งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุรเชษฐ์    ศรีสังข์
2. นายวุฒิชัย    คำดี
3. นายนนทกร    ต้นโพธิ์
4. นายธนพล    หอยสังข์
5. นายธนบดี    โชติสันต์
6. นางสาวรชนก    ศิริมา
1. นางสาวณฤดี    จงศิริโชค
2. นายสุรศักดิ์    มิลินทากาศ
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายกรวิชญ์    ใสสีสุข
2. นางสาวศิริรัตน์    อาจณรงค์
3. นายณัฐภูมิ    เต็มเปี่ยม
4. นายสาธิต    วิจิตรบูรพา
5. นายวันดี    ประ
6. นายยุทธนา    มูลเพ็ญ
1. นางกัญณิญาพัทน์    มนตรีวงษ์
2. นายวีระ    มนตรีวงษ์
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายศิษร    สุขใส
2. นายภาณุพันธ์    หงษ์ทอง
3. นายธนาทร    จันทร
4. นายปรัชญา    ดุลยสิทธิ์
5. นายธนรัฐ    เลิศพุทธรักษ์
6. นายณัฐพงศ์    รุ่งแสง
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
2. นายธวัชชัย    นิติการ
3. นายประกาศิต    บันเทิงจิตร
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    ชุ่มมาตร
2. นายสิริศักดิ์    ผ่องเกษม
3. นายกิตติศักดิ์    แซ่ฟู
4. นายอธิบดี    คูหา
5. นายณฐกร    ธนรักษ์
1. นายคติ    หงษ์วิไล
2. นายรณกร    จันทร์หอม
3. นายสมนึก    รุ่งรัตน์
5 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายโสฬส    เพียนอก
2. นายกษิดิศ    ขาวสอาด
3. นายธีรภัทร์    โทบุราณ
4. นายสหรัฐ    พรหมจันทร์
5. นายบัญชา    ฉิมไพบูลย์
6. นายวีรพงษ์    รัตนชูศรี
1. นายจักรพงษ์    วงษ์สง่า
2. นายธงชัย    ตาพาลี
3. นางสาววิจิตรา    รัตนไชย
6 6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายเกรียงไกร    สนธิ
2. นายวรายุทธ    แจ่มจันทร์
3. นายบุณยวีร์    มีนาภา
4. นายณัฐภัทร    กลัดเทศ
5. นายณัฐวัตร    สายสอนดี
1. นายแฝง    วัดอินทร์
7 7 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายกิตติกร    เลียบขุนทด
2. นายณัฐวุฒิ    กอรักงาม
3. นายวีรพงศ์    เชาว์ทัศน์
4. นายชิษณุพงศ์    รุ่งสว่าง
5. นายวีระชน    อึ้งศิริรัตน์
1. นายสุทธิโชค    แกมไทย
8 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัฐ    โรหิตเสถียร
2. นายศรันเลิศ    ชาวอุบล
3. นายสหกรณ์    หุ้มห่อ
4. นายรัฐศาสตร์    จันดากุล
5. นายสหรัฐ    คำมิ่ง
1. นางสาวนงนุช    จันทร์แฟง
2. นายนิวัฒน์    วรรณธรรม
9 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฐ    รักอารมณ์
2. นายปัญญา    รวมทรัพย์
3. เด็กหญิงเมธาวี    เจริญดี
4. นายชนาภัทร    บุตรดา
5. นายอติชาต    หาทรัพย์
1. นางสาวนุชนารถ    มโหธร
2. นายองอาจ    วรรณวิสิทธิ์
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชนินทร    ธารนาถ
2. นายลัทธชัย    เต๋จ๊ะยา
3. นายวินัย    ทรัพย์สิน
4. นายบุญฤทธิ์    จันมั่น
5. นายนัฐพล    บุญสอาด
6. นายวัชรพล    เกียกกาย
1. นายบรรจง    ศรีภูพาน
2. นายสนิท    บุญประจักษ์
3. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายปฏิมากร    พร้อมเกียรติกุล
