งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรนรินทร์    กระสา
2. เด็กชายสุทธิ    แซ่ตั้ง
3. นายกรวิชญ์    ตันชื่น
4. นายพฤหัส    ฮวดศรี
5. นางสาวธมลวรรณ    ยุทธิวัจน์
6. นางสาวสิรีธร    ปอยทอง
7. นายอิศเรศ    สรวิสูตร
8. นายธีรภัทร์    เขียวแกร
9. นายกิตติพศ    เพชรคง
10. นายณัฐนิธิ    เสนารัตน์
11. นายเตชสิทธิ์    พั่วพงษ์
12. นายเพชรรัตน์    ภู่ประเสริฐ
13. นายเพ็ญภาส    เพชรตระหง่าน
14. นายศุภวิชญ์    ทองกำเหนิด
15. นายเศรษฐีเพชร    อ่ำสำอางค์
16. นายโชคชัย    พันธ์จิตร
17. นางสาวสิริยากร    แสนศรี
18. นางสาวจุไรรัตน์    สัมมาพรต
19. นางสาวศรัณยา    แดงสังวาลย์
20. นายเพ็ญภาส    ไทรนิ่มนวล
21. นางสาวอภิญญา    ตอนนอก
22. เด็กชายนนทวัฒน์    วงโสภา
23. เด็กชายกฤตพงศ์    ประสาสนสิทธิ์
24. เด็กหญิงเฟิร์น    ธัญญธนานันต์
25. เด็กหญิงแกมแก้ว    ตั้งมั่น
26. เด็กหญิงปิยะธิดา    กัลย์วงศ์
27. เด็กชายคณาธิป    ถาวรสุทธิวงศ์
28. เด็กชายภานุวัฒน์    กลิ่นกลัด
29. เด็กหญิงศุภิสรา    สุขสมบูรณ์
30. เด็กหญิงญาณวีร์    สิงห์โตอ่อน
31. เด็กหญิงนันทิชา    แสนศรี
32. เด็กชายธีระพล    มุ่งดี
33. เด็กหญิงฑิตยา    สนิมครัว
34. เด็กหญิงสุภาพร    นิ่มเรือง
35. เด็กหญิงจริยา    ทับทิม
36. เด็กชายศรัญย์ภัทร    เครือเพชร
37. นางสาวปาลิตา    เชื้อสาระถี
38. นายเชาว์วรรธน์    ชูแสง
1. นางกัลยา    อบสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ    สันติเกื้อกูลวงศ์
3. นายธีระพล    สร้อยศิลา
4. นางพิมจิตร์    รมยะพันธุ์
5. นายวิทวัส    เอี่ยมผู้ช่วย
6. นายวิมล    เชาวลิต
7. นายสมฤกษ์    อุ่นจันทร์
8. นายเรวัตร    ชาลาพล
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    จันทะบูรณ์
2. เด็กชายณัฎฐวุฒิ    หาญเหี้ยม
3. เด็กชายนลธวัฒน์    ภารตุ้มเหลา
4. เด็กชายภานุพงษ์    หงษ์วิเศษ
5. นางสาวญาดา    สังข์เอียด
6. นางสาวกรกนก    กรวยทรัพย์
7. นายกันตภณ    รอดน้อย
8. นายพลากร    อุทัยทิศ
9. นายธนายุต    เอี่ยมสะอาด
10. นางสาวรุ่งอภิญญา    ชัยไพบูลย์
11. นายปุญญพัฒน์    คุ้มยิ้ม
12. นางสาวสุกัญญา    คงผอม
13. นายเจษฎา    หมื่นชรา
14. นายวิโรจน์    เฟื่องฟุ้ง
15. นายธนภัทร    พานิชสาร
16. นางสาวแพรว    โค้วประเสริฐ
17. นายบดี    วรรคาวิสันต์
18. เด็กหญิงประภาวดี    ช่างปรุง
19. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ธิปราศรัย
20. เด็กหญิงปริมล    กสิพร้อง
21. เด็กหญิงสิราวรรณ    รังสะกินนิน
22. นางสาวธนัชชา    เผื่อแผ่
23. เด็กหญิงชนนิกานต์    เรืองประดิษฐ์
24. นางสาวปวัณรัตน์    เจริญพืช
25. นางสาวสุภาภรณ์    สารเนตร
26. นางสาวชญานิษฐ์    พลอยพลาย
27. นางสาวนภาภรณ์    พรประสิทธิ์
28. นางสาววิจิตรา    จีนากำเนิด
29. นางสาวอธิชา    มีสมโรจน์
30. นางสาวกมลทิพย์    อินทสุวรรณ
31. นางสาววนิดา    ควรหา
32. นางสาวภรณ์พรรณ    ฤกษ์สหกุล
33. นางสาวมณฑิรา    ใจกล้า
34. นางสาวชนินาถ    วัฒนธนากรกูร
35. นายปฏิพล    ชลาลัย
36. นายทัศพล    แก้วสนั่น
37. นายธนวัต    เผ็งเหลา
38. นางสาวภัทราวดี    มั่งคั่ง
39. เด็กหญิงพิชชาภา    เง็กลี้
1. นายครรชิต    แดงศรี
2. นายชาตรี    ถาวรวงษ์
3. นายชูเกียรติ    บัวคลี่
4. นายธนการ    เทียนห้าว
5. นายรติรัตน์    แสงสาคร
6. นางสาวอรพรรณ    เทียนคันฉัตร
7. นายเจษฎา    แม้นชื่น
8. นายเชาวลิต    สมรรถการ
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    กรเกษม
2. นางสาวอัญญามณี    ชลารักษ์
3. เด็กหญิงประกายวรรณ    พ่วงช่วงโชติ
4. นายภาณุพันธ์    หงษ์ทอง
5. เด็กชายมณฤทธิ์    ดีรอด
6. นางสาวธัญสินี    จิตมุ่ง
7. นางสาวนิลเนตร    วาณิชวิวัฒน์
8. เด็กชายวัชรพล    แจ้งประจักษ์
9. นายเกียรติศักดิ์    พรมบุตร
10. นายฐเดช    วิภาสิริกร
11. นายพัสสน    เอื้อเฟื้อ
12. เด็กชายกัณเศรษฐ์    ศิริโสภาพงษ์
13. เด็กหญิงรินรดา    วิชา
14. เด็กชายนพดล    เสงี่ยมจิตต์
15. นางสาวเอเซีย    บุญชูเชาว์
16. เด็กหญิงจิรรัตน์    จันทวงศ์
17. นายพงศธร    แจ่มกระจ่าง
18. นายธีรพงค์    พูลผล
19. นายสรวิศ    ผ่องศรี
20. เด็กหญิงพัชญาภัค    ดวงแสง
21. นายสิงหวัชร์    ธรรมสาโร
22. นางสาวสิโรชา    ชาวสวนแตง
23. เด็กหญิงยอแสง    เอื้อเฟื้อ
24. นายพีรพล    แม่มะณี
25. เด็กชายศุภวิชญ์    รวยสูงเนิน
26. นายขุนพล    สมจิตร
27. นายพัชรพล    ดีประเสริฐ
28. นายกฤต    สิริปา
29. เด็กชายนราธร    แซ่กัว
30. นายกิตติพงษ์    ตัณฑิกุล
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
2. นายชัยพร    หิรัญรักษ์
3. นายณัฐพล    เผือกพูลผล
4. นายธนานนท์    รักษาภักดี
5. นายธวัชชัย    นิติการ
6. นายประกาศิต    บรรเทิงจิตร
7. นายยศวริศ    รุ่งสอาด
8. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    สุภาพ
2. เด็กหญิงกรรณิกา    จุฑามณี
3. เด็กหญิงกุลณัฐ    จิณแพทย์
4. นายจักรกฤษณ์    สาธิตภาณุวัฒน์
5. เด็กชายชานน    พวงโต
6. เด็กหญิงชื่นชีวัน    เหลือคุ้ม
7. เด็กชายณัฐวัฒน์    ช่างประดับ
8. เด็กหญิงทิวาพร    จันทร์เรีอง
9. นางสาวธัญชนก    สุวรรณบุปผา
10. เด็กหญิงธัญญรัตน์    จิตต์นิยม
11. เด็กหญิงนภาพร    เนือมี
12. เด็กหญิงน้ำฝน    นัดกลิ่น
13. เด็กหญิงพรพิมล    เขมะนุเชษฐ์
14. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    แป้นอินทร์
15. นางสาวพัชชา    จันทร์สุข
16. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สร้อยเกสร
17. เด็กหญิงสิริวรรณ    พันนา
18. นางสาวมินตรา    ทรัพย์แสนดี
19. นางสาวลักษิกา    จันทร์เรีอง
20. เด็กหญิงวราชนก    รุ่งเช้า
21. เด็กหญิงศิริญากรณ์    หลำสะอาด
22. เด็กหญิงศิโรรัตน์    รอดรักษา
23. เด็กหญิงศุภธิดา    สำราญมาก
24. เด็กหญิงสุชาดา    ผิวละออ
25. นางสาวสุชานาถ    ทองสุก
26. เด็กหญิงสุธินีย์    พงษ์ไพบูลย์
27. นางสาวสุพจรีย์    พวงมาลัย
28. นางสาวสุภา    สีแดง
29. เด็กหญิงจิราพรรณ    แก่นจันทร์
30. เด็กหญิงอมราวดี    พุ่มน้อย
31. เด็กหญิงเกศชริน    ศรีมูล
32. นางสาวแพรพลอย    แจ่มสี
33. นางสาวไพลิน    ลิ้มประเสริฐ
1. นายขวัญเมือง    อรชร
2. นางสาวจิตรมนัส    เนียมเนตร
3. นางสาวชลธิชา    ร่มโพธิ์รี
4. นายณรินทร์    ชำนาญดู
5. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
6. นางมัยลา    ศรีโมรา
7. นายสมศักดิ์    บุญพา
8. นายเอกสิทธิ์    จิตเที่ยง
5 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนะชัย    เพ็งชัยสิน
2. นายอนันดา    อุดมรักษ์
3. นายเกษม    กลิ่นหอม
4. เด็กชายชัชนันท์    หวังกรองทอง
5. เด็กชายภูวดินทร์    จันทราช
6. เด็กชายเจษฎา    เพ็งชัยสิน
7. นายกัมพล    เปียทอง
8. เด็กชายวรโชติ    ทองรัตน์
9. เด็กชายคณิศร    บัวทอง
10. เด็กชายสุรเชษฐ์    ชื่นบุญ
11. เด็กชายวิริยะ    ปัญญา
12. เด็กชายธีรนนท์    เพ็งชัยสิน
13. นางสาวชุลีพร    พันเถื่อน
14. นางสาวชัชชลาลัย    กวีธรรม
15. นางสาวเจตสุภา    หนูท้าว
16. นางสาวปฐมาวดี    บ่อโทนดำ
17. นางสาวกนกวรรณ    เจือแก้ว
18. นางสาวกฤษณา    สาครพงษ์
19. นางสาวหทัยทิพย์    เวียสุวรรณ
20. นางสาวณิชกานต์    ชื่นภิรมย์
21. เด็กหญิงกัณนิกา    เพ็ญริยะ
22. นางสาวปณัศยา    โกษารักษ์
23. นางสาวสมพร    หมื่นสท้าน
24. นางสาวศิรินทิพย์    แสงสว่าง
25. นายมณฑล    เทศธรรม
26. นายพัชรพงษ์    แก้วไพฑูรย์
27. นางสาวรุ่งเรือง    ใจเร็ว
28. นางสาวอัญชลี    สอนแก้ว
29. นางสาวลัดดาวัลย์    พวงมาลี
30. เด็กหญิงรุจิฎากรณ์    อนันตโรจน์
31. เด็กหญิงวนิดา    สมศรี
32. นายสุธิพงษ์    สีหะวงษ์
33. เด็กชายฐิติกร    เพิ่มสวัสดิ์
34. นางสาวสุนิสา    เขียวมุข
35. นางสาวอณัญลักษณ์    พรรคพล
1. นายคณพศ    พูลสมบัติ
2. นายชาญวุฒิ    ดอนพุทธา
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายดนัยภัทร    คงสมบุญ
2. เด็กชายธนพงศ์    สำราญสุข
