งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 067
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปาลวัฒน์    วิวัฒนขจรสุข
1. นายกิตติศักดิ์    แก่นนาโรง
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาวรรณ    ฉิมผกา
1. นายอุทัย    พรมฤทธิ์
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวดล    โพธิชัย
1. นายวัฒนา    อ่อนสำลี
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    อ้นเชิด
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
5 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    พันธุ์วงศ์
1. นายศิลป์ชัย    สุกัญญี
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ใยบัว
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
7 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิตติพงษ์    สูนพลอย
1. นายคธาวุธ    โกสุม
8 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศุภชัย    ศิษย์ประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์    สมุทรดนตรี
9 9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุษาจิรัชญ์    จดแตง
1. นายนิรันดร์    วิจิตร
10 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาธร    เต่าทอง
1. นายกำพู    อักษร
11 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริศักดิ์    วิเศษสุทธิ์
1. นายวิทูร    วันโท
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    เอี่ยมขจร
1. นายสาธิต    กุยเช็ง
13 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรดนย์    ขุนพรหม
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
14 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    ยวงเหมย
1. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
15 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    ขาวคล้ายเงิน
1. นางสาวพรสวรรค์    ชาวน้ำ
16 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชูดอกไม้
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
17 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา    ชัยแช่มชื่น
1. นายชัชวาล    อินทสนธิ์
18 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรวัฒน์    ศุภศิรตานนท์
1. นายวิเชียร    พึ่งวร
19 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยชาญพันธุ์
1. นายจำลอง    ดอกชะเอม
20 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธวัลรัตน์    โหมดเขียว
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
21 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิติภูมิ    พิมพ์บาง
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
22 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชญา    ปราการะนันท์
1. นายปฐมชัย    นาคศิริ
23 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรวี    ผิวงาม
1. นายอดิศักดิ์    สท้านโยธิน
24 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    พูลมา
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
25 31 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    บัวลอย
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
26 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิริยะพงษ์    พละศูนย์
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
27 33 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพร    โชติสนธ์
1. นายสิทธิชัย    ตันเจริญ
28 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    กล้าสันเทียะ
1. นายสองเมือง    พันธุรัตน์
29 36 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมปอง    ป้อมเรือง
1. นายประนต    แสงไพบูลย์
30 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    ตุ้มอ่อน
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
31 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจตุรงค์    สุวรรณศรี
1. นายสมคิด    อ่อนบาง
32 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    กะรัมย์
1. นางมะลิ    บุตรคำโชติ
33 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายอนันต์    ผันผ่อน
1. นายวิทยา    กองเกิด
34 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริฉัตร    นิลเนียม
1. นายจิรายุ    เทียนเงิน
35 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธินี    นูมหันต์
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
36 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายตฤน    อนุสรวงค์
1. นายกฤษฎา    เกตุสุริยงค์
37 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรนัน    ประสมกิจ
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................