งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายพสธร    วงศ์ประดิฐ
2. นายจีรพงษ์    เจริญพืช
3. นายณัฐวัฒน์    เกษมนพรัตน์
4. นายกิตติธร    ผองอ่อน
5. นายกฤตกานต์    สลักเพ็ชร
6. นายพชรพล    เพ็ชรสินธพ
7. นายทัดภูมิ    เจริญสุข
8. นายพงษ์เชษฐ    รอบรู้
9. นางสาวสุรีรัตน์    สิงหพันธ์
10. นายสหรัฐ    ยิ้มภักดี
11. นางสาวศุภาวรรณ    มิลันทกร
12. นายนิติธร    แสงผึ้ง
13. นางสาวกนกวรรณ    ห้วงน้ำ
14. นางสาวปรียาภรณ์    ศรีใหญ่
15. นางสาวชนากานต์    สุขะ
16. นางสาวศศิวิมล    อิ่มทะสาร
17. นางสาวพรพรรณ    เครือวัลย์
18. นางสาวบุณยานุช    มากมี
19. นางสาวธิภา    เสียงเสนาะ
20. นางสาวนภาพร    ฆ้องสะเทือน
21. นางสาวนิชา    ศรีสุข
22. นางสาวกาญจนา    วิจิตรบูรพา
23. นางสาววราพร    โผยเขียว
24. นางสาววรัญญา    บัวประหลาด
25. นางสาวสุธารัตน์    พราหมณ์พิทักษ์
26. นายพัฒนพงษ์    อยู่กร
27. นายวีรศักดิ์    ด่านวันดี
28. นายกฤษฎิ์    ธรรมคุณ
29. นางสาวสมฤทัย    บุญปะติ
30. นางสาวศิริวิมล    หอยสังข์
31. นายพีรพล    แจ่มศิริพรหม
32. นายชวัลวิทย์    ไหลอ่อน
1. นางสาวชญาดา    พ่วงอำไพ
2. นายนนท์ธวัตร    คำแหลง
3. นางสาวนริศรา    จันทร์อ่อน
4. นางสาวนัฏฐิกา    มหาโภคประเสริฐ
5. นางสาวพรอัมพา    ต่อไพบูลย์
6. นายศุภชัย    กินนารัตน์
7. นายสมบัติ    สังข์สูงเนิน
8. นางเครือวัลย์    สังข์สูงเนิน
2 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    แซ่เตีย
2. นายธนวัฒน์    สรรพคุณ
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง    ตันสันเทียะ
4. นางสาวปิยฉัตร    จันทร์นอก
5. นายณัฐวุฒิ    เพรชฟู
6. นางสาวภานิณี    ศิรารัตน์
7. นายธนกร    ทองมณี
8. นางสาวรัญชนา    มังกรงาม
9. นายกฤษณะ    บุญมี
10. นางสาวพงลดา    ไชยทะเศษฐ์
11. นางสาวเสาวลักษณ์    พงษ์ไม้
12. นายพีรพล    สร้อยถาวร
13. นางสาวสุนารี    จอมคำ
14. นางสาวธิดารัตน์    อนุวงษ์
15. นายนราธร    แซ่กัว
16. นางสาวศุภรัตติยา    รุ่งสอาด
17. นางสาวสัตตกมล    ปิ่นปรีชาชัย
18. นางสาวณัฐกมล    โกสะรุทธะ
19. นางสาวขวัญกมล    ธนะพิรุฬห์
20. นายชูเกียรติ    พุธรักษา
21. นายณัฐนันท์    ตันวัฒนะ
22. นายพัชรพล    ดีประเสริฐ
23. นายธีรภัทร์    ตุลาพันธ์
24. นายสุนทร    ฉ่ำสมบุญ
25. นางสาวภัทรกันย์    ยิ้มศิริ
26. นายคมสัน    เป้าเปี่ยมทรัพย์
27. นางสาวธนทัด    วรประสพ
28. นายพุฒิพงษ์    วิเชียรน้อย
29. นางสาวมาริสา    โอฬารรัตน์มณี
30. นางสาวพิชามญชุ์    ประดิษฐิ์
31. นางสาวศศิภา    อ่วมพันธุ์
32. นางสาววรรณวลี    ศรีมาลา
33. นายปฏิมาภรณ์    แก่นตัน
34. นายปราณนต์    คลังสุวรรณ
35. นายปุณยวัจน์    ปานหิรัญ
36. นายขุนพล    สมจิตร
37. นายณัฐนนท์    รอดประสิทธ์
38. นางสาวกัญญ์วรา    วัฒนะเวชศักดิ์
39. นางสาวอรอนงค์    เข็มทอง
40. นางสาวอรวรรณ    อ๋องตั้ว
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
2. นายชัยพร    หิรัญรักษ์
3. นายณัฐพล    เผือกพูลผล
4. นายธนานนท์    รักษาภักดี
5. นายธวัชชัย    นิติการ
6. นายประกาศิต    บรรเทิงจิตร
7. นายยศวริศ    รุ่งสอาด
8. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
3 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชองฮวา    ฮง
2. นางสาวกัลยาภรณ์    เฮ็งเส็ง
3. นางสาวพัชรณัฎฐ์    ประเสริฐสุข
4. นางสาวดลชนก    รัตนิล
5. นางสาววรดา    สิงห์เถื่อน
6. นางสาวกนกพร    อยู่เย็น
7. นางสาวนลพรรณ    มุุสิกชาติ
8. นางสาวเพชรกานต์    พิกุลทอง
9. นายเตชินท์    กุลมณี
10. นายธนบดี    ซ่อนกลิ่น
11. นายปิยพัทธ์    พินิชกชกร
12. นายรัฐธรรมนูญ    จันทร์กระจ่าง
13. เด็กชายภคพงศ์    สุขหลาย
14. นายเปรื่องวิชช์    ตางาม
15. นายภูชิสส์    สมิตารุณ
16. นายนายวสิษฐ์พล    คชารัตน์
17. นายคุณากร    ยิ้มสิงห์
18. นายอชิตพล    จันทร์ดุสิตขจร
19. นายอาณัฐ    อินสว่าง
20. นางสาวรินรดา    เจ้าวรรณะ
21. นางสาวปภาวี    มีภู่
22. นางสาวฐิติมา    เมตตา
23. นางสาวฐิตา    โสภิตลาภธนา
24. นายพันธ์พงศ์    วงศ์วรรณา
25. นางสาวสุรกมล    มูลศินี
26. นายถิรวัฒน์    ศิริศิลป์
27. นางสาวจิรเมธ    กาญจนวิชานนท์
