งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 066
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพละพล    สุตานนท์
1. นายกิตติศักดิ์    แก่นนาโรง
2 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายผาเพชร    แสงวิจิตร์
1. นายวัฒนา    อ่อนสำลี
3 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายพรเทวา    จรัสพันธ์
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
4 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    บุญชู
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
5 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนพรัตน์    ทองสุข
1. นายเดชาชัย    สุจริตจันทร์
6 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายกรฤทธิ์    โลห์
1. นายณัฐวุฒิ    นิลธานี
7 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศิริพงษ์    มนนามอญ
1. นายอวิรุทธ์    พรจะโป๊ะ
8 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายนัทธพงศ์    แสวงสวัสดิ์
1. นายนฤพล    เขียนรูปครุฑ
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายภัทรชัย    บุญสุวรรณชัย
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
10 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    พรมทา
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
11 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายอิสริยะ    ไชยมนตรี
1. นายวิทูร    วันโท
12 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีระพล    เทพบุรี
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
13 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายศรัณย์    พงษ์สมบูรณ์
1. นายถาวร    หวานชะเอม
14 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    วิษณุมาตร์
1. นางสาววราภรณ์    แก้วกระจ่าง
15 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายขจรเกียรติ    ศรีหงษา
1. นายทวีศักดิ์    ป้อมสีทอง
16 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายสงกรานต์    ชาวไร่อ้อย
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
17 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสา    โลดทนงค์
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
18 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐฐาพร    แจ่มจันทร์
1. นายชัยวัฒน์    บุญเพ็ง
19 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    แซ่ลิ้ม
1. นายวิเชียร    พึ่งวร
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฏฐ์    โอภาสวงศ์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
21 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    นาเสาร์
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
22 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายตรัยคุณ    เพชรี
1. นายเพิ่มศักดิ์    ศรีเพชรภูมิ
23 27 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวฝันดาว    มุงสูงเนิน
1. นายฐิติพล    ดงเรืองศรี
24 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายศักดา    ธันโยดม
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
25 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณรัตน์    ชำนาญสินธุกิจ
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
26 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนธัญ    เจตนา
1. นายสมบัติ    นิชเปี่ยม
27 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนลพรรณ    มณีโชติ
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
28 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายกิตติชัย    ส้มเช้า
1. นางพิมพ์ผกา    เฉลยชีพ
29 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชกานต์    โชติจันทร์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
30 38 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายวรุต    ประกอบกสิกร
1. นางสาวเพชรศรี    เสาธง
31 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภกานต์    อาจหาญยิ่ง
1. นายรัตนสินทร์    พ่อค้า
32 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิโรจน์    อ่วมเจริญ
1. นายโสภณ    แสงอยู่
33 41 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายเจนณรงค์    บุญโก
1. นายอรรถพล    บัวทอง
34 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวมะลิวัลย์    ใจคง
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
35 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายสุทิน    จีนก๊ก
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
36 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายชยังกูร    วัฒนาวิโรจน์
1. นางวนิดา    ชีพสมุทร
37 48 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    ศรีธรรมราช
1. นางวิไลลักษณ์    มะโนแสน
38 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรีย์รัตน์    ใกล้พุดซา
1. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
39 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายทินพงษ์    นามสนิท
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................