3. เด็กชายปรัญชัย    ขาวสำลี
4. เด็กหญิงธนัชชา    รสสุธรรม
5. เด็กชายพลังพล    รักษาวงษ์
6. เด็กชายธนธรณ์    อุษาจารุวิจิตร
7. เด็กชายฉัตรชัย    ประเสริฐพงษ์
8. นางสาวชลธิชา    วงษ์ทิม
9. นางสาวนราภัทร    สุขขี
10. นางสาวปิยะกมล    กิ่งมะลิ
11. นายทยาวัต    สุขโก
12. นายพิพัฑฒน์    คำเสมอ
13. นายจักรกฤษ    ยิ้มย่อง
14. เด็กชายกมลวัฒน์    มะคำแป้น
15. นางสาวกนกวรรณ    มีวงค์
16. เด็กชายรัชพล    ต้นคำ
17. เด็กหญิงอินทิรา    สุทธิสารากร
18. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ประทุม
19. เด็กหญิงโอภาสินี    นิ่มวงษ์
20. เด็กหญิงชุติกาญจน์    หอมละออ
21. นางสาวชื่นกมล    กาฬเทพ
22. นางสาวอังศฎางค์    สูตรสุข
23. นางสาวกชกร    จันทอุปลี
24. นางสาวกลมทิพย์    บกเขาแดง
25. นางสาวสิริลักษณ์    เดชกระจ่าง
26. นางสาวณัฐนันท์    แย้มสกุณา
27. เด็กหญิงนันธิญา    เต็มเปี่ยม
28. นางสาวสโรชา    บุญประถัมภ์
29. นางสาวศรัญย์พร    พุ่มพฤกษ์
30. นางสาวพิไลวรรณ    มาอ่อนตา
31. นางสาวเกศรินทร์    คุ้มครอง
32. นางสาวชนัญฑิดา    บุรุษเวศน์
33. นางสาวณัฐพร    ขำศรี
34. นางสาวมีณารีน    ชัยบำรุง
35. เด็กหญิงขัตติยา    เสมสมาน
36. นางสาวณัฏฐนิชา    สังข์ทอง
37. นางสาวกวิสรา    รอดสำอางค์
1. นายคณิต    อาจวิเศษ
2. นายธีรสุวัฒน์    เปรมใจเจริญ
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสายธาร    ชาญตะบะ
2. นางสาวสุนิตา    สวัสดิ์งาม
3. นางสาวปรายฝน    นุชนงค์
4. นายพงศกร    สุขโข
5. นายพงศธร    จิระอนุกูลชัย
6. นายภานุวัฒน์    กู้อัจฉริยกุล
7. นายสุชานนท์    บุญมี
8. นายสุทัศน์    จันทร์กลม
9. นายศักดิ์ดา    สระทองอ้วน
10. นายวรพจน์    โกวิทนิวัติสัย
11. นายเสวก    ศรีรักษา
12. นายอนันท์พงษ์    รอดยิ้ม
13. นายฤทธิเกียรติ    ทองเนียม
14. นางสาวอรสา    จงสวัสดิ์
15. นายภคพล    ขันเงิน
16. นายธงชัย    วงษ์อัยรา
17. นายประกอบกิจ    คนชม
18. นางสาวูภูษณิสา    สมิงทัพ
19. นายภูมิ    ขุนพินืจ
20. นายเอกลักษณ์    คนใหญ่
21. เด็กหญิงผกามาส    วงศ์วัชรมงคล
22. เด็กชายธวัชชัย    นพคุณ
23. นายอากร    ยาจันทร์
24. นายยุทธ    เอกบุตร
25. เด็กชายปัญญา    วราศิลป์
26. เด็กหญิงรุจิรดา    สมบูรณ์
27. นางสาวบุณยวีร์    จุ้ยนิ่ม
28. เด็กหญิงกานดา    แป๊ะแก้ว
1. นางกฤษณา    อารีย์ชน
2. นายชัยรัชต์    ชูชาติ
3. นายธนนันท์    กลั่นบุศย์
4. นายพีรพงศ์    ปลาสกุล
5. นายภัทรพล    จิตตรานนท์
6. นายเสนอ    วิเศษสิงห์
7. นายไพฑูรย์    มีอินทร์
8 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปณต    คล้ายจินดา
2. เด็กชายวัฒน์    สุรินทร์แก้ว
3. เด็กชายกิติศักดิ์    เสือเงิน
4. เด็กชายจักรพันธ์    อินทรศร
5. เด็กชายธนดล    วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายวัชรัตน์    อ่อนแสง
7. เด็กชายนววิช    ตนประเสริฐกุล
8. นายกิตติภพ    ใจตาบ
9. นางสาวสิรีธร    ปิยภัณฑ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์    บุญศรี
11. นายภวัคร    วรสันต์
12. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    ทองสัจจา
13. เด็กหญิงขนิษฐา    อ่อนฉ่ำ
14. นางสาวสโรชา    เครือเพ็ง
15. นางสาวภคมน    กลิ่นอาจ
16. เด็กหญิงสุภาพร    เพ็งสุวรรณ
17. เด็กหญิงเบญญทิพย์    รุ่งอินทร์
18. เด็กหญิงชนกกานต์    วิเศษโส
19. นางสาวศุภรดา    เสริมสาธนสวัสดิ์
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รอดเจริญ
21. เด็กหญิงณัฐฐิยา    เอี่ยมยิ้ม
22. นางสาวศิรินทร์ภรณ์    อินทร์มณี
23. นางสาวจารุฉัตร    ฉัตรธงชัย
24. เด็กหญิงนิลุบล    พวงสุก
25. นางสาวอรทัย    บรรเลงส่ง
26. นางสาวภัทรรักษ์    บัวขวัญ
27. นางสาวชนิพัณณิน    นิยมจันทร์
28. นางสาวไอรินลดา    สุทธิโรจน์รักษา
29. นางสาวชุติมา    เมินหา
30. นางสาวเยาวรัตน์    แก้วดวงดี
31. นางสาวปภัสรา    พ่วงเปีย
32. นางสาวสุพิชชา    วะรงค์
33. นายณัฐพล    ทองโต
34. เด็กหญิงชนิกานต์    ปิดตามานัง
35. นางสาววันทนา    ก่อธรรมเจริญ
36. นางสาวขนิษฐา    เทียนสุข
1. นางขวัญชนก    ชนะภามาศ
2. นายชาญศิลป์    นันโท
3. นายนนทกร    เพียบขุนทด
4. นายมงคล    อรุณฉาย
5. นายมนัญชัย    ปิยรัตน์
6. นายยุทธชัย    โคตรหนองปิง
7. นายศตนันท์    เรืองจรูญ
8. นางสาวอทิตยา    ศรีประเสริฐ
9 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายจตุรพล    คำมา
2. นายจิรวัฒน์    ใบงาม
3. นายบัณฑิต    ประสานทรัพย์
4. นายพีระพล    อังคะนาวิน
5. นายปิยศักดิ์    เวชสุวรรณชัย
6. นางสาวศิรินทิพย์    ธรรมพร
7. นางสาวศิลาภรณ์    คนคล่อง
8. นายศราฬิรศ์    เม่นขาว
9. เด็กหญิงกัลญา    หนุนดี
10. เด็กหญิงวิภวานี    วนาไส
11. เด็กหญิงทิพวรรณ    วิเศษ
12. นางสาวณัฐชา    สายแวว
13. นางสาวภารดี    อินอ่ำ
14. นายอิทธิพงษ์    สาวอ่อน
15. เด็กชายไชยวัฒน์    สุขอ่อน
16. เด็กชายคำจันทร์    ราชสมบัติ
17. เด็กชายธนาธร    ทองสา
18. เด็กหญิงศศิพร    มะใบ
19. เด็กหญิงอัษฎาพร    สอนปัญญา
20. นางสาวเปรมฤทัย    ฤกษ์หริ่ง
21. เด็กชายชานนท์    กิจสาธุพร
22. เด็กชายวณภูมิ    เพ็ชรเกษม
23. เด็กหญิงญาณิศา    หัชเวชสกุล
24. นายณัฐนันท์    ไชยนาท
25. นายสุทธิพงศ์    ศรีสอาด
26. นางสาวชุติมา    ศรีตะลา
27. นางสาวนาทนภารัตน์    อินทโชติ
28. นายอนันต์ยศ    ปรีเอี่ยม
29. นางสาวกนกวรรณ    วุฒิธา
30. นายอนันตชัย    ดวงมาลา
31. นางสาวสุพัตรา    จันทะเจียง
32. นายณัฐวุฒิ    สุกใส
33. นายอภิรักษ์    เทียมแสงทอง
34. เด็กชายศรายุทธ    คงเทียมศรี
35. นายทินภัทร    อินทร์ปฐม
36. นายราเชนทร์    ภูมิพิพัฒน์
1. นายกิติศักดิ์    อุฬมปานนท์
2. นางทิพย์วรรณ    วงษา
3. นางสาวนิสา    โตบรรเลง
4. นางสาววันวิสา    แสนคำ
5. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
6. นายโรจน์ไชโย    กุลวงค์
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอนงค์    สุดประเสริฐ
2. นายชนินทร์    ทั้งวงศ์สกุล
3. นายจรรยพร    ลาภพิสิฐพิทยา
4. นางสาวพิชชาพร    ศรีวิศารภพ
5. นางสาวนวมลลิ์    พงษ์รัตน์
6. นางสาวปรียานุช    สีเสือ
7. นางสาวจุฑามณี    ดิษฐศิลป์
8. นางสาวภัทรวดี    ไวยลิยา
9. นายกฤษณะพงศ์    น้อมผล
10. นายปิยะพันธ์    พุ่มคชา
11. นายธนพล    บุเรศรัมย์
12. นายธนพนธ์    บุญสอาด
13. นางสาวอทิติยา    ปิ่นแก้ว
14. นายสิทธิกร    อินเภา
15. นางสาวศราวรรณ    แสงหิรัญ
16. นางสาวณัฐริญา    รุ่งฟ้า
17. นางสาวสุภัสสรา    กระแสสัตย์
18. เด็กหญิงสุกัลยา    ศรีดา
19. นางสาวนภาพร    ภาควิชัย
20. เด็กหญิงอารียา    วงศ์ปัญญา
21. เด็กหญิงชลิดา    พงษ์ธร
22. เด็กหญิงพนิตพร    สมอน้อย
23. เด็กหญิงเจนรดา    เจริญผล
24. เด็กหญิงธิดาพร    กองแก้ว
25. นางสาวธิติมา    พิสิฐาภรณ์
26. เด็กหญิงคนึงนิจ    รวมศักดิ์
27. เด็กหญิงณัฐวดี    ถนอมสิน
28. เด็กหญิงดวงพร    สมฆ้อง
29. เด็กหญิงเนตรชนก    พงษ์ฉาย
30. เด็กหญิงศศิกานต์    นามเสนา
31. เด็กหญิงปิยะรัตน์    น้อยทอง
32. นายสรายุทธ    เทียนปั่น
33. นายชาคริต    แสงอรุณ
34. นายสุเมธา    ผาสุขสำราญ
1. นายศักรินทร์    วงษ์แหยม
2. นายเกษม    เมาลิทอง
11 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    แก้วหาวงษ์
2. นายปฏิมากร    พร้อมเกียรติกุล
3. นายวรรธนะ    พวงมาลี
4. นายปณิธาน    ไทยแก้ว
5. นายฉัตรชัย    ทับทิม
6. นายธนพล    ดาทอง
7. นายพิชิตชัย    ดาทอง
8. นายศักรินทร์    ขาวผ่อง
9. นางสาวสุนันทนิยา    เตนะวัน
10. นางสาวอมิตา    โมสูงเนิน
11. นายภูวนัย    ภูเดช
12. นายเนติพงษ์    โอภาอุตบล
13. นายนะที    ชมชื่น
14. นายพัทธพล    สมศรี
15. นายนนทวัฒน์    กุลนาม
16. นายเจษฎากร    รุดชาติ
17. นางสาวเบญญา    ปาละวงศ์
18. นางสาวขวัญฤทัย    เชื้อวงษ์
19. นางสาวสิริสุภัสสรณ์    คลองผุย
20. นางสาวสิริสุภัสสรณ์    คลองผุย
21. นางสาวสุภัทรา    ปังอักษร