28. นายกิตติภูมิ    บุญด้วยลาน
29. นางสาววณิชยา    พิมพ์ชัยมูล
30. นางสาวณัฐริภา    แถมยิ้ม
31. นางสาวกัญญาดา    ชาลีกุล
32. นางสาวพัชราภา    บัวหลวง
33. นางสาวกชกานต์    เก่งเขตวิทย์
34. นายนิธิศ    ฉายากุล
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
2. นายอนันต์    เทียนคำศรี
4 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายปฐมพงศ์    สิงห์น้อย
2. นายสุรศักดิ์    ดงยะโสภา
3. นายวัฒนา    ปัญญาแดง
4. นายวจีโรจน์    สารขัติ
5. นายพิจิตร    บัวงาม
6. นายสิริพงษ์    แซ่สง
7. นายพีรพงษ์    ลีอุดมโชติ
8. นายสุชาติ    สฤษดิ์ทองกุล
9. นายอนันต์    ณรงค์ชัย
10. นายชัยชนะ    แซ่พร่าน
11. นายธนาณัฐ    สุวรรณนาค
12. นายพีรพล    ฤทธิ์เนติกุล
13. นายสมคิด    ศิริวิภา
14. นางสาวบูชุ    หมื่อแล
15. นางสาวจุฑามณี    สิงห์ใหญ่
16. นางสาววรรธยา    ญาตินันทกิจ
17. นางสาวพิมสาย    บุญปัน
18. นางสาวอนุธิดา    ต้องเดช
19. นางสาวจุไรลักษณ์    ป้องเกษม
20. นางสาวณีรนุช    เกื้อกูล
21. นางสาวธมกร    เพ็งคำ
22. นางสาวสิริวิภา    วงษ์พฤกษา
23. นางสาวปวีณา    พันธ์สุข
24. นางสาวเนตรชนก    วติวุฒิพงศ์
25. นางสาวมธุชา    จิตวรนาถ
26. นางสาวกุลจิรา    ขุมเพชร
27. นางสาวมูซอ    รุ้งแสง
28. นางสาวบุษบา    เตน่า
29. นางสาวภาวิดา    วิไล
30. นางสาวปรายฟ้า    โรจน์ธนากร
31. นางสาวชลธิชา    ศรีสงคราม
32. นางสาวพัชรีพร    บุญพงษ์
33. นางสาววาทิตา    พริ้งเพลิด
34. นายภาคภูมิ    รัตนเสถียร
35. นางสาวกุลิสรา    สระทองวี
36. นางสาวดวงดาว    ช่วยเล
37. นางสาวทิพานัน    สาตรพันธ์
38. นางสาวพร    แซ่จ๊ะ
39. นางสาวนิตยา    แซ่ลี
40. นางสาววรรณา    การุณบริรักษ์
1. นายกนก    เรืองอนุสรณ์
2. นายจิโรจ    จิรวนิช
3. นายธนัท    แจ่มจำรูญ
4. นายยงยุทธ    วรรณสาธพ
5. นางเบญจา    สุขจันทร์
5 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลารักษ์    ระดาพงษ์
2. นางสาวปิยฉัตร    แก้ววงษ์สัย
3. นางสาวพรลภัส    วันฤกษ์
4. นางสาวเสาวลักษณ์    ดัชถุยาวัตร
5. นายอนาวิน    ศรีแก้ว
6. นางสาวนารีรัตน์    ชาวคูเวียง
7. นางสาวชลลดา    คลังน้อย
8. นายทศพล    เรืองศรี
9. นายทวีศักดิ์    วงษ์มณี
10. นางสาวเขมิกา    วีระชาติไกรเกริก
11. นางสาวพัชรา    บุญศิริกร
12. นายมนูญ    ดาระวัฒน์
13. นายเกียรติศักดิ์    เรืองโสม
14. นายพรเทพ    อะติชาคะโร
15. นายกฤษณะ    เอกอัจฉริยกุล
16. นายกิตติศักดิ์    คุ้มหมู่
17. นายพงศธร    คงแดง
18. นางสาวจินดา    หาสุข
19. นายสุรพงศ์    ฉิมมา
20. นางสาวสิริขวัญ    คงหิรัญ
21. นางสาวณัฐรัตน์    คำดี
22. นายสุธิพงษ์    ทรัพย์สมบูรณ์
23. นายอัญชิษฐา    เกษมสุข
24. นางสาวพิมพ์นิภา    ดีสุข
25. นางสาวแพรวมณี    อภิชาติโสภณ
26. นายกรรชัย    สุกใส
27. นายมานิต    พจนะแก้ว
28. นายอนุวัฒน์    สุราฤทธิ์
29. นายปฏิวัติ    เอ้วะเม
30. นางสาวธัญวรัตม์    อุ่มอง
31. นายรัตนเสก    ชูกลิ่น
32. นางสาวณัฐชา    ปะสิ่งชอบ
33. นางสาวกัญญาภัค    ลีนาบัว
34. นางสาวภาธินี    สุขสะอาด
35. นายอนุชิต    จำเริญพร
36. นางสาวชุตินันท์    ทรัพย์อุดม
37. นางสาววิภาพร    สุขอ่วม
38. นายคมกฤษ    เย็งประโคน
39. นายวายุ    ลายุค
1. นายกิติศักดิ์    อุฬมปานนท์
2. นางทิพย์วรรณ    วงษา
3. นางสาวนิสา    โตบรรเลง
4. นางสาวมิ่งขวัญ    น้อยกร
5. นางสาววันวิสา    แสนคำ
6. นายสหรัฐ    หลวงเมือง
7. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
8. นายโรจน์ไชโย    กุลวงค์
6 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวเปมิกา    ยิ้มน้อย
2. นางสาวสายพิณ    ศรีเจริญ
3. นางสาวพัชรภรณ์    คงหมวก
4. นางสาวปิยมาภรณ์    ทองกล่ำ
5. นางสาวรัตติกาล    ญานะมงคล
6. นางสาววิชญารัตน์    ลาภฐิติเศรษฐ์
7. นางสาวธวัลรัตน์    เงาแก้ว
8. นางสาววรยา    ศิริถาวร
9. นางสาวชนาขวัญ    พัฒนเกษตร
10. นางสาวภาพพิมพ์    เอื้อมสวรรค์
11. นางสาวณัฐริกา    เกิดรื่น
12. นางสาวภัสจิรา    สว่างอารมณ์
13. นางสาวอรนิภา    ค้าทวี
14. นางสาวชญาณี    จินต์เจริญ
15. นางสาวปัณฑารีย์    วงษ์ดาว
16. นางสาวนฤมล    คงแจ่ม
