งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 068
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายยงยุทธ    หอมสนั่น
1. นายกุลดนัย    ท่วมสุข
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายชานน    กมลโกศล
1. นายมนพ    จักษา
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์รภัทร    บุตรสำราญ
1. นางสมพร    ดิลกศรี
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาดา    บุราณรมย์
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายอธิพัฒน์    แสงน้อย
1. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
6 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายฤทธิพร    อินทรกวี
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายภูดินันท์    ยินดี
1. นายธนนันท์    กลั่นบุศย์
8 8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายสัณหณัฐ    ดนตรี
1. นายสุทธภพ    ศรีอักขรกุล
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายกฤษดา    ชัวนินี
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายกานนท์    แก้วขำ
1. นายศุภมงคล    อินทร์สนอง
11 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายภาคภูมิ    พานแก้ว
1. นายวิทูร    วันโท
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายอรรถพล    เอื้อยอ่อง
1. นายสาธิต    กุยเช็ง
13 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ศรีสว่าง
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
14 16 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววาสนา    วงศ์มาเกตุ
1. นายภณ    ทิพย์เสน
15 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัญชยา    มียิ่ง
1. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
16 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายศุภสันห์    ช่องคันปอน
1. นางสาวพรสวรรค์    ชาวน้ำ
17 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    อ่วมเจริญ
1. นายนิพนธ์    กล่อมบรรจง
18 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรกช    สุดประเสริฐ
1. นายชัยวัฒน์    บุญเพ็ง
19 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธาดารัตน์    ศรีนอก
1. นายวิเชียร    พึ่งวร
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธมลวรรณ    ภู่พูลเพียร
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
21 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายจตุรพิธ    อุประ
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
22 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธันย์ชนก    อนุกิจ
1. นายวีระพงษ์    กิ้วภูเขียว
23 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมุขสุดา    คล้ายฉ่ำ
1. นายปฐมชัย    นาคศิริ
24 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวปาณิสรา    จันทร์เรือง โมฬีกูล
1. นายเข็ม    กลั่นใสสุก
25 28 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายศรายุท    สังข์วรดี
1. นายอิทธิพล    เดี่ยวกลาง
26 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    เล็กแข
1. นายนิพล    โตพูล
27 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิมา    นิ่มนวล
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
28 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐชนน    นิชเปี่ยม
1. นายสมบัติ    นิชเปี่ยม
29 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายสถาพร    บ้านเกาะ
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
30 36 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญพร    แก้วอมร
1. นายณัฐพงศ์    บุญส่ง
31 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายธีรวุฒิ    กุ้งแก้ว
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
32 38 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายพรชวัลลักษณ์    เล้าสมบูรณ์
1. นางสาวเพชรศรี    เสาธง
33 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    ทุมรี
1. นายสมรักษ์    ชูศิริ
34 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายรัฐธรรมนูญ    อรุณไพร
1. นายสำรอง    ทองมา
35 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายธนพล    พรหมรักษา
1. นายวิทยา    กองเกิด
36 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีรพงษ์    ยิ่งยงค์
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
37 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธงไชย    กังวาล
1. นางสาวน้ำเพชร    ฟักทอง
38 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติยา    สุขสุแพทย์
1. นายขวัญชัย    รอดพวง
39 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชมชนก    ยาวะณา
1. นางสาวบุษราคัม    จรรย์นาฏย์
40 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนรี    จงจุดเทียน
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................