22. นางสาวจิตตมาศ    เทศดี
23. นางสาวจิดาภา    ฉัตรเงิน
24. นางสาวเกวลิน    ศรีสรวล
25. นางสาวสมจิตร    ถมมา
26. นางสาวมณฑิรา    สากล
27. นางสาวชูติรัตน์    งามแก้ว
28. นางสาวอารีรัตน์    แก้วสุนทร
29. เด็กหญิงลักษิกา    ดาทอง
30. เด็กหญิงธัญยพร    วุฒิยา
31. เด็กหญิงมัณฑนา    ธรรมมนตรี
32. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์    มาติยานนท์
33. เด็กหญิงนลณี    นิยมธรรม
34. เด็กหญิงปริศนา    ทูคำมี
35. เด็กหญิงชัชชญา    อำพัฒน์
36. เด็กหญิงกนกพร    ปทุมเทศ
37. นางสาวศิริรัตน์    ผลาหาร
38. นางสาวดวงฤทัย    โพธิ์วิเศษ
39. นายภูวเรศ    ทองนอก
40. เด็กชายอธิพล    รักษาสัตย์
1. นางสาวนิติญาภรณ์    ศรีไพร
2. นายสมพร    บวบหอม
3. นายสมใจ    สีประเสริฐ
12 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายจารุกิตติ์    สุขพันธ์
2. นางสาวรัตนมน    ศรีชูวงศ์
3. นายพงศธร    ร่มโพธิ์
4. นางสาวเมธิยา    แสวงดี
5. นายจีรศักดิ์    โตแก่น
6. นางสาวสุธาทิพย์    อาษางาม
7. นางสาวจิตตมาศ    วรรณะ
8. นางสาวพัชรีภรณ์    สินนาค
9. นายปริญญา    เนื่องศรี
10. นายสุริยันต์    ช่างแกะ
11. นางสาวธิดารัตน์    ศรีสวัสดิ์
12. นายอนรรฆ    คล้ายบุรี
13. นายธีรวัฒน์    ระนาดไพสงค์
14. นายปรมัท    เปรมกมล
15. นางสาวณัฐกานต์    ลัทธิวรรณ
16. นายพฤทธ์    รัตนรักษ์
17. นายอภิสิทธิ์    สีกาแก้ว
18. นายอมรเทพ    บุญมี
19. เด็กชายเอกรัฐ    ขุนศรี
20. นายเจษฎากร    จันทร์กระจ่าง
21. นางสาวชุณากร    พนมบวน
22. เด็กหญิงนภัสสร    นวนคำ
23. นางสาวพิมสุวรรณ    น้ำทรัพย์
24. เด็กหญิงสุริยากรณ์    ไพรพล
25. เด็กหญิงสุวรรณา    นึกถึง
26. นางสาวบุษกร    สิทธิวงษ์
27. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุวรรณบุปผา
28. เด็กหญิงภัทรภรณ์    มูลอ่อน
29. เด็กหญิงสุทธิดา    เกตุเอี่ยม
30. เด็กหญิงสุนิสา    บุญสิทธิ
31. เด็กหญิงพัทธวรรณ    ศรีสวัสดิ์
32. นางสาวยุวธิดา    ศิริภัย
33. นางสาวสุจิณณา    เศิกศิริ
34. นายธีรภัทร    สามารถ
35. เด็กหญิงธิติยา    รักวรนิต
1. สิบเอกกัมปนาท    เมฆดำรงศรี
2. นางจารุณี    นิยมวิทยพันธ์
3. นายธณัฐ์ยศ    ถกลประจักษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี    สามารถ
5. นางรัตนาภรณ์    สามารถ
6. สิบเอกสิทธิชัย    คำเอก
7. นายอาทิตย์    แซ่ตัน
8. นางเสาวลักษณ์    ชาบาง
13 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชามญช์    กฤตวงศ์วิมาน
2. นางสาวจิรภิญญา    พัฒนทรัพย์
3. นางสาววิชิตา    แขกวันวงค์
4. นายศุภกร    วงศาโรจน์
5. เด็กหญิงสิริณลภัส    สุรรัตน์
6. นางสาวอรพรรณ    แสงรัก
7. นางสาวธีรารัตน์    ศุภเรืองรัศมิ์
8. นางสาวภัทริยา    พันธ์ุประภา
9. นายจุฬเชษฐ์    วุฒิวโรภาส
10. นายรณชัย    แสงสงวน
11. นายธนโชติ    สุวรรณนิกขะ
12. นายณัฐสิทธิ์    พิราณรัมย์
13. นายศุภมิต    รัตนเสถียร
14. นางสาวจุฑามาศ    อรพินท์พิศุทธิ์
15. นางสาวอภิสรา    คงทับทิม
16. เด็กหญิงณัฐธิดา    คุรุเสถียรกิจ
17. นางสาวธัญชนก    เรืองจุ้ย
18. นายธรรมสรณ์    อ่องบางน้อย
19. นายธนาธร    โกมลสิงห์
20. นายธนากร    อางนานนท์
21. นายวิศรุต    ขาวมานิตย์
22. นางสาววาราดา    ศรีสำราญ
23. นางสาวพิมพ์ลดา    ทองประทีป
24. นางสาวธัญญสิริ    เจริญสุข
25. นางสาวกมลชนก    เทศปลื้ม
26. นางสาวรังสิมา    ขาวดอกบัว
27. นางสาวชญาดา    กุนสุนทรธรรม
28. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    เอี่ยมน้อย
29. นางสาวฐานิตา    วสุนันท์
30. นางสาวสิรินภา    ลี้เจริญ
31. เด็กหญิงปสุตา    ขันติวารี
32. เด็กหญิงนันท์นภัส    กมลวุฒิ
33. นางสาวณิชาพร    หะยาจันทา
34. นางสาวชวิศา    ทองปัญญา
1. นายถาวร    หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
4. นายอนวัช    พวงสมบัติ
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนิภา    แตงสุวรรณ
2. เด็กชายวิศรุต    บัวสองสี
3. นายโสภณ    อัวคนซื่อ
4. นายมนัสสวิน    แก้วเลาขวัญ
5. นายนำโชค    ตรีธัญญา
6. นายอภิชัย    แคนเพชร
7. เด็กชายศราวุธ    เนียมแก้ว
8. เด็กชายธนารักษ์    โกบแก้ว
9. เด็กชายวรัชญ์    จันทร์ประสพพร
10. เด็กชายสุธาเทพ    หงษ์เวียงจันทร์
11. นายกิตติศักดิ์    ประเสริฐสังข์
12. เด็กหญิงเมฆขลา    ฐิติวรปัญญา
13. นางสาวธันย์ชนก    ด้วงพลี
14. เด็กหญิงปณัฐดา    คำเกลา
15. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปัชชา
16. นางสาวกัญญาภัค    หอมยามเย็น
17. นางสาวธัญลักษณ์    สมสุข
18. นางสาวฉัตรพร    สุขกรม
19. นางสาวสุดาภัทร    ครุฑชา
20. นางสาวฐิตินันท์    เบ็ญตัน
21. เด็กชายวัชรากร    มีสัตย์
22. นายศักดิ์ดา    ศักดิ์สุวรรณชัย
23. นายอัครพล    แร่เพชร
24. นางสาวสุภัสสรา    แร่เพชร
25. นายทองขำ    แซ่เจี่ย
26. นายศรีแพร    รักราษฎร์
27. เด็กชายณัฐวัตร    ตั้งเจริญทรัพย์
28. นายณัฐวัตร    อุบลแย้ม
29. เด็กหญิงญาณีศา    แซ่ไหล
30. เด็กหญิงปฐมพร    รักษ์หิรัญ
31. เด็กหญิงธิดารัตน์    รัศมีรณชัย
32. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เหงี่ยมสูงเนิน
33. นายจตุพล    แก้วสระแสน
34. นายจักรกฤษ    มากระจันทร์
35. นายปฏิพล    คันชั่ง
36. นายขจรวิทย์    เสือเขียว
37. นายพชรพล    อาวุธ
38. นายปราโมทย์    นุชกระแส
39. นางสาวมลธการ    สอาดเอี่ยม
1. นางสาวทิพย์อาภา    พาเจริญ
2. นายนัฐพล    เต็งสุวรรณ์
3. นางประภัสสร    สุวรรณประทีป
4. นางสุภัทรา    จันทร์สุวรรณ
5. นางอัญชเกศ    บุญศรี
6. นายโกศล    อัยรารัตน์
15 16 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐชา    นกดำ
2. นางสาวนิภาพร    สิริพุทธวานิชย์
3. นางสาวจิตรกัญญา    พรหมายน
4. นางสาวรัฎฐากร    แซ่เจ็ง
5. นางสาววรุณรัตน์    กันคง
6. เด็กหญิงชิดชนก    เอี่ยมสะอาด
7. นายภัทรพล    แก้วเก้า
8. นางสาวพิชญา    ประเสริฐ
9. นางสาวกนกวรรณ    ชัยโชคอำนวย
10. นางสาววิสสุตา    กองสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอริศราย์    ค้าสุวรรณ
12. เด็กหญิงสมฤดี    ชำปฏิ
13. นางสาวสุพรรษา    ประคองทรัพย์
14. เด็กหญิงสิริรัตน์    ธงสันเทียะ
15. เด็กหญิงสุมินตรา    กองสำลี
16. เด็กหญิงเบญญาภา    สายพินิจ
17. นางสาวพัชรา    เสาทอง
18. นายภาณุวิชญ์    สุพรเงิน
19. เด็กชายกวิน    ชีวถาวร
20. เด็กชายกิตติธัช    ยินมะเริง
21. เด็กชายจรรกรินทร์    คำชู
22. เด็กชายณัฐพล    ข่มไพรี
23. นายณัฐวุฒิ    กลิ่นโกมุท
24. นายณัฐวุฒิ    สืบนันตา
25. เด็กชายธีระพล    พวงเพชร
26. เด็กชายวิทยา    สามารถ
27. นายวิพัทธ    จ้อยแซ่
28. เด็กชายวิวัฒน์    สุวรรณมาศ
29. นางสาวสุชาดา    แจ้งสว่าง
30. เด็กชายสุวิชญา    มิตรประยูร
31. เด็กหญิงอภิรดี    สว่างวงค์
32. นายอรรถพล    สุขเกตุ
33. นางสาวอรุณทิพย์    ทุ่งนา
34. เด็กชายเจษฎา    ลำน้อย
35. นางสาวกาญจนา    นุ่มอยู่
36. นางสาวปภาวดี    เอี่ยมศรี
37. นางสาวรวิสรา    ทองกลับ
38. นายวิภู    จ้อยแซ่
1. นายจักรพันธ์    ปุริตังสันโต
2. นางจินดารัตน์    วัฒนธรรม
3. นายธนวัฒน์    สิงห์ธรรม
4. นายรัฐนันท์    สุขทวี
5. นายวีรชัย    เหล่าสมบูรณ์
6. นายสรายุทธ์    ปานเหลือง
7. นางสาวสิราภรณ์    เทพสง่า
16 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายเอกชัย    แก้วทอง
2. นางสาวณัฏฐนิช    สุวรรณเพ็ญ
3. นางสาวศศิวิมล    คงกัน
4. นายศุภณัฐ    เลี่ยมโคกสูง
5. นายธนภัทร    ภู่ใจเที่ยง
6. นายวันทกานต์    เห็นศรี
7. นายธรรมมงคล    ลิขิตพรวงศ์
8. นายณัฐพงศ์    เต้าป้อม
9. นางสาวหทัยรักษ์    เปลี่ยนอำรุง
10. เด็กชายภัทรพล    ดลสอาด
11. นายบัญชา    บุญชู
12. เด็กหญิงรสา    มังกรแสงแก้ว
13. เด็กชายสิทธิชาติ    อ่วมเจริญ
14. เด็กชายไชยพฤกษ์    เทพสมุทร
15. นายประภวิษณุ์    สุวรรณนิมิตร
16. นายปชาบดี    สีหาพงษ์
17. นายธนกฤต    พุกซื่อ
18. นางสาวศุลีพร    พิมพ์กลาง