2. นายวรรธนะ    พวงมาลี
3. นายปณิธาน    ไทยแก้ว
4. นายฉัตรชัย    ทับทิม
5. นางสาวศิริรัตน์    ผลาหาร
1. นายสมใจ    สีประเสริฐ
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายทักษ์    ทับทิมอ่อน
2. นายอานุภาพ    อัมพุชินีวรรณ
3. นายสุปัญญา    มะริเกตุ
4. นายคุณานนต์    หมันเทศมัน
5. นายธวัชชัย    จันทร์แจ่ม
6. นายพรภัทร    นิลเทพี
1. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์    มหาเมฆ
3. นางสาวธีรภรณ์    ธนารักษ์
14 14 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายอนุชา    หมื่นราษฎร์
2. นายวีรศิลป์    หาญกล้า
3. นายชฎาธาร    ไพรสงบ
4. นายพงศกร    ทองแดง
5. นายอดิสร    บุญสม
6. นายธีรพันธุ์    สิงขรรค์
1. นายพิเชษฐ์    ประกอบพร
2. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
3. นายสุรศักดิ์    คำปูน
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายอธิฐาน    จงเกษมศักดิ์
2. นายนรุตต์    ศรีบุญเพ็ง
3. นายธีรวัฒน์    บานไม่รู้โรย
4. นายปัญญากร    สุขสวัสดิ์
5. นายฉัตรมงคล    อินพุ่ม
1. นายภูรีวิทย์    เพ็งสุวรรณ
2. นางสาววาสนา    ด่วนดี
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายอภิสิทธิ์    ไชยศรี
2. นายเอกวุฒิ    พรานพิทักษ์
3. นายเมธานนท์    แดงสุธา
4. นายธิติวัฒน์    คฑาวัฒน์วีระเกตุ
5. นายสิทธิกร    ขจรสมบัติ
1. นายเดชา    วิวัฒนวาทิน
17 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภรณ์สวรรค์    เดชมงคล
2. นายนภดล    พันธ์ทึก
3. นายเมธา    เครือเช้า
4. นายณัฐภัทร    พฤกษคุณธรรม
5. นายยุทธศิลป์    เพียรภูเขา
6. นายไอยวุฒิ    เกิดกล้า
1. นายธนศักดิ์    มหานิยม
2. นายธราพงศ์    พรหมแจ้ง
3. นายวรชน    รัตนมาลี
18 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายธนัสถ์    รอดพูล
2. นายภัคพล    เพชรรุณ
3. นายสิทธินนท์    สุขณรงค์
4. นางสาววาสนา    เตชะเจริญสุขจีระ
5. เด็กชายชานิตย์    พิริยะเมธี
6. นางสาวดิษยา    ทองล้อม
1. นายอธิวัฒน์    ไพโรจน์
19 19 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายวรวิช    แตงอุไร
2. นางสาวสายนภา    เกิดคลองตัน
3. นายอลงกรณ์    จันทร์นิยม
4. นายสุรเชษฐ์    สุบิน
1. นายฐากร    ธาดาเลิศภัทร
2. นายนนทชัย    สุไพรวันย์
20 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพร    วงษ์นาศรี
2. เด็กชายวิริยพร    ธรรมเนียม
3. นายธวัชชัย    ราชรามทอง
4. นายวีรยุทธ    เพ็ชร์น้อย
5. นางสาวน้ำผึ้ง    เรื่องทอง
1. นายบุญรอด    อยู่ศิริ
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายภูวดล    ไตรถาวร
2. นายศักดิธัช    สิงห์ทอง
3. นายอนุรักษ์    วันเพ็ญ
4. นายอลงกรณ์    ปากอุตสาห์
1. นายกรพจน์    พูลเมือง
2. นายโดม    นะทะปาน
22 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายทัศนชัย    อยู่โต
2. นายรพี    พิลาแพง
3. นายศุภฤกษ์    เจียมจันทร์
