งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    เชื้อลิ้นฟ้า
1. นายพัฒนโรช    เจริญยุทธ
2 2 โรงเรียนวัดคลองสน สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณนิษา    เต็มใจ
1. นายธีรภาพ    ทิบุญมี
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพราวนภัส    ดอกไม้
1. นายรณชัย    ติณะคัด
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะพร    ทรัพย์ประเสริฐ
1. นายเอกสิทธิ์    จิตเที่ยง
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธิดา    ทองชัยยง
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
6 6 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวี    ชาลี
1. นายโสภณ    รอดภัย
7 7 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    มีทรัพย์มั่น
1. นายสุทธิโชค    แกมไทย
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวลวัศย์สร    พลายสวาท
1. นายพงศ์วิทย์    เสาวรส
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมณฑาทิพย์    จตุพรเจริญยิ่ง
1. นายอดิเทพ    ชาญเชิงยุทธชัย
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวกรุณา    แสงอ่ำ
1. นายฐปนนท์    ศุภรัตน์ธัญญา
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรรักษ์    โพธิ์หิรัญ
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    โมราขาว
1. นางสาวนิตย์ธีรา    ธีราลักษณ์สกุล
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวประภัสสร    ทองอยู่
1. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    เรืองจุ้ย
1. นายถาวร    หวานชะเอม
15 15 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมณีกานต์    จาวเจริญรุ่งโรจน์
1. นายธรรมนูญ    เกิดศรีพันธ์
16 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญชนก    แก้วแตง
1. นางเพลินพิศ    รัศมีงาม
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญนัชยา    บุญญเสธ
1. นางกชนิกา    พลจันทึก
18 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพวรรณ    โสภา
1. นายณัฐพงศ์    ปานอำพันธ์
19 19 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวทัดดาว    แสงฉาย
1. นางปาจรีย์    แสงแก้ว
20 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชฎาภรณ์    ปลอดรัมย์
1. นายสถิตย์    เสมาใหญ่
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรินทรา    เถื่อนแก้วสิงห์
1. นายกรพจน์    พูลเมือง
22 22 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววลีพร    กิจเมฆ
1. นายวินิจ    อินทร์พรหม
23 23 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    วังพรม
1. นางพัชรพร    ลีจาด
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรังสินี    ยอดขันธ์
1. นางสุปราณี    แพทย์วงษ์
25 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพนัสดา    หลำบางช้าง
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
26 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาสินี    ประสิทธิ์ผล
1. นางสาววราวรรณ    จันชัง
27 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวปรัชญาลักษณ์    โชติวุฒินันท์
1. นายสุภวัชร    ชาติการุณ
28 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรณ    คือประโคน
1. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
29 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกกร    ปานทัพ
1. นายพันธุ์เทพ    คล้อยนาม
30 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวรวี    อรุณธาดา
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริฉัตร    ไม้เมือง
1. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์    สุขสินชัย
1. นายจิระเกียรติ์    บุญศรี
33 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนก    เลี่ยนกัตวา
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
34 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินภา    เที่ยงตรง
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
35 35 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสิมิลัน    สัจจะยิ่งชีพ
1. นายพิบูลย์    อินนา
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชวัลญา    ตันเจริญ
1. นายอำนวยศิลป์    กลิ่นหอม
37 37 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวโสรยา    พานคำ
1. นางนวรัตน์    โสภาพรรณรัตน์
38 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรัญญา    บุตรนิน
1. นายศุภพงษ์    ทวีแสง
39 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    ฉิมสวาท
1. นายกิตติศักดิ์    มากทอง
40 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธีรา    คำข้อง
1. นายณัฐพล    พันธ์พงษ์
41 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    คล้ายชู
1. นายกษม    บำรุงสุข
42 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธินี    หาทรัพย์
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
43 44 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกรณ์    งามเอนก
1. นางประเทือง    ชัยณรา
44 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติยา    ฉาบฉวย
1. นางสาวฉัตรกมล    ยุทธนากร
45 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    เบญจวรรณ
1. นายสุชาติ    เกตุแก้ว
46 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ขี้เหล็กสี
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
47 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพักตร์    เพ็ชรกลม
1. นายสมชาย    จิตตสุข
48 49 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์    โนนน้อย
1. นายประวิทย์    โอ้โลม
49 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวีร์    พืชพันธุ์
1. นายธงไท    จันเต
50 51 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    สวามิ
1. นางสาวสุพรรษา    ทองเปลว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................