งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายปกรณ์    จันทร์เพื่อน
1. นายคเณศร    ศรีรงค์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายเขษมศักดิ์    ขนรกุล
1. นางสาวศิรินิรันดร์    เสาวรส
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายพัชรพล    ดีประเสริฐ
1. นายธวัชชัย    นิติการ
4 4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายกล้าณรงค์    อุ่นลาด
1. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิสิษฐ์    จูมจา
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรพันธ์    ผิวงาม
1. นายกัณตินันท์    งามขำ
7 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนิรันดร์    จันต๊ะนาเขต
1. นายเดชาชัย    สุจริตจันทร์
8 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    กู้อัจฉริยกุล
1. นายไพฑูรย์    มีอินทร์
9 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธนาณัฐ    สุวรรณนาค
1. นายธนัช    แจ่มจำรูญ
10 9 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนเดช    สิทธิศักดิ์
1. นางศรีราม    โฉมระ
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายวินัย    ทรัพย์สิน
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายภาณุเดช    พรมโคตรค้า
1. นางสาวปิยลักษณ์    ขันทา
13 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายวสุพล    วนาปกรณ์
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
14 14 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายประติภูมิ    ภู่ห้อย
1. นางฐิตธัญญ์    มานิตกุล
15 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพลพิพัฒน์    สุขเผือก
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
16 16 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายพิมพ์เทพ    คงสอาด
1. นางสาวศิริรัตน์    รัตตัญญู
17 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    ไวทยาคม
1. นางสาวชาตบุศย์    บ่อเงิน
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายกฤตภาส    เผ่าทองสุข
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายบุญฤทธิ์    พึ่งไม้
1. นางนวลนุช    ใจบรรจง
20 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายธีรเจตส์    กาญจนสุทธิยากร
1. นายมนตรี    ยะโสธร
21 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนดล    จำปา
1. นายบุญส่ง    ทุมมี
22 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    คงประดิษฐ
1. นายอภิชาต    จันทร์เพ็ง
23 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพรพัฒน    แสงโสภา
1. นายนันทณัฏฐ์    ณัทธนาญาณอรห์
24 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายเฉลิมฉัตร    ขอสกุล
1. นางกฤตยา    โสมทัศน์
25 25 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายสมบูรณ์    พันสีทา
1. นางสาวพิมพ์พิพัฒพ์    แสนพวง
26 26 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรายุส    มูลเฉลียว
1. นางอรอนงค์    ริ้วทอง
27 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายณัฏฐกรณ์    ฤทธินาคา
1. นายวิษณุ    กลีบรักซ้อน
28 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายเอกพงศ์    อยู่สุข
1. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
29 29 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายศิวัชฐ์    วรรณโกมล
1. นายภาสกร    โหมวานิช
30 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    ช่างปรุง
1. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายรัฐศาสตร์    ยวงทอง
1. นางอินทุพิมพ์    หาลาภ
32 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายภาณุพงศ์    โนนทิง
1. นายปิยะพันธ์    ยวงปรางค์
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายกฤต    ศิริสวัสดิ์
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
34 34 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายรพีพัทร์    โพธิ์พุ่ม
1. นางวรรณา    ตรีอุดม
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายจตุพล    โต๊ะบุรินทร์
1. นายธนกฤต    น่วมจาด
36 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนโชติ    ธรรมหทัย
1. นางสาวสุภัทรา    อินทรารักษ์
37 37 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายปุญญพัฒน์    วาระโว
1. นางสาวศิริรัตน์    น้่อยวงศ์
38 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายวรินทร์    ผลห้า
1. นายศุภพงษ์    ทวีแสง
39 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายเกษมศานต์    กมลเมธีสกุล
1. นายสิทธิพงษ์    นามปวน
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิรวิชญ์    พงษ์ทองเมือง
1. นางปุณยวีร์    ปุณยภัทรากรกุล
41 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    เกิดสุวรรณ
1. นายชูศักดิ์    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
42 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายอัครชัย    ทองวัง
1. นางสาวณัฐพัชร์    พวงมาลี
43 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายอฎิศฤงค์    แก้ววัน
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
44 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายชัชวาล    ทศพลอุดมพงษ์
1. นายพินิจ    ทองเสริม
45 45 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายนัทธพงษ์    ภุมรินทร์
1. นายสุรเทพ    โสภาพร
46 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายศิวกร    พรหมพันธุ์
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
47 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    พุ่มโพธิ์ทอง
1. นายปกรณ์    แสงมณีธนิตกุล
48 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายชินาธิป    จียะสนธิ
1. นายสายัญ    อนุวัฒนา
49 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธนาเทพ    ศรีวรพรกุล
1. นายสมบัติ    ทองอุ่น
50 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายวรุฒ    วงษ์ไพศาล
1. นายธงไท    จันเต
51 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายณัฐชนน    หอมเกตุ
1. นายแก้วนิมิต    ธนะพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................