17. นางสาวสุกัญญา    วังน้อย
18. นางสาวสุวลักษณ์    ปานขำ
19. นางสาวธัญมน    ทับเครือวัน
20. นางสาวณัฐฐิญา    ไกรวชิรสิทธิ์์
21. นางสาวธันย์นิชา    กิตติวงศ์ภักดี
22. นางสาวปัทมาพร    เสาธงชัย
23. นางสาววราภรณ์    เกตุแดง
24. นางสาวพัฒน์นรี    พันธ์จินดา
25. นางสาวณฐมน    บุญพยุง
26. นางสาวพัชราภา    ชื่นชอบ
27. นางสาวสุพิชฌาย์    วงษ์ดาว
28. นางสาวอรวรรณ    บัวชาติชัยชาญ
29. นางสาวธัญญ์พิชชา    โรจนจีรวัฒน์
30. นางสาวรัตนกมล    แสงสุริยวงศ์
31. นางสาวศิวัตรา    มุสิกุล
32. นางสาวกมลชนก    ดีไข่
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
7 15 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายสถาพร    พงษ์สวัสดิ์
2. นายเรวัต    ทิพกระโทก
3. นายกิตติศักดิ์    มีเอี่ยม
4. นายธรรมรัตน์    ม่วงนิยม
5. นายเสรี    วงษ์สิน
6. นายพงศธร    มาศรี
7. นายพรเทพ    เจริญรักษ์
8. นายเจตดิลก    ศรีภุมมา
9. นายธนากร    ศรีภุมมา
10. นายสุทัศน์    มั่นหลง
11. นายเสกสรร    จิตใส
12. นายวสันต์    มั่นหลง
13. นายชนสรณ์    มูลละออง
14. นายสุรสิทธิ์    ใจดี
15. นายธีรโชติ    อั่วใจรัก
16. นางสาวรัตนา    ทิพกระโทก
17. นางสาวแพรวนภา    พรหมสุริยากร
18. นายฐานิสสร    ศรีค้าทา
19. นางสาวฉัตรลดา    พูลเพิ่ม
20. นางสาวณัฐชาดา    พูลเพิ่ม
21. นางสาวจิราพร    สร้อยเพชร
22. นายสัญชัย    นาคสลับ
23. นางสาวหัทยา    ศรีรัตน์
24. นางสาวกนกพร    รัตนสุวรรณชัย
25. นางสาวกนกพรรณ    รัตนสุวรรณชัย
26. นายณัฐพล    ผิวชะอุ่ม
27. นางสาวอรสา    ด้วงเอี่ยก
28. นายวรากร    รัตนสุวรรณชัย
29. นางสาวอัจฉรา    เอกปัชชา
30. นางสาวสายสุชล    สิ่วลือ
31. นางสาวสุวนันท์    นาคลำพา
32. นางสาวอุบลวรรณ    โสไกร
33. นางสาวมะลิวัลย์    ครุธนอก
34. นางสาวสุดารัตน์    พระบันเทา
35. นางสาวฤทัยรัตน์    ติดยงค์
36. นางสาวระวีวรรณ    กอดสะอาด
37. นางสาวบุญยานุช    ศรีนคร
38. นางสาวศรสุดา    ใหญ่โสมานัง
39. นางสาวสิรินาฏ    ซ้อนเพชร
40. นางสาวอรพรรณ    โสมภัทร
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
2. นายณัฐนนท์    ภูธรานนท์
3. นางลัดดา    ดอกประดู่
4. นางวิริยาภรณ์    มหาเมฆ
5. นางสาวสุภาวดี    สุวรรณวิจิตร
8 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ    จงกลสภาพร
2. นายนัฐพล    เกตุสุวรรณ
3. นางสาวสิริภาภรณ์    ทับแสง
4. นางสาวสิริวรรณ    เล่าทรัพย์
5. นางสาวเพ็ญรดี    การะกิจ
6. นางสาวภคพร    ผ่องศรีสุข
7. นางสาวทิศารัตน์    นางวงษ์
8. นางสาวจิราพร    ปาระมะ
9. นางสาวอาทิตยา    วงษ์บาตร
10. นางสาวธาวิณี    ประถมภาส
11. นายนัทธพงษ์    สัตยากร
12. นายเตชิต    ศรีวัฒนทรัพย์
13. นางสาวขวัญตา    ตาคำ
14. นางสาวภัฑรกมล    วัฒนจิตติ
15. นายภูวงศ์    เชิดภูเขียว
16. นางสาวสุนิสา    ลีซือ
17. นางสาวนวพรรษ    อินสว่าง
18. นายนิติพัฒน์    ดวงแก้ว
19. นายชัยวัฒน์    บุญการณ์
20. นางสาวศิริภัสสร    เสาแบน
21. นายอนุชนาจ    สีโท
22. นายนิรันดร์    เจนหนองแวง
23. นายพรประสิทธิ์    ประสิทธิ์สุข
24. นางสาวสุภาวดี    ศรีเรือง
25. นางสาวจิราภรณ์    มั่งมี
26. นายนิธิกร วอเตอร์    สมสถาน
27. นายนาคพันธุ์    เท็งรัตน์
28. นางสาวดาวรุ่ง    ปัจจุโส
29. นางสาวฐิติมา    สินชัย
30. นางสาวอภิญญา    จันทร์ศรี
31. นางสาวศิริลักษณ์    โฮมภิรมย์
32. นางสาววิภาพร    สายคำภา
33. นายธัญวัฒน์    ชำรัมย์
34. นางสาวกัณฐิกา    เมืองเดช
35. นางสาวณัฐวดี    เครือคช
36. นางสาวเบญจวรรณ    นันทรัตน์
37. นางสาวรัตนา    อมรรัตนชัย
38. นายวรรณกร    วงเวียนคำ
39. นายกิตติทัต    การะกิจ
1. นายชัยโรจน์    วิสุทธิ์อัมพร
2. นางพูนสุข    อินทนพ
3. นางสำรวย    อรรคบุตร
4. นางอรพรรณ    รักกลิ่น
9 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธยาน์    วิมลวุฒินันท์
2. นางสาวสุชานันท์    เดชฟุ้ง
3. เด็กหญิงธัญจิรา    ทองดง
4. นางสาวสุวรรณรัตน์    นวลขำ
5. นางสาวสุภาณี    จีนเหรียญ
6. นางสาวชนิตา    คุ้มปริยัติ
7. นางสาวพิชญาภา    บูรณสมภพ
8. นางสาววัชรีพร    คงสมเพชร
9. นางสาววิจิตรา    วิทยาธรลิขิต
10. นายสิรวิชญ์    ไชยศิลป์
