งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนงนภัส    ผ่องศรี
1. นายคเณศร    ศรีรงค์
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาววทันยา    อินทร์แก้ว
1. นายสีขริน    โชติวรรณ
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวมาริสา    โอฬารรัตน์มณี
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
4 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรดา    มีแก้ว
1. นางสาวสมลักษณ์    แก้วระย้า
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภัทร์    ศรีพันดอน
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
6 6 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกนก    สตะเวทิน
1. นายโสภณ    รอดภัย
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภรณ์    แคโอชา
1. นายไพฑูรย์    มีอินทร์
8 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวญาสุมินทร์    ฤทธิ์มนตรี
1. นายอิสินธร    เดชคุ้ม
9 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดาริน    จันทำ
1. นายองอาจ    วรรณวิสิทธิ์
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวศิวนาท    น่วมธนัง
1. นายฐปนนท์    ศุภรัตน์ธัญญา
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรรักษ์    โพธิ์หิรัญ
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญฤทัย    เชื้อวงษ์
1. นายสมใจ    สีประเสริฐ
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรน้ำฝน    อยู่เจริญ
1. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรีธร    จิตรเพริศธาตรี
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิกา    คำอุ่ม
1. นายธนกฤต    ธนภัทรมงคล
16 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปัณฑิตา    คงสมฤทธิ์
1. นางกิ่งแก้ว    ศิริโชคชัย
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรชิตา    ชัยไพรินศิริ
1. นายนิติกร    สมจิตร
18 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพ์พลอย    รอจายะ
1. นางสาวณัฐกาญจน์    จานแก้ว
19 19 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    พึ่งบ้านเกาะ
1. นายสมประสงค์    แสงแก้ว
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิรักษ์    บัวกลิ่น
1. นายบุญส่ง    ทุมมี
21 22 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริพร    สุขชื่น
1. นางพจนีย์    เกษมสิทธิ์
22 23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชา    สุวรรณชาตรี
1. นายวิทวัส    ช่วยเจริญ
23 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดา    วงษ์เภา
1. นางสาวธนาวีร์    เสนะเปรม
24 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    เนตรสว่าง
1. นางเพียงแข    พลายบุญ
25 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอรประภา    ติระ
1. นางจิระนิตย์    สายจันทร์
26 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษราภรณ์    เนตรคุณ
1. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
27 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญมณี    มั่งมี
1. นายพลัฏฐ์    สุวรรณสิทธิ์
28 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวมณฑาทิพย์    แสนบัณฑิต
1. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
29 31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนวรัตน์    ด้วงมี
1. นายเล็ก    เชยขุนทศ
30 32 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบา    มานหนับ
1. นายศิวาวุฒิ    รัตนะ
31 33 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตินันท์    โถสกุล
1. นางสาวทัศนีย์    ประสมเพชร
32 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    สว่างแสง
1. นางสาวชัญญาพัชร์    ร่มโพธิ์ชี
33 35 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวตวงทอง    จันทร์สมโภชทวี
1. นางวาสนา    ศรีคำอ้าย
34 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทริกา    มิ่งมงคล
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
35 37 โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวรรณ    ผูกมาศ
1. นางวันเพ็ญ    ชูพงษ
36 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทธมน    ฉายาวัฒนะ
1. นางสาวสุนิสา    แสงสิทธิ์
37 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์    จันทร์แดง
1. นายวัชรกร    เผื่อนโชติ
38 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรกันย์    ปลื้มใจ
1. นายชูศักดิ์    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
39 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวรักษิณา    ฉิมดี
1. นายกษม    บำรุงสุข
40 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา    ใจหาญ
1. นายทศพร    พิทักษ์
41 44 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธิดา    ฉิมฉาย
1. นายอนุภาพ    วิยาภรณ์
42 45 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    ชินศูนย์
1. นางวงษ์ศิริ    มีศรี
43 46 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวมนัสชนก    มหาสวัสดิ์
1. นายสมชาย    ใจมั่น
44 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรองกาญจน์    ฉายวิเศษพล
1. นางปัณณาสา    ผลพฤกษา
45 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    โต๊ะดี
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
46 49 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาภา    ชูวิเศษวณิชย์
1. นายประวิทย์    โอ้โลม
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพรณภัช    สายพานทอง
1. นางสาวสาวิตรี    รุ่งศิริ
48 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    เกิดสำโรง
1. นายพิชัย    พยุเวช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................