19. นางสาวกิ่งกาญจน์    สมพงษ์
20. นางสาวสุณิตา    ทัปแฟง
21. นางสาวสุดารัตน์    ตรีศรี
22. นางสาวสุทธิศา    พิณทิพย์
23. นางสาวณัฐสุดา    อุมารัตนวงศ์
24. นายดนัย    ช่วยตะคุ
25. นายปฐมพงศ์    กันยา
26. นางสาวอรุณรัตน์    เปียรักใคร่
27. นางสาวญาณนันท์    นามงาม
28. นางสาววัลลภา    นาคประดับพลอย
29. นางสาวจิรพร    เอมถมยา
30. นางสาวศุภาพิชญ์    สุภาสัย
31. นางสาวฐิตินันท์    นามงาม
32. นางสาวพนาวรรณ    ม่วงวงษ์
33. นางสาวอารียา    พิมพ์วัฒน์
34. นายศักดิ์สิทธิ์    เต็มเปี่ยม
35. นางสาวสุมิตรา    สุวรรณสนธิ์
36. เด็กชายไรวินทร์    สีสอาด
37. นางสาววรรณศิริ    ไววิชา
1. นางสาวกรองทอง    ธีระเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีจรัส    ผิวดี
3. นางสาวจีราพร    สุดเต้
4. นางสาวพรทิพย์พา    ปัญจะพรสุข
5. นางสาววาสนา    ทองทวียิ่งยศ
6. นางศรมณีย์    สุขสุมิตร
7. นายศุภฤกษ์    กำลังเดช
8. นางสาวสุธิดา    สุดดี
17 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัฐพร    สายวงศ์
2. นายธนาศักดิ์    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงชญานิศ    ธรรมวงศ์
4. นางสาวกนกวรรณ    จันทร์คง
5. เด็กหญิงชัชนก    ลมลอย
6. นายภานุมาศ    สีเม้ย
7. นายภานุเดช    ระภากุล
8. นายพงษ์ศักดิ์    หาญเหี้ยม
9. นางสาวกุลสินี    การะเวก
10. นายนพรัตน์    โตแดง
11. นางสาวณัฐฑริกา    เรืองกุล
12. นายสรพงศ์    บูระ
13. นายพิเชษฐ์    อู๋เวียงคอย
14. นายพชรพล    โม้จันทร์
15. เด็กหญิงสุดารัตน์    พ่วงธานี
16. เด็กชายนพพร    จันทร์แสง
17. เด็กชายณพดล    ชูสุข
18. นางสาวอารีรัตน์    ชมพูผล
19. นางสาวอุไรพร    เพ็ญเสวี
20. นายตวงสิทธิ์    คุ้มครอง
21. เด็กหญิงนีรนาท    ชุมนุมพร้อม
22. เด็กหญิงลัคนา    ผ่านบุตร
23. เด็กหญิงนิรชา    มิ่งโอโล
24. เด็กหญิงชุติวรรณ    รู้อยู่
25. เด็กหญิงเอมมิกา    ออมสิน
26. เด็กหญิงพัชรินทร์    จงพร้า
27. เด็กหญิงอาธิติยา    แซ่เหลี่ยม
28. เด็กหญิงศิริภรณ์    พรมมาลี
29. เด็กหญิงรัชฎา    โนนคำพันธ์
30. เด็กหญิงอรดา    อินท่ามา
31. นางสาวธัญภรณ์    สัญจร
32. นางสาวกรรณิการ์    ไชยสุนทร
33. นางสาวอิสรีย์    คงเพ็ชร
34. นางสาวสุวภัทร    นาเมืองรักษ์
35. เด็กหญิงกนกภร    บุตรจำนง
36. เด็กหญิงมาธวี    ประสพมั่น
37. เด็กหญิงผกาวัลย์    คูสมบัตร
38. เด็กหญิงพจนีย์    เฉิน
39. นางสาววนิตา    อุตตะมะเมธา
1. นายกำธร    เพชรบุรี
2. นายยืนยง    สิงหาวาสน์
3. นายรัฐปรัชญ์    บุญเจริญ
4. นายวรวุฒิ    พึ่งวร
5. นางสาวสุภัทรา    ศรีอ่อน
6. นางสาวสุมิตตรา    บุญยิ่งยง
7. นางเขมณิจ    ปิยะประคองศรี
18 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายพัฒนะ    แจ่มสว่าง
2. นางสาวธนาภรณ์    ธนะวงศ์
3. นายจีรชัย    ฉัตรทันต์
4. นางสาวชลลดา    ศรีเอี่ยม
5. นางสาวบุษกร    หาญกล้า
6. เด็กชายบารมี    วงศ์เลี้ยง
7. นายสายธาร    สินธุรักษ์
8. นางสาวชุติมา    ขำหิรัญ
9. เด็กชายศรัณย์    เพชรประกอบ
10. เด็กชายจิรเมธ    คนึงคิด
11. นายฟ้าใส    บุญไทย
12. นางสาวธิดาวรรณ    บุญไทย
13. เด็กชายอาทิตย์    ยิ้มละมัย
14. เด็กหญิงกนกพร    เตียงพานิช
15. เด็กหญิงผุสดี    ไกรทอง
16. เด็กหญิงวรฤทัย    แสงโพลง
17. เด็กหญิงจิณณพัต    บัวงาม
18. เด็กชายวนัสกร    มุ่งหาแก้ว
19. เด็กหญิงปัญจพร    อิ่มทั่ว
20. เด็กชายนนทวัฒน์    พุ่มกุมารณ์
21. เด็กหญิงอรกานต์    บุญแก้ว
22. เด็กหญิงณิชกานต์    ทอดสนิท
23. เด็กหญิงอภิญญา    ชูกลิ่น
24. เด็กหญิงวริศรา    นวลจันทร์
25. นายยุทธนา    ยิ้มอนันต์
26. เด็กหญิงชิดชนก    เขียวมุ่ย
27. เด็กหญิงธนิษฐา    จันทร์พ่วง
28. เด็กหญิงนภสร    แสนสุข
29. เด็กหญิงพรปวีณ์    หิรัญวงศ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา    เรืองรอด
31. เด็กชายครรชิต    ยังวัฒนา
32. นายลัทธพล    ใจกล้า
33. เด็กหญิงศุทธหทัย    เกิดสมจิตร
1. นายมนตรี    พิมพ์ทอง
2. นายสมชัย    สินแท้
3. นางสมใจ    กาญจนทอง
4. นายอนุชิต    รุ่งภาษา
5. นายอิศรา    เอมกมล
6. นายเฉลิม    ทองแดงห่วง
7. นางสาวเบญจพร    มีจิตร
19 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา    เนตรสันเทียะ
2. เด็กหญิงธัญภัค    นุตจรัส
3. นางสาวพรรณี    จิตรสุภ
4. เด็กหญิงปาวรรณ    โมระเมน
5. นางสาวฉัตรลัดดา    ศรีซองเชษฐ์
6. เด็กชายธรรณ์ธร    ซื่อผาสุข
7. นายรัฐกร    โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงชนากาญจน์    ลีพุด
9. เด็กชายครุรัศมิ์    พึ่งภพ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ผิวจันทร์
11. เด็กชายสรวิทย์    เหงี่ยมดอน
12. เด็กชายจงฤทธื์    ใจสว่าง
13. เด็กชายวรวิทย์    ลาทะสุทธิ์
14. นางสาวนิชานาถ    ศิริทรัพย์
15. นางสาวยุวภรณ์    ทรงงาม
16. นางสาวสุรัติยา    พูลทรัพย์
17. นางสาวกัญยาภัค    เชื้อทอง
18. นางสาวกมลชนก    วงศ์วาน
19. นางสาวอัจฉรา    ร่มจำปา
20. นางสาวสายฝน    ใขโพธิ์
21. เด็กหญิงฏาฏะนรีย์    สีแก้ว
22. เด็กหญิงอารยา    เอสันเทียะ
23. เด็กหญิงทองสีรุ้ง    โลหะสุวรรณ์
24. เด็กหญิงปิยะพร    บำรุงตา
25. เด็กหญิงภัทราวดี    ทีนาคะ
26. เด็กหญิงนันทิญา    ตรีรัตนกุลพร
27. เด็กหญิงปิยวดี    ทาบุดดี
28. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    ศิริบุตร
29. เด็กหญิงลักษมน    ปานรุ่ง
30. เด็กหญิงคคนางค์    นุ่มยองใย
31. เด็กชายภัทรพล    บุญชำนาญ
32. นายณัฐวัฒน์    ศิริสลุง
33. นางสาวอารยา    บุบผา
1. นายกำธร    มุ่งแฝงกลาง
2. นายจิรชัย    ทองเสนา
3. นายบุญฤทธิ์    ภู่พูล
4. นางสาวปาจรีย์    คำฟองเครือ
5. นายมาโนช    รวยลาภ
6. นางรัตนา    ชื่นชอบ
7. นายวสันต์    อินอ่อน
8. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
20 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญพิชา    วรศรัญยู
2. นางสาวเบญจวัลย์    สังข์นิ่ม
3. นายกิตติวัฒน์    เสริมสิน
4. เด็กชายศรัณย์    แก้วชัง
5. นายอดิศร    ก่อนกำเนิด
6. เด็กชายธนกฤต    จันทร์เปี่ยม
7. นายนพรัตน์    คงศิริ
8. นายเฉลิมสินธุ์    บุญฤกษ์
9. เด็กชายโสภน    เครืออยู่
10. เด็กชายพัชรพล    นับหมาย
11. นายสิทธิชัย    เกตุหลิม
12. นายอธิษฐาน    เมธาคุณวุฒิ
13. นายขัตติยะ    ทองน้อย
14. เด็กชายชลชาติ    พูลนาคู
15. เด็กชายภานุสรณ์    คงเสือ
16. เด็กชายทวีศักดิ์    บวรโรจน์พงศ์
17. เด็กชายอภิชาติ    บุญฤกษ์
18. เด็กหญิงทิพวัลย์    ภู่ระหงษ์
19. เด็กหญิงศิรประภา    ขุนเณร
20. นางสาวจิราภรณ์    เลี่ยนเตี๊ยะ
21. นางสาวนัฐริณีย์    พันแจ่ม
22. นางสาววนารินทร์    พึ่งแก้ว
23. นางสาววนิดา    มาตรา
24. นางสาวศศิประภา    เทียนเล็ก
25. นางสาวธิดารัตน์    ถ้อยทัด
26. นางสาวชลธิชา    พลอยสูงเนิน
27. นางสาวอรทัย    คุ่ยจาด
28. เด็กหญิงพจมาน    ยศราสูงเนิน
29. นายนิติธร    ศรประเสริฐ
30. เด็กชายทศพร    อิ่มบุญ
31. เด็กหญิงสุจิตรา    อินทร์เพ็ญ
32. นางสาวรุจิรา    ยศศักดิ์
33. นายณัฐดนัย    ศรีพนม
34. นายปฏิวัติ    ชาวเกาะ
35. นายสุวัจน์    เกิดโตนด
36. นายบารมี    เตชะอุดมศักดิ์
1. นายปรีชา    ออกกิจวัตร
2. นายสำราญ    แก้วเกิด
3. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
21 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายกฤนฏาน    ศรีภักดี
2. นายณัฐพงศ์    เดชรักษา
3. นางสาวกิตติการณ์    กิจแสวง
4. นายไกรวิน    อ่อนสกุล
5. นางสาวจุฑารัตน์    โคตรก้ำพี้
6. นางสาวณัฏฐา    หร่ายมณี
7. นางสาวสุกัญญา    อัปกาญจน์
8. นายณัฐวัฒน์    สงเคราะห์
9. นายฉัตรณรงค์    พุ่มมณีวันชัย
10. เด็กชายพงษ์พินิจ    มานพ
11. นางสาวบุญมี    นวนทอง
12. เด็กชายศุภชัย    เพ็งสุวรรณ์
13. เด็กชายอัษฎามงคล    สุดจิตร์รัก
14. เด็กหญิงชวนชม    ไชยยะ
15. เด็กหญิงปฏิญญา    เขียวงาม
16. เด็กหญิงอารีย์    จารุพงษ์
17. เด็กหญิงโสภนิต    โฉมงาม