11. นายสรวิทชญ์    ไชยศิลป์
12. นายเปรมศักดิ์    วันสุวรรณ์
13. นายภูริช    รักษ์มณี
14. นายภูรินทร์    รักษ์มณี
15. นายภคิน    ปูนทอง
16. นายพิชัย    อารมณ์ชื่น
17. นายณัฐพงษ์    ศิลปกูล
18. นายต้น    เกียรติกูล
19. นายพสิษฐ์    สุทธวี
20. นายธนากร    สิงห์จันทร์
21. นายกิตติคุณ    ดิษฐปาน
22. นายสุรเกียรติ    สอนศรี
23. นายพิชญภัค    เกษเกษร
24. นายสหรัตน์    สืบประวัติ
25. นายณัฐวุฒิ    รัตนเสวก
26. นางสาวสุชิตา    ชื่นอารมย์
27. นายสมชาย    ดวงไชยเงิน
28. นางสาวนนทิยา    ชินนาคร
29. นายปฏิภาณ    นวลอยู่
1. นายธีรัตน์    สุขสะอาด
2. นางสาวเขมนิจ    รัตนเดชาภิวัฒน์
10 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายชูเกียรติ    จงอ่อน
2. นางสาวลัดดาวัลย์    แสนบัณฑิต
3. นายณัฐวุฒิ    ปุ๋ยรักษา
4. นางสาวฐิติชญา    แซ่โง่ว
5. นางสาวอุทัยวรรณ    สังข์ทอง
6. นางสาวจิรวรรณ    พิมพ์ประสาน
7. นางสาวภัทรภร    มาตรารักษ์
8. นางสาวรัตนาพร    เพียรประเสริฐ
9. นางสาวผการัตน์    ยงมณี
10. นางสาวสิริยากร    ชมศิริวัฒน์
11. นายนนทาร    พวงทิพยื
12. นายวรัญญู    หาญกล้า
13. นายภัทรพร    ศรีชวาล
14. นายเกียรติศักดิ์    สุขประเสริฐ
15. นางสาวศิริลักษณ์    มณีวงษ์
16. นายรวิพล    เมศร์อาทร
17. นายธนพงษ์    ฮั้วบางยาง
18. นางสาววรรณพร    โพธิ์ปริสุทธิ์
19. นางสาวชนม์นิภา    ไกรสูงเนิน
20. นายนพนนท์    สู่พิภักดิ์
21. นายอดิเทพ    ร้อยอำแพง
22. นายกิตติวัฒน์    ทองเพิ่ม
23. นายเจษฎา    ศิริชัยนุวัติ
24. นายทรงศักดิ์    สายกระสุน
25. นางสาวธัญพิชชา    รอดสัมฤทธิ์
26. นายนิธิทัช    เนตรสุวรรณ
27. นายอภิศักดิ์    ชูเพ็ชร
28. นายธนวัฒน์    ตั้งใจ
29. นายภูรินทร์    ทองเปลว
30. นายบุญฤทธิ์    พึ่งไม้
31. นายอธิชล    บุญคง
32. นายภัทราโชติ    แซ่เล้า
33. นายสายฟ้า    ยงยิ่ง
34. นายวิศรุต    ภิญโญ
35. นายกฤษณะ    ศรีแป้น
36. นายสหรัฐ    วรทรัพย์
37. นายสุทธิพร    จันทรขวัญ
38. นางสาวช่อผกา    ว่องอมรนิธิ
39. นายสิรวิชญ์    เกาะสมุทร
40. นางสาวภาศกร    ทองบังใบ
1. นายธเนศ    สมัครไทย
2. นางนวลนุช    ใจบรรจง
11 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายปกรณ์    เด่นชลชัย
2. นางสาวกนกพร    พรวรรณศิริเวช
3. นายพชรพล    แช่มทองดี
4. นายภูวกร    เดชธนาวรกิตต์
5. นายทรงชัย    วรรธนะศิรินทร์
6. นายชนพัฒน์    เซี่ยงผุง
7. นายพชรพล    พุ่มพยอม
8. นายกัณภพ    เทศสมบูรณ์
9. นายเจตณัฐ    มีศิริ
10. นายธรากร    แก้วสมบูรณ์
11. นายคฑาณัฐ    รัตนมณีนาวา
12. นายรุจิกร    พิมพ์สอน
13. นางสาวปัทมพร    พุฒขาว
14. นายชิติพัทธ์    เตชะวิเศษ
15. นายนฤนาท    เนียมเนย
16. นายนรพล    นาสวน
17. นายสิรภพ    เอี่ยมละออ
18. นางสาวชนาภา    คำแก้ว
19. นางสาวอธิชา    สิริกาญจน
20. นางสาวธนภรณ์    พรมเวียง
21. นางสาวไทรงาม    ขุนทรง
22. นางสาวธัญพัฒน์    ม่่วงสีสรรค์
23. นางสาววิไลวรรณ    นาคมี
24. นางสาวศุภรัตน์    จรัสศรีพิบูลย์
25. นางสาวภัตติมา    แซมเพชร
26. นางสาวโชติรส    วุฒิเสถียร
27. นางสาวปรารถนา    ทองบุญเพียร
28. นางสาวสรันรัตน์    รุจิราธัญ
29. นางสาวปาเจรา    ศรีวิสุทธิกุล
30. นางสาวหทัยชนก    ทนทาน
31. นางสาววราพร    ก ศรีสุวรรณ
32. นางสาวเชาวนี    โพธิ์ทองคำ
33. นางสาวจิรัชญา    พาณิชปฐมพงษ์
34. นางสาวณัฐชา    เทาศรีดี
35. นายรุ่งเกียรติ    ลิ้มสุทธิวันภูมิ
36. นางสาวกัญญาภัค    ส่งศักดิ์เสรี
37. นางสาวณัชชา    ตระกูลราษฎร์
38. นายนฤดม    ผาสุขดี
39. นายนัทธพงศ์    นวลฉวี
40. นายกษิดิส    บัวทอง
1. นายทินกฤต    พณิชยกุล
2. นายธนิต    พณิชยกุล
3. นายพรเทพ    วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศศินันท์    วิภูษิฑิมากูล
5. นายศุภมาส    พณิชยกุล
6. นายศุภเกียรติ    วิริภิรมย์กูล
7. นายสมพงษ์    สายน้ำผึ้ง
8. นางสาวอรจิรา    แซ่เอี๊ยว
12 24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลดา    ศรีพิบูลย์
2. นางสาวขวัญเรือน    กุลแพ
3. นายณรงศักดิ์    บัวผัน
4. นางสาวดลยา    น้อยช่อ
5. นางสาวบุญบงกานต์    ทองกรอย
6. นางสาวปวรวรรณ    แกมเกตุ
7. นายปพัฒนพงศ์    ทองคำ
