งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 094
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พัดทอง
1. นางสาวฐิติรัตน์    เนตระคเวสนะ
2 2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโอน    ลาง
1. นางเครือวัลย์    สังข์สูงเนิน
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติมา    พึ่งพิทักษ์
1. นายยศวริศ    รุ่งสอาด
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริติยา    ยืนนาน
1. นางสาวชลธิชา    ร่มโพธิ์รี
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    แก้วกล้า
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
6 8 โรงเรียนรุ่งอรุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    สิทธิโชติ
1. นายอภิญญาวุฒิ    วิโรจน์เวชภัณฑ์
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    รุ่งเรือง
1. นายปรีชา    ไทยพินิจ
8 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจีรา    พากเพียรทรัพย์
1. นายพากเพียร    โตอินทร์
9 15 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    คงพนัส
1. นางสาวอุไรวรรณ    กลิ่นอุบล
10 16 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชารัตน์    ประทุมแก้ว
1. นางสุรีรัตน์    ประทุมแก้ว
11 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบงกช    นามกร
1. นายนัฐชา    โพธิ์ศรี
12 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จิระราชวโร
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
13 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แพ่งผล
1. นายศุภมิตร์    เจตน์จำลอง
14 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยทัต    แสงพงษ์
1. นางสาวน้ำอ้อย    พันผูก
15 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมปกรณ์    วันทอง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
16 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชีวาพร    เทียนถาวรวงษ์
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
17 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวินท์    วรรณสังข์
1. นางอนุวรรณ    กิตติสุคนธ์
18 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    พุทธรักษา
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
19 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรภัทร์    วงค์เจริญ
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
20 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรวลี    สมปอง
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
21 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัณญ์    ศานติวัตร
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
22 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    รักษาพล
1. นางสุธาทิพย์    ชะเอมกูล
23 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรพร    พุฒิเพ็ญ
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
24 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิม    แก้วกังวาล
1. นางสาววงเดือน    วันณี
25 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สนธิ
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
26 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    วิเชียรสรรค์
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
27 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    คงเมฆ
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
28 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินภา    เริ่มรัตน์
1. นายวีระ    หวังวิมาน
29 47 โรงเรียนบางกะจะ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัยนา    คุณแก้ว
1. นายบรรยงค์    ผลอำพันธ์ุ
30 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทรรศญา    ตลับเพ็ชร
1. นายสุทธิพงษ์    นนท์ธนารักษา
31 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    กิจสำเร็จ
1. นางสาวนุชสรา    โพธิ์พิทักษ์
32 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายมีชัย    ผ่องศรี
1. นางสาวกฤติกา    เอี่ยมสอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................