งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 070
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    ปิดตานัง
1. นายอลงกรณ์    เขาสถิตย์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายพุฒิ    สามัญ
1. นายมนพ    จักษา
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายผาเพชร    แสงวิจิตร์
1. นายวัฒนา    อ่อนสำลี
4 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายอุดม    สุขละม้าย
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
5 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนที    ไชยขุนทด
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
6 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายยุทธพิชัย    พระคุณวิเศษ
1. นายธนวิชญ์    มีล้อม
7 8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายอนิรุต    หิมะมาน
1. นายสุทธภพ    ศรีอักขรกุล
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร    รชตะนันทน์
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
9 11 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธิราพร    กันทุกข์
1. นายทรงพล    พึ่งสมศักดิ์
10 14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายประทีป    โกศลดำรงทรัพย์
1. นายบรรเจิด    อิ้วอำพันธุ์
11 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    ขุนทองไทย
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
12 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายอนันต์    ก่ำแพ
1. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
13 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววนาลี    วรรณราช
1. นายชัยวัฒน์    บุญเพ็ง
14 22 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาภรณ์    เกิดเทวา
1. นางสาวปรียาดา    ลิ้มละไม
15 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐา    ดีประเสริฐ
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
16 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาวลี    จันทร
1. นางนันทวรรณ    คูน้ำเพชร
17 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายภัคภูมิ    ละมูลมี
1. นายเพิ่มศักดิ์    ศรีเพชรภูมิ
18 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายจรัญพงษ์    รุ่งศิริ
1. นายสรรเสริญ    แก้วนุช
19 31 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรพงษ์    เข็มเล็ก
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
20 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชยาภรณ์    อยู่เจริญ
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
21 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญาเรศ    งามสมโสด
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
22 38 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฏิพล    มานะนาวิกผล
1. นางสาวเพชรศรี    เสาธง
23 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    ขาวผ่อง
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
24 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายภารวี    ภู่ระหงษ์
1. นายโสภณ    แสงอยู่
25 41 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์    โต๊ะฉิม
1. นายอรรถพล    บัวทอง
26 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายนพชัย    สว่างอารมณ์
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
27 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    น้ำแก้ว
1. นายธัญญากร    ธรรมกาย
28 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงษ์เทพ    แสงสาลี
1. นางวนิดา    ชีพสมุทร
29 49 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนาตยา    รักชาติ
1. นายประดับ    บุษบา
30 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายพีระเดช    ละมัย
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................