งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโมรีน    วินเทอร์
1. นายสฤษฎ์    ชโนดมสิริ
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสา    อรุณรัตน์
1. นายวีระ    มนตรีวงษ์
3 3 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เสนสอน
1. นางวิภาภรณ์    ก๋งม้า
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะพร    สมมุติ
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฐนารี    สุวรรณหงษ์
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
6 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุขประเสริฐ
1. นายประยุทธ    พวงทอง
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนกรฎา    เจี่ยมชุณหสรณ์
1. นายชัยรัชต์    ชูชาติ
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว    เรืองตระกูล
1. นายพงศ์วิทย์    เสาวรส
9 9 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลวัณรัตน์    อยู่สุข
1. นางสาวพันธ์ทิพา    เปียสังข์
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธินี    คชสาร
1. นายเอนก    สบายใจ
11 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนิภา    แสงเงิน
1. นายวิทยา    รัตนศีล
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    พันธ์สง่า
1. นายสุรศักดิ์    อ่อนทองคำ
13 13 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    วรินทร์พรชัย
1. นางสาวณฐยา    ชำนาญสวน
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    สว่างศรี
1. นายธนกฤต    ธนภัทรมงคล
16 16 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุปรียาพร    สุกเสน
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดหิรัญ
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภควรรณ    ม่วงงาม
1. นางสาวรัตนาพร    รุ่งวิทยา
18 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชราวลี    ดำรงธรรมประเสริฐ
1. นางสาวณัฐกาญจน์    จานแก้ว
19 19 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ดีวิหก
1. นางรัชนี    รัตนะ
20 20 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์    เบิร์ก
1. นายวัชพล    วุฒิ
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาฎา    กิจนิยม
1. นายกรพจน์    พูลเมือง
22 22 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตวงรัตน์    อยู่ดี
1. นางกุสุมา    เจาทวิภาต
23 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ธีรานุวัฒน์
1. นางสาวนันท์นภัส    นพภารัมย์
24 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติพันธุ์    พิมลี
1. นายธีระ    ศรียะพันธ์
25 25 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    ทะวงษ์
1. นางสาววรารัตน์    บัวรุ่งสวัสดิ์
26 26 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพณสวัสดิ์    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาววรนุช    สมัครทัย
27 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนินาถ    ศิริสวัสดิ์
1. นายอนุสรณ์    รักษาควร
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรยา    ตุ้มประเสริฐ
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
29 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอิสรียา    ไทยประยูร
1. นายพันธุ์เทพ    คล้อยนาม
30 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุรี    แก้วแกมจันทร์
1. นายวิริยะ    ทองเต็ม
31 31 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชจรี    พยานใจ
1. นายสมศักดิ์    เชื่อมชิต
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    ศรีสุระ
1. นายจิระเกียรติ์    บุญศรี
33 33 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรชนก    จินวรรณ์
1. นางรพีพรรณ    วิชชุประภาส
34 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เรืองสำราญ
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภิสรา    แตงนวลจันทร์
1. นายธนกฤต    น่วมจาด
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว    หน่อทอง
1. นายอำนวยศิลป์    กลิ่นหอม
37 37 โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพณาวัล    โนรีวงษา
1. นางนันทรัตน์    ทองดีวิเศษ
38 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเปมิกา    สันติสุข
1. นางอุษา    จันทร
39 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาศิริ    ทรัพย์ประเสริฐ
1. นางสาวชฎาพร    สุกร์มณี
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แย้มทิม
1. นางปุณยวีร์    ปุณยภัทรากรกุล
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมสยา    เกตุแก้ว
1. นางศุภลักษณ์    ฃูฃื่น
42 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาภาภัทร    อุทะกัง
1. นางเกษกนก    มีแดนไผ่
43 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    ระวัง
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
44 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    แสงนุ่ม
1. นายชรินทร์    ศรีมงคล
45 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิจิตรา    พรหมนา
1. นางสาวฉัตรกมล    ยุทธนากร
46 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ    ยางคำ
1. นางสาวภาพตะวัน    สันธนพิพัฒน์
47 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์    มงคลรัตน์
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
48 48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทาสอน
1. นายภูมิภพ    อนันตรักษ์
49 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงผานิต    กูทก
1. นายสมบัติ    ทองอุ่น
50 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ปานานนท์
1. นายธงไท    จันเต
51 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ชาวน้ำอ้อม
1. นายสุวิทย์    มุ่งดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................