18. เด็กชายวุฒิอรรถ    สีแสงโชติ
19. เด็กหญิงชีวรัตน์    ชาติโรจันทร์
20. เด็กชายกิตติภพ    ทรัพย์ประเสริฐ
21. เด็กหญิงวรรณิสา    เปลี่ยนสีทอง
22. เด็กหญิงธวิดาภรณ์    ชวนานนท์
23. เด็กหญิงอมิตตรา    เหมือนประสาท
24. เด็กหญิงฤดีมาศ    จันทร์อุดร
25. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศิริเวช
26. เด็กหญิงวรรณวิสา    ดวนลี
27. นายฤชา    ทรัพย์มณี
28. เด็กหญิงอังศนา    พันทะพันธ์
29. นางสาวธัญญารัตน์    ฮาดดา
30. นายกิตติศักดิ์    หนูเชื้อเวียง
31. นายวิทยา    สุวรรณหลง
32. นางสาวอรอรีย์    พันชาตรี
33. นายดรีม    แสงฤทธิ์
34. นางสาวณัฐณิชา    บางเพียรดี
35. เด็กชายสรศักดิ์    มีทรัพย์
36. เด็กหญิงธัญญารักษ์    ภาคโพธิ์
37. นางสาวจิราวรรณ    ประสิทธิ์แพทย์
38. เด็กหญิงนันธิดา    จินดาวงษ์
39. เด็กหญิงสุภาวดี    สโมสร
1. นายธนะสิทธิ์    ฐิติสุจริตกุล
22 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    ผลจันทร์
2. นางสาวกรรนิกา    ทองชั่ง
3. นายกิตติภัทร    แก้วเจริญ
4. เด็กชายกิตติภูมิ    แก้วเจริญ
5. นายจิรพรพงศ์    นุ่มศิริ
6. นางสาวฐิติรัตน์    แสงจันทร์
7. นายทศพล    วรรณขำ
8. นางสาวธิติมา    สัมฤทธิ์
9. นายธีรภัทร    ดิษฐลำดับ
10. เด็กหญิงนวพร    อุทธา
11. นางสาวนิชาภา    นามปักษา
12. นายปรีชา    ผึ้งหลวง
13. นางสาวปรียา    พราหมณ์เล็ก
14. นายพีรเพ็ชร    ดวงแก้ว
15. นางสาวภัทรวรรณ    ประทีปจินดาวงศ์
16. นางสาวมัลลิกา    เกิดสา
17. นางสาวยศวดี    มนต์ขลัง
18. นางสาวรัชโณชา    ชาตเมโร
19. นางสาวศิริพร    มะลิแย้ม
20. นางสาวสิรภัทร    ชัยสุริยะเดชา
21. นางสาวสุพรรณษา    จันทร์ไทย
22. นางสาวอริสา    สุขจันทร์
23. นางสาวอุทุมพร    ชุมนรารักษ์
24. นายเฉลิมชัย    จารุรัตนชัย
25. นางสาวกัญญาพร    เรืองโรจน์
26. นายกฤติกร    โสทธิสงค์
27. นายภัทรพล    พูลผล
28. เด็กชายจิรกร    พิทักษ์พงษา
29. นางสาวณัฐมน    เส็งกีหวย
30. นางสาวชลภัทร    ชัยศรี
31. นางสาวสิริยา    จำปาแก้ว
32. นายสุรเชษฐ์    บัวผัน
33. นางสาวชญานิษฐ์    มั่นจันทึก
34. นางสาวณัฐธยาน์    โบสถ์แก้ว
35. นางสาวศศินิภา    กงไกรษร
36. นางสาวปลายฝน    อินปาต๊ะ
37. นางสาววรรัตน์    โรจนวีระวงศ์
38. เด็กหญิงรติกาญจน์    กลัดเจริญ
39. นางสาวณัฐกานต์    บุญรอด
40. นางสาวนลินทิพย์    คชกฤษ
1. นายชัยชนะ    ชาตเมโร
2. นายต้องการ    เลาหภักดี
3. นายธีระ    ศรียะพันธ์
4. นางนันทวรรณ    คูน้ำเพชร
5. นางเพ็ญนภา    แก้วเจริญ
6. นางเรณู    ชาตเมโร
23 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณ์ธิดา    จินดา
2. เด็กชายอภิวัฒน์    แสงลำ
3. เด็กชายภาณุมาศ    จำปาทอง
4. เด็กชายบัญชา    น้อยสมบัติ
5. เด็กชายวิโรจน์    แพงไกรษร
6. เด็กชายภานุพงศ์    สิงห์มนัส
7. เด็กชายโกวิทย์    ยาหยี
8. เด็กชายชัยอนันท์    จันดา
9. นายธนธรณ์    ศรีสวัสดิ์
10. นายวุฒิชัย    แนวดง
11. นายเอกพงศ์    นับเจริญ
12. นายอรัญ    แซ่งุ้ย
13. นายชนินทร์    ทนคง
14. นายพิษณุ    ผิวผ่อง
15. นางสาวสุขสายชล    จงสุขเกษม
16. เด็กหญิงปาริชาต    อินทร์รอด
17. นายอัครพล    เจริญดร
18. เด็กหญิงเพชรชรา    กำกุม
19. เด็กหญิงญาดา    โชติประเสริฐ
20. นางสาวมณีรุ่ง    แววศรี
21. นางสาววนิดา    วงษ์มิตร
22. นางสาวศิริลักษณ์    บุญประกอบ
23. นางสาวมณีรัตน์    พรมมาวงษ์
24. นางสาวเสาวลักษณ์    ดีแสวง
25. นางสาวลัดดาวัลย์    ปิ่นทอง
26. นางสาวณัฐติยา    ดอกไม้ไฟ
27. นางสาวเนตรนภา    จุ้ยสวัสดิ์
28. นางสาวอริสรา    สุริวงค์
29. นางสาวพิทยาธร    ไตรทิพย์
30. นางสาวนิษฐาสนันต์    โพธิ์นะรา
31. นางสาวพรศิริ    พิมประสาร
32. เด็กชายปริญญา    จันทร์ดา
33. นางสาวอติพร    ล้ำเลิศ
34. นางสาวงามพริ้ง    แซ่โง้ว
35. นายจิรายุทธ์    อ่อนจ้อย
1. นายคมสรร    รสดี
2. นางทวี    เจริญพร
3. นายพนมพร    ศรีรักษา
4. นางพิศมัย    ทัศนา
5. นายวัลลภ    ชัยยะ
6. นายเชาวฤทธิ์    โคละทัต
24 27 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายนภเดช    จันทร์คีรี
2. นายทรงวิทย์    อ่อนหวาน
3. นายนวมินทร์    อนันตสุข
4. นายนวคุณ    สุขสบาย
5. นายนันทชัย    กล่ำสุข
6. นางสาวธัญญารัตน์    ทองเชื้อ
7. นางสาวกัญญารัตน์    สมไชย
8. นางสาวนิสารัตน์    ทองเมือง
9. นางสาวชุติมา    ฐปนวรรธน์สร
10. นางสาวขวัญฤทัย    ชลารักษ์
11. นางสาวปัญจนา    ลำไธสง
12. นางสาววิไลพร    บุญมาฤทธิกุล
13. นายศุภฤกษ์    แพสถิตถาวร
14. นางสาวธนัชชา    พุฒิชาติ
15. เด็กหญิงวนิดา    ดุจจานุทัศน์
16. นางสาวสวัสพร    ปรุณฑริกชาติ
17. นางสาวยุพาวรรณ    อังสนุ
18. นางสาวกันยปัฐม์    สุวรรณรัตน์
19. นางสาวนัยนา    พัฒน์ชนะ
20. นางสาวทัตติญาพร    พฤติ
21. นางสาวรุ่งเรือง    สว่างวงศ์
22. เด็กชายอนันต์    สุวรรณคาม
23. นายปวีร์วัฒน์    ชินภาสนันท์
24. นางสาวปิ่นประภา    รายพรมราช
25. นายอัครพล    แสงสว่าง
26. เด็กชายภาณุพงศ์    คำสำราญ
27. นายธนชิต    แสงแก้ว
28. นายนิติพล    บุญญฤทธิ์
29. นางสาวธนภรณ์    ทะนารี
30. นายอลงกรณ์    แก้วเพชร
31. นางสาวณัฐพร    กองสวรรค์
32. นางสาวพิมพ์ชนก    ณ นคร
33. นางสาวกฤษณา    กันยาประสิทธิ์
1. นายณฐพงศ์    ทรงสัตย์
25 28 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายจักรกฤษ    เหมือนส่อน
2. เด็กชายเด่นชัย    เพชรเลิศ
3. นายภูมิภูชิต    พรพรม
4. นางสาวนัทธมน    สุรินธรรม
5. เด็กหญิงจารวี    วงษ์ทอง
6. เด็กชายสรายุทธ    มณีรัตน์
7. นางสาวกัญญารัตน์    เกตุสุนทร
8. นางสาววิลาสินี    เพชรเลิศ
9. นางสาวณัฐริกา    เภาเนือง
10. เด็กหญิงน้ำฝน    ต้นวงศ์
11. นางสาวกัญญารัตน์    คงมี
12. นางสาวอรอุมา    ศรีสมุทร
13. เด็กหญิงภัสสร    เพ็ชรผุดผ่อง
14. เด็กหญิงบุษกร    เกาะงาม
15. เด็กหญิงนรินทร์    จันทา
16. เด็กหญิงอรลักษณ์    นนท์กระเสม
17. เด็กหญิงจตุพร    แรกเรียง
18. เด็กหญิงเมทินี    บุญรอด
19. เด็กหญิงนิระชา    บุญทัด
20. เด็กหญิงธนัญญา    สามีรัมย์
21. เด็กหญิงชลธิชา    ดรฮี้
22. นายธนิศร์    ทองคำ
23. นายปรัชญา    ศรีสุขโข
24. นายฐิทติพงษ์    วันเพ็ญ
25. นายสุภัค    อรุณรัตน์
26. นายนัฐวุฒิ    คณะสุข
27. นายพนมศักดิ์    นิ่มน้อย
28. นายสราวุธ    ดวงจิตร
29. นายอดิศร    อยู่ยัง
30. เด็กชายสุภัทร    อรุณรัตน์
31. นายธนาวัฒน์    บุญเนตร์
32. นายขจรศักดิ์    บานเย็น
33. นางสาวปณิตา    คำแฝง
34. นางสาวคณิศา    คำแฝง
35. นายอาทิตย์    พรมทัต
36. นายกฤษฎา    ชาภักดี
37. นายธนาคาร    ไพรสิงห์
38. นางสาวอนงค์รดี    มัสแมน
39. เด็กชายเอกพล    วงค์คำภู
40. เด็กชายเรืองฤทธิ์    ศรเพ็ชร์
1. นายจิรพันธ์    อ้นขวัญเมือง
2. นายรัฐพร    อรุณรัตน์
3. นายวรพงษ์    เจริญผล
4. นางสาววรรณพร    อารีรัตนชัย
5. นายวีรวิชญ์    ผลประเสริฐมาก
6. นายอารักษ์    กำพุธ
7. นายอิทธิพล    เดี่ยวกลาง
8. นางโสภิต    มูลดามาตร
26 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ใจยั่งยืน
2. นางสาวสุนันทินี    ตันติพานิชพันธ์
3. นายนนท์พิเชฐ    วงศ์ชนกศิริกุล
4. นายณัฐกิตติ์    กลิ่นหอมทิพย์
5. เด็กชายวรรณรัตน์    นิลโต
6. เด็กหญิงพาทินธิดา    ภัยแคล้ว
7. นายณรงค์ฤทธิ์    รอดดี
8. นางสาวกานต์พิชชา    ปลื้มใจ
9. นางสาวปภัสรา    อาชีวะ
10. นางสาววราภรณ์    จันทร์กลิ่น
11. นางสาวพัชราภรณ์    อินเสนา
12. เด็กหญิงศศิประภา    เข็มนาค
13. นายเอกราช    ยังภิรมย์
14. นายอาทิตย์    อาจจงทอง
15. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    มหาพรหม
16. เด็กหญิงจิรภิญญา    เพ่งพินิจ
17. นางสาวจารุวรรณ    จันทร์รุณ
18. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    วงศ์ใหญ่
19. เด็กหญิงวิลาวัลย์    วิเศษทรัพย์
20. เด็กหญิงปาริชาติ    บุญเกิด
21. เด็กหญิงเนื้อทอง    คงเพชรขาว
22. เด็กหญิงจิตรลดา    ขวากุดแข้
23. นางสาวฉัตรสุดา    โจมรัมย์
