกัณฑมาศ    โมใหญ่
19. เด็กหญิงแสงเดือน    ศรีมนตรี
20. เด็กหญิงศิริลดา    ชิพาชิน
21. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์    อยู่สถิตย์
22. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทรชิต
23. เด็กหญิงวรรณา    แซ่ล้อ
24. เด็กหญิงสุภาวดี    สุวรรณศรี
25. เด็กหญิงเมธาวี    ศรีมนตรี
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บริรักษ์
27. เด็กหญิงลูกปัด    โคตะคาร
28. เด็กหญิงจันทิมา    ศิริมั่ว
29. เด็กหญิงสุภาวดี    แต่คง
30. เด็กหญิงกาญจนา    บำเพ็ญธรรม
31. เด็กชายพรชัย    สนลอย
32. เด็กหญิงชุตินันท์    ฮ้อยิ่ง
1. นายณฏฐพน    รุจยากรกุล
2. นางสาวนฤมล    มีจันทร์
3. นายมนตรี    สีคราม
4. นายวสันต์    เผือกแผนงาม
5. นายสงกรานต์    กฤษณคุปต์
6. นางสมนึก    แสงอ่อน
7. นายเฉลา    พวงมาลัย
8. นายไสว    ขาวผ่อง
30 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรธีรา    เสนาะอาจ
2. นางสาวกัลยารัตน์    แสงเทียน
3. นายสงขลา    ชายะพันธ์
4. นายปฏิพล    เงินสุข
5. นายชญานนท์    พึ่งอยู่
6. นายวัชรินทร์    ใจการุณ
7. นายสาโรช    ขำวงษ์รัตนโยธิน
8. เด็กชายวันชะนะ    หม่วยนอก
9. เด็กหญิงปิยนุช    เทพอาษา
10. เด็กหญิงณัฐริกา    ชื่นพันธ์
11. เด็กชายปิยะ    แย้มสุวรรณ
12. เด็กชายวรพล    ชูเนียม
13. เด็กชายศิรภพ    ไชยปัญหา
14. เด็กชายภัทรพงศ์    ชัยคำ
15. เด็กชายธนวิชญ์    แตงจุด
16. นายพงศ์รพี    รอดประเสริฐ
17. นายพงศ์สิษฐ์    อยู่รักคุณ
18. นางสาวนุชวรา    ถนอมรูป
19. นางสาวสุวรรณา    ใจผ่อง
20. นางสาวสุดารัตน์    ไวว่อง
21. นางสาวพุทธชาติ    หมวกน้อย
22. นางสาวอุสุมา    แสงเขียว
23. นางสาวศิวพร    อยู่เย็น
24. นางสาววรทยา    โกศลวัฒนาธนากร
25. เด็กหญิงจิรัชญา    ทองดอนเหมือน
26. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    จันทิมา
27. นางสาวมณฑิยา    กัณธะ
28. นางสาวเพ็ญพิชชา    หรุ่นมาบแค
29. นางสาวศศพร    รานุรักษ์
30. เด็กหญิงเบญจมาศ    พันชนะ
31. เด็กหญิงญาณิศา    หัตถ์ชนะ
32. เด็กหญิงณัฐนิชา    สายรัตน์
33. เด็กหญิงมัลลิการ์    จันทะนา
34. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บรรดาศักดิ์
35. เด็กหญิงอภิญญา    ผานามอญ
36. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ล้อมลาย
37. เด็กหญิงภัทรวดี    จันทร์ศรี
38. นางสาวช่อผกา    จันทร์กระจ่าง
39. นายวัฒน    พันธมิตร
40. นายศุภกฤต    ปัญญาคุณ
1. นางสาวกัญญกร    โปร่งใจ
2. นายทวี    กล่อมใจ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ    เรืองสุวรรณ์
