งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    ศรีอาจ
1. นายสฤษฎ์    ชโนดมสิริ
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวไอรดา    บุญมี
1. นายบุรณินทร์    พันธ์พิริยะ
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวปัญจมาพร    ภู่ทอง
1. Mr.Raffy    Calamba Salazar
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญลานนา    เจตน์ทยากร
1. นายสมนึก    รุ่งรัตน์
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภัทร์    ศรีพันดอน
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
6 6 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรประภา    แก้วการไร่
1. นายโสภณ    รอดภัย
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิรดี    ตทุธิวงศ์
1. นายไพฑูรย์    มีอินทร์
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอนัญญา    ธนะรุ่ง
1. นายพงศ์วิทย์    เสาวรส
9 9 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญารัตน์    มาโค
1. นายอรุณวิทย์    ภูแช่มโชติ
10 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรรักษ์    โพธิ์หิรัญ
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
11 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริรัตน์    ผลาหาร
1. นายสมใจ    สีประเสริฐ
12 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชฌิตา    รุจาคม
1. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
13 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐิญา    ไกรวชิรสิทธิ์์
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
14 15 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสายสุชล    สิ่วลือ
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
15 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปัณฑิตา    คงสมฤทธิ์
1. นางกิ่งแก้ว    ศิริโชคชัย
16 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรศยา    ฤกษ์รัตน์
1. นายนิติกร    สมจิตร
17 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสมพร    สังข์ขจี
1. นางสาวณัฐกาญจน์    จานแก้ว
18 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวธวัลรัตน์    นิลโนรี
1. นายสุธี    ชำนาญสุธา
19 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปทิตตา    เขียนแม้น
1. นายนัฐพล    เรือนทอง
20 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัครัศมิ์สรี    สุขเอี่ยม
1. นางจุฑามาศ    อวิคุณประเสริฐ
21 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    พรมเวียง
1. นายทินกฤต    พณิชยกุล
22 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    ชุนหวงศ์
1. นางสาวปัทมา    ตรีสันเทียะ
23 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัญญา    จันทรี
1. นายศิวนาท    ฟ้องเสียง
24 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    เปียไพบูลย์
1. นายชาญชัย    สีเสือ
25 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวปรียาภรณ์    ทองเลิศ
1. นายอนุสรณ์    รักษาควร
26 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรณ    คือประโคน
1. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
27 29 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนินาถ    สัตตยาพร
1. นายวิทูลย์    โพธิ์ขามลา
28 30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุปริญดารัตน์    หงษ์รัมย์
1. นายพิสิฐ    ชนะการณ์
29 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอมล    เทพทวี
1. นางอินทุพิมพ์    หาลาภ
30 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐวรรณ    ธรณีทอง
1. นายถาวร    พูลศรี
31 33 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    อัศวพงศ์ศิริ
1. นางสาวทัศนีย์    ประสมเพชร
32 34 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณพร    นิ่มภัทรสกุล
1. นางสาวอุทุมพร    มีเนตร์
33 35 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐวรรณ    แพงศรี
1. นางวาสนา    ศรีคำอ้าย
34 36 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรัศยา    แสงเสริม
1. นายพันศักดิ์    อุดหนุน
35 37 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวมณธิดา    เสริมสิทธิพร
1. นางสาววาสนา    สาระจันทร์
36 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดมิสา    ยามะโนพาด
1. นายชลเทพ    สมัครการ
37 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทาวรรณ    กิจศรีปัญญา
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
38 40 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปราณวรินทร์    ตันศิริเลิศ
1. นายวิเชด    ประภา
39 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกษมา    พิมพ์เสน
1. นายชูศักดิ์    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
40 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    เนตร์นิยม
1. นายกษม    บำรุงสุข
41 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวภัคจิรา    สอนเถื่อน
1. นายทศพร    พิทักษ์
42 44 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลาธร    เกตุงาม
1. นางสาวฐิติวรดา    เตชาภรณ์พงศ์
43 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติยา    ฉาบฉวย
1. นางสาวฉัตรกมล    ยุทธนากร
44 46 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวมนัสชนก    มหาสวัสดิ์
1. นางสาวชนากานต์    วัชเรนทร์สุนทร
45 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพรรณ    อุทัย
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
46 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัชฌิมา    เพชรทอง
1. นายศรัญญู    ขันฑบัณฑิตย์
47 49 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิระยา    มิตรกูล
1. นายธีรศักดิ์    คีรีรัตน์
48 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวภิรมย์พร    เจียมเงิน
1. นายธงไท    จันเต
49 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติยากร    วาปีกัง
1. นางสาวรุจิรา    วรพต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................