24. นางสาวชวิศา    กลิ่นศรีสุข
25. นางสาวพุทธรักษา    ชนประชา
26. นางสาวศสิมา    ผึ่งผาย
27. นางสาวศศิธร    มีชัย
28. นายมณฑล    บุงกระโทก
29. เด็กหญิงพรรณารายน์    สง่างาม
30. เด็กหญิงจิราพร    วิชัย
31. นางสาวชาลินี    ไกรนารถ
1. นายคเณศน์    พึ่งอ่ำ
2. นายชุมพล    ศรีเหรา
3. นายชูชีพ    ฟักทอง
4. นางสาวณัฐภรณ์    สุขสวัสดิ์
5. นายธรณัส    โสมนัส
6. นายวิริยะ    ทองเต็ม
7. นางสาวศรจิตตรา    ชูอินทร์
8. นายเดี่ยว    สอนมี
27 32 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    จันทร์บวร
2. เด็กชายกัมปนาท    สุขมณี
3. นางสาวกัลยาณี    นาคนาคา
4. นางสาวณัฐติกา    เอี่ยมสุวรรณ์
5. นางสาวสุจิตรา    ไชยสอาด
6. นางสาวจริยา    อินเป้ง
7. นางสาวจันธิรา    ตุ้มเป็น
8. เด็กหญิงอริสรา    อังคะ
9. นางสาวนภาพร    เรืองสุวรรณ
10. เด็กหญิงปิ่นชนก    ทับดี
11. นายดนัยกฤษณ์    เบ็ญเยี่ยม
12. นายทศพล    กุลประยงค์
13. เด็กหญิงอนิสา    สิทธิจรูญ
14. นายปกรณ์    บุญจันทร์
15. นายปฏิพัทธ์    กระจ่างศรี
16. เด็กชายพัสกร    แดงโสภา
17. นายพีชพนธ์    อินทร์จันทร์
18. เด็กหญิงชนัญชิดา    บุญเพ็ชร
19. นางสาววรารักษ์    ศิริงาม
20. นางสาววัชราภรณ์    จำปาศร
21. นางสาววิลาวรรณ    โสมดี
22. เด็กชายศรัญย์    ศรีหาพล
23. นายศรายุทธ    ดาภี
24. นายศราวุฒิ    จำปาทอง
25. นางสาวศศิวิมล    ผามล
26. นางสาวสิรินยา    พ้นทุกข์
27. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    เทียนโฮม
28. นางสาวสุภาพร    เจริญดี
29. นางสาวอาริยา    กมุททรง
30. นางสาวอุบลรัตน์    สงเคราะห์
31. นายไชยวัฒน์    ทรัพย์โถม
1. นายจเร    แดงโสภา
28 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทัศน์    ปิ่นขาว
2. เด็กชายชลชาติ    ศรีเมือง
3. เด็กชายพรเทพ    แจ้งใจบุญ
4. เด็กชายรุ่งรวิน    ราชมนเฑียร
5. นางสาวโศรดา    ผลทรัพย์
6. เด็กหญิงชาริณี    ชื่นชมพุทธ
7. นายยศรินทร์    ศรีโพธิ์
8. นายสุทธิชัย    ท้ายเงิน
9. นางสาวดาวจันทร์    นิยมจิตร์
10. นางสาวรินรดา    ระวังถ้อย
11. นายธนารัตน์    โพธิ์ทอง
12. นายภานุมาศ    ขยาย
13. นายกาญจน์พิสิฐ    พงษ์ไพร
14. เด็กชายณัฐกิต    ยอดดำเนิน
15. เด็กชายธนกานต์    ทองมูล
16. เด็กชายธนพล    เย็นทรวง
17. เด็กชายรวิภาส    ตู้พิจิตร
18. เด็กชายอรรถพล    จำปาทอง
19. เด็กชายคีตนันท์    คุ้มมงคล
20. เด็กชายอุตามิน    แสงทอง
21. เด็กชายจิรภัทร    เย็นฉ่ำ
22. เด็กหญิงกุลณัฐ    ท้วมใจหาญ
23. นายสุทธิภัทร    สิงห์ทอง
24. นางสาวจรรยารัตน์    เรื่องลือ
25. นางสาวสิริรัตน์    เกิดดวง
26. นางสาววราภรณ์    มีเนตร
27. นางสาวนภพร    สว่างโชติ
28. นางสาววรรณวิศา    ศรีงามฉ่ำ
29. นายเทวินทร์    ต้องจิตร์
30. นางสาวชุติกาญจน์    นพศรี
31. นางสาวปฎิญญา    ศรีสุบรรณ
32. เด็กชายฤทธิเดช    สังสุวรรณ
33. นางสาวจอมขวัญ    กองแก้ว
34. เด็กชายบริวัฒน์    ชัยนคร
35. เด็กชายกฤติพงษ์    รุกขชาติ
1. นายกัมปนาท    โนนศรี
2. นางสาวชัญญาพัชร์    ร่มโพธิ์ชี
3. นายนพรัตน์    คันทรง
4. นางสาวนัทธมน    แก้วหนองยาง
5. นางปทิตตา    ศิริมากร
6. นางเบ็ญจวรรณ    สีงาม
7. นายเยี่ยม    คุ้มมงคล
8. นายเริงฤทธิ์    วงษาวดี
29 36 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุทธิศักดิ์    ล้วนฤทธิ์
2. นายอดิชาติ    เกียนประโคน
3. นายธนโชติ    นิลทัย
4. นายนันทวัฒน์    เหล่าเจริญ
5. นางสาวภัทรสุดา    สนามน้อย
6. นางสาวขวัญฤทัย    นีลวัณโณ
7. นางสาวรสสุคนธ์    วุฒิยา
8. นางสาวกัลยาณี    อุตสาหะ
9. นายวรโชติ    สุพันนารี
10. นายเทพประสิทธิ์    เจริญวรชัย
11. นางสาวอังคณา    รัฐกิจ
12. นายวิริยะ    ด้วงอุดม
13. นายนันทวัฒน์    รังกลาง
14. นางสาวชวัลญา    แจ่มอ้น
15. นางสาวมณีรัตน์    ผาสุข
16. นางสาวธัญญาเรศ    เลื่องลือ
17. นางสาวปภาดา    ทรัพย์ผล
18. นางสาวภานุมาศ    เชิงสะอาด
19. นางสาวกาญจนาพร    สามารถ
20. นางสาวอนัญญา    เฉลิม
21. นางสาวสุธิตา    สิงห์แก้ว
22. นางสาววรินทร    ศรีชลาลัย
1. นายก้องศักดิ์    จีจู
2. นางขอพรชนก    ไชยวัณณ์
3. นางจิตเกษม    ชื่นชม
4. นางสาวชุลีพรณ์    คล่องแคล่ว
5. นางสาวนฤมล    ศิริพัฒน์
6. นายวิโรจน์    ขอแนบกลาง
7. นางสาวศิริญา    ป้อมเสมาพิทักษ์
30 37 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายสุพลวงษ์    งามขำ
2. นางสาวอมรศิริ    พันธุลี
3. นางสาวโสรยา    พานคำ
4. นางสาวอรุณรัตน์    ทองลอง
5. นางสาวอนุสรา    จันทรา
6. เด็กหญิงอมาวตรี    สัมมาชีพ
7. เด็กชายปฏิพัทธ์    ประเสริฐวงษ์
8. เด็กชายสุชานนท์    บุญรอด
9. นางสาวณัฏฐ์    เขียนวิรหิรัญ
10. นางสาวสุพัตรา    เคลือแก้ว
11. นายณัฐพล    จิตรภักดี
12. เด็กชายอรุณ    เปรื่องปัญญา
13. เด็กหญิงนวพรรษ    เพิ่มเพียรสิน
14. นายรัฐภูมิ    พงษ์อารีย์
15. นายวีรพันธ์    ลิ่วโรจน์สกุล
16. นายพีรธัส    สง่าแสง
17. เด็กชายนันทวัฒน์    สุขชูศรี
18. นายปิยณัฐ    เยี่ยมภูเขียว
19. นางสาวทองดี    นำเจริญสุข
20. นายอนุชิต    ทองอ้ม
21. นางสาวเสาวลักษณ์    สิงห์ศรี
22. เด็กหญิงอสมาภรณ์    สมใจ
23. เด็กหญิงธิดา    ช่วยนา
24. นางสาวภูวเรศน์    ศรีเพชร
25. เด็กชายเอกณวัฒน์    กระจ่างชัย
26. เด็กชายพิจิตร    เจริญไทย
27. เด็กชายธนายุทธ    สุนทรสุข
28. เด็กหญิงณัฐพร    นาคปล้อง
29. เด็กหญิงนันทิชา    เขี้ยวแก้ว
30. เด็กชายนนทกานต์    โพธิ์ทอง
31. เด็กหญิงอติกานต์    หอมใบเนียม
32. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ไชยมงคล
33. เด็กชายสราวุธ    สัมมาชิต
34. เด็กหญิงพัชรี    ปาวิลัย
35. นายธีระชาติ    จันตา
36. นายฉัตรชัย    ประไพพงษ์
37. เด็กชายณัฐชาต    มิตรสันเทียะ
1. นายชูชาติ    มงคลเมฆ
2. นางนวรัตน์    โสภาพรรณรัตน์
3. นายพงศ์ศรัณย์    ยศศักดิ์
4. นางสาวพัสร์ศิริณ    เกิดพิทักษ์
5. นายวิชญ    รวมประพันธ์
6. นายวิทวัส    ฉิมพลี
7. นายสวง    จันทร์แก้ว
8. นายเทอดศักดิ์    ยังพึ่ง
31 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายธราเทพ    ขุนาพรม
2. นายปิยวัฒน์    แซงซุม
3. นางสาวชัชนันท์    บุญรัตน์
4. เด็กชายวัชรพงษ์    คูณขุนทด
5. นายศรัณย์    ลอดทองสี
6. นางสาวธัญญา    จีนคล้าย
7. นางสาวธารารัตน์    แจ่มจันทร์
8. นางสาวทักษพร    ยอดทองดี
9. นายอัครวัตร    ภูอนันต์
10. นางสาวศิริรัตน์    ทัพวงษ์
11. นายพงศกร    ภักดิ์กะโทก
12. นางสาวรัชนีกร    จับคีรี
13. นายไพรัตน์    สิงห์โตทอง
14. เด็กหญิงมลฑกาล    บุตรเพ็ง
15. เด็กหญิงพลอยแก้ว    ภู่โต
16. นายอภิสิทธิ์    พงษ์พิมล
17. นายสุรศักดิ์    เพิ่มภักดี
18. นางสาวกัญญารัตน์    อบอุ่น
19. นางสาวพรพิมล    มูลตรีบุตร
20. นางสาวประภัสษร    โคตรศรีวงษ์
21. นางสาวสุภิญญา    สนสูง
22. นางสาวชลธิชา    ขุนาพรม
23. นางสาวณัฐพร    พิมพ์สา
24. นางสาวกัญญารัตน์    แสงเจริญ
25. เด็กหญิงอภิญญา    แป้นเพรช
26. เด็กชายจีรภัทธ์    ปานดวง
27. เด็กหญิงภัชรินทร์    วัฒนะโกษีย์
28. นางสาวจินดามณี    เหระยัง
29. นางสาวจุฑามาศ    ปิ่นสันเทียะ
30. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ศรีแก้ว
31. เด็กหญิงนันทพร    นาชัยเวียง
32. นางสาวณัฐกานต์    ลาวงศ์
33. เด็กหญิงนภาพร    อ่วมช้าง
34. เด็กหญิงพรพรรณ    เสมาฉิม
35. นางสาวละออ    ร้อยบรรดิษ
1. นางสาวทัศนีย์    ขุนครอง
2. นายมานะ    วงศ์มณี
3. นายยุทธนา    ลมสูงเนิน
4. นางสาวรนิษฐา    แว่วสอน
5. นายอนุพงษ์    ยินดีรมย์
6. นายอาทิตย์    ใจหาญ
32 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรายุ    การขันที
2. เด็กชายธนา    วัฒนธรรม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. เด็กชายวัขรไกร    สนนุช
5. เด็กชายเลิศชาย    มิ่งแม้น
6. เด็กหญิงอุมาพร    บุญภา
7. เด็กหญิงเก็จแก้ว    จันทรัตน์
8. เด็กชายอภิวันท์    เขาบาง
9. นายณัฐพล    สีจันทวงค์
