งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 071
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทร    วรโชติจารุสิริ
1. นายกุลดนัย    ท่วมสุข
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    วะนา
1. นายอุทัย    พรมฤทธิ์
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรภัทร    กุลธรรม
1. นางสาวปพิชญา    เสียงประเสริฐ
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุดสงวน
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัทธ์กมล    กิจวิเศษ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
6 8 โรงเรียนรุ่งอรุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐกร    มัศยาอานนท์
1. นายเอกภพ    ศรีรักษา
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพดล    แซ่ฮ้อ
1. นายปรีชา    ไทยพินิจ
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ชัวนินี
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภา    วรรณธนาสิน
1. นายกำพู    อักษร
10 12 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริสรา    แดงจีน
1. นายโกวิทย์    วิเศษศักดิ์
11 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    นพนงค์
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
12 16 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรสิกานต์    ป้อมมะลัง
1. นางสุรีรัตน์    ประทุมแก้ว
13 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญมี
1. นางสาวศศิพันธุ์    แสนนนท์คำ
14 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณทิกา    ธงสวัสดิ์
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
15 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    สุวรรณศรี
1. นายศุภมิตร์    เจตน์จำลอง
16 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    สมุทรผ่อง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
17 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภร    สีมารักษ์
1. นายมารุต    คนหลัก
18 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครพล    จันทคล้าย
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
19 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    อมรรัตนาภรณ์
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
20 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงราตรี    สายสุวรรณ์
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
21 32 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปพนธีร์    ทองอิ่ม
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
22 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชวัสส์    เจียวก๊ก
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
23 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัยนภางค์    บุญมาก
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
24 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ประสพสุข
1. นางสาวธันตกร    ไชยมงคล
25 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสริตา    อุดบัววงค์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
26 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรยุทธ    มียิ้ม
1. นายทวีทรัพย์    เมืองมีทรัพย์
27 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ต้องใจเพื่อน
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
28 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวพร    พุ่มละออ
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
29 49 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรทัต    วงษ์ประเสริฐ
1. นางสาวปรีดาพร    อั๊งเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................