งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 088
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกรเอก    จิตร์กระบุญ
1. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ชัชวาลย์
1. นายมนพ    จักษา
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรหม    ประคองวงค์ศรี
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
4 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายบัลลังก์    ขันติวรคุณ
1. นายธนาธิป    ไตรพิทยกุล
5 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    พรมทา
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
6 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายศิริชัย    จักรแสง
1. นายวิทูร    วันโท
7 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายสุรเสกข์    ธัมมะรังกา
1. นายดรันทร    ศศิวัชรางกูร
8 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายปิยะพัฒน์    ถมทรัพย์
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
9 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    เอี่ยมธนากุล
1. นางสาวศศิพันธุ์    แสนนนท์คำ
10 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    ดาราเย็น
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
11 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดลพร    ไกรตรวจพล
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
12 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชยา    สนกันหา
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
13 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์    หรั่งวัตร
1. นายสุรินทร์    เจือหอม
14 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอัมพร    นิลนนท์
1. นายมนตรี    แจ่มแจ้ง
15 27 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศุภกาญจ์    พิมพิสาร
1. นายวัชรพงษ์    วงษ์สอาด
16 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวณมลชนก    เข็มนิล
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
17 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายอนุพงศ์    ประสพถิ่น
1. นายเสวก    โสวัตร
18 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริลักษณ์    วิเศษสิงห์
1. นายจารุภูมิ    ก้านทอง
19 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววนิชชา    เพียรกอบกู้
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
20 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภรดา    มงคลเกิด
1. นางสุดารัตน์    เทศเวทินากร
21 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายสุระวิทย์    บุญจู
1. นางสาวณัฏฐรี    พิณพาทย์
22 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายนวิน    เทียนโชติ
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
23 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายปรุษห์    จูชัง
1. นายพุฒิพงษ์    เสนีวงค์ ณ อยุธยา
24 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยา    พูลสวัสดิ์
1. นายวีระ    หวังวิมาน
25 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงษ์นรินทร์    ฐิตานนท์
1. นางสาวสุนันทา    โภชเจริญ
26 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวฤดีรัตน์    ทองสีกัน
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
27 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    สมานวรกิจ
1. นางณัฎฐกัญญา    เดชชนาพรสิทธิ์
28 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายอภิวัฒน์    วงษ์วัฒนะ
1. นายจักรพล    ไพโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................