10. นายนพณัช    กุลปราการ
11. นายกิติศักดิ์    อิสลาม
12. นายธวัชชัย    สายรัตน์
13. เด็กหญิงธิดารัตน์    แพงสาร
14. เด็กหญิงศิริ    อินทร์พงษ์
15. นางสาวระพีพรรณ    แก้วมะดัน
16. เด็กหญิงชลดา    วารีวิไล
17. นายปณิธาน    ปานสกุล
18. นายนันทะวัช    คำประเสริฐ
19. นายถิรธนา    นิลเจียม
20. นางสาวมนัสวี    ใจเอื้อ
21. นางสาวพรพิมล    ฉิมสวาท
22. นางสาวอารียา    บุญแจ้ง
23. นายธีราภัทร    เขียวชอุ่ม
24. นายพัชรพล    พลแสน
25. เด็กชายธนากิจ    นุชบุษบา
26. นางสาวณัฐชนา    สระทองเฮียะ
27. นางสาวเกวลี    พร้าก้อน
28. นายจักกฤษณ์    หวังดี
29. นายพรเทพ    พุทธรักษา
30. นายศุภรัตน์    สดวกดี
31. นางสาวประภัสสร    สารเพชร
32. นางสาวปรารถนา    สิงห์โต
1. นายกิตติศักดิ์    มากทอง
2. นายวีรพงศ์    บุญปฏิมากร
3. นายสิทธิพงษ์    นามปวน
4. นางสาวอารีรัตน์    เพ็งเส็งดี
33 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอุเทน    หลักแหลม
3. เด็กชายธนศักดิ์    ใจเพชร
4. เด็กหญิงตรีรักษ์    ใจใส
5. นายพรชัย    บุญชัย
6. นายอนัส    อยู่เหมาะ
7. นายธัญพิสิษฐ์    นาคฤทธิ์
8. เด็กชายภฤศ    ตังคณากุล
9. นายณิฐพล    ทองน้อย
10. นางสาวมาริษา    แสงหมึก
11. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทนทาน
12. เด็กชายประนิธิ    โผดโผน
13. นายอนันตศักดิ์    เสมาใหญ่
14. นายสุรเชษฐ์    เกลาชู
15. นายจตุรงค์    โพธิ์พันธ์
16. นางสาวไอริน    คล้อยดี
17. นางสาวศิริลักษณ์    ทองดี
18. นางสาวศิริลักษณ์    เพ็ชรดี
19. นางสาวยุวดี    ม้าล้อม
20. นางสาวชุติมา    พลายบัว
21. เด็กหญิงประติภา    โผดโผน
22. เด็กหญิงอัญมณี    แดงช่วง
23. เด็กหญิงชิดชนก    สมสร้าง
24. นายจักรณรงค์    นวลฝ้าย
25. เด็กหญิงสุพรรณนิกา    พิทักษ์แสงจันทร์
26. เด็กชายอนุเทพ    มุ่งเสริมกลาง
27. เด็กหญิงกาญจนา    เพ็ชรเดชา
28. เด็กหญิงปพิชญา    โปร่งศิริ
29. เด็กหญิงสมใจ    บุญมีสง่า
30. เด็กหญิงภาณุมาศ    พุ่มใจศรี
31. เด็กหญิงสิริรัตน์    ศิริมังกร
32. นายชัยวัฒน์    นราอินทร์
33. นายป่านตะวัน    คำยนต์
1. นางจรรยา    กาญจนาประดิษฐ์
2. นายชูวิทย์    จั่นเพชร
3. นายนิกร    พราหมณ์ประยูร
4. นางมธุรส    เอียตระกูล
5. นายวิมล    พงษ์เตรียง
6. นายศุภกิตต์    ปานสวย
7. นายสันธาร    อินไชยยา
8. นางเพ็ญพิศ    จุลเนียม
34 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    เนตร์นิยม
2. นางสาวปาริฉัตร    ชาดี
3. นายภูริณัฐ    วิชาชู
4. นายภาณุพงศ์    โพโต
5. นายบุญฤทธิ์    กรุษฉ่ำ
6. นายธนสินธ์    สายท่าเสา
7. นายธนรัตน์    เอี่ยมเย็น
8. นายกิติศักดิ์    แก้วสุวรรณ์
9. นางสาววรางคณา    ท่าหิน
10. นางสาวณัฐตะวัน    ยอดอ่อน
11. เด็กชายตรีทเศศ    โพธิ์ตุ่น
12. นายณภัทร    อุตตะมะ
13. เด็กชายเทวัญ    ไชยเชษฐา
14. เด็กหญิงบัญฑิตา    ฤทธิเรืองเดช
15. นายสุรภาพ    โพธิ์ตุ่น
16. นายนุกูล    เต๊ะเปีย
17. นายวิษณุ    อิ่มรัง
18. นายเมธา    สุขสิงห์
19. นายธัญญลักษณ์    ทับเปีย
20. เด็กชายเจตน์ธิติ    แก้วเขียว
21. นายรอมมาฎอน    การีมี
22. นายสุนทรไชย    กรัดกระยาง
23. นายพรมงคล    แพรดำ
24. นายพงศธร    จันทร์สนิท
25. นายนพรุตน์    มากทิพย์
26. เด็กชายพันธกานต์    จันทะบุตร
27. นายณัฐวุฒิ    ไวว่อง
28. นายกรวิชย์    ปิยจิตต์ไพโรจน์
29. นายจิรายุ    เกิดพิทักษ์
30. นางสาวสาวิตรี    คล้ายชู
31. นางสาวรุ่งทิพย์    จิ๋วอ่อน
32. นางสาวอนัญญา    อ่อนปาน
33. นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์    อิสรางกูรฯ
34. นางสาวมนทกานต์    หนูดำ
35. นางสาวเบญจวรรณ    คล้องช้าง
36. นางสาวนันทวรรณ    กิจธร
37. นางสาวพัทธ์ธีรา    ชัยพานิช
1. นายกษม    บำรุงสุข
35 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรานิษฐ์    จิกากร
2. นายรัฐธรรมนูญ    ศิริธรรม
3. นายธนพล    รักพรมราช
4. นายเอกชัย    พรมมี
5. นางสาวศิริลักษณ์    โมหา
6. นายปราบพล    เขษมโอภาส
7. นายบัณฑิตชัย    คันโน่
8. เด็กชายทรงกลด    ขันนามศรี
9. เด็กชายฉัตริน    ขันตี
10. เด็กชายภิญโญ    เมืองวงษ์
11. เด็กชายธนธรณ์    สตภูมินทร์
12. เด็กหญิงพรกนก    พวงสงวนทอง
13. เด็กชายสุธิกานต์    ลิมป์ประภาคาร
14. นางสาวสุนันทา    ประกอบกิจ
15. นางสาวสุดารัตน์    พิทักษ์รัตน์
16. นางสาวกุลสตรี    สุดาจันทร์
17. นางสาวมณฑา    วานิชรัตน์
18. นายวรกร    บัวศรี
19. นางสาวเจนนิศา    เพิ่มพูน
20. เด็กหญิงนรินทิพย์ฺ    ยั่งยืน
21. เด็กหญิงเสาวณีย์    อินกับจันทร์
22. เด็กหญิงปลื้มกมล    นาวงศ์
23. นางสาวภัทราพร    ภาโสภะ
24. นายวัชรินทร์    เทียมเท่าเกิด
25. เด็กชายธีรภัทร    แก่นสาร
26. เด็กหญิงสุกัญญา    ประกอบวัฒน์
27. เด็กหญิงกรกนก    ไชยคราม
28. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เฮ่าบุญ
29. เด็กหญิงชุติมณฑน์    วงศ์กลิ่นกรุด
30. นางสาวมนชนก    ภู่ทอง
1. นายประเสริฐศักดิ์    เกตุแก้ว
2. นายพงศพัค    กุสสลานุภาพ
3. นายโอฬาร    พาชื่น
36 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายทัศนัย    กิตติรุ่งสุวรรณ
2. นางสาวกสิณา    จุ่นเจิม
3. นางสาวพนิดา    วงค์วรรณ
4. นางสาวอณิษฐา    บัวปลื้ม
5. นางสาวมาริษา    นิลขาว
6. นางสาวพิจิตรา    ศรีวิลัย
7. นางสาวนัชชา    สรรเสริญ
8. เด็กหญิงนวพร    คนรำ
9. เด็กหญิงวิจิตรา    อย่างหมั่น
10. เด็กหญิงสุจิรนันท์    ชาตินุช
11. นางสาววรางคณา    ศรีเจียม
12. เด็กหญิงศิริวรรณ    ช้างศาสตร์
13. เด็กหญิงอริสรา    ชินะปุตตกุล
14. เด็กหญิงอภิชญา    ศุภประทุม
15. เด็กหญิงปนัสญา    เพ็ชรน้อย
16. เด็กหญิงกณิสฌา    ศรีเทเวศน์
17. เด็กหญิงพนิดา    ฮะบุญมี
18. เด็กหญิงตะวันวาท    มูลสวัสดิ์
19. นายกฤติพงศ์    สอพระกาฬ
20. นายทักษิณ    คุ้มภัย
21. นายนครินทร์    คงมั่น
22. นายศรศักดิ์    ตรรก์ชูวงศ์
23. นายธนพัฒน์    ตำนานจิตร
24. นายสุรสีห์    พลอยงาม
25. นายธัลดล    คุ้มภัย
26. เด็กชายนคร    แก่นน้อย
27. เด็กชายโชติวิทย์    ศักดิ์นาวีพร
28. เด็กชายหาญชัย    สินสวัสดิ์
29. เด็กชายจักรกฤษณ์    อินคล้าย
30. นายชัชวาล    ทศพลอุดมพงษ์
31. นายภัทรพล    สุวรรณประภา
32. นายธัญญสิทธิ์    ศักดิ์ตานนท์
33. เด็กชายธนาธิป    ศิโรรัตนพาณิชย์
34. นายวรวิสฐ์    ชูศิลป์
35. เด็กหญิงสิริยากร    แสงโชติ
36. นายธนพล    แก้วทองคำ
1. นายพินิจ    ทองเสริม
2. นางสาวศรัญญา    พรมสัน
37 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายอธิบดี    พุ่มสิน
2. นายคมสัน    ศิวิไล
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    ทองคำ
4. นายพิสิทธิ์    วงค์วงค์
5. นายปภังกรณ์    ทิพโชติ
6. นายอรรถชัย    พูลบ่อโพธิ์
7. นายคงฤทธิ์    มากบุญ
8. นายชัยพฤกษ์    เปลี่ยนเพ็ง
9. นายนรินพล    รอดอยู่
10. เด็กชายวัชรพล    ทัพสวัสดิ์
11. เด็กชายนลธวัช    ทุมทอง
12. นางสาวกมลชนก    อ่อนชมภู
13. นางสาวอารียา    ด้นประดิษ
14. เด็กหญิงสุพัฒน์    แซ่อึ้ง
15. เด็กชายชาตรี    ขุนทอง
16. เด็กหญิงธันยพร    โภคา
17. เด็กหญิงรภัส    มีครองธรรม
18. เด็กชายณัฐพล    ป้อมกุล
19. นางสาวจันจิรา    ดอกผล
20. นางสาววิภาดา    พันธุ์เสนาะ
21. นางสาวอนุสรา    หอมฉุน
22. นางสาวจิดาภา    ตั้งไทยสงค์
23. นางสาวจิราวรรณ    วงศ์จันทร์
24. นางสาววชิราภรณ์    ล้อตระกูลพาณิีชย์
25. นางสาวกรวินท์    เวียงนนท์
26. นางสาวจุฑามาศ    ด่านสาคร
27. นายพูนศักดิ์    ยศฐศวดี
28. นายศราวุธ    วรรณวิจิตร
29. นายวสันต์    อรปัญญา
30. นายจักรกฤษ    เอี่ยมรอด
31. เด็กชายทิศพล    เหตุเกศ
32. เด็กหญิงศิริพร    ทองจันทร์
1. นายจิรายุ    เทียนเงิน
2. นายจีระ    สุระขันธ์
3. นางสาวธิดาพร    ป้อมศรี
4. นายมานะ    ศรีผ่อง
5. นายลำพอง    เทพอุดร
6. นายวิระชัย    เรืองช่อ
7. นายอธิวัฒน์    แก้ววงศา
8. นายเกษมกิตติ์    กูดซ้าย
