งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 065
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส    ปุสวัสดิ์
1. นายกุลดนัย    ท่วมสุข
2 2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวงษ์    มอมฝน
1. นางเครือวัลย์    สังข์สูงเนิน
3 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวารี    เพชรนิล
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษดา    โพธิ์เขียว
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
5 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฉวีวงษ์    คงหรั่ง
1. นางสาวทิพย์สุดา    ญาณโกมุท
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปัฏฐภีร์    ปานสอาด
1. นายธนนันท์    กลั่นบุศย์
7 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรญา    สุขเรือน
1. นายอวิรุทธ์    พรจะโป๊ะ
8 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัลลภ    แก้วคง
1. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
9 11 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ดอนจันทร์
1. นายทรงพล    พึ่งสมศักดิ์
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายมุนินทร์    หาญชัย
1. นายวิทูร    วันโท
11 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมชาย    ตันสุวรรณศิริ
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
12 14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจองชัย    แก่นแก้ว
1. นายบรรเจิด    อิ้วอำพันธุ์
13 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทชัย    สุนทรวิภาต
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
14 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธนายุทธ    กาญจนานุช
1. นายทวีศักดิ์    ป้อมสีทอง
15 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฎิพล    สินธุเดชะ
1. นางสาวกัลยาลักษณ์    พงษ์เจริญ
16 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธีมนต์    ถ้วนชาติ
1. นายสามารถ    อยู่ยั่งยืน
17 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พ้นภัย
1. นายชัชวาล    อินทสนธิ์
18 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฐมพงค์    วงศ์จีน
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
19 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายฌมิณพัทธ์    ปรัชญาปิติกุล
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
20 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ขาวผ่อง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
21 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาพร    บุญมา
1. นายทัศนัย    บุญลือ
22 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชนิดา    บูรพงศ์
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
23 28 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายตะวัน    ผลทับทิม
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
24 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปารมี    ลอยลาวรรณ
1. นายสุนทร    เลี้ยงนิรัตน์
25 30 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวิทย์    พนิชภักดี
1. นายมงคลชัย    วงศ์ศรีสังข์
26 31 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญชัย    โควนิช
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
27 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายมณต์มนัส    ลือชัย
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
28 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรวีร์    เนียมนิล
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
29 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    กล้าสันเทียะ
1. นายสองเมือง    พันธุรัตน์
30 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายมงคล    ต้นเนียม
1. นายจารุภูมิ    ก้านทอง
31 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริญชยา    ฉวีวรรณชล
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
32 37 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายทิวากร    ไวยปิติ
1. นายคงศักดิ์    สุขอุดม
33 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปริวัตร    ด้วงช่อ
1. นายอานนท์    กาญจนโพธิ์
34 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษกร    สัญจร
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
35 43 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธณบดี    อยู่บำรุง
1. นายภัทรชัย    คืนดี
36 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    สร้อยพวงนาค
1. นายธัญญากร    ธรรมกาย
37 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    กิ่มวงศ์
1. นางวนิดา    ชีพสมุทร
38 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวิเชียรชัย    สดศรีรื่น
1. นายกฤษฎา    เกตุสุริยงค์
39 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษดา    บุตรรักษา
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................