4. นายกุลธร    แตงโม
5. นายปฐมกาล    ยังกิจการ
6. นายกฤษดา    พจนโพธา
1. นายอภิชาต    จันทร์เพ็ง
23 23 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายอภิรัฐ    พัฒนาการพนิช
2. นายชัชวาล    ชาญปรีชา
3. นายจิรายุ    เอี่ยมสังวาลย์
4. นายพันธุ์กวี    สัมมาชีวานันท์
5. นายธนภณ    พัชรสุรเดชา
6. นายธนพล    โวลล์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี    ศรีเพชรเจริญ
2. นายพัฒนพงศ์    บรรณาการ
3. นายอัควุฒิ    วิจิตรแสงสกุล
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายกนกพล    อรชร
2. นายธนพันธ์    ชูสุวรรณ
3. นายภาสวิชญ์    ปุญญาธิกุล
4. นายศุภวัฒน์    จันทรางกูร
5. นายยุทธนา    แย้มพราย
6. นายชัชชญ    ดนตรี
1. นายรัฐพล    ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์    ไกรแถลง
25 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวไพริน    โสดา
2. นายธีรศักดิ์    ยงยิ่ง
3. นายธนวัฒน์    วิปุละ
4. นายเกียรติศักดิ์    ภูคำ
5. นายณัฐพล    บำรุงพล
6. นางสาวศิริลักษณ์    อะโนดาษ
1. นายเทวาฤทธิ์    ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์    มาโค
3. นางเสาวลักษณ์    ผ่องจิต
26 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิภวศิริ    อารีมิตรน่วมบัว
2. นายสหรัฐ    คุ้มชาติ
3. นายณคร    กฐินทอง
4. นายปรินทร    พลเสน
5. นายณรงค์ชัย    กระสอบทอง
1. นายทัศนัย    บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา    ยาวีระ
3. นายศุภดล    ดลโสภณ
27 27 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกานต์    พงษ์ราย
2. นายณัฐรนันท์    เอกพิทักษ์พงศ์
3. นายณัฐกานต์    ยิ้มรักญาติ
4. นายทวีพร    สุทธหลง
5. นางสาวรวงแก้ว    เภาตะคุ
6. นางสาวรุ่งเรือง    ทองอรุณศรี
1. นายยุทธชัย    อธิยะ
2. นายวัชรวีร์    ธีระเดชโชติ
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอาณกร    งามทรัพย์มณี
2. นายคมกฤช    ทองบุญชู
3. นายอธิบดี    ขำเจริญ
4. นายศิวัช    ระวังเหตุ
5. นายจักรกฤษณ์    โอสถานนท์
1. นายศักดิ์เกษม    จันทร์สิริกุล
29 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพลพัต    กมุททรง
2. นายสหภาพ    ไทยพัฒนาภรณ์
3. นายณัฏฐากร    นายะสุนทรกุล
4. นายศรายุทธ    เดชศิริ
5. นายเจ้าพระยา    ชนะเทพ
6. นายฐานัส    ยิ้มสวน
1. นายจักรวาล    กำทรัพย์
30 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายอุทัย    เล็กน้อย
2. นายภานุวัฒน์    มณฑาทิพย์
3. นายฐิตินันท์    นิลทอง
4. นายณรงค์ฤทธิ์    กลิ่นมี
5. นางสาวสุธาทิพย์    รัตนพร
6. นายรัฐพงษ์    เอี่ยมยัง
1. นายธีรวัตร    คันธชัย
2. นายมนัสชัย    ตุ้มทอง
3. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
31 31 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    เผือกสอาด
2. นายกฤตทรากาน    อ่วนดอนไพร
3. นายเตชาธร    เสนาะอาจ
4. นายอนุชา    วงค์อาษา