8. นายปริวัฒน์    ศรีทองคำ
9. นางสาวปิยนุช    อมรธรรมวุฒิ
10. นางสาวปาณัสมา    ศรีสวัสดิ์
11. นางสาวพนัทดาว    บัวบาน
12. นางสาวพิมพจี    กรแก้ว
13. นางสาวเมนิสา    เนตรแตง
14. นายโยธิน    แดงสกล
15. นางสาววรนันท์    อ้นทอง
16. นางสาวศิรดา    ศรีวิเศษ
17. นางสาวสุทธิลักษณ์    เสียงวัฒนะ
18. นายอานนท์    เมธาพิทักษ์
19. นายสุเมธ    ภิญญธนาบัตร
20. นางสาวอดิพร    หนูเอียด
21. นางสาวกมลชนก    ลิ้มสุวรรณ์
22. นายจิรายุส    จารุวจี
23. นายณัฐิวุฒิ    ทองอรพินท์
24. นางสาววารีรัตน์    สมศักดิ์
25. นางสาวสุทธิณี    พิพิธกุล
1. นางสาวกรองกานต์    รอดพันธ์
2. นางสาวชนาภา    แดงเกตุ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    คล้ายสุวรรณ
4. นายธีรศักดิ์    วังเวงจิต
5. นางสาวนิสากรณ์    ฉิมมี
6. นางสาวมัชฌิมา    สุริยารังสรรค์
7. นายวรรณพฤกษ์    เทียมเดช
8. นางสาววิชชุดา    ขำประถม
13 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมทนาลัย    วงค์แสนสุข
2. นางสาวณัฐกานต์    หมั่นคำ
3. นางสาวไพริน    โสดา
4. เด็กหญิงปัทมา    ยาหะ
5. นายศราวุฒิ    สาฉลาด
6. นายพิชิต    มาลา
7. นายธิติ    วงศ์ณรงค์
8. นายดนุสรณ์    พรมสันเทียะ
9. นายธีรศักดิ์    ยงยิ่ง
10. นายสิทธิพร    ปัจจัย
11. นายธิติวัสส์    สอนชาติ
12. นายบุญมี    นงค์พรมมา
13. นายอนุุสิทธิ์    สังข์เปรียว
14. นายวรินทร์    โชครัมย์
15. นายวิษณุ    นีระวัน
16. นายธรรมนูญ    พลชรินทร์
17. นายศราวุฒิ    สาจิตร
18. นายโอภาส    หล้าคำคง
19. นายทิวาวงศ์    กิ่งวงศ์ษา
20. นายณัฐวัฒน์    ทองพิมพ์
21. นายเอกรัตน์    พรมบุตร
22. นายธวัชชัย    พันธุ์ขุนทด
23. นายเกียรติศักดิ์    ทองน้อย
24. นายจักรภานุ    คำแพทย์
25. นายพัชรพล    ชนะพันธ์
1. นายณรงค์    ทารัตน์
2. นางทุติยาภรณ์    ผิวคล้ำ
3. นางสาวพิมพ์พรรณ    ลีลา
4. นางรุ่งจิตร    สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน    ทรัพย์สิน
6. นายเทวาฤทธิ์    ผุยวันดี
7. นายเสน่ห์    มาโค
8. นางเสาวลักษณ์    ผ่องจิต
14 27 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศุภฤกษ์    แพสถิตถาวร
2. นายปวีวัฒน์    ชินภาสนันท์
3. นายสุรสิทธิ์    สุทธิมณีเลิศรัตน์
4. นายกิตติภัทร์    เกษสกุล
5. นายธนชิต    แสงแก้ว
6. นายวัชระพงศ์    ชื่นเช้า
7. นายกฤษณะชัย    ดวงจิตร
8. นายรัฐขจร    ขวัญตา
9. นายศุภเศรษฐ์    นิลเลื่อม
10. นายสุระวุธ    ศรีอรุณ
11. นายไพศาล    มิ่งมิตรมี
12. นางสาวสิรินาถ    มังษา
13. นางสาววราพร    ฤทธิชูธานินท์
14. นางสาวธนภรณ์    ทะนารี
15. นางสาวธัญมน    วิบูลย์กาญจน์
16. นางสาวสุพิชชา    จันทร์มา
17. นางสาวกิตติยา    สุขชาติ
18. นางสาวพิมพ์ชนก    ณนคร
19. นางสาวทัตติญาพร    พฤติ
20. นางสาวปิ่นประภา    รายพรมราช
21. นางสาวนัยนา    พัฒชนะ
22. นางสาวรุ่งเรือง    สว่างวงศ์
23. นางสาวมณฑาทิพย์    วรรณโกวิท
24. นางสาวรินลดา    ศิริพรทุม
25. นางสาวเจนจิรา    กิติศักดิ์
26. นางสาวศศิพร    หล่าคำ
27. นางสาวญานุมาศ    บุญเฉลย
28. นางสาวธิดารัตน์    เทือกเถาว์
29. นางสาวธัญทิณี    อรุณลักษณ์
30. นายจักรกฤษณ์    แซสันเทียะ
31. นางสาวนฤภร    ศรีนวล
32. นางสาวบุษกร    หอมจันทร์
33. นางสาวรัชประภา    พูนพัด
34. นายนุภพ    นาคสังข์
35. นางสาวพิมพ์ขวัญ    อนุตชโต
36. นายกฤษณะ    ไผ่เขียว
37. นายณัฐวุฒิ    โฉมสุข
38. นางสาวไพรสุภา    สุขโร
1. นายณฐพงศ์    ทรงสัตย์
15 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวอุทุมพร    ชังเจริญ
2. นางสาวสิรินันท์    ทองชัยบุญ
3. นายกชชวัล    แซ่จึง
4. นางสาววันวิสาข์    ขันทองดี
5. นางสาวไอลดา    ม่วงแก้ว
6. นางสาววิจิตรา    วิทยายนต์
7. นางสาวจุฑามาศ    นกดำ
8. นางสาวพนิดา    ราชฤทธิ์
9. นางสาวมินตรา    กิตติอุดมพานิช
10. นายจีระศักดิ์    อุมแก้ว
11. นายปรินทร    เพ็ชรทอง
12. นายศักดิ์ณรงค์    นุชสำอางค์
13. นายสุทัศน์    สมหวัง
14. นายรัชพงศ์    ศรีสุข
15. นางสาวฐิติวรดา    เชื้อพิมพ์
16. นางสาวชลธิชา    พินิจนารถ
17. นางสาวปวีณา    วิบูลย์อัด
18. นางสาวปาริตา    ห้วยกระเจา
1. นายจารุภูมิ    ก้านทอง