4. นายสมศักดิ์    หัตถกิจ
5. นายอรรถพล    ลิขิตอุดมมั่น
6. นายโชคชัย    ไกรยศ
31 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    พรมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐา    เชื้อจาด
3. เด็กหญิงชนกชนม์    เจริญเชื้อ
4. เด็กหญิงศิริพร    ใจสาร
5. เด็กชายปราบดา    ภคไพบูลย์
6. นายภาสพงค์    คุณกำจร
7. นายปรัตถกร    ก้านสันเทียะ
8. นางสาวอันนา    ศรีสมบูรณ์
9. นายกิตติพิชญ์    ดุสิตศิริพรสถิต
10. นายฐิติพัฒน์    พิกุลทอง
11. นายนัควัติ    ปิยอินทรัตน์
12. นายกฤษณะ    ลำคำ
13. นายธนวรรธน์    ทวีกุล
14. นายอนุชิต    บุตรน้อย
15. นางสาวณัฎฐกานต์    มณี
16. นางสาวสุวิชาดา    ตั้งธนัญกุล
17. นางสาวธัญญา นภาพร    วากเนอร์
18. นางสาวสุธิมนต์    เกตุพุก
19. นายอติคุณ    เตชาพลาเลิศ
20. เด็กหญิงอลิสา    ทองดี
21. เด็กหญิงธนัชชา    ทวานนท์
22. เด็กหญิงรวิตา    เหล็กกล้า
23. นางสาวปิยะพร    บุญทองแก้ว
24. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์    ปัญญาแก้ว
25. เด็กหญิงธีรนาฏ    บัวมาศ
26. นางสาวมนฤทัย    อุตรวิเศษ
27. นายนิธิพันธุ์    กันหาจันทร์
28. เด็กหญิงปฏิณญา    หงษาวงศ์
29. นายศุภฤกษ์    อุตมา
30. นางสาวพิมพ์ทิพย์    เจริญพุฒ
31. นางสาวอภิสรา    ยุทธโรจน์
32. นางสาวศศินันต์    สุริยะ
33. นายประสพสุข    บุญประเสริฐ
34. นายนพรัตน์    ดีวาจา
35. นางสาวชนิกานต์    พฤกษพานิช
36. นายทรงวุฒิ    ศรีเพ็ญ
37. เด็กหญิงกัญญาภัค    เจียมวโรเศรษฐ
38. นางสาวชนัญธิดา    แสงสวย
39. เด็กหญิงณัฐชยา    อันสมัคร
40. เด็กหญิงวศินี    บุญทองแก้ว
1. นางสาวกาญจนารัศมิ์    แจ่มฟ้า
2. นางสาวฉัตรกุล    บุญเคลิ้ม
3. นางสาวณัฐสินี    ภาณุศานต์
4. นายวราห์    เทพณรงค์
5. นายสมภพ    หอมยก
6. นายสิริวัฒน์    มั่นสุข
7. นางสาวอริสา    จิลลานนท์
8. นางอัฉราวรรณ    จันทรเนตรี
32 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    สุขสงวนศิลป์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สมสา
3. นายศุภชัย    ชุมมานนท์
4. นายเกษม    คเณสุข
5. นายสายลับ    บุราณรัตน์
6. นายศุภชัย    มะวาน
7. เด็กชายชินโชติ    เภตราสุวรรณ
8. นายสรวีีย์    แสวงธรรม
9. นายวรากร    จันทร์บัว
10. เด็กหญิงเมธาพร    พงษ์พันธุ์
11. นายกตัญญู    พึ่งเมือง
12. นายชยธร    คุ้มหอม
13. นายกฤษณล    เซี่ยงป๋อง
14. นางสาวฐิตาภัทร์    พงษ์พิพัฒน์
15. นางสาวชนากาญจน์    คชรินทร์
16. นางสาวอัญนิญารัตน์    ไชยขันธ์
17. เด็กชายณภัทร    เสตะพงษ์สัตย์
18. นางสาวอินทุอร    วงศ์จอม
19. นางสาวธนภรณ์    สนธิพงษ์
20. นางสาวศรัญญา    วาทิน
