งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 072
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัทวัน    เสียงเลิศ
1. นายนิตินัย    ทองน้อย
2 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวลัดดาวัลย์    เอกสาย
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
3 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    ศิริพุฒ
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
4 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายเนติพงษ์    เพ็ชรแสง
1. นายธนาธิป    ไตรพิทยกุล
5 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวอรปรียา    สุทธิประภา
1. นายวิทูร    วันโท
6 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    เพียเพ็งต้น
1. นายพากเพียร    โตอินทร์
7 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวประภาพรรณ    ใจตรง
1. นายสุวัฒน์    ศรีดี
8 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวมรกต    แสงเพลิง
1. นางสาวศศิพันธุ์    แสนนนท์คำ
9 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปานสิตา    สายตั้ง
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
10 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววิจิตรา    รุ่งเรือง
1. นายนิพนธ์    กล่อมบรรจง
11 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐภัสสร    นาคะยะ
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
12 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสันติ    อาริยะ
1. นายสุรินทร์    เจือหอม
13 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวยลดา    พาลี
1. นายวราวุฒิ    อ่ำเมือง
14 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    บุญเรืองรอด
1. นายมนตรี    แจ่มแจ้ง
15 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวิชญะ    ไชยสอน
1. นางอนุวรรณ    กิตติสุคนธ์
16 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรยา    พรมชัย
1. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
17 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิดา    เอียดสี
1. นางสาวอรอนงค์    รักเดช
18 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายชวลิต    ลีนาบัว
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
19 32 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพร    โพธิ์เจริญ
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
20 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายภีมข์    ศุภชลาศัย
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
21 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    เกตุวงศ์วีระชาติ
1. นายสุริยันต์    จันทิพย์
22 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    นพยอด
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
23 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายนพปฎล    เฉยวัฒนะ
1. นายสมรักษ์    ชูศิริ
24 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอัฐนิยา    ลายละเอียด
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
25 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายปรุษห์    จูชัง
1. นายพุฒิพงษ์    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
26 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอุษณีย์    สงค์พูล
1. นางวนิดา    ชีพสมุทร
27 49 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    สอนสมนึก
1. นายอรรถพงษ์    ชมพักตร์
28 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    เวหนะรัตน์
1. นายชูชัย    นาคปั้น
29 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายปริญญา    บุศศรี
1. นายจักรพล    ไพโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................