2. นายประสาร    ใจจง
3. นายสมภพ    โพธิ์ล้อม
16 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑกานต์    โมกขาว
2. นางสาวพรสุดา    ชมถิ่น
3. นางสาวสาวิตรี    โฉมศรี
4. นางสาวอนัญธิญา    ชิวไธสง
5. นางสาวอริสรา    สวัสดิ์วโรดม
6. นางสาวรัตนาวลี    รัตนะ
7. นางสาวน้ำฝน    คุมสุข
8. นางสาวยุพาพร    อำไพ
9. นางสาวจินต์จุฑา    ตันพานิชย์
10. นายเฉลิมชัย    พารีจันทร์
11. นางสาวธนัตดา    หงษ์แก้ว
12. นางสาวศิริพร    อาศรัย
13. นายกษิดิ์เดช    สุดโสม
14. นางสาวฐาวรีย์    ลิ้มรั้ว
15. นายจิรายุส    คงวัน
16. นายกริชชานนท์    ตั้งมั่นสกุล
17. นางสาวสุจิตตา    บำรุงวัด
18. นายนพฤทธิ์    คุณจักร
19. นางสาวศศิวรรณ    ประสพโชคอำนวย
20. นางสาวนันท์มนัส    ประดับศรี
21. นายธนพงษ์    บำบัดทุกข์
22. นายจิรพัฒน์    ชินคำ
23. นางสาวนิภาภรณ์    ปางจูม
24. นายพีระพล    กรรมหาวงษ์
25. นางสาวจณิสตา    ชินคำ
26. นายศุภณัฐ    โชคอักษรศานต์
27. นายธนวัฒน์    สุเมธีนฤมิต
28. นายเจษฎา    ทาศรี
29. นางสาวสุจิตรา    เสียงเล็ก
1. นายปุณทัศน์    ต่อรุ่งเรืองกิจ
17 38 โรงเรียนลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายวาริชาติ    ตะกรุดแก้ว
2. นายฐาปนพงษ์    พิทยะสฤษดิ์
3. นายนิลพัท    คอนขำ
4. นายนครินทร์    แก่นสน
5. นายอธิพงษ์    พันธ์ไทย
6. นายปฏิมากร    แก่นแก้ว
7. นายสิทธิศักดิ์    โสนน้อย
8. นายศิวดล    วงษ์อุทร
9. นายสิทธิพร    แพรวกลาง
10. นายณัฐกานต์    ไข่น้อย
11. นายดลธวัฒน์ดิ์    กองทอง
12. นายคมกฤษ    วิไล
13. นายยุทธกาน    สีสมุทร
14. นายกล้าณรงค์    สอิ้งทอง
15. นางสาวพัฒนาภรณ์    มณีวรรณ์
16. นางสาวปัญญาพร    แกวขุนทด
17. นางสาวพัรลภัส    ดวงไสย
18. นางสาวณัฐธิดา    จุฬาศรีสัตยกุล
19. นางสาวเพชรรัตน์    ยิ้มอยู่
20. นางสาวชุติมน    ช้อนทอง
21. นางสาวจริยา    กังทอง
22. นางสาวพรอนัน    อาสนอก
23. นางสาวสุมฤทัย    โฮมแพน
24. นางสาวอุไลลักษณ์    นิลเกตุ
25. นางสาวชลลดา    ฐาเศรษฐี
26. นางสาวพัชรนันทร์    ลงผิว
27. นายภานุพงศ์    อาบสุวรรณ์
28. นางสาวพรพิมล    แจ้งการ
29. นางสาวสุกัญญา    อู่นอก
30. นางสาวดารณี    พิมพ์ศรี
31. นางสาวพรนภา    ศรีชมพู
32. นางสาวเกวลี    เมฆอุดม
33. นางสาวภัณฑิรา    ประสาทสงค์
34. นางสาวปวีณา    สอิ้งทอง
35. นายสิทธิชัย    สุนา
36. นางสาวชนิษา    อินทร์รักษาทรัพย์
37. นางสาวนาตยา    กิ่งนอก
38. นายวัชรพล    โพธิ์ร่ม
39. นางสาวรมณีย์    เจริญศรีธงไชย
40. นายสรัณย์    เยื่อนสันเที้ยะ
1. นายขจรศักดิ์    จินดาเนตร
2. นางจารุณี    ชมพลมา
3. นางสาวณรัณฐณภรณ์    พงษ์นิล
4. นายนฤนาถ    ดาโสม
5. นางสาวปวีนุช    เมฆฉาย
6. นางสาวพรทิพย์    กลิ่นศรีสุข
7. นายวิทยา    สิงห์ทอง
8. นายสุมิตร    พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
18 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัณณิชา    เกิดสมุทร
2. นายณัฐกิตติ์    โพธิมา
3. นายวรพจน์    บุญประเสริฐ
4. นายสรยุทธ    มาตุ่น
5. นายหฤษฎ์    ภู่ทอง
6. นายสหัสวรรษ    โสภาอุทก
7. นางสาวอนงค์พร    โพธิ
8. นางสาวเบญญาภา    ชมมาลี
9. นางสาวชญาณี    คำมูลศรี
10. นางสาวยุวอิศราภรณ์    วังวงค์
11. นางสาวเพชรไพลิน    ปลิวพิมาย
12. นางสาวศิรินทรา    จันหอม
13. นางสาวอรัญญา    พิลาออน
14. นางสาวจันทรัตน์    ลิ่วเฉลิมวงศ์
15. นางสาววิภาดา    ฉายงาม
16. นางสาวศิราณี    จันทร์สิริสุข
17. นางสาวภัทรภรณ์    เกษเพชร
18. นางสาวสุกัญญา    บุญภาค
19. นางสาวเพชรรัตน์    ชุมเกต
20. นางสาวศรัญญา    ฉิมพาลี
21. นางสาวอาทิตยาพร    สีนามเพ็ง
22. นางสาววนิดา    กุลตา
23. นายเรืองฤทธิ์    แขวงเมือง
24. นางสาวจารุวรรณ    กระแสสังข์
25. นายอัษฎากรณ์    สมคะเน
26. นางสาวสุดารัตน์    จังกาจิตร
27. นางสาวปิยรัชนี    ศุขโภครา
28. นางสาวพนิดา    ใจหงส์
29. นายวรพร    ทัดทอง
30. นางสาววิชิตา    หงส์พงษ์
31. นายจิรภาส    เกษมสันตินาวิน
32. นางสาวสุนิตา    สิงห์ไธสง
1. นายชยกฤต    ขำเถื่อน
2. นางสาวนิชภา    นาคสมบูรณ์
3. นายมานิต    ปัตถา
19 45 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายนโรจน์    หวยตรง