21. นางสาวดรุณพร    พงษ์ประเสริฐ
22. นางสาวพจธนฤน    บุญรักษา
23. นางสาวจรียา    มีเอนก
24. เด็กหญิงเพชรลดา    เกี้ยวมาศ
25. นางสาวนิชาภา    จันทิพงษ์
26. เด็กหญิงสิริยากร    เพิ่มชาติ
27. เด็กหญิงวริศรา    กลิ่นหอม
28. นายชัยธวัช    สุทธิกุล
29. นายนพเดช    คิดเฟื่องฟู
30. เด็กชายศุภชีพ    บุญงอก
31. นายเอกรัฐ    แวววันจิตร
32. เด็กชายรังสิมันต์    วงศ์เจริญ
33. เด็กชายสหัสวรรษ    แสงสังข์
34. เด็กชายภรรษวรรษ    มูลมาตร
35. นายชิตวัน    บุญรอด
36. นายชยทัต    ปิดสา
37. นายเจษฎา    ขันทอง
38. นายติณณภพ    พวงลำ
1. นางช่อผกา    แสงกระจ่าง
2. นายธีรภัทร    ไชยพร
3. นางนัยนา    บุญเจริญ
4. นางสาวยุพิน    คำชื่น
5. นายวิรพันธ์    เผ่ากัณ
6. นางสาวศราภรณ์    พิทักษ์รัตน์
7. นางศศิธร    กองกาญจน์
8. นายเมธรัตน์    วาจาลชน
33 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ    สำราญใจ
2. นายทนงศักดิ์    ศาลางาม
3. นายสุเมทัส    ช่วงชัยชนะ
4. เด็กชายพิทักสิน    บุรวัฒน์
5. นายสุนทร    ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายเดชา    แก้วแหยม
7. เด็กชายสิทธินนท์    นิลขันธ์
8. เด็กชายพงศกร    ชูชาติ
9. เด็กชายปรานต์    ฟับประโคน
10. เด็กชายธฤต    เจริญจันทร์
11. เด็กชายกฤษฎา    เย็นอุดม
12. เด็กหญิงณิภาพรรณ์    ศาลางาม
13. เด็กหญิงชนะกมล    เล้วอน
14. นายจิตรทิวัส    จันทร์คลาย
15. นางสาววิยะดา    พันธ์มาตร
16. นางสาววชิราภรณ์    ทองดี
17. นางสาวรักษิณา    บุตรฉิม
18. นายเอกวิทย์    เย็นฟัง
19. นายภานุสรณ์    เกียรติงาม
20. นางสาวณิชากร    นวลปักษี
21. นางสาวกัญชพร    มีเค้า
22. นางสาวณัฏฐาพร    พงษ์สมร
23. นางสาวชนากานต์    แซ่อึ้ง
24. นายอเนชา    เงินนาค
25. นายชัยยศ    เทศชวน
26. นายมานัส    จานิกร
27. นายสมศักดิ์    โนมขุนทด
28. นางสาวกัญญารัตน์    พันธุ์เจาะ
29. เด็กหญิงชรารักษ์    เชื้อแพทย์
30. นางสาวกาญจนา    เสาวไน
31. นางสาวอังคณา    เทียมสงวน
32. นางสาวชฎาธร    พุทธา
33. นางสาวบุญพิทักษ์    ศรีทร
34. นางสาวณิชกุล    จอมประโคน
35. นางสาวอริยา    พะรินรัมย์
36. เด็กหญิงทิพปภา    บุญศรี
37. นางสาววาสนา    กิ่งนอก
38. เด็กหญิงนภสินธุ์    ใจกล้า
39. เด็กหญิงชนาพร    ดวงเหว้า
40. นายภานุวัฒน์    เชียดรัมย์
1. นางกรรณิกา    บัณฑิตย์
2. นางสาวบุษกร    คำเกตุ
3. นางพวงผกา    มาโพธิ์
4. นายภานุวัฒน์    คำมาก
5. นายวิลาศ    เสมา
6. นายศิริชัย    ดวงอาจ
7. นายอัฒพล    แก้วใส
8. นางอุทุมพร    แก้วใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................