งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพิรา    เพ็ชรรัตน์
1. นายอภิชาติ    สังขาว
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์กัลยา    จรัสกุล
1. นายสีขริน    โชติวรรณ
3 3 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เสนสอน
1. นางวิภาภรณ์    ก๋งม้า
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    จิระอนุกูลชัย
1. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
5 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมุทิตา    บัวหลวง
1. นายไพศาล    แก้วจีน
6 6 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตวงพร    กลิ่นแตง
1. นายโสภณ    รอดภัย
7 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ประชาฉาย
1. นายกษมา    นิลบดี
8 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภกรานต์    ประกอบเพชร
1. นายนิวัฒน์    วรรณธรรม
9 9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัชฌา    ปั่นเทียร
1. นายชินกร    สุวรรณเวียง
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    อุดมศิริ
1. นายเอนก    สบายใจ
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    เรืองประยูร
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    บือทอง
1. นายอาณัติ    เอี่ยมพิพัฒน์
13 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    กัลยา
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
15 15 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา    พุ่มม่วง
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
16 16 โรงเรียนเลิศปัญญา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนุชนารถ    แจ้งประเสริฐ
1. นายตุลย์    ทับแสง
17 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ปะโพทะกัง
1. นายไพรวัลย์    เจริญผล
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนากร    รักวงษ์
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
19 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    วรรธนอนันต์
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    บุญมี
1. นายบุญส่ง    ทุมมี
21 22 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตวงรัตน์    อยู่ดี
1. นางกุสุมา    เจาทวิภาต
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ปรีดานนท์
1. นายเฉลิมพงษ์    ยิ้มแฉ่ง
23 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรินรัตน์    กล่อมประเสริฐ
1. นางเรณู    ชาตเมโร
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิโลบล    ทนคง
1. นายดิลก    แดงโสภา
25 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    ล้อมวงษ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์    แก้วแกมเสือ
26 27 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรารถนา    สวัสดี
1. นายวัชรวีร์    ธีระเดชโชติ
27 28 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตรีนุช    รังควิภา
1. นายจิรพันธ์    อ้นขวัญเมือง
28 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์    บัวแสง
1. นางสาวมัลลิการ์    วงศ์ศิรินวรัตน์
29 30 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    วิวัฒน์ภัทรกุล
1. นายธรรมภณ    จงรัมย์
30 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    อื้อจรรยา
1. นายสุุทธิพงศ์    เงินน้ำใย
31 32 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภา    มีประเสริฐ
1. นางปรามา    รอดโต
32 33 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษรากร    โพธิวัฒน์
1. นางสาวทัศนีย์    ประสมเพชร
33 34 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศวิตา    ศรีวิชัย
1. นางสาวนฤมิต    มณเทียรรัตน์
34 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    หงษ์เวียงจันทร์
1. นางยุวรี    สมอ
35 36 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมิโฮะ    คุริตะ
1. นายอธิพัชร์    จิรัชญาสวัสดิ์
36 37 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพัชร    เืดือดขุนทด
1. นางชลธิชา    มุกดาสนิท
37 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติภา    ตรีพรชัยศักดิ์
1. นางสาววรรณรัตน์    เศรษฐี
38 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาศิริ    ทรัพย์ประเสริฐ
1. นางสาวชฎาพร    สุกร์มณี
39 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัสวี    ประทุมเทศ
1. นายทินกร    บริบูรณ์
40 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    ชีวะไทย
1. นายกษม    บำรุงสุข
41 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    บุญมา
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
42 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    อนุพันธ์
1. นางสาวฉัตรกมล    ยุทธนากร
43 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    อู่อรุณ
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
44 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนิษฐ์    บุญสุข
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
45 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนิดา    ศิรพุฒิเดช
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
46 49 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนวรรณ    พันธุ์บุญเกิด
1. นางสาวจืรัฐิติกานต์    เรืองเรณ
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวี    บุญภา
1. นางสาวสาวิตรี    รุ่งศิริ
48 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ขุมทอง
1. นายพิชัย    พยุเวช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................