2. เด็กหญิงนริศรา    นิยมศิลป์
3. นายพศวัต    บรรจงการ
4. นายอภิสิทธิ์    เนอนันต์
5. นายธีระนันท์    นาคสกุล
6. นายราเชนทร์    ไชยกิจ
7. นายวรเวษฐ์    ท่าหิน
8. นายพุทธิพงษ์    กองจินดา
9. นายธนวัฒน์    สมตระกูล
10. นายธนพนธ์    ศิลปพงษ์
11. นายสุรชัย    ขำคล้าย
12. นายกฤษณะ    สุขาคม
13. นายธัญกร    นาคสกุล
14. นายธนัญญา    แสวงการ
15. นายญาณภัทร    พุทธเสน
16. นายหนู    ฉายแสง
17. นายคมกริบ    รัตนสร้อย
18. นายภาคินัย    คุ้มพาล
19. นางสาวกรรณิการ์    เสริมกลาง
20. นางสาวนิฐชา    อุ้มรัมย์
21. นางสาววนิดา    นพคุณ
22. นางสาวณัฐณิชา    ชุ่มชื้น
23. นางสาวจันทิมา    ไชยริปู
24. นางสาวนฤมล    โหมวัฒน์
25. นางสาวอภิสรา    นาคสกุล
26. นายกิตติศักดิ์    โพธิพักดิ์
27. นางสาวมนัสนันต์    ตาหน่วย
28. นางสาววันดี    พาพรม
29. นางสาวชลดา    รัตนสร้อย
30. นางสาวมณทิรา    มหาโชติ
31. นางสาวนีรนุช    ไชยริปู
32. นางสาวกัลยรัตน์    รัตนาคะ
33. นางสาวสุรารักษ์    บำรุงกิจ
34. นางสาวสุพัตรา    นกงาม
35. นายพงษ์พัฒน์    สิงห์น้อย
36. นางสาวบุษบา    ทับทวี
37. นางสาวนันทศิริ    ชูเวช
38. นางสาวแสงเทียน    คำชาญ
39. นางสาวอารีรัตน์    สดคมขำ
40. นางสาวกชกร    เปล่งศรี
1. นางสาวกีญาดา    บุญญบุตร
2. นางฉวีวรรณ    เขตต์สาคร
3. นางสุชาดา    ระบุผล
20 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววีรภา    เกิดลาภ
2. นางสาวกนกพร    โสขุมา
3. นางสาวอริสรา    ถึกเจริญ
4. นายปัญญา    ทองเหลืองพล
5. นายกษิตินาถ    พุ่มประเสริฐ
6. นายสรยุทธ    โฉมงาม
7. นายนนทกร    พัวพลเทพ
8. นางสาวแพรพลอย    โพธิ์สุวรรณ
9. นางสาวจุฑามาศ    จำปาเงิน
10. นางสาวศิริพร    กฤษวงค์
11. นางสาวพิมพ์กานต์    สมหวัง
12. นางสาวศิรินภา    รอบรู้
13. นางสาวชลธิชา    ทิวาวงค์
14. นางสาวคณิศร    สุขขำ
15. นางสาวรุ้งระวี    เบ็ญจวรรณ
16. นางสาวศิรินทรา    ฐิตะวรรณ
17. นายณัฐวุฒิ    โพธิ์งาม
18. นายวันชนะ    ม่วงมูล
19. นางสาวสุพัตรา    ภูฆัง
20. นางสาวอดิสา    ศรีสุโข
21. นางสาวจิราภา    จันทร์เรือง
22. นางสาวรัชภรณ์    จิตต์มั่นคง
23. นางสาวปัทมวรรณ    บุญศรี
24. นางสาวเจนจิรา    มณีวงค์
25. นางสาวมณิสร    ปานมณี
26. นางสาวอภิญญา    กำลังวุธ
27. นายณัฐนนท์    กล้าหาญ
28. นายสามารถ    สรหงษ์
29. นางสาวนราภรณ์    เพ็ชรวงษ์
30. นางสาวจุฑาทิพย์    นูมหันต์
31. นายหฤษฎ์    พึ่งงาม
32. นางสาวสิริวดี    แสงทอง
33. นางสาวจุฑามาศ    วัฒนากร
1. นางพิศมัย    สายแก้วลาด
2. นายไพบูลย์    สายแก้วลาด
21 47 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    เพ็ชรภักดี
2. นางสาวสุพิชชา    ฌานุวัตร
3. นางสาวเจนจิรา    โพธิเปียศรี
4. นางสาวเพ็ญนภา    บุญเรือง
5. นายปริญญา    เที่ยงประเสริฐ
6. นางสาวธาราภรณ์    ศิรพร
7. นางสาวจุติกันต์    อุเทน
8. นางสาวกิตติยา    ทองอ้ม
9. นางสาวธัญญลักษณ์    เมี่ยงคลองคลาม
10. นางสาวธัญวลัย    แซ่ตัน
11. นางสาวสาธิกา    ยั่งยืนบางชัน
12. นายธนพล    พยัคฆพงศ์
13. นางสาวจริยาภรณ์    ภูมิโคกรักษ์
14. นางสาวบุษวรรณ    ว่องไว
15. นางสาวสุภรัตน์    บุญมี
16. นางสาวสิริยากรณ์    พลบุตร
17. นางสาวพรพรรณ    อานามภรณ์
18. นายวรพงศ์    มีเจริญ
19. นางสาวบลพรรณ    แก้วแกมกาญจน์
20. นายอนุชิต    ชนะค้า
21. นายนคเรศ    ตะโจรัง
22. นางสาวสุพัตรา    หมื่นทอง
23. นางสาวสุทิน    รัตนาธรรม
24. นางสาวอริสา    เราะหมัด
25. นางสาวศิริลักษณ์    โสธร
26. นางสาววารุณี    บุญเลิศ
27. นางสาวธรรมรัตน์    บุญล้อม
28. นายสุขวัฒน์    สุวรรณวงษ์ทอง
29. นายวิศรุต    แผ้วไธสง
30. นายสุรกานต์    จันทร
31. นางสาวปัทมา    แซ่บู้
32. นางสาวปาริสา    ธรรมสังวาส
33. นางสาวแอนนา    คำมา
34. นางสาววราพร    กุดกุง
35. นายพินิต    คำลอย
36. นายธนะสิน    เจริญจิตต์
37. นายพิทยา    สุขใจ
38. นายอนุชา    แดงกลั่น
1. นายรณรงค์    ทับทิมงาม
2. นางรุ่งทิพย์    โกศลานันท์
3. นางสาวสุจิตรา    พลชนะ
4. นายอันเร    ไชยเผือก
22 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายอิสระชน    ศรีมงคล