5. นายณัฐพงษ์    บัวอินทร์
6. นายกิตติชัย    จันทร
1. นายณัฐกันตร์    แก่นจำปา
32 32 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวจุไรรัตน์    เข็มทอง
2. นายศุภชัย    ร่วมโคตร
3. นายปัญญวัฒน์    ทองวล
4. นายพงษ์ศิริ    แสงจันทร์
5. นายวโรทัย    สิทธิธรรม
6. นายอำนาจ    กะยุตา
1. นายธงไชย    ใจผดุงวงษ์
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายกฤต    ศิริสวัสดิ์
2. นายชยุต    ยงกิจเจิญ
3. นายเมธาสิทธิ์    จิโรจน์ไพศาล
4. นางสาววรรณนิสา    ปานสิริธนาโชติ
5. นายรัชต์พงษ์    สมศรี
6. นายเมธัส    เมฆะวรากุล
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
2. นางลัดดา    ฉิมพาลี
3. นายอัครพล    อภิโช
34 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายรุตติกานต์    ศรีสมบูรณ์
2. นายณัฐกิติติ์    กะมะราช
3. นายดนุสรณ์    ศรีคำอ้าย
4. นายอภิสิทธิ์    ขวาไชย
5. นางสาวพิพัฒษดา    บุญรักษา
1. นายจารุภูมิ    ก้านทอง
2. นายประสาร    ใจจง
3. นายสมภพ    โพธิ์ล้อม
35 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายธราธร    ฤกษ์เย็น
2. นายเดชชนิน    ชนินทร์เดช
3. นายณัฐนนท์    กิมกัว
4. นายธนารัตน์    บุนนาค
5. นายปิยะชัย    นัยนาภากรณ์
6. นายพีรพล    อัญชลี
1. นายวีรภัทร    เตรียมสกุล
2. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
36 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายภูษิต    โต๊ะปรีชา
2. นายภูตะวัน    กีฬา
3. นายพีรพงษ์    นาคทอง
4. นายจิรายุ    สว่างญาติ
5. นายอภิวัชร์    วงษ์ปาน
6. นางสาวกนกนภัส    รัมมะภาพ
1. นางจุฑามาศ    ทองอร่าม
2. นายศักดา    สาพิมาน
3. นายสิรภพ    ทองอร่าม
37 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพันธกานต์    โชคมหาชัย
2. นายวิทยากร    ถมปัด
3. นายจิรภัทร    มีชัย
4. นายธนาวุฒิ    พยอม
5. นายวชิรภูมิ    วิจิตรบุญชูวงศ์
6. นายธนากร    พยอม
1. นายอิฐสรา    บุญคล้าย
38 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภรณ์    วจีสัจจะ
2. นางสาว นันทินาวิน    ก้อนทรัพย์
3. นายอัครพล    ศรีสุวรรณ์
4. นายยุทธพงษ์    ต้นแก้ว
5. นายวิทวัส    ตั้งจิตบำรุง
1. นายจักรพัฒณ์    อันเพ็ชรดี
2. นายวัชรกร    เผื่อนโชติ
3. นายอานนท์    พิบูลพงศ์พันธ์
39 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายคุณานนต์    ถาวรมงคล
2. นายสุทธิเดช    สุทธิรัตน์
3. นายจักรภัทร    แย้มทิม
4. นายวรุต    จำปาเงิน
5. นายภูมิเทพ    ศรีผุดผ่อง
6. นายเทียนธรรม    ไขหทัยบุตร
1. นายจิรธัช    อรุณรัตน์
2. นายธวัชชัย    อรัญพันธ์
3. นางสาวภาวินี    แตงฉ่ำ
40 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    แซ่ลิ้ม
2. นายอนัส    อยู่เหมาะ
3. นายพรชัย    บุญชัย
4. นายอนันตศักดิ์    เสมาใหญ่
5. นายธัญพิสิษฐ์    นาคฤทธิ์
6. นายณัฐพล    ทองน้อย
1. นายนิกร    พราหมณ์ประยูร
2. นางมธุรส    เอียตระกูล
3. นายวิมล    พงษ์เตรียง