38 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภเลิศ    โพธิชัย
2. เด็กชายประสูติ    แก้วผลึก
3. เด็กชายสหัสวรรษ    พูลพล
4. เด็กชายณรงศักดิ์    บรรลุขันติกุล
5. เด็กชายสหัสวรรษ    ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงสุพิชญา    สุขศิลป์
7. เด็กชายศุภโชติ    มณีสุขใส
8. เด็กหญิงธนาภรณ์    จินดามณี
9. นายสืบพงศ์    เชื้อทวี
10. นางสาวปายตะวัน    โตสวัสดิ์
11. นางสาวณัฐรัตน์    จันทร์หอม
12. นายปรมัทธ์    สร้างผล
13. นายพงศกร    วิชัยศร
14. นางสาวชญานิศ    งามระเบียบ
15. นางสาวรำไพพรรณ    นิยมวานิช
16. นายธนวัฑฒ์    พระสว่าง
17. นายสิริชัย    สุขบุญเรือน
18. นางสาวกรองกาญจน์    ฉายวิเศษพล
19. นายธีระวัฒน์    พิเชษฐพนธ์
20. นางสาวจารุวรรณ    คูณเมือง
21. นางสาวปัณฑิตา    ทองปาน
22. นางสาวเสาวรส    ค้าผล
23. นางสาวพัชรินทร์    คงเหว่า
24. นางสาวจันทร์จิรา    สิทธิศร
25. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    อภิรัฐจิรวงศ์
26. นางสาวพิชชาพร    สุมาลา
27. นางสาวศิริเกษร    ศรีสัตย์ธรรม
28. นายสันติภาค    นาทัน
29. นางสาวลลิตา    เคียงสันเทียะ
30. เด็กหญิงนลินธรณ์    อภิรัฐวงศ์
31. เด็กหญิงวรรณษา    มะโนใจ
32. นางสาวจุรีรัตน์    นิยมวานิช
1. นายปกรณ์    แสงมณีธนิตกุล
2. นายศุภศิลป์    กระแสสินธุ์
3. นายสำฤทธิ์    คงทรัตน์
4. นางสาวเตือนใจ    ดวงรัตนพูนผล
39 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    คำแพง
2. นางสาวรมัณยา    โคมน้อย
3. เด็กหญิงพรไพลิน    พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนพรัตน์    จังหวะเลิศ
5. เด็กหญิงอริศรา    เจียรบวรศักดิ์
6. เด็กชายวาที    พรทิพย์เทวา
7. เด็กหญิงปิยธิดา    ทรัพย์สวรรค์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์    รูปไธสง
9. เด็กหญิงชนินาถ    โตใหญ่
10. เด็กหญิงนภาพร    ฤทธิ์ขิน
11. นางสาวพิมพ์ชนก    พันธ์มณี
12. เด็กหญิงฤดีมล    ฉ่ำพิพัฒน์
13. เด็กชายกฤษฏา    ขุยชัยภูมิ
14. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    วงษ์ทำมา
15. เด็กหญิงนิญาดา    สอนมาลา
16. เด็กหญิงภควดี    มีเมธี
17. เด็กหญิงภัทรวรรณ    นาคนายม
18. เด็กชายกิตติ์รวี    ศิริอริยทีปต์
19. เด็กชายณภัทร    โคมน้อย
20. เด็กหญิงณัฐกานต์    เพ็งสุวรรณ
21. เด็กหญิงศิริรัตน์    เลิศพระริน
22. เด็กชายณัฐพงษ์    หงอกสิมมา
23. เด็กชายธีรพล    แนวทวิต
24. นายภาคิน    ไชยประการ
25. นางสาวณัฎฐ์ญดา    พิพัฒธัญนันท์
26. นายธีรโชติ    แก้ววิลัย
27. นายณัฐพงษ์    กลอยกลาย
28. เด็กหญิงปิยวรรณ    วุฒิศักดิ์
29. นายยิ่งพันธุ์    คำวัน
30. นายวรเมธ    เหลื่อมอุไร
31. นางสาวฑารฎา    โกมารภัจกุล
32. นางสาวสุพรรษา    พลเมือง
33. นางสาวอาทิตยา    สรรศรี
34. นางสาวนฤมล    เอมอ่อน
35. นางสาวศิริลักษณ์    บัวจันทร์
36. นายคมสัน    ปฐมวิชัยวัฒน์
37. นางสาวกัลยา    โสชะรา
38. นายวีรพล    เทาวฤทธิ์
39. นางสาวธัญญาลักษณ์    อ่อนพุทธา
40. นายชาญณรงค์    ขัดเรือน
1. นายปัญจพล    ปิตินานนท์
2. นางสาวพรรณอร    เกลี้ยงประไพ
3. นายภานุภาคย์    ศรีคำอ่อน
40 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันท์ทา    ทองเปลว
2. นายธนาสิน    รินบุตร
3. นายปิยะกานต์    พุ่มพวง
4. เด็กหญิงอนงค์นาฎ    โพธิ์ศรี
5. นายวุฒิพงศ์    ภววทัญญู
6. นายจิตติชัย    ชัยวัง
7. นายอนาวิน    นามูลน้อย
8. เด็กหญิงกิ่งกมล    เมฆศรี
9. นายธัญกร    วิชัยกุล
10. นายทวีชัย    สังข์ทอง
11. นายอนุพงศ์    พิมพ์งาม
12. เด็กชายอนวรรตน์    บุญศิริจิรพงษ์
13. นางสาวนพมาศ    โพธิ์ดี
14. นายพัฒนายุ    ลิ้มวสะ
15. นางสาวปิยะดา    สมดี
16. นางสาวนัฐพร    กัลยาใส
17. นางสาวกรรณิการ์    สืบนุสนธิ์
18. นางสาวณัฐธิดา    ศรีโคตร
19. นางสาวธีรนาฏ    ศรีโคตร
20. นางสาวจิราวรรณ    อ๊อดวงษ์
21. นางสาวปฏิมากร    ชวนะสุวรรณกุล
22. นางสาววิไลลักษณ์    พงษ์ฉาย
23. เด็กหญิงนงนภัส    สุขสบาย
24. เด็กหญิงจุฑามาศ    ชนาฐิติกุล
25. เด็กหญิงกมลชนก    มัณฑนานนท์
26. นายกิตติพล    พรมรักษา
27. นายวิเศษ    จันทฤทธิ์
28. นางสาวศิริวรรณ    ตรีเดช
29. นางสาวนัฐกาญน์    รัตนทิตย์
30. นางสาวนริศรา    แสงเพ็ง
31. นายนพชิต    ต๋านา
32. นางสาวมินตรา    จันทร์แก้ว
33. นายวิษณุ    หงษาชุม
34. นางสาวทิวาพร    โขนชัยภูมิ
1. นางสาวณัฐชา    เศวตรัตนเสถียร
2. นายนัฐพงษ์    สาครขัน
3. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
4. นายภัทรพงษ์    จิตบรรจง
5. นางสาววิรัลรุ้ง    ศิริธนรุจสักโก
6. นายศักดิ์ชัย    ชรากาหมุด
7. นายสันติ    วิชาเดช
8. นายอนุชิต    ผิวขำ
41 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายชนะชัย    คุณศักดิ์
2. เด็กชายนวมินทร์    เขตสมุทร
3. เด็กหญิงศิรปภา    นิลเสถียร
4. เด็กชายธนากร    บรรจงนอก
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ซอเฮง
6. เด็กหญิงฉันทนา    ม่วงมั่งคั่ง
7. เด็กชายปิยะภัทร    มณีอมร
8. เด็กชายจีระศักดิ์    คชกูล
9. เด็กชายฉันท์ทัต    วงศ์ไชย
10. เด็กชายธนชิต    ทองดี
11. นายสมศักดิ์    บุญเสริม
12. นายธนัตถ์    แก้วเนตร
13. นางสาวอาทิมา    เวกชาลิกานน
14. นายณัฐพล    อาจหาญ
15. นายฤทธิเกียรติ    รุ่งเรือง
16. นางสาวพิมพ์ญาภา    ไชยวุฒิวงษ์
17. นายสิทธา    เครือกลาง
18. นางสาวกาญจนา    อินทร์กับจันทร์
19. เด็กหญิงวันวิสา    คีรีทวีป
20. นางสาวสุวรา    สายสุนทร
21. นางสาววรรณกานต์    เหมือนขาว
22. เด็กหญิงจิตรกัญญา    ชัยยะ
23. เด็กชายธิติ    เนา
24. เด็กหญิงชรีรัตน์    ชันณะสา
25. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์    ศรีสว่าง
26. เด็กหญิงชุตินันท์    วรวงษ์
27. เด็กหญิงนิภาพร    ผสมการ
28. นางสาวเจนจิรา    วิจิตขจี
29. นางสาวปภาวรินทร์    สิทธิการ
30. เด็กหญิงธนวรรณ    สุขุม
31. เด็กหญิงกนกวรรณ    มั่นมาก
32. เด็กหญิงอริสรา    สมนึก
33. นางสาวดวงใจ    ไชยพรม
34. นางสาวปาณิสรา    นิธ์เมธาวี
35. นางสาวสุภาวดี    คำหรรษา
36. นางสาวสุมินตรา    พุฒพงษ์
37. นางสาวนันทิตา    ประสาทสูง
38. นางสาวสาวิตรี    เหมือนขาว
39. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กล่อมปัญญา
40. นางสาวธนัชพร    ยิ่งกว่าชาติ
1. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์    สรรคพงษ์
2. นายณัฐพล    โหมดบำรุง
3. นายนพดล    กิมกัว
4. นายมงคล    สารเจริญ
5. นายเอกพันธ์    แวงวรรณ
42 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    สีสงคราม
2. นางสาวสุธาทิพย์    นุชหลี
3. นางสาวนฤมล    คำพันธ์
4. นางสาวสุดารัตน์    จันทวัฒน์
5. นางสาวสายธาร    คำลือ
6. นางสาวดรุณี    เครือจินลิ
7. นางสาวเสาวนีย์    สงนอก
8. นางสาวเบญจวรรณ    เย็นฉ่ำ
9. นางสาวอารียา    อุตตเสนต์
10. นางสาวสุภัตรา    ชาญชำนิ
11. เด็กหญิงธิติมา    เสถียรดำรงค์กุล
12. เด็กหญิงรัตติยากรณ์    แสงอ่อน
13. นางสาวมัณฑนา    เถาวัลณีย์
14. นางสาวปทุมวดี    ลมพะเนา
15. นางสาวสนธยา    สารการ
16. นางสาวเสาวลักษณ์    บุพลับ
17. นางสาวขนิดา    จันทรา
18. เด็กหญิงลักคณา    ทองสุข
19. นางสาวศิรินทร์    รสผักแว่น
20. เด็กชายรุ่งเพชร    ยันต์นะ
21. นายนพเก้า    จีรัมย์
22. นายอภิชาต    แจ้งแสงฟ้า
23. นายจิระพงษ์    พลอยนิล
24. นายศุภวิชช์    ประทุมมา
25. เด็กชายธนกร    ศรีเกื้อกูล
26. เด็กหญิงเมษกาญฎาร์    สมภักดี
27. นายชินภัทร์    คาอรัญ
28. เด็กชายณัฐวุฒิ    เชื้อวงษ์
29. นายกิตติพัทธ์    ศรีอังคะนมไพร
30. เด็กหญิงอรนลิน    จันทร์ศิริ
31. นายวรวุฒิ    เจริญทรัพย์
32. เด็กชายรณกฤต    ศรีเกื้อกูล
33. นายธีรพงษ์    ทงเทียว
1. นายกรวิชญ์    หิรัญกุล
2. นายจักรพล    ไพโรจน์
3. นายสิทธิโชค    ปัจจา
4. นายอธิชัย    สนนา
5. นางสาวเด่นนภา    แปวประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................