งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันตนา    มาระศรี
1. นางสาวลักขณา    สาดอนขวาง
2 2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุจรี    หอม
1. นางเครือวัลย์    สังข์สูงเนิน
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    ญาณวโร
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บุญศิริ
1. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
5 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประกายดาว    สุระโพธิ์
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
6 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาฑิกา    จารุญ
1. นายเดชาชัย    สุจริตจันทร์
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    สะสม
1. นายกชกร    ปู่เถา
8 8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ขยายศรี
1. นางสาวอุบล    รังสิตวัธน์
9 9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    บุญมี
1. นายนิรันดร์    วิจิตร
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธินี    คชสาร
1. นายเอนก    สบายใจ
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    เรืองประยูร
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    พันธ์สง่า
1. นายสุรศักดิ์    อ่อนทองคำ
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภัสรา    ทูคำมี
1. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ว่องประเสริฐ
1. นายอนวัช    พวงสมบัติ
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ปิ่นทอง
1. นายธนกฤต    ธนภัทรมงคล
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภณิตา    ศักดิ์รดากูล
1. นายเดชา    วิวัฒนวาทิน
17 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงผัชญา    โอษฐน้อย
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัส    ผิวดี
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกันทรากร    จันทร์ัมั่น
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรลภัส    ปานชงค์
1. นายชินวัฒน์    โพธิสาร
20 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรุตา    กุศลสร้าง
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
21 22 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สมบัติธนกุล
1. นางกุสุมา    เจาทวิภาต
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัสพร    จูกุล
1. นายเฉลิมพงษ์    ยิ้มแฉ่ง
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    สวนมา
1. นางสุปราณี    แพทย์วงษ์
24 25 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินตนา    วงษ์แก้ว
1. นายอนุกูล    รักสละ
25 26 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เทียนธูป
1. นางสาววรนุช    สมัครทัย
26 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญมันตา    วรรณประเวก
1. นายอนุสรณ์    รักษาควร
27 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรยา    ตุ้มประเสริฐ
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
28 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงริญญารัตน์    วงษ์วสุโรจน์
1. นางสาวมัลลิการ์    วงศ์ศิรินวรัตน์
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิ่น    ธรรมปาละ
1. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
30 31 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภานุมาศ    สมใสย์
1. นางสายฝน    ปานพรหม
31 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรมย์ลักษณ์    พังสอาด
1. นายจิระเกียรติ์    บุญศรี
32 33 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัสมาพร    เพ่งเล็งดี
1. นางรพีพรรณ    วิชชุประภาส
33 34 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    ตุลาทอง
1. นางสาวเพียงใจ    ออมสิน
34 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงไอริน    พรมมนตรี
1. นายประคุณ    สาระศาลิน
35 36 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนิกกุล    โยธาพล
1. นางขอพรชนก    ไชยวัณณ์
36 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติกา    รักษาซื่อ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ    ธนทัตนันทโชติ
37 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎธิดา    กุลวงศ์
1. นายชัชวาล    จั่นงาม
38 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    สายเชื้อ
1. นายเกรียงศักดิ์    คงเพ็ชรศักดิ์ฺ
39 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิสริยา    แก้วเนิน
1. นายชูศักดิ์    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
40 42 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ทิมห้อย
1. นายสุรพงษ์    ปิ่นแก้ว
41 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ไชยวรรณ
1. นายโอฬาร    พาชื่น
42 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิณพิมาน    พินพิสิทธิ์
1. นายพินิจ    ทองเสริม
43 45 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    รักษา
1. นางหยาดพิรุณ    นวนเจริญ
44 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แป้นสุวรรณ
1. นางทัศนีย์    นิลประดิษฐ์
45 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    นาคพันธ์
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
46 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนิดา    ศิรพุฒิเดช
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
47 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎารัตน์    สิทธิรักษ์
1. นายสมบัติ    ทองอุ่น
48 50 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    โยเหลา
1. นายปฤษฎี    น้อยนิล
49 51 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    แก้วประเสริฐ
1. นางทรงสุดา    พวงแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................