งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 160
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ภาพงศ์
1. นายเทียนชัย    วัฒนปฤดา
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิมเฮง    สุขสวัสดิ์
1. นายวีระ    มนตรีวงษ์
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรพงษ์    เสียงประเสริฐ
1. นายรณชัย    ติณะคัด
4 4 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรวัส    วิศิษฎ์ธรรมศรี
1. นางสาววรินทร์    โฉมกอง
5 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกษม    กองเพ็ง
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกานต์    ตั่งวิจิตรศรี
1. นายกัณตินันท์    งามขำ
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    ปานนาค
1. นายชัยรัชต์    ชูชาติ
8 8 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรายุทธ    ชูดำ
1. นางสาวชุลีพร    สุ่มมาตย์
9 9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายชินกร    สุวรรณเวียง
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมพร    แสงหิรัญ
1. นายเอนก    สบายใจ
11 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวสุธา    มาลยมณฑล
1. นายวิทยา    รัตนศีล
12 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัช    พันธวัน
1. นายธัญญา    ซอมแก้ว
13 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภุมวาร    ชาญณรงค์
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
14 15 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายดาวรุ่ง    เสมสว่าง
1. นายปิติภูมิ    น้ำแก้ว
15 16 โรงเรียนเลิศปัญญา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายตะวันไท    คงสมฤทธิ์
1. นายตุลย์    ทับแสง
16 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายบริภัณฑ์    บุญเผือก
1. นายศุภฤกษ์    กำลังเดช
17 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนโชติ    เซี่ยงฉิน
1. นายวรวุฒิ    ไชยสุ้ย
18 19 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกพัฒน์    แดงพยนต์
1. นางสาวอุมาภรณ์    วงศ์วิสิฐศักดิ์
19 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรพล    แซ่โค้ว
1. นายอิศรา    เอมกมล
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายฌมิณพัทธ์    ปรัชญาปิติกุล
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
21 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพล    พึ่งประจวบ
1. นางเรณู    ชาตเมโร
22 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แก้วโบราณ
1. นายดิลก    แดงโสภา
23 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษกร    ปัตลา
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์    แก้วแกมเสือ
24 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิพล    พันทวี
1. นางจิระนิตย์    สายจันทร์
25 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยะรัตน์    โสภาภาค
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
26 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายกฤษติพงษ์    แก้วกาหลง
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
27 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายมาวิน    ชาชุมวงศ์
1. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
28 31 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายต่อสกุล    อ่อนแก้ว
1. นายสมศักดิ์    เชื่อมชิต
29 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัชพล    ชัยจรินันท์
1. นายถาวร    พูลศรี
30 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์    เลิศจามีกร
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
31 34 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    พูลมี
1. นางสาวอุทุมพร    มีเนตร์
32 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุริยา    สุขรื่น
1. นายธนกฤต    น่วมจาด
33 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจรัสรวี    เทียมรัตน์
1. นายสกลธ์    ดอกลัดดา
34 37 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรวัส    โอฬารกิจวานิช
1. นายพิศาล    สีสด
35 38 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    เอื้อสลุง
1. นายวรวิทย์    คำพลึก
36 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีร์ชนินทร์    โตรุ่ง
1. นายวัชรกร    เผื่อนโชติ
37 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรเดช    พิพัฒน์พิริยโยธา
1. นางเกษกนก    มีแดนไผ่
38 43 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายสราวุฒิ    สอนจ้อย
1. นายรัฐศักดิ์    เครือวัลย์
39 45 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนกานต์    แซ่ลี้
1. นางสาวดวงใจ    ศรีคงรักษ์
40 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุทธิพจน์    แหลมหลัก
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
41 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลิศร    บ่อเกิด
1. นางสาวเตือนใจ    ดวงรัตนพูนผล
42 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    ยังทน
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
43 49 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพนา    สมใจ
1. นายสมานพันธ์    ขุนเสวี
44 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    จันทร์เชียงศรี
1. นายนพดล    กิมกัว
45 51 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    โพยนอก
1. นางชุติกาญจน์    สิทธิศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................