งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิน    กรีสุทา
1. นายพัฒนโรช    เจริญยุทธ
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พุ่มสุข
1. นายสีขริน    โชติวรรณ
3 3 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เสนสอน
1. นางวิภาภรณ์    ก๋งม้า
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติพร    นาคแท้
1. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอติกานต์    พรมอินทร์
1. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
6 6 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ก้อนทอง
1. นายพจน์    คีรีวรรณ
7 7 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    คงจร
1. นายเจษฎา    พูลสุวรรณ
8 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภกรานต์    ประกอบเพชร
1. นายนิวัฒน์    วรรณธรรม
9 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัฒนรี    ดีนาน
1. นายกำพล    ฤทธิ์กลาง
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิติยา    อินทรซันไล
1. นายฐปนนท์    ศุภรัตน์ธัญญา
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    เรืองประยูร
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริศรา    ด่านระงับ
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    กล้าเกิดผล
13 13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาสิณี    อะวะดี
1. นายศักรินทร์    ใหญ่เลิศ
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ว่องประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิศรา    สมใจเดช
1. นายธนกฤต    ธนภัทรมงคล
16 16 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    บาคาล
1. นางดวงเดือน    วนิชชากร
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    แสงวัฒนะ
1. นางกชนิกา    พลจันทึก
18 18 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    บุญประสิทธิ์
1. นางสุภาศินีย์    ภูทัดดวง
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    ขาวคล้ายเงิน
1. นายสยาม    วิริยะ
20 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรินภา    ใหมเกิด
1. นายบุญรอด    อยู่ศิริ
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาฎา    กิจนิยม
1. นายโดม    นะทะปาน
22 22 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สมบัติธนกุล
1. นางกุสุมา    เจาทวิภาต
23 23 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรายุณัชช์    คำคง
1. นางสาวอิงค์ครัตน์    จิรันธคุปต์
24 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    คุ้มระบาย
1. นายปรีชา    บุญเลิศ
25 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิดา    รุ่งราวี
1. นางสาวรวีวรรณ    หงส์ใจ
26 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพนา    ศรีสะอาด
1. นางสาวสุชาดา    สุวรรณหงษ์
27 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัญฑิตา    จันทวีป
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร    วงษ์ปัญญา
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    นพกาล
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
29 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัทมา    มารศรี
1. นายพันธุ์เทพ    คล้อยนาม
30 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัชนนท์    ยิ้มเป็นสุข
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    วงษ์จันนา
1. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
32 32 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฮาวา    และลอย
1. นายศิวาวุฒิ    รัตนะ
33 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวภาค    ทบวงษ์
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
34 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ    คล้ายวงษ์
1. นางวัชรี    สุขประเสริฐ
35 35 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปัณณสรณ์    เที่ยงธรรมรัตน์
1. นายพิบูลย์    อินนา
36 36 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัลลิกา    เสาวัง
1. นายมีศักดิ์    ศิริรักษ์
37 37 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    คันธมาลา
1. นายทวีวัฒน์    เอี่ยมสะอาด
38 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    มีลาภ
1. นายธีรพงษ์    ภูธร
39 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนัชชา    ภาหา
1. นายมานิต    ปัตถา
40 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    เหลืองเจื้อย
1. นายณัฐพล    พันธ์พงษ์
41 41 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแอนลีน    ช่วยบำรุง
1. นายสุรชัย    กุสาวดี
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนาวี    ขำเดช
1. นายกษม    บำรุงสุข
43 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณกาญจ์    ธระสวัสดิ์
1. นายสกนธ์    รอดใส
44 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิณพิมาน    พินพิสิทธิ์
1. นายพินิจ    ทองเสริม
45 45 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจจิมา    มิ่งไธสงค์
1. นางพชร    ชูวา
46 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    นาคพันธ์
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
47 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนินาถ    หวังศิริ
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
48 48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    มนตรี
1. นางสาวเมธิกานต์    นนทะสร
49 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    วิบุตร
1. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
50 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ปานานนท์
1. นายธงไท    จันเต
51 51 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรีญานันท์    ศาลางาม
1. นายวิสิทธิ์    ใสส่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................