2. นางสาวสุพรรษา    พลเมือง
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา    พิพัฒธัญนันท์
4. นางสาวธนภัทร    วิหคอร่ามเรือง
5. นายสุรชัย    สุวรรณปักษ์
6. นายอนิรุต    ใยบัว
7. นางสาวนพรัตน์    ตุ้ยสมบัติ
8. นางสาวสาวิตรี    คำศรี
9. นายภาคิน    ไชยประการ
10. นางสาวอุทุมพร    จันมณี
11. นายนราวิชญ์    อ่อนศิริ
12. นายธีรโชติ    แก้ววิลัย
13. นายคมสัน    ปฐมวิชัยวัฒน์
14. นายชยากร    หลิมเลิศรัตน์
15. นายจารุวัฒน์    ใจรัก
16. นายกฤษณะ    เพาะบุญ
17. นายณัฐพงษ์    กลอยกลาย
18. นายอธิบดี    พรหมแดง
19. นางสาวทิพวรรณ    กล่อมบางละมาด
20. นางสาวจิราพัชร    พวงศรี
21. นายยิ่งพันธ์ุ    คำวัน
22. นายวรเมธ    เหลื่อมอุไร
23. นางสาวสุวรรณี    ผลมะม่วง
24. นางสาวอริษา    เหมือนคล้าย
25. นางสาวอาทิตยา    สรรศรี
26. นางสาวน้ำฝน    พงษ์สมบูรณ์
27. นางสาวปฎิณญา    อัลมาตย์
28. นายวิทวัส    ยิ้มอยู่
29. นางสาวกัลยา    โสชะรา
30. นางสาวพิจิตรา    เปรมปรี
31. นางสาวรติกร    ทองมา
32. นายทัศนเทพ    จะโรรัมย์
33. นางสาวกาญจนาพร    ขรจันทร์
34. นางสาวนภาวรรณ    บุญช่วย
35. นางสาวศศินา    สุขแสนสุข
36. นางสาวสาวิตรี    คำศรี
37. นางสาวนรินทร์ธร    ลาพรหมมา
38. นางสาวศิริพร    ศรีสุราช
39. นางสาวรมัณยา    โคมน้อย
1. นายปัญจพล    ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์    ศรีคำอ่อน
23 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    ต่วนสูงเนิน
2. นายจิรายุทธ    แตงเทศ
3. นายธนพล    ตันสงวน
4. นายทวีชัย    องอาจ
5. นางสาวเกวลิน    งามระเบียบ
6. นางสาวอภิชญา    สุนันท์
7. นางสาวพัชรมณฑ์    พิมพาพร
8. นางสาวทิพย์สุดา    โนนทิง
9. นางสาวปิยนุช    อนุวาลย์
10. นายสุดสาคร    พิมดี
11. นายชยพล    รัตนวโรภาส
12. นายมงคลนิมิต    แก้วยัง
13. นางสาวนิภาภรณ์    สดมุ้ย
14. นางสาวพราวนภา    พรหมรักษา
15. นางสาวธัญกร    จังอินทร์
16. นางสาวพัชรี    ศิริโท
17. นางสาวถนอมณัฐ    ไชยชนะ
18. นางสาวแพรวไพลิน    บำรุงพงษ์
19. นายศรัณย์    ทองคลอด
20. นางสาวอารีรัตน์    สีโถ
21. นางสาวพัฒนวดี    ชนะกุล
22. นางสาววราลี    วรรณอุดม
23. นายกฤษดา    จงเทพ
24. นางสาวนันทนี    ขิมทอง
25. นายวุฒิชัย    เหลาเลิศ
26. นางสาวพลอยไพลิน    บำรุงพงษ์
27. นายศิริพงษ์    ตีระเจริญ
28. นายศุภกานต์    จำปาทอง
29. นายชิษณุพงศ์    วิริยะสมบัติ
30. นางสาวพรทิวา    มีสมโสตร
31. นางสาววิยนีย์    ขันสงฆ์
32. นายนุติพงศ์    สีหาราช
33. นางสาววรดา    กุลโฮง
34. นางสาววาสนา    พลขุนทด
35. นางสาวศศิมา    คำแหงพล
36. นางสาวสุทธิดา    อาศัยนา
37. นางสาวอารยา    บุญฉาย
38. นายระพีพัฒน์    สุวัฒน์ธนากร
39. นายสิทธิพันธ์    สง่างาม
40. นายชวลิต    นวนอึ่ง
1. นางนงนภัส    ไชยชนะ
2. นางสาวนฤมล    โอดเสมอ
3. นางสาวนฤมล    ณรงค์วิชัย
4. นางสาวนฤมล    รอดเสมอ
5. นางสาวนฤมล    ณรงค์วิชัย
6. นางรชยา    แพงศรี
7. นางรชยา    แพงศรี
24 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    ทุมสวัสดิ์
2. นางสาวมารีตา    กันนิยม
3. นางสาวสุดารัตน์    กี้ธนสมบัติ
4. นางสาวอรดา    ป้อมคำ
5. นางสาวพิมลแข    ดุสิต
6. นางสาววริศรา    สิทธิปัญญา
7. นางสาวรัชนีกร    เหม่ชัยภูมิ
8. นางสาวพอฤทัย    แห้วเพ็ชร
9. นายอภิชาต    รัตนสุวรรณ
10. นางสาวอังษณา    แก้วหณุ
11. นางสาวเสาร์วลักษณ์    เจริญรักษา
12. นายจิตรกร    กรเสนาะ
13. นายธนาธิป    ทัพประไพ
14. นายณัฐภาส    ฐิตภาส
15. นายรวิเกียรติ    คำตา
16. นายนันทปรีชา    สุวรรณเสสังข์
17. นายตรีเพชร    เพราะผักแว่น
18. นายอานุภาพ    ชาตะสิงห
19. นายต่าย    เทียมทัน
20. นายปฏิวัติ    มีเมือง
21. นายทัตพงศ์    ยอดพันคำ
22. นายฤทธิเกียรติ    ศรีแก้ว
23. นายณัฐวุฒิ    ทันสมัย
24. นายปาราเมศ    มานนท์
25. นางสาววราลี    วงษ์ภีภะ
26. นางสาวกนกวรรณ    มีภูคำ
27. นายเดโช    ปาสองห้อง
28. นางสาวรุ่งนภา    เลิศบุญ
29. นายภัทรพงศ์    ออกเอก
1. นางสาวพัชรินทร์    ไชยบุบผา
2. นางสาวราตรี    ลภะวงศ์
3. นางสาวรุจิรา    วรพต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................