งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 087
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    สุใจ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เนตระคเวสนะ
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    รุ่งเรือง
1. นางร่มแก้ว    อยู่เกิด
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพงษ์    โคตรแก้ว
1. นางสาวปพิชญา    เสียงประเสริฐ
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    บำรุงศรี
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
6 8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาสวิชญ์    สมประเสริฐศรี
1. นางสาวสจีย์    ศรีอินทร์
7 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    ตันบริภัณฑ์
1. นายอภิชาติ    อินทร์ยงค์
8 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    นวลลออง
1. นายกำพู    อักษร
9 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกิจ    พุ่มจำปา
1. นายพากเพียร    โตอินทร์
10 15 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยลรธิดา    โคตรสาลี
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
11 16 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี    อุทัยกัทรินทร์
1. นางสุรีรัตน์    ประทุมแก้ว
12 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    อนันต์จิระโชติ
1. นางศศิพันธ์ุ    ทศราช
13 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิิรภัทร    นาคูณ
1. นางสาวพรสวรรค์    ชาวน้ำ
14 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิสรา    บุญมีสุข
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
15 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    โพธิวงษ์
1. นายชลธิชา    สุขะ
16 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    สุวรรณศรี
1. นายศุภมิตร์    เจตน์จำลอง
17 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนิช    ทองคำ
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
18 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    พยัพพฤกษ์
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
19 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรุณี    ภูมิไถล
1. นายวราวุฒิ    อ่ำเมือง
20 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภร    สีมารักษ์
1. นายมารุต    คนหลัก
21 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรสิช    แจ่มอัมพร
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
22 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    นนทนาคร
1. นายเฉลิมชัย    เคลือบวิจิตร
23 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอธิวัฒน์    เรืองลำหัส
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
24 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภรดา    ผอบเพชร
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
25 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภพ    พินิชการ
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
26 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญญาพร    เมืองทรัพย์
1. นางสาวธันตกร    ไชยมงคล
27 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    จำพรต
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
28 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนเทพ    เจริญวัย
1. นางสาวณัฏฐรี    พิณพาทย์
29 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัณฐมณี    สวาสวงศ์
1. นายจักราวุธ    ทิศกระโทก
30 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวพร    พุ่มละออ
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
31 49 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร    สุวรรณ์
1. นายคมสันต์    ภาคภูมิ
32 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สายสุวรรณ
1. นายชูชัย    นาคปั้น
33 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ    คามจังหาร
1. นายจักรพล    ไพโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................