41 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายจิรพัฒน์    คันศร
2. นายเอกราช    ช้างนุ่ม
3. นายสุทัศน์    คำภา
4. นางสาวภัทราพร    ทองสุข
5. นายกิตติศักดิ์    แป้นพัด
6. นายภูริณัฐ    วิชาชู
1. นายกษม    บำรุงสุข
42 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    เวียงไชย
2. นายเสกสันติ    ยาทองชุน
3. นายไพโรจน์    อ่วมแจ้ง
4. นายปริญญา    อุดม
5. นายนนทวรรธ    เกียรติกิตตินันท์
6. นายนฤดล    มีบุญรอด
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
43 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    บุญเรือง
2. นายสวัสดิพงศ์    ภักดีพัฒนเจริญ
3. นายรชต    ปัญญาชนเจริญ
4. นายสหฤทธิ์    อภิสุทธิศิลป์
5. นางสาวปุณณภา    ธนาโภคาสิน
6. นายวรินทร์    ธงชัย
1. นายชรินทร์    ศรีมงคล
44 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    วรรณวิจิตร
2. นายวัชรพล    ทัพสวัสดิ์
3. นายวสันต์    อรปัญญา
4. นายอธิบดี    พุ่มสิน
5. นางสาวกมลชนก    อ่อนชมภู
1. นายจิรายุ    เทียนเงิน
2. นายลำพอง    เทพอุดร
3. นายวิระชัย    เรืองช่อ
45 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายคำภีร์    เสาวรส
2. นายนิรุช    สุขสวัสดิ์
3. นายพุฒิพงศ์    ณะรังษี
4. นายธนากร    เอี่ยมชารี
5. นายวรินทร์ธร    เมฆหมอก
1. นางสาวจิราพร    วงจันเพ็ง
46 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤตภัค    ขนิษฐทอง
2. นายเตชินท์    ป้อชำนิ
3. นายธีรภพ    บุษยะธนาธัญ
4. นายนทีธร    ผกามาลยเทพ
5. นายเจนณรงค์    จันทะแสง
6. นายกิตติภพ    เมธานพรุจ
1. นายนัครินทร์    เหมกิตติวัฒน์
2. นายรุ่งรัตน์    ชาญกิจ
3. นายสุระชัย    สมบัติถาวร
47 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายพลพจน์    สัณหจันทร์
2. นายเจษฎา    ศรีนันทกุล
3. นายกุลพัทธ์    กุลพันธ์
4. นายธฤต    ชวดนุช
5. นายพัทธนันท์    อ่อนละมุล
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ    เรืองสุวรรณ์
2. นายอรรถพล    ลิขิตอุดมมั่น
3. นายโชคชัย    ไกรยศ
48 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญา    บุญเอี่ยม
2. นางสาวสปัญญา    วณิชวรากิจ
3. นางสาวจีราวรรณ    ศุภลักษณ์
4. นางสาวปาณิสรา    ประเสริฐดี
1. นายธงชัย    ธงเงิน
2. นางอรวรรณ    ฤทธิ์โชติ
49 50 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชญานนท์    พิณทอง
2. เด็กชายธนัช    เนตรสุวรรณ
3. นางสาวบุณยานุช    ศศิธนานันท์
4. นายศิวกร    ผุยมูลตรี
5. นายเนติธร    ภิญวัย
1. นายกฤช    ศิลปชัย
50 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายทนงศักดิ์    ศาลางาม
2. นายทักษิณ    สำราญใจ
3. เด็กชายสิทธินนท์    นิลขันธ์
4. เด็กชายธฤต    เจริญจันทร์
5. เด็กหญิงณิภาพรรณ์    ศาลางาม
1. นายภานุวัฒน์    คำมาก
2. นายอัฒพล    แก้วใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................