งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ประภารัตน์
1. นายพัฒนโรช    เจริญยุทธ
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริรัตน์    อาจณรงค์
1. นางกัญนิญาพัทน์    มนตรีวงษ์
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวเยาวลักษณ์    โนรีวงศ์
1. นางณัฐณิชาช์    วรรณนภาลัย
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาณี    เชื้อทอง
1. นายสงกรานต์    บัวพิมพ์
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราภรณ์    นาคสกุล
1. นายวินัย    คัมภิรานนท์
6 6 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรประภา    แก้วการไร่
1. นายโสภณ    รอดภัย
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภรณ์    แคโอชา
1. นายไพฑูรย์    มีอินทร์
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวลวัศย์สร    พลายสวาท
1. นายพงศ์วิทย์    เสาวรส
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญชนก    ผันผิน
1. นายอภิรัตน์    วงศ์ยืน
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ขำเอก
1. นายเอนก    สบายใจ
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรรักษ์    โพธิ์หิรัญ
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    แก้วสุนทร
1. นายอาณัติ    เอี่ยมพิพัฒน์
13 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรัตน์    สัตย์ซื่อ
1. นางสาวศิรินนภา    แจ่มเจริญ
14 14 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรี    คงดี
1. นางสาวจิตติมา    จรัสกุล
15 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์พิมล    ช้ำกล่ำ
1. นางเยาวลักษณ์    เกษประทุม
16 16 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    ใหญ่ยงค์
1. นางสาวสิราภรณ์    เทพสง่า
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์พร    นิ่มนวล
1. นายนิติกร    สมจิตร
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐริกา    ห้าวหาญ
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
19 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤดี    โลสันเทียะ
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิรักษ์    บัวกลิ่น
1. นายบุญส่ง    ทุมมี
21 22 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมา    พรหมมา
1. นางพจนีย์    เกษมสิทธิ์
22 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชญา    นิโกรธา
1. นายณัฐกร    ชาคโรทัย
23 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพชร    แจ่มใส
1. นางเรณู    ชาตเมโร
24 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวรรณ    เพ็ชรผุดผ่อง
1. นายศิวนาท    ฟ้องเสียง
25 26 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    หีบแก้ว
1. นายขวัญชัย    ตู้พิจิตร
26 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐา    เพชรอำไพ
1. นางจิระนิตย์    สายจันทร์
27 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวมณฑกานฑ์    วิจิตรศิลป์
1. นางสมคิด    ภูมิพล
28 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปรวีย์    พันธ์ชาติ
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวภูธิดามาศ    ยิ่งนอก
1. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
30 31 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวผุสฌา    ม่วงกูล
1. นายสมศักดิ์    เชื่อมชิต
31 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกณิกา    ล้านบุญมี
1. นายถาวร    พูลศรี
32 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนก    เลี่ยนกัตวา
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
33 34 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศานาก    อ่อนอุ่น
1. นางสาวนฤมิต    มณเทียรรัตน์
34 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวชนากานต์    บัวผัน
1. นายธนกฤต    น่วมจาด
35 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทริกา    มิ่งมงคล
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
36 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวทราย    ปิ่นเงิน
1. นายประภาส    ดนตรี
37 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรทัย    ใจตรง
1. นายธีรพงษ์    ภูธร
38 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริรัตนา    สุขกุล
1. นายธนัญชัย    บุณยรัตพันธุ์
39 40 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจณวัลย์    ศิลป์เมือง
1. นายวิเชด    ประภา
40 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิประภา    วรรณประพันธ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา    ตรีสุวรรณ
41 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณิภา    ถานะ
1. นายปิติกุล    ประยูรธรรม
42 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวมณฑกานต์    นาคะโร
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
43 44 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งทิพย์    อยู่กำเหนิด
1. นายมารุต    ยอแซฟ
44 45 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศันสนีย์    บุตรกลิ่น
1. นายจักรกรี    โพธิ์ศรี
45 46 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวมนัสชนก    มหาสวัสดิ์
1. นายสมชาย    ใจมั่น
46 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรสุดา    มงคลพันธ์
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
47 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    โต๊ะดี
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
48 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาววีรฐาน์    พิรธนาพัฒน์ดำรง
1. นายสมบัติ    ทองอุ่น
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพรณภัช    สายพานทอง
1. นางสาวสาวิตรี    รุ่งศิริ
50 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิกานต์    จำปามาลา
1. นายอัฒพล    แก้วใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................